Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

W grudniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok. Dużo też czasu na grudniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok wniesione przez:
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych, zaspokajających niezbędne potrzeby podopiecznych OPS, czyli opłacenie czynszu, zakup odzieży i żywności oraz na pokrycie kosztów leczenia wraz ze środkami higienicznymi.
- Wydział Infrastruktury na naprawę i konserwację urządzeń odwadniających drogi gminne, opracowanie dokumentacji projektowej wymiany i remontu oświetlenia ulic, placów i dróg położnych na terenie Dzielnicy,
- Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo Dzielnicy Ursus.
- Zarząd powołał komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu oraz Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
- Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 23 uchwały w tym zakresie i zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 11 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. Dodatkowo kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy Ursus oraz w świetle obowiązujących przepisów Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
- pod koniec miesiąca zatwierdził kwartalną listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
- przeznaczył do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców jeden lokal użytkowy oraz pięć boksów,
- podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji budynku położonego w Dzielnicy Ursus przy ul. Baranowskiej 26, w celu rozpoczęcia procedury sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- wyraził zgodę na przeznaczenie do najmu, w trybie poza przetargiem, lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Zagłoby 17 na rzecz Ośrodka Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus z przeznaczeniem na prowadzenie placówki filialnej niniejszej jednostki.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na listopadowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy, o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2019 rok w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych i majątkowych na 2019 rok, które dotyczyły:
- dotacji dla Ośrodka Kultury „Arsus”, na przygotowanie koncepcji funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej, w tym na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów oraz opracowanie strategii promocji, mającej na celu poinformowanie mieszkańców o otwarciu MAL,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w związku z korektą w planie finansowym ww. jednostki na 2019 rok, polegającą na zmniejszeniu kosztów rzeczowych o kwotę 292 000 zł i zwiększeniu stanu środków obrotowych netto na koniec 2019 roku o powyższą kwotę. Przedmiotowe zmiany wynikają z rozliczeń finansowych z podatku VAT oraz planowanym uruchomieniu na początku 2020 roku hali kortów tenisowych, na którą niniejsze środki zostaną przeznaczone.
- Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok wniesione przez:
- Wydział Gospodarowania Nieruchomościami z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej miejscowych napraw budynku przy ul. Walerego Sławka 2 i na prace zabezpieczające budynek przy ul. Prawniczej 35 oraz na remonty w budynku użytkowym położonym przy ul. Traktorzystów 20 i 20a,
- Wydział Ochrony Środowiska na zakup nowych koszy i ławek, które zostaną posadowione na terenie Dzielnicy Ursus,
- Wydział Spraw Społecznych z przeznaczeniem na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego oraz na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki celowe, czyli na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym na opłacenie czynszu, zakup ciepłej odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Zwiększono również środki finansowe na usprawnienie codziennej pracy pracowników socjalnych, czyli na zakup drukarek i komputerów oraz na podłączenie i konfigurację sieci komputerowej,
- Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na zmniejszenie naturalnej retencji wodnej na ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II oraz przygotowania projektów wymiany i remontów oświetlenia ulic i placów na terenie Dzielnicy Ursus.
- Zarząd Dzielnicy Ursus ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży” oraz na „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus”. Powyższe przedsięwzięcia mają na celu popularyzację wybranych dyscyplin sportu i umożliwienie mieszkańcom dzielnicy uczestnictwo w wydarzeniach sportowych jako alternatywa spędzenia czasu wolnego.
- Wydział Kultury zakończył prace związane z wyceną kolekcji muzealnej po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus. Dokumentacja przygotowana przez rzeczoznawcę, zgodnie z ustaleniem Zarządu Dzielnicy, ma zostać przekazana pod obrady Rady Dzielnicy Ursus, celem podjęcia decyzji w sprawie przyszłości pamiątkowych zbiorów.
- Na listopadowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 28 uchwał w tym zakresie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na październikowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia pozaoświatowe na bieżące i kolejne lata, w tym na prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych oraz na utrzymanie zasobu komunalnego. Dodatkowo w zakresie trzech inwestycji tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa – Katowice”, „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich” oraz „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela” przesunięto niewykorzystane środki finansowe w roku bieżącym na kolejne lata. Zwiększono również środki finansowe na utrzymanie porządku i czystości dróg oraz na wypłatę świadczeń społecznych w latach 2020-2021.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy, o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2019 rok w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych i majątkowych na 2019 rok z przeznaczeniem na: - utworzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych związanych z zakupem: nowego samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania na terenie Warszawy, dodatkowego sprzętu do serwerowni w Bibliotece Publicznej w Ursusie oraz nowego samochodu służbowego dla Ośrodka Kultury „Arsus”, który jest konieczny do prowadzenia działalności statutowej czterech placówek Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Klubów Seniora,
- na naprawę uszkodzonego boiska i ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 383
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem,
- wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy,
- usunięcie gruzu i asfaltu z terenu zieleni przy ul. Rakuszanki, zakup ławek i koszy parkowych, wykonanie wygrodzeń, ochraniających rabaty bylinowe na terenie Parku Czechowickiego oraz naprawę trampoliny na terenie zieleni miejskiej przy ul. Zaczarowanej Dorożki, za których realizację będzie odpowiadał Wydział Ochrony Środowiska.
- Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok wniesione przez:
- Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu, ciągów pieszych, jezdnych, klatek schodowych oraz parkingu podziemnego w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Dzielnicy Ursus, pielęgnację terenów zielonych, remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, badanie poziomu hałasu wytwarzanego w rejonie toru treningowego Warsaw Rally Center (położonego przy ul. Kompanii AK Goplana), remonty studni oligoceńskich, utrzymanie zieleńców i skwerów oraz na remonty placów zabaw,
- Wydział Kultury z przeznaczeniem na drobne prace remontowe w muszli koncertowej zlokalizowanej w Parku Czechowickim, zakup nagród w konkursach oraz organizację cyklu koncertów dla mieszkańców Dzielnicy Ursus,
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 194.
- Zarząd Dzielnicy mając na uwadze wysokość zabezpieczonych w budżecie Dzielnicy środków oraz liczbę złożonych wniosków o stypendium socjalne, zaakceptował propozycję Wydziału Oświaty i Wychowania, dotyczącą wysokości miesięcznej kwoty przedmiotowego stypendium dla uczniów, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w roku szkolnym 2019/2020 – do kwoty 120,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia. Udzielenie przedmiotowego stypendium zaplanowano w formie pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w postaci zakupu podręczników i innych pomocy dydaktycznych.
- Została powołana Komisja ds. restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus oraz zatwierdzono tryb pracy Komisji. Do zadań w/w Komisji należeć będzie wydawanie opinii do wniosków o restrukturyzację zadłużenia złożonych przez osoby wskazane w § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 uchwały Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 i ust. 5 ww. uchwały, na potrzeby rozstrzygnięcia przez Burmistrza Dzielnicy.
- Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 28 uchwał w tym zakresie. Zarząd zatwierdził również do realizacji protokół Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus nr 9 z dnia 22 października 2019 r., która zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Przedłużono też umowy na najem pomieszczeń użytkowych pozostających w zasobie m.st. Warszawy tj. boksów i lokali użytkowych oraz wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu ofert na najem dwóch boksów użytkowych położonych przy ul. Kolorowej 18 oraz przy ul. Kazimierza Pużaka 3, na okres do 3 lat.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 3 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus podjął decyzję o konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia oświatowe, w związku z obsługą jednostek edukacyjno-oświatowych. Dodatkowo przesunięto środki finansowe zaplanowane 2019 na 2020 rok na:
- „Budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”
- „Tężnie solankową dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego”.
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”. Powyższa zmiana była konieczna, ponieważ Urząd Dzielnicy Ursus obecnie jest w trakcie przygotowywania dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na roboty I-go etapu inwestycji, polegającej na budowie budynku żłobka (stan surowy zamknięty). Wobec powyższego niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym, ponieważ żaden wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji nie będzie w stanie zrealizować robót budowlanych za kwotę obecnie znajdującą się w planie na 2019 r.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus trzy uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2019 rok w zakresie:
- utrzymania ulic, chodników, ścieżek rowerowych i zatok parkingowych, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew, zakup energii, wykonanie tablic informacyjnych oraz na usuwanie trzciny ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Parku Czechowickiego i Parku Achera,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia koordynatorów merytorycznych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr: 2, 14 i Szkołach Podstawowych nr: 4, 11, 381, 382 w Dzielnicy Ursus., które biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”. Celem ww. projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo w ramach powyższego przedsięwzięcia szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne narzędzia oraz sprzęt do pracy terapeutycznej i IT, a także będą zorganizowane kursy podwyższające kompetencje zawodowe nauczycieli.
- zwiększenia środków finansowych na budowę Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, ponieważ we wrześniu została podpisana umowa na realizację I-go etapu robót budowlanych, związanych z gruntowną modernizacją i przebudową placu zabaw "Hasanka". Ponadto w kolejnym postępowaniu przetargowym został już wyłoniony wykonawca na realizację prac II-go etapu, w którym zaplanowana jest budowa strefy boisk wielofunkcyjnych i parkingu. Umowa na realizację przedmiotowego etapu będzie podpisana w II połowie września. W związku z powyższym z uwagi na przyspieszenie robót, konieczne jest zabezpieczenie większej ilości środków finansowych w celu wykonania przedmiotowych prac.
- zwiększono środki na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie opłat za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz innych opłat administracyjnych.
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty uzyskało zgodę na zwiększenie środków finansowych na zakup mobilnego i uniwersalnego schodołazu gąsienicowego z rampami najazdowymi, który będzie służył do bezpiecznego pokonywania schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14.
- Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok, które obejmowały m.in.:
- zwiększenia wydatków dla Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty na wypłatę odprawy redukcyjnej, zakup wyposażenia do sal w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Technikum nr 8 im. Jana Karskiego 42 oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej (switche, komputery) dla ww. technikum.
- zwiększenie planu wydatków na wymianę w SP nr 360 szyby w drzwiach tzw. kurtyny dymnej oraz sztucznej trawy na boisku,
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie Dzielnicy Ursus, na przegląd techniczny kładki dla pieszych nad torami PKP oraz usuwanie bieżących awarii drogowych, remonty nawierzchni chodników, projekty remontów dróg, projekty doświetlenia przejść dla pieszych, realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Konińskiej.
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uzyskał zgodę na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych oraz programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
- Zarząd pozytywnie zaakceptował propozycję podziału środków finansowych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2019 r. Dofinansowanie uzyskają: Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD, Klub sportowy „Ursus” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa, które będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych.
- Wydział Ochrony Środowiska przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o nadanie dwóm drzewom statusu pomnika przyrody. Oba drzewa stanowią cenne obiekty przyrodnicze i odznaczają się wysoką wartością krajobrazową i historyczną dla tego terenu, dlatego kwalifikują się do objęcia ochroną prawną. Objęcie ochroną prawną przedmiotowych drzew ma na celu utrwalenie ich wartości przyrodniczo-krajobrazowych oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniował propozycję nadania drzewu z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na terenie parku Achera przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie, statusu pomnika przyrody.
- Zarząd Dzielnicy Ursus zwiększył dotację dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus z przeznaczeniem na stworzenie wspólnego katalogu e-literatury dla bibliotek warszawskich. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach ogólnomiejskiego projektu "Programu Rozwoju Bibliotek".
- Wyrażono zgodę na powołanie trzech nowych członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w przeprowadzonych w dniach 2-16 września 2019 r. w Dzielnicy wyborach uzupełniających do ww. Rady.
- Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 20 uchwał w tym zakresie, wynikających ze wskazań Komisji Mieszkaniowej, zawartych w protokołach nr 7 z 27.08.2019 r. oraz nr 8 z 17.09.2019 r. Pod koniec miesiąca została też zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy kwartalna lista osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
• Zarząd Dzielnicy Ursus podjął decyzję o konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, która polegała na zwiększeniu środków finansowych na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy. Powodem przedmiotowego działania jest konieczność uwzględnienia zmiany cen obowiązujących na rynku budowlanym, które uległy znacznemu wzrostowi. Pozytywne zaopiniowanie tej propozycji przez Radę m.st. Warszawy pozwoli na rozpoczęcie budowy żłobka jeszcze w tym roku.
• Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus cztery uchwały celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmiany w załączniku dzielnicowym w zakresie:
o doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus, aby zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić widoczność użytkownikom ruchu drogowego, w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym,
o zwiększenia dotacji dla niepublicznego gimnazjum na terenie Dzielnicy,
o dokonania zmian w projekcie przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na zakup maszyn czyszczących niezbędnych do utrzymywania prawidłowej czystości w pływalniach „Skalar” i „Albatros”, na kortach tenisowych oraz na zapleczu stadionu, nowego samochodu dostawczego oraz kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji zieleni na terenie OSiR.
o zwiększenia środków finansowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.,
o wydatków na realizację programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, którego zadaniem jest zwiększenie liczby młodych osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ośrodkach sportowych oraz promowanie nawyków zdrowego stylu życia.
• Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok, które obejmowały m.in.: o zwiększenia wydatków Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg i chodników, usuwanie bieżących awarii oraz na roboty w zakresie urządzeń i instalacji związanych z potrzebami dróg gminnych,
o przesunięcie środków finansowych na remont instalacji elektrycznej w Technikum nr 8 przy ul. Dzieci Warszawy 42,
o realizację zadań prowadzonych w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy.
• Wydział Ochrony Środowiska, przedłożył Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu dwóm drzewom rosnącym na terenie nieruchomości, położonej przy ul. Bolesława Śmiałego 7, statusu pomnika przyrody. Oba drzewa z gatunku lipa drobnolistna stanowią cenne obiekty przyrodnicze i odznaczają się wysoką wartością krajobrazową na tym terenie, dlatego kwalifikują się do objęcia ochroną prawną. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniował propozycję nadania ww. drzewom przy ul. Bolesława Śmiałego statusu pomnika przyrody, kierując wniosek do Biura Ochrony Środowiska celem podjęcia stosownych działań.
• Zarząd Dzielnicy w związku z koniecznością ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus opracował wzór karty wyborczej. Niniejsze wybory zostaną przeprowadzone w dniach 2-16 września 2019 r. w Dzielnicy Ursus. Procedura głosowania odbywać się będzie poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej tylko na jednego kandydata.
• Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na organizację koncertu w dniu 1 września 2019 r., w muszli koncertowej Parku Czechowickiego pn.: „Znów walczy dzielna stolica”. Przedmiotowe wydarzenie będzie zwieńczeniem uroczystości patriotycznych organizowanych w tym dniu. Jedenastoosobowy skład orkiestry i czterech solistów – artystów Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w mundurach wykona znane i lubiane utwory z okresu II Wojny Światowej.
• Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na nieodpłatne korzystanie i pobieranie pożytków z lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 13 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa-Ochota. W przedmiotowym budynku mieścił się Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, będący jednostką organizacyjną ww. SZPZLO.
• Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 21 uchwał w tym zakresie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!