Aktualności
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
26 marca 2009 czwartek

W dniu 26 marca 2009 r. o godz. 16:30 (w budynku Urzędu, przy Pl. Czerwca 1976r., w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Zaopiniowanie Sprawozdań rocznych z działalności programowej – OK. ARSUS, Biblioteki Publicznej, OPS. 4. Sprawa Szkoły Podstawowej Nr 14. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008r. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd. 7. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 8. Wolne wnioski.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
1 listopada 2008 -
31 marca 2009

Od 01 listopada 2009 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwało, pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Od 01 listopada 2009 roku zmienia się także termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy będzie zaczynał się dnia 1 listopada i trwał do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Komunikat
25 marca 2009 -
1 kwietnia 2009

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, działając zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Konkursu ofert na wynajem części nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat, informuje, że z powodu braku ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan Olesiński

Denerwuje Cię hałas ulicy ?
7 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009
grafika

Urząd m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z prac Zarządu Dzielnicy
1 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w marcu 2009 r. odbył cztery posiedzenia, i podjął m.in. decyzje w sprawach : W odpowiedzi na wnioski rodziców władze dzielnicy postanowiły wyrazić zgodę na utworzenie, w roku szkolnym 2009/2010, w szkole Podstawowej Nr 4, dwóch oddziałów „0”, dla dzieci 6- letnich, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci 7 - letnich, dla których zostanie utworzone sześć, a nie jak zakładano 8 „I” oddziałów, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do tej szkoły. Podjęto również decyzję o stworzeniu dodatkowego obwodu wyborczego w budynku Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na przekroczenie w trzech obwodach do głosowania liczby 3000 mieszkańców. Dodatkowy obwód wyborczy o nr 703 będzie utworzony dla mieszkańców ul. Dzieci Warszawy. Zarząd Dzielnicy przeznaczył trzy pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, w Parku „Achera”, na potrzeby realizacji projektów dofinansowywanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nasza szkoła jest fajna” oraz „Szkoła w centrum uwagi”. Zarząd Dzielnicy udostępnił Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans” SPZOZ w Warszawie od 5 kwietnia 2009 r., trzy pokoje wraz z węzłem sanitarnym, w budynku przy ul. Rynkowej 8, na tymczasową lokalizację zaplecza socjalnego dla zespołów wyjazdowych karetek pogotowia ratunkowego dla Dzielnicy Ursus, na okres dwóch miesięcy. Powodem powyższego są planowane prace remontowe w dotychczas zajmowanych przez stację pomieszczeniach, położonych przy ul. Sosnkowskiego 18. W wyniku udostępnienia w/w pomieszczeń Wojewódzka Stacja doposażyła swój punkt w karetkę do przewozu noworodków. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009. W uzupełnieniu informacji Z prac zarządu Dzielnicy za miesiąc luty informujemy, iż Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus na posiedzeniu w dniu 12.03.2009 r. negatywnie zaopiniowała zmiany w regulaminie targowiska, położonego przy ul. Kazimierza Giedziejewskiego 20 w Warszawie, a Zarząd Dzielnicy zaakceptował powyższą opinię.

Kampania wizerunkowa Ursusa
7 kwietnia 2009 wtorek

7 kwietnia rozpoczęła się pierwsza kampania wizerunkowa naszej dzielnicy. Tego dnia w miejskiej InfoQulturze na Placu Konstytucji odbyła się konferencja prasowa, poświęcona nowej akcji promocyjnej. Jej głównym zadaniem jest propagowanie wizerunku jako przyjaznego miejsca do zamieszkania. W ostatnich latach w tej części Warszawy nastąpił dynamiczny proces zmian demograficznych. Charakter dzielnicy z typowo robotniczego i postindustrialnego zaczął ewoluować w kierunku dzielnicy młodej, zamieszkiwanej w znacznej części przez rodziny z małymi dziećmi. W związku z powyższym kojarzenie Ursusa jedynie z Zakładami Mechanicznymi stało się błędną konotacją. - Fakt ten stał się głównym bodźcem do podjęcia działań, mających na celu uzupełnienie sposobu postrzegania naszej Dzielnicy - mówi burmistrz Bogdan Olesiński. Rozpoczęta akcja, nie ma na celu radykalnej zmiany wizerunku Ursusa. Ma ona jedynie ów wizerunek uzupełnić, aby w większym stopniu charakteryzował osoby współcześnie zamieszkujące teren Dzielnicy. Warto zaznaczyć również, że władze Ursusa nie mają zamiaru odcinać się od wspaniałej historii fabryki, która przez dziesięciolecia stanowiła o charakterze Dzielnicy. Wybór symbolu, wynika z etymologii samej nazwy - Ursus po łacinie oznacza słowo niedźwiedź. Na ulotkach, plakatach i banerach reklamowych będzie można zobaczyć nowoczesne osiedla mieszkaniowe, place zabaw i parki, które są postrzegane jako jedne z najlepszych w całej stolicy. W konkursie zorganizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej place zabaw w Ursusie uplasowały się na pierwszym miejscu spośród wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że stały się one naszą wizytówką. Równie dobrze ocenia się ursuskie parki. W marcu park miejski przy ul. Wojciechowskiego został nominowany do nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs ten organizuje Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Ministra Infrastruktury. W ramach prowadzonej kampanii wizerunkowej zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby animalistycznej przedstawiającej niedźwiedzia - symbol Ursusa. Trzymetrowa rzeźba ma stanąć jesienią w reprezentacyjnym miejscu Skoroszy. Do konkursu zaproszeni zostaną studenci Akademii Sztuk Pięknych. Deweloper Ebejot przewidział dla trzech najlepszych prac nagrody pieniężne. - Jednym z najważniejszych celów kampanii jest próba przekonania mieszkańców Ursusa, że warto identyfikować się z tą dzielnicą. Przeprowadzone badania pokazują, że krajobraz i przekrój społeczny Ursusa szybko się zmieniają. Dzielnica ta coraz bardziej przypomina Ursynów czy nowoczesne rejony Woli, niż typową dzielnicę przemysłową - mówi Olaf Świerzycki z Instytutu Badania Opinii Homo Homini, który współpracuje z władzami Ursusa.

Obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa
5 maja 2009 -
8 maja 2009

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa 8 maja 2009 r. godzina 11.00 Obelisk ul. Cierlicka


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!