Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania Dzielnicy uchwał - dotyczyły one m.in zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 oraz spraw związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
• W związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, w ramach którego będą organizowane szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, zajęcia terapeutyczne oraz placówki oświatowe zostaną wyposażone w sprzęt dydaktyczny i terapeutyczny, zaistniała konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019 – 2045
. • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmiany w załączniku dzielnicowym w zakresie:
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie: o budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w zakresie zapleczy sanitarno-socjalnych oraz montażu wentylacji nawiewno-wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych,
o kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie,
o placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga w Warszawie,
- korekty istniejących zadań polegającej na:
o rozszerzeniu zakresu rzeczowego budowy drogi 17 KDD o budowę placu miejskiego 7 KD-PM oraz niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej na potrzeby drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej (żłobka, a następnie przedszkola),
o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa domu komunalnego przy ul. Zagłoby” niezbędnych do wykonania ewentualnych robót budowlanych narzuconych przez inspekcje państwowe w trakcie procedury oddawania budynku, czy nasadzeń zastępczych wskazanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w stosownej decyzji administracyjnej.
o przesunięciu zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych na rok budżetowy 2020 na budowę żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych inwestycji niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym. Jednocześnie zawnioskowano o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji z 2020 roku na 2021 i zwiększenie z rezerwy budżetowej m.st. Warszawy o kwotę 3 000 000 zł w 2021 roku, z powodu znacznego wzrostu cen robót i materiałów budowlanych w latach 2018-2019.
o zwiększeniu na 2021 rok środków finansowych na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy, z uwagi na zbyt niskie nakłady inwestycyjne, przeznaczone przez Miasto Stołeczne Warszawa na budowę 6-oddziałowego żłobka, w stosunku do aktualnych cen rynkowych w budownictwie. Dlatego też niezbędne jest dofinasowanie zadania z rezerwy budżetowej m.st. Warszawy (dodatkowo planuje się wybudować 7-oddziałowy żłobek, tj. 1 oddział więcej).
• Pozytywnie zaopiniowano wydatkowanie środków finansowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.in. na zakup szafek skrytkowych na ubrania dla uczniów, konserwację instalacji hydraulicznej i elektrycznej, serwis drukarki w Przedszkolu nr 219, zakup wyposażenia, okablowanie pracowni, podłączenie i zintegrowanie sprzętu informatycznego oraz zakup laptopów, drukarki, projektora i tablicy do pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 42 -w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
• Zwiększono środki finansowe na organizację następujących imprez promocyjnych:
o „Letnia Strefę Zabaw”, która będzie dużym piknikiem przygotowanym z myślą o najmłodszych. Teren przy ul. Dzieci Warszawy 24 dwa razy w ciągu wakacji zmieni się w strefę relaksu i rozrywki. Na wszystkie dzieci będą czekały dmuchańce, wodne szaleństwo na łódkach, strefa rekreacyjno-sportowa oraz konkursy z nagrodami.
o „Mikołajki w Ursusie”, podczas których zostaną przygotowane liczne atrakcje dla dzieci i rodziców na terenie jednej ze szkół. Do dyspozycji najmłodszych będą m.in. edukacyjne warsztaty plastyczne, strefa malucha z dmuchańcami, bezpłatna fotobudka z mikołajowymi zdjęciami i inne atrakcje.
• Zabezpieczono środki na wykonanie badań jakości wody w studniach oligoceńskich, położonych na terenie Dzielnicy Ursus.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie nazwy nowej ulicy, tj. „Ogniowa”, drodze wewnętrznej, położonej na terenach poprzemysłowych Dzielnicy Ursus , w liniach rozgraniczających ul. Strażackiej, co w konsekwencji wprowadzi ład przestrzenny i ułatwi orientację mieszkańców dzielnicy na terenie pozakładowym.
• Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy, podejmując 19 uchwał w tym zakresie wynikających z zatwierdzonego do realizacji przez Zarząd protokołu z dnia 3 lipca 2019 r. Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus. Opiniowała ona przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Podjęto również 2 uchwały na wynajem lokali użytkowych i 3 uchwały dotyczące boksów użytkowych. Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania Dzielnicy uchwał - dotyczyły one m.in zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz spraw związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje:
 • Zarząd Dzielnicy skierował do Rady Dzielnicy Ursus uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dotyczącą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha". Powodem podjęcia tej inicjatywy jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej, poprzez poprawę widoczności w ww. miejscu. Przedmiotowy cel może zostać osiągnięty tylko dzięki wyburzeniu istniejących naniesień (garaży) na wskazanej nieruchomości.
 • Podjęto również decyzję o przebudowie wejścia do Sali Ślubów w Urzędzie Dzielnicy Ursus, aby poprawić estetykę oraz zwiększyć dostępność pomieszczeń dla społeczności lokalnej.
 • Zarząd zaakceptował zwiększenie wydatków o kwotę 6 246 zł z wygospodarowanych przez Wydział Ochrony Środowiska środków, z przeznaczeniem na pielęgnację drzew oraz zieleni wewnątrzosiedlowej, polegającą na uzupełnieniu roślinności, która uległa zniszczeniu z powodu panujących warunków atmosferycznych w okresie wiosennym i letnim.
 • Wydział Ochrony Środowiska zawnioskował do Zarządu o pokrycie kosztów związanych z remontem fontanny w Parku Hassów, uzyskując zgodę na wykonanie tego zadania.
 • Przesunięto również środki finansowe w kwocie 10 000 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z dróg gminnych do rowu U-1.
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami zawnioskował o zwiększenie środków finansowych na przeprowadzenie remontów lokali użytkowych, będących w zasobie lokalowym Urzędu Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Ursus otrzymał pozwolenie na budowę Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Dzięki temu możliwe już jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na pierwszy, a potem na kolejne etapy niniejszej inwestycji. Na początek planowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych, remont placu zabaw „Hasanka” oraz budowa nowego parkingu.
 • Zakończono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka przy ul. Dzieci Warszawy. Złożono tylko jedną ofertę na kwotę przekraczającą kosztorys inwestorski. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na rozszerzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wszystkie formy konstrukcji modułowej z uwzględnieniem elementów stalowych, tym samym unieważniając przedmiotowe postępowanie przetargowe i polecając ogłosić nowe.
 • Zostały podjęte działania zmierzające do nawiązania współpracy z Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum Warszawy, w związku z planowanym pozyskaniem eksponatów z Kolekcji Historii Ursusa, będących w posiadaniu Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. Zarząd Dzielnicy polecił Wydziałowi Kultury oraz Wydziałowi Komunikacji Społecznej i Promocji zwrócić się oficjalnie do ww. jednostek muzealnych z propozycją utworzenia filii jednego z przedmiotowych muzeów na terenie Dzielnicy Ursus.
 • Zarząd Dzielnicy zaakceptował też propozycję przekazania środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Czternastka. Klub ten w II połowie 2019 r. będzie brał udział w zawodach Mistrzostw Europy Juniorów, Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich, II Lidze Szachowej, Mistrzostwach Dzieci oraz Mistrzostwach Polski. Ww. podmiot biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych, będzie promował Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. poprzez umieszczenie logotypów „Zakochaj się w Ursusie” oraz informacji o partnerstwie m.st. Warszawy – Dzielnicy Ursus.
 • Czerwiec był miesiącem, w którym mieszkańcy Warszawy mogli składać projekty w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego. Na terenie Ursusa w bieżącym roku zgłoszonych zostało 48 projektów, w tym jeden o charakterze ogólnomiejskim pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gierdziejewskiego i Czerwona Droga/Posag 7 Panien”. Przeważającą ich liczbę stanowiły projekty z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska i kultury. Zarząd skierował je do komórek merytorycznych, celem dokonania weryfikacji i analizy realnych kosztów wykonania danego przedsięwzięcia oraz możliwości jego realizacji na danym terenie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień czy zezwoleń. Po tym etapie, który zakończy się 8 sierpnia br., zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych ocen. Kwota, która została zaplanowana na realizację ww. projektów wynosi 1 994 673 zł, a maksymalny limit środków na projekt dzielnicowy to 398 934,60 zł. Limit środków przeznaczonych na projekt ogólnomiejski wynosi zaś 4 986 681,80 zł.
 • Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił na sprawy związane z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy, podejmując 10 uchwał w tym zakresie. Zatwierdzono do realizacji protokół Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus z dnia 4 czerwca 2019 r., która zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Pod koniec miesiąca została też zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy kwartalna lista osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, a także gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym.

W uchwale w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, Zarząd zaopiniował pozytywnie 2 wnioski ważne dla rozwoju Dzielnicy Ursus. Pierwszy z nich dotyczył wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków pozaoświatowych, czyli utrzymania i remontów dróg gminnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. Łącznie na ten cel obejmujący lata 2019-2020 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 721 202 zł. Kolejne zmiany zostały dokonane w wieloletniej prognozie budżetowej w zakresie wydatków bieżących. Wprowadzone zmiany przewidują: konserwację i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym, utrzymanie, remonty i konserwacje dróg oraz utrzymanie obiektów sportowych. Na powyższe przedsięwzięcia zabezpieczono na lata 2019-2021 środki finansowe w wysokości 187 465 zł. Pozytywnie została zaopiniowana uchwała w sprawie bieżącego utrzymania Urzędu Dzielnicy Ursus, którego koszt w 2019 roku wyniesie 2 007 484 zł.

Zarząd Dzielnicy podjął 2 uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok. Zabezpieczono środki finansowe m.in. na opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska, utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej, utrzymanie i konserwację urządzeń i zbiorników wodnych, a także utrzymanie i konserwację terenów zieleni. Łącznie na wspomniane działania przeznaczone zostaną środki w wysokości 1 141 435 zł. W celu usprawnienia funkcjonowania i zarządzania placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy, Zarząd zabezpieczył środki w wysokości 86 311 042 zł na prowadzenie przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych. Ponadto fundusze przeznaczone będą na remonty wymienionych placówek i projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej. Zarząd zatwierdził również sprawozdania finansowe za rok 2018 z działalności instytucji kultury zlokalizowanych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Ośrodka Kultury „Arsus” i Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego.

Podczas posiedzeń majowych, Zarząd Dzielnicy poświęcił także wiele czasu na uregulowanie spraw lokalowych. Znalazło to odzwierciedlenie w 15 uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. Wszystkie postanowienia, które zapadły podczas czterech posiedzeń Zarządu mają na celu poprawę jakości funkcjonowania naszej dzielnicy, łącznie Zarząd przyjął 25 uchwał. Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu 2019 roku odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Na obradach podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym, wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, a także dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045.

W sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 Zarząd podjął trzy uchwały, które dotyczyły wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, m.in.: utrzymania porządku i czystości dróg, bieżącym utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Ursus i zasobu komunalnego. Łącznie na wymienione cele zabezpieczono 4 062 222 zł. Zmiany dotyczą także przeprowadzenia remontu lodowisk (102 000 zł).

Zarząd Dzielnicy podjął sześć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok. Zabezpieczono środki finansowe m.in. na remont lokali mieszkalnych (2 907 809 zł), realizację zajęć Integracji Sensorycznej (79 181 zł), a także rozwój wolontariatu w domach kultury i bibliotekach m.st. Warszawy (9 855 000 zł). Ponadto wprowadzone zostały zmiany do planu wydatków bieżących na 2019 rok w zakresie utrzymania zieleni osiedlowej (3000 zł). Zarząd zatwierdził również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2018 i zabezpieczył środki na zbiorowe żywienie w jadłodajniach (390 301 zł).

Istotną kwestią poruszaną na obradach Zarządu była również realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Powołano komisję konkursową do opiniowania ofert. Zgodnie z rekomendacją komisji, dotację przyznano następującym podmiotom: Parafii Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Kolorowa 16 m27, 02-495 Warszawa.

Podczas posiedzeń kwietniowych, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele czasu na uregulowanie spraw lokalowych. Znalazło to odzwierciedlenie w szesnastu uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowa treść wszystkich przyjętych przez zarząd uchwał wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, a także gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. .
.
Zarząd Dzielnicy podjął pięć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej wydatków majątkowych na rok 2019. Zabezpieczono m.in. środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „zadaszenie pneumatyczne boiska ‹‹Orlik›› przy ul. Sosnkowskiego 3” w kwocie 900 000 zł. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoli na optymalne wykorzystanie obiektu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Uchwałą Zarząd zwiększył również o kwotę 62 222 zł środki finansowe na podjęcie prac serwisowo-konserwacyjnych Kanału Konotopa oraz rowu U-1, który odgrywa znaczącą rolę w odprowadzeniu wód opadowych z terenu dzielnicy. Ponadto została zabezpieczona kwota w wysokości 140 000 zł, na organizacje koncertów i „Kina pod Gwiazdami” dla mieszkańców Ursusa. .
.
Zarząd Dzielnicy w celu usprawnienia funkcjonowania i zarządzania placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy, podjął 4 uchwały w tej sprawie. Najistotniejszą jest uchwała w sprawie przekształcenia zamiejscowej filii przedszkola, położonego przy ul. S. Wojciechowskiego 13 na samodzielną jednostkę. Reorganizacja placówek przedszkolnych pozwoli rodzicom na współpracę i bezpośredni kontakt z dyrektorami placówek oraz ułatwi dyrektorom zarządzanie jednostkami. .
.
Zarząd debatował również nad sprawami z zakresu polityki społecznej, czego efektem jest przyjęcie Harmonogramu realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku. Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie. Do zadań programu należy również ograniczenie zjawisk dysfunkcjonalności grup społecznych oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. .
.
Wiele czasu Zarząd Dzielnicy poświęcił także sprawom lokalowym. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. Również na koniec kwartału, Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z przepisami umowa zostanie wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. .
.
Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!