Aktualności
Porady prawne
7 września 2012 -
5 października 2012
grafika

W dniu 7 września, w godz. 9:00-12:00 oraz 5 października w godz. 9:00-12:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 przyjmować będzie prawnik. Będzie On udzielał bezpłatnych porad dla mieszkańców dzielnicy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkursie na nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia
6 września 2012 -
13 września 2012
grafika

W oparciu o Ustalenie z dnia 1 sierpnia 2012r. nr 386/79/12 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza się konkurs na nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie do wspólnego korzystania z inną organizacją:
• pomieszczenie nr 2 o powierzchni 15,73 m2
Użytkownik pokrywa koszty eksploatacji.
Rozbudowa budynku w Parku Achera jest elementem projektu pn. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z regulaminem projektu konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających w sferze kulturalno-społecznej.

Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczenia są zobowiązane do złożenia do zarządcy obiektu – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy następujących dokumentów:

 • programu działań kulturalno-społecznych, opiekuńczo-wychowawczych lub edukacyjno-rekreacyjnych,
 • oświadczenia, że zajęcia prowadzone w ramach programu będą bezpłatne dla uczestników,
 • statutu organizacji,
 • wypisu z rejestru KRS
do dnia 13 września 2012r. na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Szancera 5, 02-495 Warszawa.
Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z pomieszczenia udziela: p. Łukasz Witkowski tel. (22) 662 60 32

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 20 września 2012r.

„Szkoła w centrum uwagi”
5 września 2012 -
12 września 2012
grafika
 
Kultura w Ursusie – jest w czym przebierać
3 września 2012 -
26 września 2012
grafika

Wrzesień będzie obfitował w wydarzenia kulturalne na terenie naszej dzielnicy. Zarówno ośrodki kultury, jak i biblioteka przygotowały dla dzieci i dorosłych szereg spotkań, kursów, projekcji filmowych, zajęć. Oto nasze propozycje na ciekawe spędzenie czasu.

Przede wszystkim rodzice powinni zwrócić uwagę na zajęcia artystyczne, które będą realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Specjalnie dla wszystkich zainteresowanych ośrodki i domy kultury organizują drzwi otwarte, na których osobiście można będzie porozmawiać z instruktorami, a także zapoznać się z ofertą pracowni i warsztatów artystycznych. Dom Kultury „Miś” takie spotkanie urządza 2 września w godz. 11:00-14:00, natomiast Ośrodek Kultury „Kolorowa” chętnie udzieli zainteresowanym wszelkich informacji 9 września w godz. 10:00-14:00.

3 września o godz. 16:00 w „Arsusie” odbędzie się inauguracja warsztatów twórczych w Klubie Literackim „Metafora”. Spotkanie poprowadzi Tadeusz Maryniak – mistrz krótkiej formy, fraszek, haiku. Wydał on kilkadziesiąt tomików swej twórczości.

Ten sam ośrodek kultury – „Arsus”, zaprasza także na spotkanie z Rafałem Lasotą, które odbędzie się 16 września o godz. 12:00. Rafał Lasota jest autorem książek dla dzieci, m.in. niedawno wydanych „Pląsaków”. Będzie to okazja do porozmawiania z twórcą, a także otrzymania autografu.

Interesująco przedstawia się cały miesiąc w Czytelni Naukowej nr XIX. Tutaj w piątki między 7 a 28 września dniach będą odbywały się spotkania „Klubu Gier Planszowych i Komputerowych”. Poprowadzi je Tomasz Kochanowicz – bibliotekarz informatyk. To on postara się wtajemniczyć zainteresowane osoby m.in. w tajniki gry Dixit (silnie rozwijającej wyobraźnię i pobudzającej do kreatywnego myślenia) czy Warhammer 40.000 (wymuszającej na graczu opracowanie mocnej i skutecznej strategii).

Warto zajrzeć także do Biblioteki dla Dzieci nr 64. Tutaj w czwartkowe popołudnia (godz. 16:00; 6, 13, 20, 27 września) poprowadzone zostaną zajęcia, na których omawiane będą książki i scenariusze filmowe, na podstawie których powstały znane filmy. Przewidziano projekcje m.in. „Lata Muminków” czy też kultowego już „Króla Lwa”.

W Czytelni Naukowej nr XIX pod koniec miesiąca (24-28 września, w godz. 12:00-19:00) będzie można zapisać się na kursy komputerowe dla dorosłych 50+.

Na koniec gratka nie tylko dla moli książkowych. 26 września o godz. 18:00 w Bibliotece Skorosze odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym rozmowa poświęcona zostanie książkom Wojciecha Pszoniaka „Aktor” i Kazimierza Orłosia „Dom pod Lutnią”. Orłoś często odwołuje się w swych utworach do tematu Mazur i Mazurów. Realizując film „Róża”, Wojciech Smarzowski również zabrał głos w sprawie historii tamtych terenów. Warto po obejrzeniu produkcji kinowej przeczytać książkę poruszającą podobny temat w zupełnie odmienny sposób, a następnie wziąć udział w dyskusji. Serdecznie do tego zachęcamy.

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników
3 września 2012 -
28 września 2012
grafika

Ogłoszenie


w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015 do:
 • Sądu Okręgowego w Warszawie - 30 ławników
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 9 ławników.
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego. Zwracam uwagę, iż zgodnie z 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:
 • Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2012, 2001 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
 • na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia; 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 28 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009 i 2001 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy).
Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa 134
skr. poczt. 35


Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 226567031, 226566824, 226567833, 226567808, 226567835.

Prezydent m.st. Warszawy
(-) Hanna Gronkiewicz-Waltz


Załączniki do pobrania:

Dodatkowa rekrutacja do przedszkola nr 219
1 września 2012 sobota
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus podjął kolejny krok w kierunku polepszenia sytuacji w dostępie do państwowych przedszkoli dla najmłodszych dzieci w Ursusie. Od września w przedszkolu nr 219 „Niezapominajka” (ul. Keniga) zostanie uruchomiony jeszcze jeden 25 osobowy oddział dla trzy i czteroletnich maluchów. Jest to efekt pozyskania przez Zarząd dodatkowych środków od Biura Edukacji na wyposażenie sali przeznaczonej dla nowej grupy. Z budżetu dzielnicowego zostaną pokryte wydatki związane z remontem wygospodarowanego pomieszczenia. Dodatkowa rekrutacja rozpocznie się w sierpniu, tak aby dzieci mogły rozpocząć zajęcia z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013. Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Dzielnicy lub Przedszkola, na których na bieżąco będziemy informować o terminie rozpoczęcia rekrutacji.

Obchody z okazji 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2012 sobota
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na obchody 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbędą się w dniu 1 września 2012 r. o godzinie 17:00. zostaną złożone wieńce na mogiłach poległych – Cmentarz ul. Rakuszanki.
O godzinie 17:30 kontynuacja obchodów odbędzie się przy Obelisku ul. Cierlicka.
Po uroczystościach zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę św. w Intencji Ojczyzny która odbędzie się o godzinie 18:00 św. w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!