Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

W grudniu odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: założenia z dniem 1 września 2018 r. Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie oraz projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku z powstaniem nowej placówki.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie założenia z dniem 1 września 2018 r. Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie. Jednocześnie Zarząd zawnioskował do Prezydenta m.st. Warszawy o wystąpienie z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały ws. zmiany uchwały Nr XLI/1058/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. dotyczącej dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zmiany polegają na włączeniu do sieci publicznych szkół podstawowych nowo utworzonej SP nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 września 2018 r. W wyniku powstania dodatkowego obwodu zmianie ulegają obwody następujących szkół: SP nr 4 im. W. Broniewskiego przy ul. W. Sławka 9 i SP nr 382 przy ul. Konińskiej 2. W wyniku zmiany obwodów budynki szkół będą efektywniej wykorzystane, ponieważ w określaniu nowych obwodów uwzględniono aktualną demografię Dzielnicy i związane z tym potrzeby edukacyjne z uwzględnieniem dzieci młodszych, tak aby droga do szkoły nie przekraczała odległości wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

Jednocześnie Zarząd zwiększył w tym roku środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą budynku przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 (kwota 24.600 zł) oraz przesunął w ramach zadania 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS-u.

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyraził zgodę na zawarcie Ugody pomiędzy m.st. Warszawa a Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Ursus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 11 ws. wypłaty odszkodowania za okres styczeń – czerwiec 2017 roku za niedostarczenie lokali socjalnych oraz tymczasowego pomieszczenia na realizację eksmisji z mieszkaniowego zasobu RSM, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądu w kwocie 32.617,81 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus zmienił się załączniki do uchwał nr 1157/2017 i nr 1158/2017 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku w następujących dziedzinach: szkolenia, udział we współzawodnictwie, zgrupowania sportowe klubów, a także wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Powodem była konieczność wprowadzenia zmian w ogłoszeniu i sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich zgodnie z uwagami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w trzech uchwałach, które dotyczyły m.in. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego oraz odmowy uchylenia uchwały z dnia 5 lipca br. w sprawie odmowy potwierdzenia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego. Jednocześnie na koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: wymiany stolarki i remontu dachów w lokalach komunalnych, remontów w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz zajęć dla uczniów na basenach i w halach sportowych.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych oraz dla placówki publicznej dotowanej przez Urząd Dzielnicy Ursus w grudniu 2017 r. (kwota 832.000 zł). Jednocześnie zwiększono dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (190.000 zł), na dotację podmiotową dla instytucji kultury (28.950 zł), na organizację imprez świątecznych o charakterze sportowo - rekreacyjnym na terenie Dzielnicy Ursus (35.550 zł). Jednocześnie o 15.000 zł zwiększono wydatki na realizację programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe".

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwiększył środki przeznaczoną na wymianę stolarki w lokalach komunalnych (20.000 zł), na remont dachów w budynkach komunalnych (10.000 zł), na iluminacje świąteczną iluminację w dzielnicy (26.262 zł), na dotację podmiotową dla instytucji kultury, na Bibliotekę Publiczną im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus (28.950 zł), na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (łącznie 537.100 zł), na odnowienie pomieszczeń w budynku przy ul. Prawniczej 54 (4.000 zł). Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował do Rady Dzielnicy ws. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 - 2045. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia dwóch nowych zadań w postaci: przebudowy ulicy Bodycha wraz z wykupem gruntu w ramach "przebudowy drogi nr 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie" oraz rozbiórki budynku stołówki wraz z pomieszczeniami kuchni i zapleczem technicznym położonej przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1A. Obie inwestycje miały by być zrealizowane w 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały ws. wyposażenia Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w nowy majątek w postaci niedawno zakupionych pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przeznaczył środki finansowe w wysokości 1.700.000 zł na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019. Obszar dzielnicy został podzielony na dwie części Ursus Północny (kwota 850.000 zł) i Ursus Południowy (kwota 850.000 zł) Górny limit wartości jednego projektu w wysokości 500 000 zł.

Ponadto Zarząd Dzielnicy ogłosił 2 konkursy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku. Dotyczą one: powszechnych, stacjonarnych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie dzielnicy (kwota 840 000,00 zł) oraz organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu popularyzację wybranych dyscyplin sportu (kwota 240.000,00 zł). Wsparcie zostanie udzielone poszczególnym organizacjom w formie dotacji, która nie może przekraczać 80 % wszystkich kosztów organizacji.

Na listopadowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 29 uchwałach, które dotyczyły m.in. przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy lokalu i przeznaczenia na lokal socjalny.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: adaptacji pomieszczenia do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Dzielnicy Ursus, remontu łazienki w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wymiany instalacji elektrycznej w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży „Stokrotka”.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczenia pod montaż zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus" z kwotą 91.842 zł, które są konieczne do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawanych Uprawnień, remont ogrodzenia na ul. Prawniczej 54 (kwota 9.920 zł), zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci drukarki biurowej „Zebra” (kwota 10.246 zł), na zakup szafek do szatni, materiałów do remontów oraz zakup mebli w placówkach oświatowych (kwota 35.000 zł), wykonanie projektu, aranżacji i wykończenia wnętrz sanitariatów oraz remont łazienki w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 51.524 zł) oraz wymianę instalacji elektrycznej w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży „Stokrotka” przy ul. Prawniczej 54 (kwota 33.768 zł).

Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołano Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w skład którego weszło 5 mieszkańców, 3 radnych dzielnicy Ursus, po jednym przedstawicielu Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ponadto w pracach zespołu będą brali udział reprezentanci następujących wydziałów i zespołów Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Infrastruktury, Kultury, Sportu i Rekreacji. Koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus został Jerzy Lipka-Wołowski.

Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania do odrębnego umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z tytułu zamiany, potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego oraz skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki, naprawy dachów sal gimnastycznych wraz z uszczelnieniem okien w SP nr 381 przy ul. Drzymały 1 oraz w SP nr 383 przy ul. Warszawskiej 63.

Zarząd Dzielnicy Ursus skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na modernizację ul. Zaczarowanej Dorożki o kwotę 189 808 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót związanych z przebudową kabli średniego i niskiego napięcia, na naprawę dachów sal gimnastycznych z uszczelnieniem okien w Szkole Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 (100.000 zł), na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programów sportowo - rekreacyjnych w placówkach oświatowych oraz na przeprowadzenie rozgrywek amatorskich lig w różnych dyscyplinach sportowych (40.000 zł), na iluminacje świąteczne na terenie Dzielnicy Ursus (20.000 zł), na realizację programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" (łącznie 21.457 zł), na dotacje dla placówek oświatowych różnego szczebla w tym, dla placówek niepublicznych oraz dla placówki publicznej dotowanej przez Urząd Dzielnicy Ursus (210.000 zł), dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (21.000 zł), dla niepublicznych szkół podstawowych (458.164 zł) oraz dla niepublicznych gimnazjów (130.000 zł), Ponadto dodatkowymi środkami wsparto następujące zadania: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (39.000 zł) oraz program wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (521.000 zł).

Niestety z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu "Tory rowerowe dla każdego - Pumptrack i skatepark” w Ursusie Północnym i Południowym (podział zastosowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego) Zarząd Dzielnicy zmuszony był zmniejszyć zaplanowane środki na 2017 rok do kwoty 13.530 zł (dla każdej z inwestycji) i przenieść kwotę (po 136 530 zł) na rok następny. Powodem nie rozstrzygnięcia był brak ofert. Potencjalni wykonawcy mieli już zarezerwowane terminy do końca 2017 r. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą od stycznia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd zmniejszył w tym roku środki finansowe zaplanowane na przebudowę ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej do kwoty 500.000 zł w 2017 r. W związku z planowanym zawarciem porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na realizację inwestycji oraz zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac przez ZKiRD niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości 1.000.000 zł na rok 2018. Podobna sytuacja miała miejsce z nabyciem gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha (rozliczenie z deweloperem), gdzie środki finansowe na tym zadaniu zmniejszono o 2 045 838 zł w 2017 r. i przeniesiono je do 2018 r. decyzje te znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 – 2045.

Ponadto Zarząd Dzielnicy we wrześniu podjął działania pod względem formalno-prawnym polegające na przekształceniu dodatkowych oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy ul. Walerego Sławka 2a i przekształceniu tej placówki w samodzielne przedszkole. Budynek został oddany do użytku w październiku 2016 r. i spełnia wszystkie podyktowane przepisami wymogi. Powołanie nowego przedszkola w Dzielnicy Ursus umożliwi efektywne zarządzanie budynkami przy ul. W. Sławka 2a i W. Sławka 7.

Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 18 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zakwalifikowania umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jednocześnie na koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia przedszkola „Klub Malucha Siódme Niebo”, CL „Niedźwiadek”, a także budowy nowych mieszkań komunalnych w Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (1.721.700 zł), na wynagrodzenia nauczycieli (20.000 zł), na adaptację budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13 (wzrost o kwotę 43 550 zł). Ponadto Zarząd Dzielnicy w związku z przekształceniem w Publiczne Przedszkole prowadzone przez inne osoby niż m.st. Warszawa Przedszkola Niepublicznego „Klub Malucha Siódme Niebo” zwiększył plan wydatków o 65.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zmniejszył w tym roku środki finansowe na Centrum Lokalne „Niedźwiadek” o 500.000 zł i przeniósł je na 2018 r. w związku z długotrwałym procesem tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co spowoduje, że płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w przyszłym roku. W związku z faktem, że niezbędna jest wypłata większej kwoty za nabycie gruntu dotyczącego terenu pod przyszły żłobek przy ul. Henryka Pobożnego, Zarząd zwiększył kwotę zaangażowania środków finansowych o 43 550 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował do Rady Dzielnicy ws. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 - 2045. Dotyczyły one m.in.: budowy mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich (wzrost środków o 4.000.000 zł do kwoty 9 000 000 w 2018 r. i wzrost o 2. 000.000 zł do 6.000.000 zł w 2019 r.). W tym przypadku w związku z faktem, iż po otwarciu ofert przetargowych najniższa oferta była znacznie wyższa niż przeznaczone środki na realizację tego zadania, nie jest możliwa kontynuacja realizacji tego zadania w tym roku. Ponadto Zarząd wprowadził zmiany do WPF w kwestii budowy mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby (zmniejszenie łącznej kwoty inwestycji w latach 2018-2019 o 6.000.000 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z realizacją projektu wynikającą z wcześniejszych postępowań sądowych, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie. Sprawa dotyczy powołania nowego oddziału zamiejscowego Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 13.

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, skierowania jednej osoby do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania. do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!