Informator - Osoby niepełnosprawne
Osoby z niepełnosprawnością – dowóz dzieci

Informacje w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 •  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

 Dowóz zbiorowy

 Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek, który powinien zawierać: adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, dane kontaktowe, informacje :  porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach, choroby i dysfunkcje np. padaczka, dziecko ucieka – wymaga trzymania za rękę i itp.
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 Dowóz indywidualny

 Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 •  wniosek,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, wnioski i podania wraz z dokumentami powinny zostać złożone nie później niż do 10 lipca każdego roku, w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa ul. Plac Czerwca 1976 nr 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty i Wychowania tel: 224436048; ursus.wow@um.warszawa.pl

Do pobrania:
Wniosek o dowóz grupowy - plik .doc
Zarządzenie 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy - plik .docx
Wniosek o dowóz indywidualny - plik .docx
Oświadczenie rodzica - plik .docx
Opublikowano: poniedziałek 4 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Andersa 1, 00-147 Warszawa
sekretariat@scon.waw.pl
W internecie: www.scon.waw.pl

Centrum czynne jest w poniedziałki od godz. 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Warszawiacy mogą w tym miejscu, nieopodal kina Muranów, załatwić wszystkie sprawy związane z m.in. dofinansowaniem sprzętu rehabilitacyjnego bądź ortopedycznego, leczenia rehabilitacyjnego, wydaniem party parkingowej.

Opublikowano: poniedziałek 21 stycznia 2008 / Wprowadził:  
Ratusz rozmawia w języku migowym
W Ursusie zapraszamy do stanowiska Informacji, natomiast w skali miasta 80 osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych ukończyło kurs języka migowego.
Warszawa jest jednym z nielicznych miast, gdzie przeprowadzono szkolenie w zakresie posługiwania się językiem migowym na tak dużą skalę. Zgodnie z posiadanymi przez Biuro Polityki Społecznej danymi statystycznymi w Warszawie mieszka ok. 2000 osób głuchych i ok. 5000 osób niedosłyszących. Znajomość języka migowego przez urzędników administracji samorządowej umożliwi pokonanie bariery komunikacyjnej, na jaką narażone są osoby niesłyszące oraz otworzy urzędy na potrzeby środowiska osób niesłyszących.
Opublikowano: wtorek 17 października 2006 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!