Aktualności
Festyn „Bezpieczne wakacje”
12 czerwca 2019 środa
grafika

Coroczny festyn „Bezpieczne wakacje” w Ursusie jako zapowiedź udanych wakacji.

Wraz z kończącym się rokiem szkolnym corocznym zwyczajem Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie w dniu 16 czerwca br. organizuje festyn będący podsumowaniem całorocznych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa. Imprezę, której towarzyszy prezentacja osiągnięć zespołów artystycznych O.K. Arsus uświetnią swoją obecnością przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Miejskiej. Plenerowe spotkanie przedstawicieli służb z dziećmi i towarzyszącymi im rodzicami sprzyjać będzie rozmowom o bezpiecznym spędzeniu najmilszej części roku tj. wakacji. W tym dniu odbędzie się także finał Dzielnicowego Konkursu „Postępowanie w sytuacji zagrożeń”. Wyłonione w szkolnych eliminacjach reprezentacje walczyć będą o prymat w Ursusie w zakresie wiedzy tak nam wszystkim niezależnie od wieku niezbędnej.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do wspólnej zabawy w dniu 16 czerwca br. w godz. 14:00 – 18:00 w Parku Czechowickim. Dla zgłodniałych przewidziana jest wojskowa grochówka.

Piknik CZERWIEC ‘76
7 czerwca 2019 piątek
grafika

Dzielnica Ursus wspomina strajk razem z uczestnikami! W niedzielę 23 czerwca br. o godzinie 15:00 w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka rozpocznie się Piknik CZERWIEC ’76. Impreza ma na celu upamiętnienie 43. rocznicy wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku. W programie wydarzenia m.in. koncert zespołu LAO CHE, piknik historyczny na terenie parku oraz wspólne malowanie muralu upamiętniającego strajk w fabryce Ursus.

Szczególnie serdecznie do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich uczestników strajków w dawnych Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Każdy z przybyłych uczestników wydarzeń Czerwca ’76 otrzyma specjalną pamiątkową plakietkę i będzie mógł podzielić się swoimi wspomnieniami. Dzięki temu, osoby biorące udział w pikniku będą miały niepowtarzalną okazję porozmawiania z ludźmi, którzy byli świadkami i uczestnikami wydarzeń, które miały wpływ na bieg historii naszego kraju.

Pośród atrakcji pikniku znajdą się stanowiska oddające klimat epoki oraz historyczna gra miejska przygotowana przez grupę rekonstruktorów. Oprócz gry, na terenie Parku Czechowickiego odbędzie się wystawa sprzętu wojskowego związanego z Fabryką PZI Ursus oraz stanowisko Izby Tożsamości Ursusa. Zaplanowano także strefę historyczno – edukacyjną. Znajdą się w niej namioty tematyczne dotyczące strajków, ale także stanu wojennego, „Solidarności” i częściowo wolnych wyborów. Jednym z ważnych momentów tego dnia będzie wyjazdowa sesja Rady Dzielnicy Ursus (godz.17:00, scena), podczas której zostanie odczytane uroczyste stanowisko radnych w sprawie rocznicy strajków z 1976 roku.

Piknik jest szczególną okazją dla jego uczestników do przejścia symbolicznej drogi wolności. Mieszkańcy dzielnicy będą mieli okazję stać się częścią dawnych wydarzeń i poznać lokalną historię. To właśnie po strajku tutejszych robotników narodził się Komitet Obrony Robotników – pierwsza, jawna organizacja opozycyjna, która później stała się intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Park Czechowicki przez kilka godzin będzie przypominał słusznie minioną PRL-owską rzeczywistość. Uczestnicy zabawy otrzymają karty do gry w formie dawnych kartek na mięso i zostaną podzieleni na patrole. Celem gry jest wykonanie wszystkich przygotowanych zadań, m.in. drukowanie ulotek, obsługa radiostacji wojskowej, rozwinięcie linii telefonu polowego czy tworzenie pieczęci ze znakami graficznymi Ursusa lub Solidarności Walczącej. W ich realizacji będą przeszkadzali funkcjonariusze MO.

Na scenie amfiteatru parku Czechowickiego zostaną rozdane nagrody dla laureatów konkursów szkolnych dotyczących wydarzeń Czerwca’76, zespół muzyczny nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Ursusie wykona repertuar wolnościowy, a od godziny 19:00 rozpocznie się koncert muzyczny. Jako pierwszy wystąpi Ikarus Feel, po nim o godzinie 20:30 zobaczymy gwiazdę wieczoru - zespół LAO CHE.

Podczas pikniku swoje stoisko wystawi również Urząd Dzielnicy Ursus. Mieszkańcy, którzy odwiedzą stanowisko, będą mieli okazję zapoznania się z nową pozycją wydawniczą urzędu pt. „Patroni ulic Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Autorem książki jest Jerzy Domżalski, dziennikarz i historyk od lat zajmujący się dziejami Ursusa. Publikacja przybliża życiorysy patronów ursuskich ulic, placów i skwerów. Broszura jest poświęcona historii i współczesności Ursusa. Upamiętnia sylwetki lokalnych bohaterów i pozwala się z nimi zapoznać osobom, które niedawno osiedliły się w dzielnicy.

Kolekcja coraz bliżej
7 czerwca 2019 piątek

Po wieloletnich negocjacjach Zarządu Dzielnicy wspieranych przez organizacje i podmioty społeczne z terenu Ursusa, sprawa przejęcie przez dzielnicę zabytkowej kolekcji po Zakładach Mechanicznych Ursus zmierza do zakończenia. Dzięki prospołecznej postawie nowego prezesa spółki, otwiera się możliwość bezkosztowego przejęcia przez dzielnicę zbiorów, o co od lat zabiegały władze Ursusa. Największą wartością kolekcji po dawnej fabryce traktorów w Ursusie jest jej wartość historyczna, ale także sentymentalna dla lokalnej społeczności. Zbiory mogą stać się zalążkiem muzeum, jakiego dzielnica do tej pory nie posiada. Po ustaleniach ustnych z prezesem PHO, Zarząd ponownie wystosował pismo ( w dniu 6 czerwca br. ) o bezpłatne przekazanie zbiorów, tym razem jednak można spodziewać się pozytywnej odpowiedzi. O postępie rozmów i prac w sprawie przejęcia kolekcji, będziemy informować na stronie Urzędu.

Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023
6 czerwca 2019 czwartek

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do następujących sądów:

- Sąd Okręgowy w Warszawie – 230 ławników,
- Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 8 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie – 8 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 24 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie – 10 ławników
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie – 5 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników,
- Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – 19 ławników,
- Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 40 ławników,
- Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 153 ławników,
- Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 12 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – 12 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 13 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:
- Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
- na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
- w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- świadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22-443-05-83, 22-443-05-84, 22-443-05-96, 22 443-05-97.

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52., z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

Załączniki:
- ogłoszenie (wersja pdf),
- informacje dodatkowe dot. naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023,
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
- lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
- wzór aktualnych zdjęć, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Bieg Wolności 2019 w Ursusie
6 czerwca 2019 czwartek
grafika

W niedzielę 2 czerwca warszawscy biegacze wzięli udział w Biegu Wolności, aby uczcić 30. rocznicę wyborów 4 czerwca do Sejmu i Senatu. Uczestnicy przebiegli dokładnie 1989 metrową trasę. W biegu wzięło udział 830 zawodników.

Bieg zgromadził bardzo wielu entuzjastów aktywności. Na szczęście pogoda dopisała. Start i metra biegu znajdowała się na pl. Czerwca 1976 r. przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Zawodnicy wystartowali o godz. 13:00 i pobiegli ulicami: T. Hennela – pl. Czerwca 1976 r. – Traktorzystów. Symbolicznie było to 1989 metrów. Zwycięzcą biegu został Piotr Tokarski z czasem 6:07, zaś najlepszą kobietą okazała się Sylwana Gajda z czasem 7:27. Najliczniejsza szkołą, która otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł na sprzęt sportowy została Szkoła Podstawowa nr 4. Ogółem do mety dobiegły 823 osoby.

„To pierwszy Bieg Wolności w Ursusie. Cieszymy się z tak dużej frekwencji. Ten bieg ma wyjątkową symbolikę. To jest święto nas wszystkich” – powiedział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński, który również brał udział w biegu.

Kategoria OPEN mężczyzn
1. Piotr Tokarski 6:07
2. Filip Cholewiński 06:14
3. Maciej Stachowiak Adidas Runners Warsaw 06:14

Kategoria OPEN kobiet
1. Sylwana Gajda AZS UW 7:27
2. Marta Jastrzębska-Majak Naprzód Młociny 7:35
3. Jasmine Idsardi 7:52

Zachęcamy do obejrzenia galerii z biegu: https://www.sztukabiegania.com/mevents/bieg-wolnosci-w-ursusie-2019/

Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych
6 czerwca 2019 czwartek

Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje osób do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej. Członkami Komisji Okręgowej mogą być tylko podatnicy podatku rolnego umieszczeni w spisie wyborców.
Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są w sekcji „Informacje dla komisji wyborczych” na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-23-24/wybory-do-izb-rolniczych
Treść uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych dostępna jest pod adresem: http://www.krir.pl/files/wybory_do_IR_2019/Uchwa%C5%82a_KRIR_1_2019_ws_trybu_przeprowadzania_wybor%C3%B3w.pdf
Regulamin komisji okręgowej stanowi załącznik nr 3 do ww. uchwały
Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji okręgowej stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały
Zgoda na przetwarzanie dany osobowych stanowi załącznik 11 do ww. uchwały.

Wybory do izb rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 r. Chętni do pracy w komisji wyborczej mogą wysyłać zgłoszenia na adres: emalessa@um.warszawa.pl do 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godz. 16.00.

Do pobrania - zasady wyborów

Zmiany w organizacji ruchu
6 czerwca 2019 czwartek
grafika

W poniedziałek, 10 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w ruchu na dwóch ulicach Ursusa. W związku z budową sieci wodociągowej do 16 czerwca zwężona będzie ul. Ryżowa pomiędzy ul. Dzieci Warszawy i A. Prystora. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Dzieci Warszawy. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami Skoroszewska – A. Prystora. Autobusy linii 178 i 207 pojadą objazdem ulicami Dzieci Warszawy i Skoroszewską. Natomiast w dniach 10 – 12 czerwca wyremontowana zostanie jezdnia ul. Czerwona Droga. Z tego powodu zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Orłów Piastowskich do Wolności. Zamknięty odcinek ulicy można ominąć, jadąc ulicami E. Rakuszanki – Warszawska – K. Gierdziejewskiego. Autobusy linii 177 pojadą prosto ul. K. Gierdziejewskiego.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!