Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu 2014r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń ważnych dla dzielnicy. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich:
  • Zarząd Dzielnicy podjął cztery uchwały wprowadzające zmiany do dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014r. Na ich mocy przesunięto środki m.in. na: remonty i awarie pustostanów, remont agregatu do lodowiska, remont instalacji wodociągowej w studniach oligoceńskich przy ul. Czerwona Droga oraz ul. Sosnkowskiego, remont placu zabaw, wykonanie i montaż rolet w Filii Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zakup mebli do sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 132. Projekty uchwał w sprawie wymienionych przesunięć środków finansowych, skierowano do zaopiniowania, pod obrady Rady Dzielnicy Ursus. W ramach prac nad budżetem, Zarząd podjął również uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042. Zawnioskowano o wprowadzenie do prognozy nowych zadań inwestycyjnych dla Dzielnicy Ursus, m.in.: przebudowę kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej (łącznie 1 280 541,00 zł ) oraz wyku u gruntu pod budowę ul. Prystora na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich (łącznie 40969,00 zł).
  • Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy osób oczekujących na lokal komunalny oraz w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu dwóch lokali użytkowych oraz jednego garażu na terenie dzielnicy. W wyniku prac nad sprawami lokalowymi czterech wnioskodawców zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Z powodu nie spełnienia kryteriów, określonych w uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, sześciu wnioskodawców nie zostało zakwalifikowanych na w/w listę. Ponadto, Zarząd zatwierdził do realizacji Protokół nr 38 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 8 i 10 lipca 2014 roku, za wyjątkiem sprawy dotyczącej odmowy zakwalifikowania Pani A.K. do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zarząd polecił przekazać w/w sprawę do ponownej analizy przez Wydział Zasobów Lokalowych.
  • Zarząd Dzielnicy, na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
  • Akceptację Zarządu Dzielnicy zyskał projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dotyczący wystąpienia do Rady m.st. Warszawy, o nadanie imienia Jana Karskiego, Technikum nr 8 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie. Zarząd wyraził także zgodę na podpisanie ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin, aneksu do porozumienia zmieniającego powierzchnię zajmowanych pomieszczeń o dodatkowy pokój w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, realizowanych w ramach lokalnych systemów wsparcia w obszarze dziecięcych sfer wsparcia „Stonoga” pt. „Stacja Ursus”.
  • Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską, na usunięcie dwóch drzew, zlokalizowanych przy ul. Melcera 2A, z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, ze względu na konieczność wykonania prac związanych z podłączeniem mediów do posesji. Z powodu obumarcia zostaną usunięte również trzy drzewa zlokalizowane na ulicach: Jacka i Agatki 4, Nurzyńskiej 4, Walerego Sławka 3/5 oraz z powodu montażu nowego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 11, zostaną usunięte trzy drzewa przy ul. Keniga 20.
  • Zgodnie z pismem Zespołu do spraw Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 21.07.2014 r., Zarząd Dzielnicy zatwierdził listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku budżetowym 2015.
  • Zarząd Dzielnicy, zapoznał się ze sprawozdaniem merytorycznym, za pierwsze półrocze 2014 roku, z działalności programowej Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz przyjął do wiadomości informację o planie pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane ustalenia i uchwały podjęte w tym czasie.
W ramach prac nad budżetem podjęto trzy uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Oprócz zmian o charakterze porządkowym, m.in. zwiększono środki na zadania: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" oraz „Od zabawy do sportu". Na mocy uchwały zawnioskowano o zmianę w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042, polegającą na zwiększeniu środków finansowych na zadanie: „ Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej - etap I i etap II”.
Zarząd Dzielnicy, na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podjął trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Na wniosek Wydziału Sportu i Rekreacji Zarząd uchwalił dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2014 roku. Przyznano w sumie 18 dotacji na łączną kwotę 370 000 zł.
Zgodnie z kompetencjami, na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd uchwalił na koniec II kwartału 2014 roku, uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych w dzielnicy do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Listę, która stanowi załącznik do Uchwały nr 1159/2014, podaje się do publicznej wiadomości publikując w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z informacją o 14-dniowym terminie i miejscu składania zastrzeżeń.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie 11 drzew i 14 krzewów z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, zlokalizowanych przy ulicy Orląt Lwowskich, ze względu na kolizję z planowaną inwestycją pn.: „Budowa pętli autobusowej Ursus – Niedźwiadek, Inwentaryzacja i Gospodarka Zieleni” oraz 30 drzew, zlokalizowanych w rejonie ulic Gierdziejewskiego i Władysława Jagiełły, ze względu na kolizję z planowaną inwestycją, związaną z budową sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną.
Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus, Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę, na zawarcie umowy najmu z firmą Orange S.A., na montaż instalacji telekomunikacyjnej na części budynku oddanego w/w jednostce przez m.st. Warszawę w drodze umowy dzierżawy, zgodnie z propozycją zawartą w opinii prawnej, znak UD-XI-ZPR.074.27.2014.JDR, z dnia 23.06.2014 r.
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował się na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń dotyczących spraw dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich:
W wyniku prac nad załącznikiem dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014, uchwalono m.in. zwiększenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, okresowe przeglądy placów zabaw czy dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z rodzin potrzebujących. Na mocy uchwały wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 nowe zadanie inwestycyjne: „Budowę mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich". Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015-2017.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały w sprawie e wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Bonifikatę od opłaty rocznej, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, otrzymało w sumie pięciu wnioskodawców.
W związku z pracami nad projektem zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wykazu wydzielonych obszarów, na których mogą być prowadzone stoiska gastronomiczne, Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Wydział Ochrony Środowiska, jako administrator parków, wskazały na prowadzenie tego typu działalności lokalizację w Parku Hassów, w rejonie ul. Wojciechowskiego. Zarząd Dzielnicy podjął stosowną uchwałę w tej sprawie.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie 51 drzew i 11 krzewów zlokalizowanych w przy ulicy Konińskiej 2, z uwagi na zły stan zdrowotny drzew oraz ze względu na kolizję z planowaną inwestycją rozbudowy budynku SP nr 4, przy ul. Konińskiej 2. Wyrażono również zgodę właścicielską na usuniecie 1 drzewa ze względu na kolizję z planowaną modernizacją i zagospodarowaniem terenów sportowych przy SP nr 11, przy ul. Keniga 20. Zarząd polecił wykonać zastępcze nasadzenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2014 roku, przyznano dofinansowanie w w/w zakresie Parafii św. Rodziny w Warszawie, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie oraz przedsiębiorstwu PHU Anna Grześkowicz.
Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwały, zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2013 - instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego oraz Ośrodka Kultury „Arsus”.
Podjęto szereg uchwał w sprawach lokalowych, w wyniku czego pięciu wnioskodawców zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, a dziewięciu wnioskodawcom odmówiono zakwalifikowania na w/w listę, z powodu nie spełnienia kryteriów określonych w uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy. Jedną rodzinę z listy oczekujących skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Zarząd Dzielnicy zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie przeniesienia bazy Rejonu 6 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie, zlokalizowanej przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego 4 w Warszawie. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy przekazał w/w projekt uchwały pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszaw.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń ważnych dla dzielnicy. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich:
Zarząd Dzielnicy, na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podjął cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Bonifikatę od opłaty rocznej otrzymała m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niedźwiadek”.
Podczas posiedzeń Zarządu podjęto również trzy uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz jedną uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014 -2042. Projekt zmian Zarząd skierował do zaopiniowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotyczyły one m.in. zwiększenia środków na utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej, dozór placów zabaw oraz na konserwację instalacji elektrycznej w Przedszkolach nr 413 i 418.
Wiele czasu poświęcono sprawom lokalowym. Zarząd podjął uchwały, w wyniku których ośmiu wnioskodawców zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, czterem wnioskodawcom odmówiono zakwalifikowania na w/w listę oraz jedną osobę skreślono z tejże listy z powodu nie spełnienia kryteriów określonych w uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy. Dwie kolejne rodziny skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a jedną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Podjęto także dwie uchwały w sprawie potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2013 oraz zaakceptował plan remontów na 2014 rok, w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus i w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Przyjął również do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu maju 2014 rok. Jednocześnie skierował w/w plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenie poziomu zabezpieczeń w serwerowni, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy postanowił, że z uwagi na brak środków finansowych na realizację niniejszego zadania w 2014 r., sprawa zostanie rozpatrzona przy planowaniu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usunięcie 5 drzew zlokalizowanych przy ulicy Pużaka 5 i 7, z uwagi na zły stan zdrowotny drzew i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 3 drzew przy ul. Krawczyka Mariana, z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją przebudowy układu ulicy.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął 29 uchwał oraz 15 ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w 2014 roku. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono 370 000 zł. Projekt ma na celu rozwój poszczególnych dyscyplin sportu w dzielnicy i zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości uprawiania sportu w ramach własnych zainteresowań pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.
W związku z zaleceniami zawartymi w protokóle pokontrolnym z dnia 21.01.2014 r., dotyczącymi przestrzegania standardów obsługi klienta, na posiedzeniu Zarządu ustalono, że w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zostanie zainstalowany system kolejkowy.
Na mocy uchwał dokonano trzech zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz jednej zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042. Oprócz zmian porządkowych, dotyczyły one głównie zakresu wychowania i oświaty, m.in. przesunięto środki w wysokości 5 000 zł na wykonanie monografii szkoły z okazji 70-lecia działalności edukacyjnej LVI Liceum Ogólnokształcącego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, likwiduje się dwuletnie liceum ogólnokształcące uzupełniające dla młodzieży. Mając na uwadze umożliwienie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych kontynuacji nauki oraz słuchaczom kursów zawodowych uzupełnienie wykształcenia na poziomie ogólnokształcącym i zdobycie tytułu technika, podjęto zamiar przekształcenia VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zarząd Dzielnicy zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w tej sprawie.
Na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podjęto cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Od początku roku 2014, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, bonifikatę otrzymało w sumie 297 osób.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczącego ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Prawniczej 73 w Dzielnicy Ursus oraz zgodnie z propozycją Wydziału Infrastruktury powołał komisję do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem w/w przetargu.
Zarząd Dzielnicy wydał zgodę właścicielską na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, zlokalizowanego przy ulicy Siłaczki, z uwagi na kolizję z powietrzną linią energetyczną.
Podczas marcowych posiedzeń Zarządu wiele czasu poświęcono sprawom lokalowym. Podjęto w sumie 18 uchwał i 9 ustaleń w tej materii. Głównie pracowano nad listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Z uwagi na niespełnione kryteria, określone w uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy odmówił 6 osobom zakwalifikowania na w/w listę, a kolejne 3 osoby, spełniające kryteria, na nią zakwalifikował. W ramach prac nad sprawami lokalowymi, Zarząd m.in. podjął uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 3 lokali, z przeznaczeniem na lokale socjalne, w sprawie podpisania umowy najmu lokalu mieszkaniowego na czas nieokreślony oraz przeznaczył do dalszego najmu garaż przy ul. Balbinki.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!