Informator - Osoby niepełnosprawne
Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019
Z dniem 1 września 2017 r. dowóz i opieka dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
Dotyczy:
1. niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2
2. uczniów niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3. dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi do:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach:
1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy)
Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
- dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);
- dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;
- dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 nr 1 następujące dokumenty: - wniosek o dowóz dziecka, do pobrania plik pdf
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2018/2019 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 1920/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 r.). Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic dysponował samochodem. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 nr 1 następujące dokumenty:
- wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem, do pobrania plik pdf
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

3. Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
Rodzice którzy nie są zainteresowani powyższymi formami dowozu mogą skorzystać na zasadach szczególnych ze środków lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawa. W związku z Zarządzeniem nr 1452/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa, podległe dzielnicom placówki szkolne zostały zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów (zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 z późn.zm.). Zaświadczenia te są dokumentem potwierdzającym prawo do w/w bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionym, po niego lub po jego odwiezieniu od miejsca zamieszkania do placówki (przedszkole, szkoła, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zoz) po zarejestrowaniu zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.
Opublikowano: poniedziałek 2 lipca 2018 / Wprowadził: lwi 
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Andersa 1, 00-147 Warszawa
sekretariat@scon.waw.pl
W internecie: www.scon.waw.pl

Centrum czynne jest w poniedziałki od godz. 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Warszawiacy mogą w tym miejscu, nieopodal kina Muranów, załatwić wszystkie sprawy związane z m.in. dofinansowaniem sprzętu rehabilitacyjnego bądź ortopedycznego, leczenia rehabilitacyjnego, wydaniem party parkingowej.

Opublikowano: poniedziałek 21 stycznia 2008 / Wprowadził:  
Ratusz rozmawia w języku migowym
W Ursusie zapraszamy do stanowiska Informacji, natomiast w skali miasta 80 osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych ukończyło kurs języka migowego.
Warszawa jest jednym z nielicznych miast, gdzie przeprowadzono szkolenie w zakresie posługiwania się językiem migowym na tak dużą skalę. Zgodnie z posiadanymi przez Biuro Polityki Społecznej danymi statystycznymi w Warszawie mieszka ok. 2000 osób głuchych i ok. 5000 osób niedosłyszących. Znajomość języka migowego przez urzędników administracji samorządowej umożliwi pokonanie bariery komunikacyjnej, na jaką narażone są osoby niesłyszące oraz otworzy urzędy na potrzeby środowiska osób niesłyszących.
Opublikowano: wtorek 17 października 2006 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!