Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował w grudniu bieżącego roku na pięciu posiedzeniach. Zapadły na nich m.in. decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw.
 • Władze Dzielnicy zaakceptowały projekt umowy na wynajem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Prawniczej 35, na okres trzech lat, przez Mazowiecką Fundację Opieki nad Zwierzętami. Przypominamy, wcześniej opisywaną sprawę w listopadzie, iż Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami to nowa organizacja, broniąca praw zwierząt na terenie m.st. Warszawy, która deklaruje ścisłą współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursus, w zakresie swoich działań statutowych.
 • Zaakceptowano zmiany stawek procentowych opłat rocznych z 1% do 3 %, za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (garaże i budynki handlowo- usługowe), położonych na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Grunty oddawane były w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym na cel mieszkaniowy. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosiła 1%, zgodnie z art.73 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wyodrębnienie z większych kompleksów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi spowodowało powstanie nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami handlowo - usługowymi i garażami, które powinny być w tej sytuacji obciążone opłatą roczną w wysokości 3%, zgodnie z art.72 ust.3 pkt 5 i art. 73 ust.2 powyższej ustawy. Dotyczy to tylko tych zespołów garażowych i budynków handlowo-usługowych dla których do końca grudnia 2009 roku zostały założone osobne księgi wieczyste.
 • Zgodnie z zasadami procentowego podziału lokali w nowo budowanych budynkach, w myśl zał. nr 1 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XLI/1272/2008, z dnia 02.10.2008 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, na lata 2008-2012, Zarząd Dzielnicy przekazał 30% tj. 14 lokali mieszkalnych do dyspozycji Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy. Do dyspozycji Dzielnicy pozostało 70% tj. 34 lokale mieszkalne. W grudniu dwadzieścia cztery rodziny z Ursusa otrzymało skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. Szancera 7.
 • Wyrażono zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Pużaka 4, ze Spółdzielnią Socjalną „Areka”, na jej wniosek, z dnia 16.12.2009 r.
 • Przyjęto do wiadomości informację Wydziału Organizacyjnego, dotyczącą interpelacji Pana Michała Grodzieńskiego – radnego m.st. Warszawy, z dnia 30.11.2009 r., w sprawie zasad regulujących wykładanie prasy lokalnej i innych wydawnictw, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz podległych mu jednostkach organizacyjnych. Jednocześnie Zarząd podtrzymał ustaloną zasadę regulującą kolportaż prasy lokalnej i innych wydawnictw, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, zgodnie z którą wykładanie poszczególnych publikacji może być dokonywane na podstawie zawartych umów lub zgody wyrażonej przez Zarząd Dzielnicy. Potwierdził także wcześniej wyrażoną zgodę na wykładanie w gmachu Urzędu Dzielnicy „Dziennika Ursusa”, „Gazety Mazowieckiej”, „Gazety Ochoty, Włoch i Ursusa”. Zarząd zobowiązał Dyrektorów nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Ursus do przestrzegania w/w zasady.
 • Zarząd Dzielnicy podjął m. in. uchwały w sprawach przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków przyznanej na 2009 r. dotacji:
   Towarzystwu Edukacji Alternatywnej, zgodnie z umową WOW/82/2009, z dnia 30.06.2009 r.,
   Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Rodziny w Warszawie, ul. Zapustna 43, zgodnie z umową WOW/83/2009, z dnia 10.07.2009 r.,
   Ursusowskiemu Klubowi Sportowemu „4 Ursus”, zgodnie z umową nr SR/URS/20/09, z dnia 25.05.2009 r.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował w listopadzie bieżącego roku na czterech posiedzeniach. Zapadły na nich decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw.
 • Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na realizację listy uzupełniającej osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w 2009 roku, w Dzielnicy Ursus i ponowne jej wywieszenie na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń, celem zapewnienia kontroli społecznej, w myśl § 26 ust. 7 uchwały Nr LVIII/1751/2009, Rady m. st. Warszawy, z dnia 09.07.2009 r.
 • Wyrażono zgodę na oddanie pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie filii zamiejscowych placówek - Dyrektorowi Przedszkola Integracyjnego Nr 137 w nowowybudowanym budynku komunalnym z przedszkolem w przyziemiu, położonym przy ul. Szancera 7 oraz Dyrektorowi Przedszkola Nr 112 w budynku, położonym przy ul. Wapowskiego 4.
 • Zaakceptowano zweryfikowany plan remontów na rok 2009, w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • Przyjęto do wiadomości opinię Wydziału Ochrony Środowiska, dotyczącą najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Prawniczej 35, z Mazowiecką Fundacją Opieki nad Zwierzętami. Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami to nowa organizacja, broniąca praw zwierząt na terenie m.st. Warszawy. Fundacja deklaruje ścisłą współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursus i zapewne przyniesie wymierne korzyści dla naszej lokalnej społeczności.
 • Zarząd pozytywnie zaopiniował zaproponowane przez Delegaturę Biura Gospodarowania Nieruchomościami minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1 m 2 gruntu, - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd przekazał w/w dokument pod obrady Komisji Dzierżaw i Nieruchomości.
 • Podjęto również uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w latach 2009-2012.
 • W związku z zaistniałą sytuacją sporną pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus a Klubem Sportowym „Ursus”, Zarząd Dzielnicy podjął się roli mediatora i przyjął do wiadomości wystąpienie KS „Ursus”, dotyczące propozycji zawarcia ugody pozasądowej, w przedmiocie kosztów spornej kwestii zużycia wody przez Klub. Jednocześnie Zarząd, zobowiązał Wydział Prawny i Wydział Sportu i Rekreacji do przygotowania propozycji ugody, celem zarekomendowania jej Pani Prezydent m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował w październiku bieżącego roku na czterech posiedzeniach. Zapadły na nich decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw.
 • Władze Dzielnicy w związku z propozycją nadania nazwy parkowi miejskiemu, położonemu przy ul. Wojciechowskiego, zobowiązały Wydział Ochrony Środowiska do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy w w/w sprawie. Konsultacje Społeczne odbędą się w I kwartale 2010 roku. Przeprowadzane one będą w formie elektronicznej na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl oraz w formie papierowej (ankiety) - wyłożone w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976 r. Nr 1. W ankiecie będą ujęte nazwy proponowane przez Wydział Ochrony Środowiska, wywodzące się z historii terenów, należących do wielopokoleniowej rodziny Hassów.
 • W związku, ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku przy ul. Walerego Sławka 2, Zarząd Dzielnicy nie mógł wyrazić zgody na najem, grupie „ STOP AND GO” sali głównej, położonej w w/w budynku na prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych. Regulamin Konkursu wyklucza wykorzystanie powierzchni budynku w celach komercyjnych.
 • Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Dzielnicy Ursus Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie w Parku Czechowickim, imprezy plenerowej o charakterze masowym pod nazwą „ Przywitanie Nowego Roku 2010”.
 • Podjęto również uchwałę w sprawie uzupełnienia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w 2009 roku. Zaakceptowano także zweryfikowany plan remontów na 2009 rok (wersja III) w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • Władze Ursusa przyjęły do wiadomości informację Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, dotyczącą przeprowadzenia konkursu ofert na najem trzech lokali użytkowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus, przy ulicy: Bohaterów Warszawy 47, Walerego Sławka 6 oraz 1-go Maja 7.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował we wrześniu bieżącego roku na pięciu posiedzeniach. Zapadły na nich decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw.
 • Władze Dzielnicy zdecydowały o uruchomieniu nowej placówki Biblioteki Publicznej na osiedlu Skorosze, w budynku położonym przy ul. Dzieci Warszawy 27/173, umieszczając w projekcie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na 2010 rok, część środków na realizację przedsięwzięcia.
 • Zarząd Dzielnicy po zapoznaniu się z opinią Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Ośrodka Kultury „Arsus”, wyraził zgodę na użyczenie OK „Arsus” sali ogólnej oraz zaplecza kuchennego w budynku, położonym przy ul. Walerego Sławka 2, w godzinach 1600 - 2200, na realizację zadań statutowych.
 • Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia w latach 2009-2012 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 • Zarząd przychylił się do stanowiska Delegatury Biura Nieruchomości m.st. Warszawy, wnioskującego o wystąpienie przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus do sądu o zasiedzenie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dzieci Warszawy 45 o pow. 2975 m 2.
 • Podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na zawieranie i realizację umów dzierżawy altanek śmietnikowych, które posadowione są na gruncie m.st. Warszawy i użytkowane przez wspólnoty mieszkaniowe (na określonych zasadach) m.in.: umowy dzierżawy zawierane byłyby pomiędzy ZGN Ursus a zarządami wspólnot mieszkaniowych, korzystających z altan, usytuowanych na gruncie miasta. Stawka za dzierżawę wynosić będzie miesięcznie 5 zł netto za 1m² pow. użytkowej altanki. Remonty altan śmietnikowych bądź budowa nowych altan byłyby realizowane przez ZGN Ursus sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych. Analiza ekonomiczna wskazuje, że przewidywany zwrot nakładów na ten cel ok.588 000 zł nastąpiłby po ok. 17 latach poprzez wpływy z tytułu dzierżawy altan, których ogólna powierzchnia wyniesie ok.559 m2 .W przypadku korzystania z jednej altanki przez dwie lub więcej wspólnot mieszkaniowych, w opłatach za dzierżawę obiektu partycypować winny wszystkie zainteresowane wspólnoty, proporcjonalnie do udziału każdej ze wspólnot w ogólnej powierzchni użytkowej lokali. Opłaty za dzierżawę byłyby wnoszone do ZGN Ursus od 01 stycznia 2010 r., a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, korzystających z altan nowo pobudowanych bądź z altan, w których wykonano remont kapitalny w bieżącym roku - od chwili rozpoczęcia ich użytkowania.
 • Władze Ursusa wyraziły zgodę na przesunięcie Pracowni Projektowej „TRAKT” terminu opracowania dokumentacji projektowej ulicy Skoroszewskiej oraz ulicy bez nazwy do dnia 30 listopada 2009 r., w związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnienia Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.
 • Zarząd rozwiązał umowę z Pracownią Projektową „PREBUD”, dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ulicy Posag 7 Panien oraz ulicy Szamoty, z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym tj: zmiany koncepcji programowo-przestrzennej w/w ulic, z uwagi na budowę ulicy Nowolazurowej. Zakres prac będzie obejmował m.in. poszerzenie ulicy Posag 7 Panien oraz ulicy Szamoty, przyjmując rozwiązanie jako drogi dwupasmowej w obu kierunkach.
 • Zarząd Dzielnicy, przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych w dniach od 8 do 21 września 2009 r., konsultacji społecznych, w przedmiocie uwag do projektu Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z projektem uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w powyższej sprawie.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował w sierpniu 2009 r. na pięciu posiedzeniach, na których zapadły decyzje, dotyczące niżej opisanych spraw:
 • Władze Dzielnicy zdecydowały o podjęciu decyzji na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 przy ul. K. Sosnkowskiego 10, niezbędnych do prowadzenia terapii metodą Tomatisa ( dotyczy zaburzeń głosu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).
 • Zarząd Dzielnicy w ramach realizacji zadania, polegającego na termomodernizacji Przedszkola nr 112, położonego przy ul. B. Wapowskiego 3, zgodził się na wyburzenie i budowę nowych murków oporowych, z uwagi na zły stan techniczny, potwierdzony dokumentacją fotograficzną oraz opinią Wydziału Infrastruktury.
 • Władze Ursusa oddały w trwały zarząd, Szkole Podstawowej Nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, położonej w Warszawie przy ul. Keniga 20, nieruchomości przez nią użytkowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2, w obrębie 2-09-07, na warunkach określonych w projekcie decyzji, załączonej do pisma Wydziału Infrastruktury.
 • Zarząd Dzielnicy zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowice, na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu ulicy Stanisława Bodycha, na odcinku od ul. Sosnkowskiego do ul. Spisaka, we wsi Opacz Kolonia w Gminie Michałowice.
 • Zatwierdzono także do realizacji Protokół Komisji Mieszkaniowej nr 38 z dnia 06.08.2009 r, dotyczący umieszczenia na liście osób oczekujących na zamianę i najem lokalu mieszkalnego i wpisanie na listę uzupełniającą na lokal socjalny.
 • Zaakceptowano również wzory dokumentów, przewidzianych dla organizacji konkursów ofert na najem lokali użytkowych, sporządzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, stosownie do postanowień Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3323/2009, z dnia 14.07.2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.
 • Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz opinią Wydziału Zasobów Lokalowych, wyraził zgodę na dopuszczenie do wynajmu w drodze pozakonkursowej, na okres 3 lat, lokalu położonego przy ul Dąbka 5 oraz lokalu położonego przy ul. Prawniczej 35, z uwagi na dwukrotne nierozstrzygnięcie konkursu ofert na w/w lokale.
 • Podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na wydzierżawienie, na okres 3 lat gruntu, położonego przy ul. Szancera 5, z przeznaczeniem na parking samochodowy.
 • Zarząd, po zapoznaniu się z opinią Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, zaakceptował zweryfikowany plan remontów na 2009 rok (wersja II) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • Zaopiniowano pozytywnie wniosek Wydziału Infrastruktury, wyrażając zgodę na przesunięcie Pracowni Projektowej „PREBUD”, terminu opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ulicy Posag 7 Panien oraz ulicy Szamoty oraz wyrażono zgodę na przedstawiony przez Wydział Infrastruktury, tok postępowania w egzekwowaniu kar umownych oraz należności finansowych za usunięcie „zastępcze” części wad ujawnionych w okresie gwarancji, od firmy PPU ZAMBET S.A.
 • Omówiono również założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!