Z prac Zarządu
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane ustalenia i uchwały podjęte w tym czasie.
W wyniku prac nad załącznikiem dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, Zarząd uchwalił szereg zmian w tym zakresie. Między innymi kwotę w wysokości 107 tyś. zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie publicznych oddziałów klas „O” w szkołach. Kolejne 50 tyś. zł skierowano na uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy. Środki finansowe w wysokości 9740 zł. przeznaczono natomiast na realizację dofinansowanego z funduszy europejskich projektu „Nasza szkoła jest fajna”. Dalsze zmiany w załączniku dotyczyły przesunięć środków z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację parków i zieleńców na terenie naszej dzielnicy oraz zakup energii elektrycznej.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 rok.
Na wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania Zarząd podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2014 roku. Wyjazdy letnie planowane są w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia bieżącego roku. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 tyś. zł.
W drodze uchwały Zarząd przyjął Harmonogram Lokalny Dzielnicy do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie 6 drzew z nieruchomości położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na konieczność przeniesienia placu zabaw na w/w działkę. Kolejne 4 drzewa zostaną usunięte z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, zlokalizowanej w przy ulicy Tomcia Palucha, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Z satysfakcją przyjęto do wiadomości sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w dniach od 1 czerwca do 15 września 2013 r. Działania kontrolne były prowadzone w zakresie realizacji działań statutowych, w szczególności w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów w celu poprawy przychodów do budżetu.
Wniosek Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w sprawie nadania jednej z ulic w Dzielnicy Ursus, imienia Ojca Bogusława Palecznego uzyskał pozytywną opinię Zarządu Dzielnicy, który jednocześnie polecił przekazać w/w wniosek pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zarząd poparł również wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus, o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, dla czterech strażaków, przyznawanego przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Zarząd Dzielnicy przyjął sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok, z działalności Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz z działalności Ośrodka Kultury „Arsus”. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w sprawozdania do wiadomości Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu, będącego własnością m.st. Warszawy, przez firmy TEXPOL Sp. z o.o. oraz 3R Recycling Solutions Sp. z o.o. S.K.A., celem ustawienia w pobliżu altan śmietnikowych pojemników na tekstylia.
Na mocy uchwały Zarządu bonifikatę w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe otrzymało 64 wnioskodawców, którzy spełnili kryteria dochodowe określone ustawą.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o sprzedaży lokalu użytkowego o powierzchni 76,60m2 przy ulicy Obrońców Helu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu wobec nie zgłoszenia się osób, którym przysługiwałoby pierwszeństwo ustawowe do nabycia tego lokalu.
Z powodu nie spełnienia kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1751/2009 Zarząd decyzją odmówił jednemu wnioskodawcy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego w Dzielnicy Ursus.
Zarząd podjął również jedną uchwałę w sprawie zawarcia, przez wnioskodawcę, umowy najmu lokalu mieszkalnego komunalnego na czas nieokreślony.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których podjęto szereg uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich:
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2014 roku. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji konkursowej dotacje o łącznej wartości 430000zł otrzymało 12 klubów sportowych z Ursusa. Dofinansowanie otrzymali: Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, Uczniowski Klub Sportowy„4URSUS”, Uczniowski klub Sportowy „Czternastka”, Klub Sportowy „URSUS”, Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, Parafialny Klub Sportowy „Józef”, Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, „FUNDACJA KAGI”, BE A STAR Football Academy, UKS KARATE-do oraz Mazowiecki Klub Karate Kyokushin. Finansowe wsparcie m.st. Warszawy, umożliwi szkolenie oraz organizację turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2014 roku.
Podjęto również uchwałę dotyczącą budżetu partycypacyjnego. Zarząd potwierdził tym samym kwotę przeznaczoną na jego realizację w Dzielnicy Ursus w roku 2015 w wysokości 640906,00 zł oraz na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Ursus określił zasady postępowania w tej sprawie.
Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy przyjął szereg uchwał dotyczących wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 oraz w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2014 rok. W dużej mierze przesunięcia środków związane były z planowanymi inwestycjami oraz remontami, m.in. budową nowego przedszkola w Parku Achera, rozbudową przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki, czy zwiększenia środków na planowaną przebudowę rowu melioracyjnego U1.
Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy uchwalił szereg korekt listy osób oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. W ich wyniku trzech wnioskodawców, którzy spełnili kryteria określone właściwą uchwałą, wpisano na wspomnianą listę, a kolejnych dziewięciu, z powodu nie spełniania kryteriów, nie zakwalifikowano bądź skreślono z w/w listy.
Do dalszego najmu przeznaczono dwa lokale użytkowe położone w budynkach przy ul. Balickiej oraz przy ul. Bernarda Wapowskiego, wyrażając zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami.
Zarząd Dzielnicy zaakceptował planowany do realizacji w 2014 roku zakres remontów na łączną kwotę 2311888zł, przedłożony w piśmie Wydziału Infrastruktury oraz wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych. Plan prac zakłada m.in.: prace naprawcze nawierzchni dróg i chodników, remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do wysokości ul. Poczty Gdańskiej, remont ul. Krawczyka, ul. Wiosny Ludów (odc. Dzieci Warszawy – Opieńskiego), utrzymywanie oznakowania poziomego i pionowego ulic gminnych, remont ul. Szamoty wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem, remont ul. Skoroszewskiej, projekt remontu ul. Hermana, przebudowę łuków kołowych w ul. Warszawskiej oraz oczyszczenie kanału deszczowego w ulicach: Prawniczej, Melcera, Michałowicza i Słupskiej.
W sezonie letnim planuje się również przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych na łączną kwotę 1088091zł. W ramach prac zostaną przebudowane instalacje hydrantowe, podjazdy, zaplecza kuchenne, szatnie, klatki schodowe, systemy oddymiania czy instalacje co i ccw w poszczególnych placówkach.
  
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W grudniu 2013 roku obradował na trzech posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.
Podjęto szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych m.in. pięć uchwał w sprawie zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w Warszawie na czas nieoznaczony, cztery uchwały w sprawie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz pięć uchwał w sprawie zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy – w drodze zamiany. Podjęto również uchwałę w sprawie zawarcia ugody z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Ursus” dotyczącą odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
W kwestii budżetu dzielnicy Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 oraz cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok.
Na grudniowym posiedzeniu Zarząd Dzielnicy zaopiniował pozytywnie propozycje Wydziału Infrastruktury, dotyczące zmian komunikacyjnych po oddaniu do użytkowania przystanku kolejowego Ursus „Niedźwiadek”, ul. Nowolazurowej, na odcinku od ul. Ks. J. Chrościckiego do Al. Jerozolimskich oraz łącznika pomiędzy ul. Gierdziejewskiego a ul. Poznańską oraz ul. Nowolazurową, dokonanych celem poprawy obsługi komunikacyjnej wybranych rejonów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd wyraził zgodę właścicielską na usunięcie jednego drzewa z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej przy ul. Balbinki z uwagi na zagrożenie dla funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.
Zatwierdzono do realizacji Protokół nr 32 z dnia 28 listopada 2013 roku oraz Protokół nr 33 z dnia 11 grudnia 2013 roku Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy planuje zawarcie kolejnego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Przymierze Rodzin”, które będzie obowiązywało do końca 2017 roku, po spełnieniu wymogów formalnych oraz w oparciu o § 8 ust. 2, obecnego porozumienia zawartego w dniu 24.02.2012 r. z w/w organizacją, na prowadzenie bezpłatnej działalności o charakterze kulturalnym, społecznym i opiekuńczym.
Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację w sprawie planu pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych zaplanowanych na styczeń 2014 roku.

W grudniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń dotyczących spraw Dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich: Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002r, o ustroju m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy Ursus, oraz uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, członkom Zarządu Dzielnicy zostało na mocy uchwały udzielone upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji oraz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu wychowania i oświaty. Zarząd uchwałą dokonał podziału, pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy w grudniu podjął trzy uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Wszystkie miały charakter porządkowy i dotyczyły zmiany wydatków bieżących w układzie zadań na rok 2014.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę dotycząca uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego z zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych), z uwzględnieniem zmian po IV kwartale. W grudniu b.r. jedną z osób oczekujących skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!