Aktualności
Festiwal szkół i przedszkoli w Dzielnicy Ursus
29 września 2012 sobota
grafika

Rok szkolny 2012-2013 rokiem odkrywania talentów – pod takim hasłem w dniu 29 września 2012 r. od godziny 11:30 w Parku Hassów będzie przebiegał „Festiwal szkół i przedszkoli w Dzielnicy Ursus”. Utalentowani, uczniowie i przedszkolaki, przedstawią przygotowane programy artystyczne. Wokół stoisk poszczególnych placówek, a także na boiskach usytuowanych na skwerze będą odbywać się konkursy i zawody sportowe. Liczymy na dobą zabawę z udziałem dzieci i rodziców. Zapraszamy - Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z placówkami oświatowymi

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników
3 września 2012 -
28 września 2012
grafika

Ogłoszenie


w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015 do:
 • Sądu Okręgowego w Warszawie - 30 ławników
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 9 ławników.
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego. Zwracam uwagę, iż zgodnie z 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:
 • Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2012, 2001 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
 • na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 28 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009 i 2001 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy).
Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa 134
skr. poczt. 35


Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 226567031, 226566824, 226567833, 226567808, 226567835.

Prezydent m.st. Warszawy
(-) Hanna Gronkiewicz-Waltz


Załączniki do pobrania:

27 września 2012 r. 73. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
30 listopada -0001 poniedziałek

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na obchody patriotyczne, które odbędą się w dniu 27 września 2012 r. z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W programie obchodów:

 1. godzina 10:00 Cmentarz ul. Rakuszanki
 2. godzina 10:30 Cmentarz ul. Ryżowa
 3. godzina 11:15 Obelisk ul. Cierlicka
W tych miejscach Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus złożą wieńce oraz zapalą znicze upamiętniając w ten sposób poległych. W ramach obchodów zapraszamy również na uroczyste otwarcie wystawy Śladami Naszej Historii, która będzie miała miejsce w dniu 26 września 2012 r. o godzinie 15.30, w holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ekspozycję będzie można oglądać do 26 października 2012 r.

27 września 2012 r. 73. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
18 września 2012 wtorek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na obchody patriotyczne, które odbędą się w dniu 27 września 2012 r. z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W programie obchodów:

  godzina 10:00 Cmentarz ul. Rakuszanki godzina 10:30 Cmentarz ul. Ryżowa godzina 11:15 Obelisk ul. Cierlicka
W tych miejscach Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus złożą wieńce oraz zapalą znicze upamiętniając w ten sposób poległych. W ramach obchodów zapraszamy również na uroczyste otwarcie wystawy Śladami Naszej Historii, która będzie miała miejsce w dniu 26 września 2012 r. o godzinie 15.30, w holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ekspozycję będzie można oglądać do 26 października 2012 r.

Kultura w Ursusie – jest w czym przebierać
3 września 2012 -
26 września 2012
grafika

Wrzesień będzie obfitował w wydarzenia kulturalne na terenie naszej dzielnicy. Zarówno ośrodki kultury, jak i biblioteka przygotowały dla dzieci i dorosłych szereg spotkań, kursów, projekcji filmowych, zajęć. Oto nasze propozycje na ciekawe spędzenie czasu.

Przede wszystkim rodzice powinni zwrócić uwagę na zajęcia artystyczne, które będą realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Specjalnie dla wszystkich zainteresowanych ośrodki i domy kultury organizują drzwi otwarte, na których osobiście można będzie porozmawiać z instruktorami, a także zapoznać się z ofertą pracowni i warsztatów artystycznych. Dom Kultury „Miś” takie spotkanie urządza 2 września w godz. 11:00-14:00, natomiast Ośrodek Kultury „Kolorowa” chętnie udzieli zainteresowanym wszelkich informacji 9 września w godz. 10:00-14:00.

3 września o godz. 16:00 w „Arsusie” odbędzie się inauguracja warsztatów twórczych w Klubie Literackim „Metafora”. Spotkanie poprowadzi Tadeusz Maryniak – mistrz krótkiej formy, fraszek, haiku. Wydał on kilkadziesiąt tomików swej twórczości.

Ten sam ośrodek kultury – „Arsus”, zaprasza także na spotkanie z Rafałem Lasotą, które odbędzie się 16 września o godz. 12:00. Rafał Lasota jest autorem książek dla dzieci, m.in. niedawno wydanych „Pląsaków”. Będzie to okazja do porozmawiania z twórcą, a także otrzymania autografu.

Interesująco przedstawia się cały miesiąc w Czytelni Naukowej nr XIX. Tutaj w piątki między 7 a 28 września dniach będą odbywały się spotkania „Klubu Gier Planszowych i Komputerowych”. Poprowadzi je Tomasz Kochanowicz – bibliotekarz informatyk. To on postara się wtajemniczyć zainteresowane osoby m.in. w tajniki gry Dixit (silnie rozwijającej wyobraźnię i pobudzającej do kreatywnego myślenia) czy Warhammer 40.000 (wymuszającej na graczu opracowanie mocnej i skutecznej strategii).

Warto zajrzeć także do Biblioteki dla Dzieci nr 64. Tutaj w czwartkowe popołudnia (godz. 16:00; 6, 13, 20, 27 września) poprowadzone zostaną zajęcia, na których omawiane będą książki i scenariusze filmowe, na podstawie których powstały znane filmy. Przewidziano projekcje m.in. „Lata Muminków” czy też kultowego już „Króla Lwa”.

W Czytelni Naukowej nr XIX pod koniec miesiąca (24-28 września, w godz. 12:00-19:00) będzie można zapisać się na kursy komputerowe dla dorosłych 50+.

Na koniec gratka nie tylko dla moli książkowych. 26 września o godz. 18:00 w Bibliotece Skorosze odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym rozmowa poświęcona zostanie książkom Wojciecha Pszoniaka „Aktor” i Kazimierza Orłosia „Dom pod Lutnią”. Orłoś często odwołuje się w swych utworach do tematu Mazur i Mazurów. Realizując film „Róża”, Wojciech Smarzowski również zabrał głos w sprawie historii tamtych terenów. Warto po obejrzeniu produkcji kinowej przeczytać książkę poruszającą podobny temat w zupełnie odmienny sposób, a następnie wziąć udział w dyskusji. Serdecznie do tego zachęcamy.

Konkurs historyczny – wykaż się swoją wiedzą
2 października 2012 wtorek
grafika

Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” oraz Biblioteką Publiczną im. W.J. Grabskiego organizują IV edycję konkursu „Moja wiedza o II Wojnie Światowej”. W tym roku przewodniczy mu hasło „Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa” (wrzesień 1939-lipiec 1944). W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Przewidziano podział uczestników na 2 kategorie wiekowe, masę emocji oraz liczne nagrody.
W 2009 r. obchodzono 70. rocznicę wybuchy II Wojny Światowej. Aby upamiętnić to jedno z największych świadectw historycznych naszych czasów, postanowiono stworzyć wydarzenie na jego temat. Stąd też idea rozpisanego na lata 2009-2015 konkursu „Moja wiedza o II Wojnie Światowej”. W 2009 r. uczestnicy wykazywali się wiedzą na temat września 1939 r. („Kampania wrześniowa 1939 roku”), rok później konkurs został poświęcony przekrojowemu zagadnieniu i nosił tytuł „Od agresji sowieckiej przez Katyń, Teheran i Jałtę”, natomiast ostatnia edycja – 2011 r. – upamiętniała dokonania Generała Andersa – „Armia Generała Andersa”.
W konkursie mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i młodzież, a także dorośli. Warunkiem jest zamieszkanie w województwie mazowieckim. W I kategorii staną w szranki uczniowie gimnazjów, w II zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. W konkursie przewidziano II etapy, pierwszy z nich odbędzie się już 2 października 2012 r. w Ośrodku Kultury „Arsus”, 02 - 495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14.
Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronach internetowych www.kolorowa.arsus.pl oraz www.bpursus.waw.pl.
Karty zgłoszeń do konkursu – dostępne w załączniku – należy przesłać lub dostarczyć do 24 września 2012 r. na adres: Dom Kultury "Kolorowa", 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego16 - Konkurs „Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa”, tel. 228676395, fax 226678375. Można przesłać je również na adres e-mail dk.kolorowa@gmail.com lub wypełnić formularz on-line na stronie organizatora.

Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek 26 października 2012 r. w Domu Kultury „Kolorowa” o godz. 18:00.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Dom Kultury „Kolorowa”, 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16, sekretariat II piętro, pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz, pokój 230, tel. 228676395.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej – Paweł Machcewicz, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Henryk Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław Krzemień.

Pływalnia Skalar znowu czynna
24 sierpnia 2012 piątek
grafika

Serdecznie zapraszamy na pływalnię Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3, która już funkcjonuje po zakończeniu przerwy technologicznej.
Prace remontowo–porządkowe trwały od 11 lipca 2012 r., tj. od czasu awarii instalacji, która doprowadziła do pożaru w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, do 14 sierpnia 2012 r.
Podczas ponadmiesięcznej przerwy technologicznej dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wentylacja została wyczyszczona oraz zdezynfekowana przez specjalizującą się w tej branży firmę. Całkowicie wymieniono wodę, oczyszczono wszystkie niecki basenowe oraz przeprowadzono pełną dezynfekcję obiektu. Przed ponownym otwarciem wykonane zostały niezbędne przeglądy dopuszczające obiekt do ponownego uruchomienia.
Z pełną odpowiedzialnością zapraszam wszystkich miłośników pływania na bezpieczną i czystą pływalnię Skalar – mówi Sławomir Luliński, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, który zachęca do uczestnictwa w zaplanowanych na nowy rok szkolny zajęciach:

 • nauka pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w grupach,
 • nauka pływania dla niemowlaków,
 • aqua aerobik.
Dokładny harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie www.osirursus.pl.
W dniach 27 sierpnia -2 września 2012 r. planowana jest przerwa technologiczna na pływalni Albatros.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!