Z prac Zarządu
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one między innymi zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dużo też czasu na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków pozaoświatowych związanych z utrzymaniem jednostki oraz zasobu komunalnego.

· Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni dróg,

o Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii, niezbędnej do utrzymania dwóch lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus.

· Naczelnik Wydziału Kultury otrzymała zgodę Zarządu na organizację w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2020 r. w Parku „Achera”, dziewięciu plenerowych koncertów jazzowych. Niestety w obecnej sytuacji realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zależeć będzie od sytuacji panującej w naszym kraju, związanej z zagrożoniem koronawirusem SARS-CoV-2.

· W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczana COVID-19, zobowiązano dyrektorów placówek oświatowych do przygotowania i zorganizowania uczniom zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dlatego też Zarząd Dzielnicy Ursus przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania i wyraził zgodę na zakup laptopów dla dzielnicowych szkół. Za przekazane środki finansowe szkoły zakupią sprzęt, który stanie się ich własnością, uczniowie otrzymają go na czas nauki zdalnej w formie użyczenia. Ponadto w przyszłości ww. komputery będą wykorzystane do nauki online.

· Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2019, które zostało przekazane pod obrady Rady Dzielnicy.

· Zarządzeniem nr 469/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.03.2020 r. został uruchomiony ogólnomiejski System Wsparcia - "Warszawa Wspiera". Beneficjentami tego programu mają być osoby zdrowe, nie przebywające w kwarantannie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i pozostają w domach.
W ramach wsparcia przedmiotowych osób świadczona będzie im pomoc polegająca na: robieniu zakupów (w tym leków), wynoszeniu śmieci oraz ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu, a nie wymagające osobistego kontaktu. Zadanie organizacji takiego wsparcia na terenie naszej Dzielnicy będzie należało do powołanego przez Zarząd Dzielnicy - Dzielnicowego Zespołu Systemu Wsparcia. Będzie on zbierał informacje od mieszkańców Dzielnicy potrzebujących pomocy, którzy nie mogą liczyć na wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów i kierowały tam wolontariuszy z organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu Dzielnicy i jednostek miejskich, którzy chcą i czują się na siłach, by czynnie włączyć się w akcję poprzez niesienie pomocy potrzebującym.

Świadczenie pomocy będzie odbywało się w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusemm, wolontariusze zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej. W miarę możliwości wsparcie będzie świadczone raz w tygodniu przez tę samą osobę przez cały czas trwania akcji. Unikany będzie bezpośredni kontaktu beneficjenta z naszym przedstawicielem. Tylko podczas pierwszej wizyty osoba ta zapuka do drzwi, przedstawi się i pokaże identyfikator. Osoba ta nie powinna wchodzić do mieszkania i podawać ręki. Każda kolejna wizyta będzie odbywać się bez kontaktu bezpośredniego. Wolontariusze będą kontaktować się poprzez domofon lub telefon, przekazując swoje imię i nazwisko, potwierdzając zgłoszoną potrzebę wsparcia i prosząc o przygotowanie się do wizyty.

· Zarząd debatował również nad sprawami z zakresu polityki społecznej, czego efektem jest przyjęcie Harmonogramu realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 roku. Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawisk dysfunkcjonalności grup społecznych oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

· W związku z epidemią koronawirusa ogłoszoną na terenie naszego kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo pracy pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus, Zarząd podjął decyzję o zakupie jednorazowych rękawiczek oraz maseczek higienicznych, które nie tylko będą chronić pracowników ale również i interesantów.

· Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 7 uchwał w tym zakresie. Mając na uwadze ogłoszony stan epidemii COVID-19 na terenie Polski, Wydział Zasobów Lokalowych zaproponował, aby zdawanie mieszkań przez najemców, którzy już zamieszkują lub będą zamieszkiwać w nieruchomości położonej przy ulicy Zagłoby 17, wskazanych im w drodze zamiany lokalu pozostającego w zasobie mieszkaniowym m.st. Warszawy, odbywały się w sposób bezpieczny dla zdrowi. Dodatkowo do Urzędu napływają liczne wnioski najemców, wnoszących o umorzenie im naliczania czynszu za lokal jeszcze niezdany, ze względu na brak możliwości bezpośredniego odbioru przez Komisję oddawanego przez nich mieszkania, którzy nie chcą niepotrzebnie ponosić kosztów opłat czynszowych za dwa lokale równolegle. Zarząd Dzielnicy Ursus zaakceptował przedłożoną propozycję Wydziału, w związku z czym najemcy zdając lokal będą zostawiali klucze i dokumenty do tych pomieszczeń w kopertach, które poddane zostaną dezynfekcji i przekazane do Komisji celem podjęcia przez nią stosownych działań. Jednocześnie, zwalniany przez najemcę lokal byłby dezynfekowany, po czym Komisja Urzędu będzie mogła bezpiecznie tam wejść i spisać protokół przejęcia, który w terminie umożliwiającym dwustronne spotkanie zostanie podpisany przez najemcę.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych w wieloletniej prognozie budżetów na wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków oświatowych i pozaoświatowych.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2020 rok wniesione m.in. przez:
- Wydział Budżetowo-Księgowy, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych pod budowę dróg, podatek od nieruchomości za grunty będące w wieczystym użytkowaniu (nieruchomości niezagospodarowane) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przemysłowych,
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na ewaluację programu „Lokalny System Wsparcia” oraz na programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Wydział Infrastruktury na remonty w szkołach podstawowych.
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez: - Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na obsługę akcji Czysty Ursus,
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wypompowanie wody z nawierzchni ulic, na czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami, na badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni dróg,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Zagłoby 17 i ul. Wojciechowskiego 15.
- Główna Księgowa przedstawiła Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. Poinformowała, że budżet za rok 2019 w zakresie wydatków bieżących został wykonany na poziomie 98,9%, a wykonanie inwestycji Dzielnica ma na poziomie 80,6 %.
- Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy Ursus projekt uchwały w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 21 ofert, które pod względem formalnym spełniały wymagania wynikające z uchwały nr 389/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 28.11.2019 r. ogłaszającej otwarty konkurs ofert na realizację niniejszego zadania. W celu ich opiniowania Komisja dokonała analizy i oceny. Zaproponowała także wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów. Kolejną sprawą z zakresu sportu i rekreacji, nad którą obradował Zarząd Dzielnicy, dotyczyła podziału środków finansowych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus poprzez udział w rozgrywkach sportowych w pierwszym półroczu 2020 r. Dotacje zostaną przekazane dla:
- Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO-BAD,
- Klubu Sportowego Ursus,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa,
- Fundacji Wspierania Szachów w Ursusie – Uczniowskiego Klubu Sportowego Czternastka.
Powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy – Zakochaj się w Ursusie na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych.
- Zarząd Dzielnicy Ursus zaakceptował przedłożone przez Wydział Kultury propozycje ofert na realizację trzech wydarzeń artystycznych w Dzielnicy Ursus, tj.: - dwóch koncertów w dniu 15.08.2020 r. z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Parku Czechowickim – patriotycznego dla dzieci oraz pieśni legionowych i ułańskich,
- kompleksowej organizacji cyklu dziewięciu plenerowych imprez artystycznych w Parku Hassów w każdą sobotę lipca i sierpnia 2020 r.,
- kompleksowej organizacji cyklu interaktywnych bajek plenerowych w muszli koncertowej Parku Czechowickiego w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2020 r.
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania otrzymał zgodę Zarządu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich za łączną kwotę 40 000,00 zł. Wydział przedłożył Zarządowi Dzielnicy również projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 382 w Warszawie, położonej przy ul. Konińskiej 2. Nowa nazwa placówki Warszawskie Dzieci, wybrana w demokratycznym głosowaniu przeprowadzonym wśród rodziców i mieszkańców społeczności lokalnej, odnosi się do bohaterów Powstania Warszawskiego.
- Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Infrastruktury zaakceptował propozycję przedłużenia do 31.03.2020 r. terminu złożenia operatu szacunkowego, którego przedmiotem jest budowa fragmentu ul. Posagu 7 Panien. Niniejsza zmiana zwiększa zakres budowy drogi, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich. Kolejną sprawą Wydziału Infrastruktury przedłożoną do zaakceptowania przez Zarząd, był projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dotyczący zwiększenia pomocy rzeczowej dla Gminy Piastów. Powyższe zadanie dotyczy budowy drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64, zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie. Działania te są niezbędne, aby doprowadzić do sfinalizowania ww. przedsięwzięci.
- Kierownik Zespołu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Ursus. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego podlega upublicznieniu do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Po przeanalizowaniu dotychczasowego wykazu miejsc do handlu Zespół dokonał jego korekty, poprzez usunięcie stanowiska przeznaczonego do handlu owocami i warzywami, które usytuowane były na chodnikach przy ul. Wojciechowskiego 37 oraz ul. Hassa róg ul. Skoroszewskiej. Powyższa korekta wynika ze zmian otoczenia przedmiotowych miejsc oraz planowanych działań inwestycyjnych na tych obszarach. Kolejny wniosek Zespołu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, nad którym pochylił się Zarząd, dotyczył dopuszczenia do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie Dzielnicy Ursus. Ustalono, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy, że w terminie do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego będzie upubliczniony wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie powyższej działalności gastronomicznej. Zarząd przychylił się do propozycji Zespołu na wskazanie Parku Czechowickiego, jako obszaru na którym dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków lub rowerów gastronomicznych, z zastrzeżeniem wyłączenia na powyższym terenie obszarów sąsiadujących z budynkami mieszkalnymi.
- Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości zestawienie przygotowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, zawierające tytuły 88 projektów złożonych w ramach edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok wraz z podziałem na poszczególne Wydziały i Zespoły Urzędu Dzielnicy Ursus, które zaopiniują je pod kątem merytorycznym. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań z zakresu działania Wydziału Kultury oraz Wydziału Infrastruktury.
• Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 51 uchwał w tym zakresie. W związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. O. Zagłoby 17 Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych, przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury najmu miejsc postojowych położonych w hali garażowej w powyższym budynku w trybie poza konkursem ofert. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził i przyjął do realizacji Protokół Nr 13 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 lutego 2020 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Dużo też czasu na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie wydatków bieżących m.in. z przeznaczeniem na projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej oraz w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z przywróceniem na 2020 rok niewykorzystanych w 2019 roku środków finansów na realizację poniższych zadań inwestycyjnych związanych z:
- „Budową mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
- „Budową drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
- „Budową Warszawskiego Centrum Lokalnego «Niedźwiadek»”,
- „Budową zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
- „Budową instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20”,
- „Przebudową klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16”,
- „Budową żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
- „Budową żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2020 rok wniesione przez:
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
- Wydział Infrastruktury na wydatki majątkowe na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ww. wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050.
- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:
- „Budowę w systemie projektuj i buduj – windy zewnętrznej oraz przebudowa ściany budynku celem utworzenia drzwi do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”, ponieważ z uwagi na wąską klatkę schodową, nie ma możliwości technicznych na zamontowania szerszej platformy, która pomieściłaby wózek elektryczny. Wcześniej osoba niepełnosprawna w powyższym budynku poruszała się innym wózkiem, jednak wraz upływem lat i dorastania musiał zostać zakupiony większy model wózka, który nie mieści się na obecnie istniejącej platformie.
- „Budowę kotłowni gazowej z armaturą, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z likwidacją dotychczasowych źródeł ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i wymiana instalacji kanalizacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”, co pozwoli na stworzenie jednolitego systemu ogrzewania opartego na kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynku postawionego przed rokiem 1939. Dzięki temu zostanie również ograniczona emisja m.in. dwutlenku węgla czy tlenków azotu, co pozytywnie wpłynie na najbliższe sąsiedztwo.
- „Budowę kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44”, co pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni gazowej i zlikwidowanie obecnych pieców oraz kuchni węglowych. Wskazane działanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo lokatorów, doprowadzi do poprawy warunków bytowych oraz ograniczy emisję do otoczenia m.in. dwutlenku węgla czy innych gazowych zanieczyszczeń organicznych.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w zakresie korekty planu finansowego ww. jednostki na 2020 rok, wynikającą z konieczności wykonania modernizacji filtrów wody basenowej i zabudowy punktu gastronomicznego na holu pływalni „Skalar”, zakupu maszyn do wyrzucania piłek tenisowych oraz zakupu trybuny mobilnej na korty tenisowe
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez: - Wydział Administracyjno-Gospodarczy z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych przy kładce zamontowanej dla pieszych nad torami PKP,
- Ośrodek Kultury „Arsus” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego.
- Zatwierdzono do realizacji przedłożony przez Wydział Kultury kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych w Dzielnicy Ursus zaplanowanych na 2020 rok. Wśród propozycji Wydziału znalazły się następujące wydarzenia:
- 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 74. rocznica pierwszych aresztowań dowódców i żołnierzy AK przez radzieckie służby bezpieczeństwa NKWD. Odsłonięcie tablicy z nazwą alei płk. Haliny Kifer – Pomykalskiej „Kropelki” w Parku Czechowickim,
- 18 kwietnia - Rajd „Szlakiem Naszej Historii” we współpracy z Wydziałem Oświaty,
- 3 maja – 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni,
- 8 maja – Dzień Zakończenia II Wojny Światowej,
- 16 maja – „Disco Ursus” Park Czechowicki oraz wstępnie Piknik „StreetArt” oraz warsztaty i zawody deskorolki – sztuka designu – zdobienie ubrań, graffiti,
- 17 maja – koncert w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II,
- 13 czerwca – Dni Ursusa,
- 14 czerwca – Festiwal Orkiestr Dętych – Park Czechowicki oraz Parada Traktorów – teren targowiska przy ul. Gierdziejewskiego,
- w lipcu/sierpniu - kino plenerowe (piątkowe wieczory), niedzielne wakacyjne bajki dla dzieci w Parku Czechowickim, Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Hassów oraz koncerty jazzowe w Parku Achera,
- 1 sierpnia – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
- 15 sierpnia – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej,
- 28 września – 81 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
- 12 października – 51. rocznica śmierci gen. K. Sosnkowskiego.
- Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, w związku z oddaniem do użytkowania budynku komunalnego przy ul. O. Zagłoby 17. Po zakończeniu niniejszej inwestycji zasób komunalny Dzielnicy wzbogaci się o 84 mieszkania, w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku został przeznaczony na osiedlową filię ośrodka kultury, gdzie będą odbywać się m.in. zajęcia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy. W związku z powyższym podjęto 31 uchwał kierujących do zawarcia umów na lokale w przedmiotowej nieruchomości osobom będących na liście oczekujących na przydział lokalu z zasobu komunalnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej. Zarząd Dzielnicy jako administrator obiektu, działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdził również „Regulamin rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków” w przedmiotowym budynku. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
- zatwierdził i przyjął do realizacji Protokół nr 12 z dnia 7 stycznia 2020 roku z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej,
- wyraził zgodę na przedłużenie umów najmu na boksy i lokale użytkowe z dotychczasowymi najemcami,
- zatwierdził listę osób zakwalifikowanych w 2020 r. w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!