Informator - Ochrona Środowiska
Otwarcie punktu informacyjno - edukacyjnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Ochota na Kota
Informujemy, że 13 sierpnia br. miało miejsce oficjalne otwarcie punktu informacyjno - edukacyjnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Ochota na Kota, który znajduje się przy ul. Grójeckiej 79 w Warszawie.
Punkt dostępny jest dla mieszkańców codziennie w godzinach: poniedziałek - piątek 12-17, sobota - niedziela 10-15. Mieszkańcy mogą podglądać życie kotów bezpośrednio zza witryny lokalu lub one-line poprzez stronę internetową.
Głównym celem utworzenia takiego miejsca jest zachęcanie mieszkańców do adopcji kotów i wspomaganie Schroniska „Na Paluchu” w tym zakresie. Ważny jest również aspekt edukacji mieszkańców na temat sposobu życia kotów. Osoby zainteresowane adopcją mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników lokalu, od których otrzymają wszystkie informacje na temat właściwej opieki nad zwierzętami.
Wszelkie informacje o projekcie „ochota na kota” oraz procedura dotycząca adopcji kotów dostępne są na stronie www.um.warszawa.pl/ochotanakota lub stronie schroniska www.napaluchu.waw.pl w zakładce „ochota na kota”.
Opublikowano: czwartek 13 września 2018 / Wprowadził: rtr 
Eko Park w Ursusie – realizacja II etapu projektu
W dniu 30.10.2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnego etapu projektu utworzenie Eko Parku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie.
Projekt zagospodarowania II etapu Eko Parku obejmie teren wzdłuż ul. Gierdziejewskiego, pomiędzy ul. Czerwona Droga oraz ul. Warszawską i ma być gotowy w ciągu 8 miesięcy. Umowę z wykonawcą podpisali zastępcy burmistrza – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.
W ramach umowy zostaną zaprojektowane także m.in. rozbiórki elementów betonowych zalegających na terenie, budowa sieci kanalizacyjnych, systemu gospodarowania wodą, ciągi piesze, oświetlenie energooszczędne z zastosowaniem m.in. odnawialnych źródeł energii, siłownia typu street workout, wybieg dla psów.
W parku zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak niecki retencyjne, zbierające wodę opadową z ulic, która po oczyszczeniu utworzy środowisko dla roślin zalewowych. Elementy małej architektury zostaną wykonane z materiałów recyklingowych, a do oświetlenia parku zostaną wykorzystane latarnie z panelami solarnymi.
Opublikowano: czwartek 2 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
Działajmy razem dla czystego powietrza
Czyste powietrze to jeden z priorytetowych tematów stolicy. Inwestycje są realizowane z troską o jego stan. Od 2007 roku na ulice stolicy wyjechało 311 nowych tramwajów, 1076 autobusów i 28 pociągów SKM. W planach jest dalsza rozbudowa tras tramwajowych, metra czy zakup 130 elektrycznych autobusów. Stale rozwijana jest sieć rowerowa, która obecnie liczy 480 km, a do 2020 roku ma ona wynieść 700 km. Od 2017 roku działa 316 wypożyczalni zaopatrzonych w 4660 rowerów Veturilo. Przypominamy, że 40% powierzchni Miasta to tereny zieleni w skład, których wchodzi 79 parków, 221 skwerów i zieleńców oraz 8100 ha lasów. Utrzymanie tych terenów w należytym ładzie i porządku leży w interesie nas wszystkich.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są samochody oraz spalanie w kotłach i piecach m.in. węgla niskiej jakości oraz odpadów i śmieci. W związku z powyższym przypominamy, że dnia 12.01.2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 -j.t.).

Można się ubiegać o dofinansowanie na:
- modernizację kotłowni;
- likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości;
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest;
- wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje
lub telefonicznie pod numerem 19115. Wnioski na realizację inwestycji przyjmuje Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2.
Opublikowano: piątek 29 września 2017 / Wprowadził: lwi 
Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 r.
Właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w jednym z 28 wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania). Szczegóły akcji na: bip.warszawa.pl
Opublikowano: poniedziałek 13 kwietnia 2015 / Wprowadził: mka 
Bezpłatne „CZIPOWANIE” oraz „STERYLIZACJA, KASTRACJA” czworonoga
Akcję prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy.
Informacji udziela Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa - tel. 22 2579245 oraz Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus, ul. Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. 22 4786056.
Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził: mka 
Utrzymanie porządku i czystości
Troska o ład i porządek w Warszawie to nasza wspólna sprawa. Z dniem 17 stycznia 2013 r. wszedł w życie "Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy". Przypominamy Państwu o konieczności szczególnego traktowania odpadów elektronicznych, zielonych, wielkogabarytowych i o sprzątaniu po zwierzętach.
Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził:  
Psie sprawy Warszawy

Sprzątanie po podopiecznych to tak samo ważny obowiązek jak spacer czy karmienie. Wiąże się to z przełamaniem wstydu i niechęci wielu warszawiaków wobec poprawnego zachowania. Wstydzić powinni się ci, którzy zostawiają psie odchody, a nie ci, którzy je uprzątają. Chodzi bowiem nie tylko o względy estetyczne, ale także o zapobieganie chorobom odzwierzęcym szczególnie wśród dzieci. W stolicy psie odchody można wrzucić do każdego napotkanego kosza. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały uregulowane w Rozdziale VI § 28 i § 29 Uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Tekst ww. Uchwały można zaleźć na stronie: bip.warszawa.pl

Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził: mka 
Opłaty środowiskowe bez tajemnic
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w nr 9 (127) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka” ukazał się interesujący artykuł Pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic”, w którym w bardzo przystępny sposób został przedstawiony cel ponoszenia przez podmioty opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie, obowiązki korzystających ze środowiska, a także przykłady naliczania przedmiotowych opłat.
do pobrania: opłaty środowiskowe
Opublikowano: piątek 8 listopada 2013 / Wprowadził: rtr 
Wycinka drzew i krzewów
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zawiadamia, że informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń oraz zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska. Wyszukiwanie informacji o ww. dokumentach możliwe jest pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam
Opublikowano: piątek 22 marca 2013 / Wprowadził: rtr 
Postępowanie wobec gatunków chronionych, które zasiedlają budynki mieszkalne i inne obiekty
Z uwagi na notorycznie powtarzające się informacje na temat łamania zakazów w odniesieniu do gatunków objętych ochroną podczas realizacji prac termomodernizacyjnych oraz innych prac budowlanych, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus podaje wskazania i zalecenia , które winne być stosowane przed przystąpieniem do realizacji tych prac celem uniknięcia łamania zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz łamania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r. Nr 11, poz. 724, ze zm.). Szczegółową listę chronionych gatunków przedstawiają załączniki nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie dziko występujących gatunków objętych ochroną (Dz. U. z 2004r. Nr 220, poz. 2237). Analizując powyższe załączniki należy stwierdzić, iż wszystkie gatunki ptaków zasiedlające budynki są objęte ochroną gatunkową w myśl obowiązujących przepisów. Do gatunków najczęściej zasiedlających budynki mieszkalne na terenach miejskich należą: jerzyki, pustułki, wróble, kawki, jaskółki oknówki, gołębie miejskie, sroki, mazurki, pliszki siwe, szpaki oraz chronione ropuchy szare i jeże europejskie. Jeżeli prace remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia lub niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń odpowiednich organów, naruszają one zakazy wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody , Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz ustawach z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) i z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). W takim wypadku dochodzi do oczywistego naruszenia przepisów ww. aktów, co wymaga interwencji właściwych organów. Organem właściwym do podjęcia takiej interwencji oprócz organów ochrony przyrody i organów ścigania jest także organ nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska. W przypadku prowadzenia prac budowlanych mogących zagrozić ptakom bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić tym gatunkom zastępcze miejsca lęgowe. Zgodnie z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. Sporządzenie opinii powinno być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o charakterze budowlanym: remonty, modernizacje (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont powierzchni strychowych w tym wymiana dachu, oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, wymiana orynnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca do 15 października; Opinia ma przede wszystkim stwierdzić:
  • obecność lub brak lęgów lub gniazd ptaków, brak lub obecność nietoperzy gatunków objętych ochroną prawną ( ścisłą lub częściową) zgodnie z obowiązującym prawem;
  • przybliżoną liczbę gniazd i stadium lęgów w rozbiciu na poszczególne gatunki, jak również określać rozmieszczenie gniazdowania ptaków na poszczególnych fragmentach ( ścianach) obserwowanej konstrukcji;
  • informację o możliwości ubiegania się przez inwestora o uzyskanie odstępstw od obowiązujących zakazów (art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody), w szczególności wtedy gdy gniazdowanie ptaków uniemożliwia prowadzenie robót lub inwestor zamierza zniszczyć siedlisko lęgowe.
Należy dążyć do wdrożenia w życie zasady, że rozliczenie tak zwanego kredytu termomodernizacyjnego lub innego dofinansowania tych robót (np. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinno być dokonywane z inwestorem także na podstawie adnotacji autora opinii ornitologicznej, iż w czasie prowadzenia już zakończonych prac budowlanych warunki podane w opinii zostały w pełni dotrzymane przez wykonawcę robót.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus
/-/ Marek Szymul

Opublikowano: środa 18 sierpnia 2010 / Wprowadził: mka 
Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców
Usuwanie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie zalegającego śniegu z dachów budynków – to obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy o obowiązkach związanych z zimową aurą. Obok służb miejskich to właśnie na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia śniegu z chodników.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 235, poz. 2008 z późn. zm. ) właściciele i zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5). Dotyczy to również części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego ( np. drogi i alejki osiedlowe, chodniki wzdłuż bloków). Jeśli jednak w budynku znajduje się sklep to właściciel placówki, a nie gospodarz domu ma za zadanie odśnieżyć chodnik.

Uprzątnięte błoto, śnieg i lód powinny być gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp. Stanowczo zakazane jest – zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. warszawy – zgarnianie śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnie.

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają ponadto obowiązek niezwłocznego usuwania z budynków i ich części śniegu, soli i sopli, stwarzających niebezpieczeństwo dla przechodniów. Miejsca niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane.

Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków właścicielom i zarządcom grożą kary zgodnie z art. 10 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2007 / Wprowadził: pja 
Zasady pielęgnacji drzew
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Urząd m.st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus informuje, iż prace pielęgnacyjne terenów zieleni, w tym drzew i krzewów należą do obowiązku jej posiadacza (tj. właściciela, władającego, użytkownika, najemcy, dzierżawcy) nieruchomości, na której one znajdują się. Z uwagi na występujące zjawisko niewłaściwej pielęgnacji drzew w niniejszym piśmie przedstawiamy podstawowe jej zasady:

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane w miarę potrzeby. Prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń przede wszystkim powinny polegać na odbudowie jego systemu korzeniowego poprzez nawadnianie i użyźnianie gleby, oczywiście przy uwzględnieniu warunków miejscowych i wymagań gatunkowych drzew. W celu poprawy jakości gleby w sąsiedztwie posadzonych drzew można zastosować różnego rodzaju substraty stałe i żele zwiększające zdolność gleby do gromadzenia wody i składników pokarmowych. Ponadto w niezbędnych przypadkach należy przeprowadzać okresowe cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew.

Odnośnie dojrzałych, rozwiniętych drzew najistotniejszą dla nich rzeczą w omawianym zakresie są umiejętnie przeprowadzone cięcia korony drzew. Podkreślamy, że cięcie gałęzi tych drzew nie powinno przekraczać 20% ich objętości. Przy czym każdy przypadek pielęgnacji należy potraktować indywidualnie. Wszelkie prace pielęgnacyjne drzew powinny być przeprowadzone przez uprawniony do tego podmiot pod nadzorem inżyniera, bądź technika ogrodnictwa.

W sytuacji stwierdzenia przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu nieprawidłowości przy pracach pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, szczególnie dotyczy to ogławiania drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 ze zm.], w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zostaną wymierzone administracyjne kary pieniężne posiadaczom nieruchomości, na których zieleń znajduje się.

Zaznaczamy, iż ogławianie drzew traktujemy jako uśmiercanie drzew, natomiast pozostawione „szkielety drzew”, w naszej opinii, pogarszają w znacznym stopniu estetykę przestrzeni miejskiej. Reasumując – dbajmy wspólnie o zieleń miejską dla nas i przyszłych pokoleń, bo inaczej przyjdzie nam żyć w „kamiennej miejskiej pustyni”.

Opublikowano: środa 18 kwietnia 2007 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!