Informator - Rewitalizacja
Rewitalizacja podwórek w Starym Ursusie – wyniki badania ankietowego mieszkańców
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu opracowane wyniki ankiet, którą zainteresowani mieszkańcy przekazali do Urzędu Dzielnicy Ursus dotyczącą modernizacji podwórek i altanek śmietnikowych w starej części Dzielnicy Ursus. Ankieta miała na celu zbadanie potrzeb członków poszczególnych wspólnot i mieszkańców spółdzielni dotyczących sposobu przeprowadzenia w/w modernizacji. Wszystkie Państwa uwagi zostały zebrane i będą przekazane projektantom, którzy zostali zobowiązani do ich wykorzystania na etapie prac projektowych.
Wyniki PDF.
Opublikowano: poniedziałek 1 lipca 2013 / Wprowadził: kmo 
Rewitalizacja w Ursusie w latach 2006-2013
Potrzeby wsparcia
Ursus - kiedyś samodzielne miasto, obecnie dzielnica Warszawy wyrósł w oparciu o rozwijające się od końca XIX wieku Zakłady Mechaniczne i od Zakładów przejął swą nazwę. Rozwój fabryki determinował kolejne etapy powstawania osiedli, wpływał na kształt życia społecznego i kulturalnego miejscowości. Upadek w latach 90 Zakładów Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” wywołał głęboki kryzys w tej części miasta. Brakowało jakiegokolwiek innego czynnika miastotwórczego zdolnego ożywiać zamierający, peryferyjny fragment Stolicy. Kryzys przejawił się w długotrwałym bezrobociu i zubożeniu mieszkańców. Nie ominął też infrastruktury usługowej, kulturalnej i mieszkaniowej, wspieranej wcześniej lub wręcz finansowanej przez Zakłady. Kryzys szczególnie dotknął centralną część Ursusa. Wokół niej wznoszone były przez inwestorów ekskluzywne osiedla domów jedno - i wielorodzinnych. Kontrasty urbanistyczne, ekonomiczne i społeczne drastycznie podzieliły mieszkańców dzielnicy, grożąc marginalizacją ludności robotniczego obszaru mieszkaniowego.
Ogólne założenia rewitalizacji dzielnicy Ursus
Ursus – najmniejsza warszawska dzielnica, charakteryzuje się największą liczbą problemów natury społeczno-gospodarczej. Analiza problemów występujących w dzielnicy pozwoliła na zidentyfikowanie na jej terenie dwóch obszarów kryzysowych, tj. obszarów gdzie problemy społeczno-gospodarcze i urbanistyczne występują z dużo większym nasileniem i jest ich znacznie więcej. Obszary problemowe dzielnicy Ursus, określone w Dzielnicowym Mikroprogramie Rewitalizacji dla Dzielnicy Ursus charakteryzuje wielość funkcji, jakie pełnią.
Obszar I jest obszarem poprzemysłowym po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”. Do obszaru I włączono linię kolejową Warszawa-Katowice. Wybrany obszar można określić jako łącznik dwóch przedzielonych przez tory kolejowe części dzielnicy, które w obecnym stanie nie są ze sobą funkcjonalnie powiązane i stanowią dwa oddzielne „nie w pełni sprawne” organizmy.

Przedmiotem projektu w Obszarze I jest:
Przebudowa poprzemysłowych i słabozagospodarowanych przestrzeni w celu nadania funkcji rekreacyjno – sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu „Niedźwiadek” w Ursusie.
Projekt w Obszarze I składa się z czterech zadań:
Zadanie 1. Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły. Na pow. ok. 9 tys. m2, pomiędzy ulicami: Wojciechowskiego – Czechowicza – Jagiełły, został założony park z urządzeniami i obiektami sportowo - rekreacyjnymi, stanowiący drugi etap realizacji pasa zieleni okalającej od wschodu osiedle „Niedźwiadek”. Przez park przebiegają ciągi komunikacyjne - ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne. Powstały boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, scena parkowa z zadaszeniem membranowym, ścieżki zdrowia. W zimie funkcjonuje ogólnodostępne lodowisko. Teren jest ogrodzony i oświetlony. Zadanie zostało zakończone.

Zdjęcia z obchodów dnia dziecka w Parku Hassów

Zadanie 2. Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego – pomiędzy ul. Siłaczki i ul. Warszawską – z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe. Poprzemysłowy obszar nieużytków i wysypisk na odcinku pomiędzy ul. Siłaczki i Warszawską został oczyszczony z gromadzonych przez lata śmieci na „dzikim wysypisku”. Na oczyszczonym obszarze planuje się dokonanie nasadzeń tzw. zieleni ”leśnej” oraz wykonanie ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych. Ciąg pieszo-jezdny połączy opisane wyżej tereny rekreacyjno-sportowe osiedla ”Niedźwiadek” z sąsiednimi osiedlami. Ścieżki piesza i rowerowa będą miały przedłużenie poza rewitalizowanym obszarem.
Zadanie 3. Regeneracja terenu przyszkolnego Gimnazjum nr 133 z modernizacją boisk sportowych. Zadanie zostało zakończone.
Zadanie 4. Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Zadanie zostało zakończone.

W zachodniej części osiedla rozwojowi funkcji rekreacyjnej służą przebudowane boiska sportowe przy Gimnazjum nr 133 (zadanie 3), oraz utworzony plac zabawowo-rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11 (zadanie 4). W godzinach pracy szkół boiska sportowe i plac są wykorzystywane przez uczniów i dzieci uczęszczające do świetlicy. Po godzinach lekcyjnych boiska i ogródek zabawowy zostały otwarte dla mieszkańców.

Obszar II stanowi część tzw. „Starego Ursusa” i powstał wyniku analizy społeczno – gospodarczej i uznany został za teren wymagający niezwłocznej ingerencji w celu zahamowania niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych oraz chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem projektu w Obszarze II jest Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu nadania „Staremu Ursusowi” funkcji rekreacyjno – sportowej i kulturalnej.
Projekt w Obszarze II składa się z pięciu zadań:
Zadanie 1. Przebudowa terenu sportowego po byłym zespole szkół zakładowych ZPC „Ursus” z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne.
Zadanie 2. Przebudowa placów zabawowo - rekreacyjno - sportowych na terenie szkół podstawowych nr 4 i nr 14. Zadanie zostało zakończone.
Zadanie 3. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia. Zadanie zostało zakończone.

Zdjęcia muszli koncertowej w Parku Czechowickim przed i po rewitalizacji

Zadanie 4. Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury). Zadanie zostało zakończone.
Zadanie 5. Odnowa szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka. Zadanie zostało zakończone.

Tereny szkolne. Zadnie 1 i 2. Rozległy, siedmiohektarowy teren po byłym Zespole Szkół Mechanicznych ZPC Ursus przy ul. Dzieci Warszawy jest w części zalesiony, z pustą przestrzenią nieutwardzonych boisk do gier sportowych. Na części tego terenu oddano do użytku w roku 2006 nowy plac zabaw dla dzieci, który służy mieszkańcom. Projektowana jest też budowa hali sportowej. Pozostają jeszcze tereny trawiaste przed budynkiem szkoły. Place szkolne szkół podstawowych nr 4 i nr 14 zostały zagospodarowane. Przy Szkole Podstawowej nr 14 powstała hala namiotowa, natomiast przy Szkole Podstawowej nr 4 został wybudowany plac zabaw.

Plac zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42

Parki z obiektami kultury. Zadania 3 - 5. Projekt dotyczy racjonalnego zagospodarowania osiedlowych, parkowych i przyszkolnych przestrzeni wraz z odnową obiektów kultury. Celem przekształceń jest wykreowanie dla obszaru nowych funkcji: rekreacyjno - sportowej i kulturalnej. Park Czechowicki - zadnie nr 3. Zadaszona zniszczona estrada została zastąpiona nowoczesną muszlą koncertową. Przebudowano zaplecze dla artystów, widownię – miejsca dla publiczności, uporządkowano ciągi komunikacyjne, zieleń. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników planuje się wykonanie monitoringu parku.
Park Achera - zadanie 4 i 5. Celem projektu była rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Walerego Sławka na terenie Parku Achera Budynek nie był w ostatnich latach wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo złego stanu technicznego. Modernizacja objęła całkowitą jego przebudowę. W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy z poddaszem użytkowym, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także do obowiązujących standardów technicznych. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Kilka sal przeznaczonych jest do celów edukacyjnych i kulturalnych na bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zajęcia organizowane przez organizacje pozarządowe. Dokonana została również restauracja starej zieleni parkowej wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej.
Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz Biurem Funduszy Europejskich m.st. Warszawy pozyskał dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Działanie 5.2. którego częścią jest zadanie w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pn. „ Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze” oraz „ Odnowa szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera” Kwota pozyskanych środków to 2 113 751,68 zł.

Podsumowując. Rewitalizacja Dzielnicy Ursus jest zaawansowana, prowadzona niemal od czasu społeczno-ekonomicznej zapaści z końca lat 90. Od 2007 r. przebiega w sposób usystematyzowany, zgodnie z opracowanym dokumentem – Dzielnicowym Mikroprogramem Rewitalizacji. Odnowa urbanistyczna budynków mieszkalnych oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych prowadzone są wraz z partnerami rewitalizacji – spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Budynki w rewitalizowanych obszarach poddawane są wewnętrznym remontom i termomodernizacji. Ocieplane bloki otrzymują nowe fasady, co zmienia zupełnie wizerunek starych części Ursusa. Postęp widoczny jest też w porządkowaniu przestrzeni publicznej i w budowie obiektów. Główny cel rewitalizacji – nadanie Dzielnicy nowych funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej zostanie z pewnością zrealizowany. Najwięcej trudności sprawiać mogą nie duże inwestycje, ale zakrojone na szeroką skalę remonty – podwórek i altan śmietnikowych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy UE, możliwe będzie przeznaczenie w/w środków na dokończenie inwestycji towarzyszących zapisanych w dzielnicowym Mikroprogramie tj.

 1. „Modernizacja podwórek należących do Miasta st. Warszawy w „Starym Ursusie”,
 2. „Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach należących do Miasta st. Warszawy w „Starym Ursusie”.
Rewitalizacja Ursusa zmieniła obraz zaniedbanej dzielnicy poprzemysłowej nie tylko wizualnie, ale również w wymiarze społecznym. Dzięki uporządkowaniu terenów zieleni osiedlowej, utworzeniu nowych placów zabaw i budowie parków powstały nowoczesne, estetyczne i bezpieczne miejsca spotkań mieszkańców w różnym wieku. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy kontynuując rewitalizację dzielnicy podejmuje aktywne działania wpisujące się w cele programowe Społecznej Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2020, poprzez organizację cyklicznych imprez kulturalnych w parkach i na terenach zieleni, zachęcając całe rodziny do aktywnego spędzania czasu wolnego. W szkołach znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus realizowane są projekty edukacyjne współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których część zajęć dodatkowych prowadzona jest w zrewitalizowanych obiektach.
Poniżej kilka wybranych przykładów imprez i projektów o wymiarze społecznym realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
Projekty edukacyjne:
 1. Projekt „Tygrysy rynku pracy” w latach 2009 - 2012 dla Zespołu Szkół Zawodowych,
 2. Projekt „Szkoła w centrum uwagi” w latach 2010 - 2013 dla gimnazjów,
 3. Programy realizowane w ramach POKL 1.3.1 "Edukacja Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy" (OPS Ursus),
 4. Projekt „Nasza szkoła jest fajna” w latach 2011 - 2014 dla szkół podstawowych.
Imprezy:
 1. Organizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”,
 2. Realizacja projektu „Skorosze osiedle talentów” w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 1.2,
 3. Dni sąsiada Bezdyskusyjny klub filmowy,
 4. Dni Ursusa
 5. Cykl imprez na zakończenie lata pn. „Babie Lato”,
 6. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
Opublikowano: poniedziałek 1 lipca 2013 / Wprowadził: rtr 
Dokumenty
W dniu 21 marca 2013r. Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W dniu 24 stycznia 2008 udostępniono nową wersję Programu Rewitalizacji: W dniu 16-06-2009 udostępniono nową wersję Programu Rewitalizacji:
Opublikowano: wtorek 25 czerwca 2013 / Wprowadził: rtr 
Mikro-Program Rewitalizacji Dzielnicy
W dniu 7 grudnia 2007 r. Komitet Monitorujący ds. rewitalizacji m. st. Warszawy pozytywnie zaopiniował i wysoko ocenił Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Ursus na lata 2007-2013. Dokument został opracowany w Urzędzie Dzielnicy przy współudziale partnerów zewnętrznych – w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki znajdują się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji, a także Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. REWITALIZACJA oznacza działania podejmowane w obszarach miejskich, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy (degradacja pod względem przestrzennym, społecznym i gospodarczym) w celu wyprowadzenia terenów ze stanu kryzysowego i zapoczątkowania rozwoju. Rewitalizacja prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych. Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien realizować następujące cele:

 • ożywienie społeczno – gospodarcze,
 • uzyskanie ładu przestrzennego,
 • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
 • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru,
 • poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców,
 • zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych,
 • partycypacja społeczna, a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego,
 • wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych,
 • poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
 • wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym.
MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY URSUS stanowi część przygotowywanego przez m. st. Warszawę Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013. Jest dokumentem operacyjnym, długookresowym. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców (współwłaścicieli budynków wielo lokalowych) oraz na pozyskiwanych środkach zewnętrznych. Jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji. O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz Władz Dzielnicy Ursus mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe nie działające dla zysku. Jednak każdy projekt zgłaszany do dofinansowania musi wynikać z programu rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do Mikroprogramu, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.

W drodze trwających blisko rok konsultacji i uzgodnień do programu rewitalizacji w Ursusie przystąpiło 5 spółdzielni mieszkaniowych i 23 wspólnoty mieszkaniowe. Zgłoszone przez "partnerów zewnętrznych" projekty dotyczą przede wszystkim remontów i modernizacji budynków mieszkalnych. Spółdzielnie zamierzają ponadto odnowić przynależne im tereny podwórzowe – ciągi piesze i jezdne, urządzenia, zieleń. Wspólnoty mieszkaniowe wygospodarują w 9 budynkach pomieszczenia na działalność społeczną (świetlice). Projekty władz dzielnicy Ursus dotyczą przebudowy przestrzeni publicznej w kierunku nadania rewitalizowanym terenom nowych funkcji: rekreacyjno-sportowej i kulturalnej (m.in.: budowa parku przy ul. Jagiełły i ciągu spacerowego wzdłuż ul. Gierdziejewskiego, budowa placów zabawowo-rekreacyjno-sportowych przy szkołach, przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim, rozbudowa na cele społeczne budynku w Parku Achera i odnowa zieleni parkowej). Uporządkowana zostanie też przestrzeń podwórek między restaurowanymi budynkami mieszkalnymi w Starym Ursusie. ZGN podjął zadanie przebudowy altanek śmietnikowych na podwórkach. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z projektami zawartymi w Mikroprogramie rewitalizacji dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Dzielnica Ursus m.st.Warszawy ubiega się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim" w ramach RPO-WM Działanie 6.2. Kultura, został złożony przez WFE we wrześniu 2008 roku i obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. 4 czerwca 2009 roku w ramach RPO-WM Działanie 5.2. Rewitalizacja miast, został złożony wniosek przez Miasto Stołeczne Warszawa pn."Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st.warszawy w aspekcie ochrony zabytków,poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno kulturowym".Dzielnicowe zadanie pn."Rozbudowa na cele społeczne budynku w Parku Achera i odnowa zieleni parkowej" zostało wybrane spośród projektów innych dzielnic i włączone jako jeden z pięciu projektów do złożonego wniosku.
Opublikowano: środa 17 czerwca 2009 / Wprowadził: jab 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!