Aktualności
Komunikat
26 czerwca 2008 -
3 lipca 2008

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, działając zgodnie z zapisem p. IX Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem części nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r.
unieważnił
w/w konkurs, co stanowi jego zamknięcie.

Zmiany komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym
1 lipca 2008 -
1 września 2008

Zmiany komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym

Kolejna wizyta Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
11 lipca 2008 -
18 lipca 2008

9 lipca w Ursusie gościła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wizyta miała charakter roboczy, a jej głównym punktem było otwarcie dwóch inwestycji: domu komunalnego przy ul. Regulskiej 22a przez wręczenie kluczy do mieszkania jednej z rodzin oraz podczyszczalni ścieków na kanale Konotopa. Nowopowstały dom komunalny mieści 18 jednopokojowych mieszkań, z czego jedno przystosowano na potrzeby osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 2,2 mln zł. Wszystkie rodziny, które spełniły wymagane kryteria i otrzymały mieszkania komunalne powinny wprowadzić się do budynku jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji. Na liście oczekujących na pomoc lokalową w dzielnicy Ursus znajdują się jeszcze 74 osoby. W listopadzie tego roku planowane jest zakończenie II etapu budowy domu komunalnego przy Szancera 5 (48 mieszkań), a w fazie projektowania są budynki przy Regulskiej 39 i Rakuszanki . Drugą oddaną tego dnia inwestycją była podczyszczania wód opadowych na kanale Konotopa. Dzięki niej deszczówka, która jest odprowadzana do rzeki Żbikówki będzie znacznie czystsza. Po uruchomieniu podczyszczalni rzeka powinna być zaliczona co najmniej do III klasy czystości wód. W chwili obecnej nie mieści się w żadnej normie i jest określana jako pozaklasowa. W najbliższym czasie Zarząd Dzielnicy Ursus planuje utworzenie w pobliżu proekologicznego skweru, który będzie miejscem przypominającym o obowiązku ochrony środowiska naturalnego. Oprócz oficjalnej części wizyta Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani Prezydent w towarzystwie Zarządu Dzielnicy Ursus oglądała realizowane inwestycje: budowę drugiego domu komunalnego przy ul. Szancera 5, budowę nowej „Acherówki” oraz oddany niedawno do użytku park przy ulicy Wojciechowskiego. Warto zaznaczyć, że Pani Prezydent gościła u nas po raz trzeci w ciągu pierwszych 18 miesięcy kadencji. Ostatnia wizyta miła miejsce w maju, kiedy to podpisano porozumienie na budowę stacji kolejowej Ursus Niedźwiadek

Wspólne posiedzenie Komisji
20 sierpnia 2008 środa

W dniu 20 sierpnia 2008r. o godzinie 16:30 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Komisji Budżetu i Finansów. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. 3. Propozycja Architektoniczna Ośrodka Kultury – Arsus II. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
28 sierpnia 2008 czwartek

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. w sali nr 100. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 10/2008 z dnia 20.08.2008r. 3. Omówienie jakości kształcenia w gimnazjach Dzielnicy Ursus. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Wolne wnioski.

Ankieta - modernizacja linii kolejowej
20 sierpnia 2008 -
22 września 2008

W związku z prowadzonymi przez firmę Arup, pracami na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, związanymi z realizacją projektu Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, II etap, Lot A (umowa z PKP PLK SA nr IIZ3A-POIIS-67/2008) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety wśród mieszkańców dzielnicy Ursus, przez której obszar przebiega przedmiotowa linia kolejowa. Ankieta ta stanowi element konsultacji społecznych w ramach opracowywanego przez firmę Arup na zlecenie PKP PLK S.A. Raportu o oddziaływaniu na środowisko, będącego elementem Studium Wykonalności. Zebrane informacje wykorzystane zostaną w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice.

Awaria magistrali wodociągowej
25 sierpnia 2008 -
26 sierpnia 2008

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie informuje o bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej całkowitym braku, przy maksymalnym zużyciu od dnia 25 sierpnia 2008 roku w godzinach od 9ºº. Przewidywany czas usuwania awarii 24 godz. Powodem wyłączenia wody jest awaria magistrali wodociągowej w Warszawie zasilającej pasmo pruszkowskie, telefon kontaktowy Pogotowia Technicznego ZWiK w Pruszkowie (22) 445-62-11


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!