Z prac Zarządu
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących m.in. z przeznaczeniem na projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej oraz w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z przywróceniem na 2020 rok niewykorzystanych w 2019 roku środków finansów na realizację poniższych zadań inwestycyjnych związanych z:
- „Budową mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
- „Budową drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
- „Budową Warszawskiego Centrum Lokalnego «Niedźwiadek»”,
- „Budową zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
- „Budową instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20”,
- „Przebudową klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16”,
- „Budową żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
- „Budową żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2020 rok wniesione przez:
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
- Wydział Infrastruktury na wydatki majątkowe na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ww. wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050.
- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:
- „Budowę w systemie projektuj i buduj – windy zewnętrznej oraz przebudowa ściany budynku celem utworzenia drzwi do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”, ponieważ z uwagi na wąską klatkę schodową, nie ma możliwości technicznych na zamontowania szerszej platformy, która pomieściłaby wózek elektryczny. Wcześniej osoba niepełnosprawna w powyższym budynku poruszała się innym wózkiem, jednak wraz upływem lat i dorastania musiał zostać zakupiony większy model wózka, który nie mieści się na obecnie istniejącej platformie.
- „Budowę kotłowni gazowej z armaturą, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z likwidacją dotychczasowych źródeł ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i wymiana instalacji kanalizacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”, co pozwoli na stworzenie jednolitego systemu ogrzewania opartego na kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynku postawionego przed rokiem 1939. Dzięki temu zostanie również ograniczona emisja m.in. dwutlenku węgla czy tlenków azotu, co pozytywnie wpłynie na najbliższe sąsiedztwo.
- „Budowę kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44”, co pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni gazowej i zlikwidowanie obecnych pieców oraz kuchni węglowych. Wskazane działanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo lokatorów, doprowadzi do poprawy warunków bytowych oraz ograniczy emisję do otoczenia m.in. dwutlenku węgla czy innych gazowych zanieczyszczeń organicznych.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w zakresie korekty planu finansowego ww. jednostki na 2020 rok, wynikającą z konieczności wykonania modernizacji filtrów wody basenowej i zabudowy punktu gastronomicznego na holu pływalni „Skalar”, zakupu maszyn do wyrzucania piłek tenisowych oraz zakupu trybuny mobilnej na korty tenisowe
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez: - Wydział Administracyjno-Gospodarczy z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych przy kładce zamontowanej dla pieszych nad torami PKP,
- Ośrodek Kultury „Arsus” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego.
- Zatwierdzono do realizacji przedłożony przez Wydział Kultury kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych w Dzielnicy Ursus zaplanowanych na 2020 rok. Wśród propozycji Wydziału znalazły się następujące wydarzenia:
- 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 74. rocznica pierwszych aresztowań dowódców i żołnierzy AK przez radzieckie służby bezpieczeństwa NKWD. Odsłonięcie tablicy z nazwą alei płk. Haliny Kifer – Pomykalskiej „Kropelki” w Parku Czechowickim,
- 18 kwietnia - Rajd „Szlakiem Naszej Historii” we współpracy z Wydziałem Oświaty,
- 3 maja – 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni,
- 8 maja – Dzień Zakończenia II Wojny Światowej,
- 16 maja – „Disco Ursus” Park Czechowicki oraz wstępnie Piknik „StreetArt” oraz warsztaty i zawody deskorolki – sztuka designu – zdobienie ubrań, graffiti,
- 17 maja – koncert w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II,
- 13 czerwca – Dni Ursusa,
- 14 czerwca – Festiwal Orkiestr Dętych – Park Czechowicki oraz Parada Traktorów – teren targowiska przy ul. Gierdziejewskiego,
- w lipcu/sierpniu - kino plenerowe (piątkowe wieczory), niedzielne wakacyjne bajki dla dzieci w Parku Czechowickim, Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Hassów oraz koncerty jazzowe w Parku Achera,
- 1 sierpnia – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
- 15 sierpnia – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej,
- 28 września – 81 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
- 12 października – 51. rocznica śmierci gen. K. Sosnkowskiego.
- Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, w związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. O. Zagłoby 17. Po zakończeniu niniejszej inwestycji zasób komunalny Dzielnicy wzbogaci się o 84 mieszkania, w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku został przeznaczony na osiedlową filię ośrodka kultury, gdzie będą odbywać się m.in. zajęcia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy. W związku z powyższym podjęto 31 uchwał kierujących do zawarcia umów na lokale w przedmiotowej nieruchomości osobom będących na liście oczekujących na przydział lokalu z zasobu komunalnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej. Zarząd Dzielnicy jako administrator obiektu, działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdził również „Regulamin rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków” w przedmiotowym budynku. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
- zatwierdził i przyjął do realizacji Protokół nr 12 z dnia 7 stycznia 2020 roku z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej,
- wyraził zgodę na przedłużenie umów najmu na boksy i lokale użytkowe z dotychczasowymi najemcami,
- zatwierdził listę osób zakwalifikowanych w 2020 r. w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!