Aktualności
Święto Straży Miejskiej
28 sierpnia 2015 piątek
grafika

28 sierpnia warszawscy strażnicy uroczyście obchodzili swoje święto. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła wyróżnienia i odznaczenia, a burmistrzowie dzielnic wręczali nagrody dla strażników, których pracę docenili przełożeni w poszczególnych oddziałach terenowych. Burmistrz Urszula Kierzkowska uhonorowała strażników z Ursusa, którym podziękowała za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.

Rodzinne budowanie z klocków Lego
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

W dniu 27 sierpnia 2015 roku, na terenie Parku Hassów, odbędzie się piknik Rodzinne budowanie z kloców Lego. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do parku od godziny 17:00 do 20:00 na twórcze budowanie. Piknik, jest częścią projektu prowadzonego we wszystkich dzielnicach Warszawy, polegającego na integracji społecznej mieszkańców dzielnicy, rozwijaniu kreatywności i pasji budowania. W ramach projektu, w trakcie trwania pikników, uczestnicy budują charakterystyczne budowle związane z dzielnicą.

Ogłoszenie
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Uprzejmie informujemy, że wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt Rezydenta Długoterminowego Unii Europejskiej można również składać w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców na Placu Starynkiewicza 7/9 w pokoju nr 33.
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców jest czynny:
Poniedziałek 8:00-17:30
Wtorek – Piątek 8:00-15:30
Dokumenty można składać bez wcześniejszego umówienia się, jak również można zapisać się na konkretną godzinę za pomocą strony internetowej: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

We kindly inform you that the requests concerning the obtaining the permit for temporary residence, for permanent residence and Long-term EU Residence can be submitted in the General Municipal Resident Service Point at Plac Starynkiewicza 7/9 in room no.33.
The General Municipal Resident Service Point is open:
Monday 8:00 AM – 5:30 PM
Tuesday - Friday 8:00 AM – 3:30 PM
Documents can be submitted without prior appointment, or you can make an appointment for a specific time via the website: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony od kwietnia do listopada.
W okresie od kwietnia do października odpady zielone odbierane będą raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych.
Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości.
Zaktualizowane harmonogramy dla dzielnicy Ursus zamieszczone zostaną na stronie internetowej MPO
Ulotka

Działaj w swojej okolicy!
Inicjatywa lokalna w Warszawie
26 sierpnia 2015 środa
grafika

Drodzy Mieszkańcy.
Macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności lokalnej przedsięwzięcie?. Zastanówcie się nad potrzebami swojego środowiska lokalnego. Być może należy zagospodarować podwórko, odnowić klub osiedlowy czy postawić ławki na lokalnym skwerze. Jeżeli chcecie wspólnie ten pomysł zrealizować, możecie złożyć wniosek do Urzędu Miasta za pośrednictwem swojej Dzielnicy
Oto kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć na początku:
Według definicji, inicjatywa lokalna to "forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej".
Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów infrastruktury,
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne, działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na WSPÓŁPRACY obu stron – mieszkańców i Miasta.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).
 • Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć w broszurze "Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie – krok po kroku".
Aby uzupełnić formularz najłatwiej skorzystać z generatora wniosku
Wniosek można również wydrukować (plik PDF) Ponadto, wersja papierowa dokumentu jest dostępna w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter). W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na inicjatywa@ursus.warszawa.pl. Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:
 1. Wniosek o realizację, można go także wypełnić on-line za pomocą generatora wniosków
 2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, potwierdzające ich zaangażowanie.
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - wypełniacie je po zakończeniu inicjatywy.
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy zawiera art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-tekst ujednolicony, uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenie nr 5069/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Koordynator inicjatywy lokalnej: Iwona Jabłonowska. Pytania należy kierować mailowo na: inicjatywa@ursus.warszawa.pl

Jaka ma być ul. Miodowa? Zaczynamy konsultacje!
24 sierpnia 2015 -
16 września 2015
grafika

W przyszłym roku planowany jest generalny remont ul. Miodowej. Ma ona szansę stać się elegancką ulicą, z równą jezdnią i chodnikami. O to, jak dokładnie ma wyglądać, pytamy mieszkańców – na uwagi czekamy do 16 września.
Remont ul. Miodowej miał się odbyć jeszcze w 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich na wniosek organizacji społecznych zadecydował o zwiększeniu zakresu prac i poprzedzeniu ich konsultacjami społecznymi.
Co się zmieni?
Przygotowaliśmy dwa warianty możliwych rozwiązań. Nie są to gotowe projekty, ale raczej zestaw propozycji, które chcemy poddać opinii mieszkańców. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian:

wariant 1: zakłada wprowadzenie niewielkich korekt podziału przestrzeni w stosunku do stanu obecnego. Jezdnia zostanie nieznacznie zwężona (do 9 m), zachowane będą po 1 pasie ruchu ogólnego i 1 pasie rowerowym w każdym kierunku. Dzięki zawężeniu jezdni oraz ograniczeniu parkowania (o około kilkanaście miejsc) poszerzone zostaną chodniki. Znajdzie się też miejsce dla zieleni ulicznej, w tym niewielkich drzew. Rozważana będzie także likwidacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kapitulnej.

wariant 2: wiąże się z nieco większymi zmianami organizacji ruchu. W tym wariancie jezdnia zostaje zwężona do 6 m, zaś istniejące pasy dla rowerów są zlikwidowane. Dzięki temu możliwe jest znaczne poszerzenie chodników bez wyraźnego ograniczania liczby miejsc parkingowych. Jest też więcej miejsca na zieleń lub małą architekturę. Aby uspokoić ruch i zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom, planowane są wyniesienia tarcz skrzyżowań do poziomu chodnika, progi wyspowe oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Planowane jest także wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych: na pl. Krasińskich i przy posesji nr 18.

Oba warianty zakładają wymianę nawierzchni jezdni – możliwe jest zastosowanie nawierzchni asfaltowej, kamiennej lub innej. Wyremontowane zostaną chodniki (zyskają nawierzchnię z płyt kamiennych jak na Krakowskim Przedmieściu), pojawią się też nowe latarnie (zabytkowe pastorały). Oprócz Miodowej, zmiany mogą objąć także sąsiednie ulice: Długą i Podwale. Jedną z propozycji jest odwrócenie kierunku ruchu na ul. Podwale i ul. Kilińskiego – wjazd w nie odbywałby się od strony ul. Długiej. Rozważane jest także wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu pojazdów na tych ulicach do 2 godzin (nie dotyczy mieszkańców). Na ul. Długiej możliwe jest wyznaczenie postoju dla autokarów turystycznych.
Jak wziąć udział?
Konsultacje trwają od 24 sierpnia do 16 września 2015 r. W ramach konsultacji odbędą się spacery połączone ze spotkaniem dyskusyjnym. Spacery rozpoczynamy spod kolumny Zygmunta, spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego (wejście przez Katedrę od ul. Długiej 13/15).
Do wyboru są dwa terminy:
 • sobota, 5 września
  spacer o godz. 10:00
  spotkanie w godz. 11:00-13:00
 • środa, 9 września
  spacer o godz. 17:00
  spotkanie w godz. 18:00-20:00
Uwagi do planowanych rozwiązań można składać w terenowym punkcie konsultacyjnym na skwerze nad tunelem Trasy W-Z: 27 sierpnia (czwartek) lub 7 września (poniedziałek), w godz. 15:00-18:00.
Na uwagi czekamy również do 16 września 2015 r. pod adresem miodowa@zdm.waw.pl
Z dwoma wariantami można zapoznać się na stronach:
www.zdm.waw.pl i www.konsultacje.um.warszawa.pl
Wszystkie informacje o konsultacjach znajdują się na www.konsultacje.um.warszawa.pl
Więcej informacji:
Mikołaj Pieńkos
Zarząd Dróg Miejskich
tel. 225589336

Zapach spalenizny – informacja WIOŚ
21 sierpnia 2015 piątek
grafika

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po doniesieniach od mieszkańców o wyraźnie wyczuwalnym od kilku dni zapachu spalenizny informuje przyczynach tego zjawiska.
Przyczyną utrzymującego się zapachu może być kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń:

 • 13 sierpnia w Rykach w województwie lubelskim, miał miejsce pożar składowiska opon (płonęło 1200 ton opon);
 • na obszarze województwa mazowieckiego miało miejsce wiele lokalnych pożarów np. 19 sierpnia paliło się ok. 2 ha lasu i łąk w otulinie Puszczy Kampinoskiej.
Od wielu dni gorące kontynentalne masy powietrza napływają ze wschodu niosąc ze sobą pyły a od dłuższego czasu na Białorusi i Ukrainie płoną lasy i torfowiska.
Stacje pomiarowe WIOŚ w Warszawie rozmieszczone na obszarze województwa mazowieckiego nie notują przekraczania norm wskaźników objętych pomiarami. Stężenia pyłów kształtują się obecnie na poziomie od 1/3 - 1/2 normy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!