Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu b.r. Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd Dzielnicy wystąpił do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, mającym na celu utworzenie nowego zadania inwestycyjnego – „Budowa mieszkań komunalnych z oddziałami przedszkolnymi i pomieszczeniami domu kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy".
Zarząd Dzielnicy wniósł do Rady m.st. Warszawy o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 dotyczących modernizacji ulic Dyrekcyjnej, Odlewniczej, Silnikowej, oraz Centralnej w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, utrzymania obiektów sportowych oraz budowy mieszkań komunalnych z oddziałami przedszkolnymi i pomieszczeniami domu kultury.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. W wyniku podjętych decyzji jedna osoba skierowania została do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w drodze zamiany. Natomiast inna osoba została skierowana do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dwie osoby zostały zakwalifikowane do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Cztery rodziny oraz jedna osoba zostały umieszczone na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego. Jedna osoba została skierowana do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na okres 5 lat. Jedna rodzina została skreślona z listy osób oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie umowy najmu lokalu na czas oznaczony z powodu niespełnienia warunków formalnych, a wobec dwóch które nie spełniły kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, podjęto decyzje odmowne.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu b.r. Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015 roku. Następujące podmioty otrzymały dotacje: UTS „AKRO-BAD”, UKS „4URSUS” KS „URSUS”, UKS „Czternastka”. UKS „Skalar”, UKS "Judo Panda", PKS „Józef”, UKS „Iskra” Warszawa, UKS „URSUS2002”, „FUNDACJA KAGI”, BE A STAR Football Academy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan oraz Mazowiecki Klub Karate Kyokushin.
Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Dotyczyły one m.in. zakupu pomocy dydaktycznych dla klas I Szkoły Podstawowej nr 4 m.in. rzutnika, tablicy interaktywnej i komputerów, dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zarząd powołał komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy wniósł do Rady m.st. Warszawy o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042. Zaproponowano utworzenie nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia przy ulicach Henryka Brodatego, Magnackiej, Władysława Hassa i Posag 7 Panien.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. W wyniku podjętych decyzji została uzupełniona lista osób oczekujących w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju Zarząd Dzielnicy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd Dzielnicy wniósł pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Dotyczyły one m.in. zakupu wyposażenia do klas, zakupu pomocy dydaktycznych, przeniesienia środków na naprawy elementów małej architektury w parkach oraz budowy mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich.
Jednocześnie Zarząd wniósł do Rady m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 – 2042. w takich sprawach jak: budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka oraz rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 oraz utrzymanie, remont i konserwacji dróg.
Zarząd Dzielnicy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2015 na podstawie rekomendacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do realizacji tego zadania wybrał następujące podmioty:
  • Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z ul. Zagłoby 37
  • Rzymskokatolicka Parafia św. Rodziny z ul. Zapustnej 43.
Ponadto Zarząd wyznaczył nowe dodatkowe miejsca do handlu warzywami i owocami przy ul. Zagłoby oraz truskawkami przy ul. 1 Maja róg Bohaterów Warszawy.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu Zarząd Dzielnicy obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
W kwietniu na podstawie Uchwał Zarząd Dzielnicy wprowadził zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok i przesunął środki m.in. na organizację festynu ekologicznego, na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 80 oraz na remont korytarza w Gimnazjum nr 132.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy wniósł o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty pustostanów oraz lokali mieszkalnych. Środki obecnie zabezpieczone na ten cel w budżecie zapewniają wykonanie remontu części lokali. Ponadto Zarząd wniósł o przesunięcie odpowiedniej kwoty na przebudowę schodów w przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3 i na wydzielenie instalacji hydrantowej z remontem pomieszczenia i izolacją pionową ścian fundamentowych w budynku przedszkola nr 194 przy ul. W. Sławka 7.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził plan rzeczowo-finansowy remontów na 2015 rok przedłożony przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a także zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, za rok 2014.
Ponadto Zarząd Dzielnicy powołał Zespół do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zatwierdzając wzór karty wyborczej.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uzupełnił na koniec I kwartału 2015 roku listę osób oczekujących w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Jedna osoba została skreślona z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Natomiast siedmiu wnioskodawcom odmówiono zakwalifikowania się. do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu Zarząd Dzielnicy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia poruszone w tym czasie.
W marcu b.r. na podstawie Uchwał Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady m.st. Warszawa o zwiększenie zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku przy ul. Konińskiej 2 w roku 2015. Ponadto, wystąpiono o dokonanie zmian w zakresie wydatków nie związanych z oświatą, w takich obszarach jak m.in. utrzymanie, remonty i konserwacje dróg oraz utrzymanie placów zabaw. Równolegle zawnioskowano o zwiększenie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych 10 terminali dla funkcjonującego już systemu kolejkowego na terenie Urzędu Dzielnicy.
Jednocześnie przyjęto harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w obszarze objętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2015. Ma on na celu określenie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowanie polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczanie zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
Zarząd wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskami o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Równocześnie Zarząd podjął uchwałę o zmianie składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosków, umieszczono pięć osób na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jedna osoba została umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego z tytułu zamiany. Natomiast kolejna osoba została umieszczona na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Pięciu osobom odmówiono umieszczenia na w/w liście, a jedna osoba została z niej skreślona, z powodu nie spełniania określonych kryteriów. Ponadto rozwiązano za porozumieniem stron umowę najmu lokalu jednego lokalu użytkowego.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!