Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori, realizacji programu "Lato w mieście" oraz programu "Otwarte hale, sale, boiska", a także zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły".

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r., które dotyczyły zwiększenia wydatków na: utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego (o kwotę 6 409 zł tj. do kwoty 5 557 275 zł) w związku z koniecznością uzyskania opinii ornitologicznej na terenie inwestycji; na wypłatę nadgodzin dla pracowników w związku z koniecznością weryfikacji bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości związanej z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Założeń Funkcjonalnych i Wdrożenie Jednolitego Systemu dla m.st. Warszawy" (160.000 zł) oraz na przekształcenie z dniem 1 września 2018 r. Niepublicznego Gimnazjum Montessori w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori (22.000 zł).

Jednocześnie w budżecie na 2018 r. zwiększono środki w następujących zadaniach: zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince (25.000 zł); realizacja programu "Lato w mieście" i programu "Otwarte hale, sale, boiska" (25.000 zł) oraz zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla Przedszkoli w ramach projektu "Jutro idę do szkoły" (6.650 zł)

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołał na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy następujące osoby jako przedstawicieli mieszkańców (w kolejności alfabetycznej): Barbara Banaszek, Alina Florczak, Tadeusz Kaczmarek, Wanda Sawicka, Paweł Smereczyński, Krzysztof Szczerba i Lucyna Wasilewska. Wybory do rady seniorów odbyły się pod koniec maja br. Rada Seniorów jest organem doradczym współpracującym przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie dzielnicy.

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 9 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w drodze zamiany, zmiany przeznaczenia lokalu i wykreśla go z ewidencji lokali socjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie najmu boksu użytkowego w budynku. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in. mieszkaniowego zasobu komunalnego, przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów, zmiany nazw patronów Szkoły Podstawowej nr 11 oraz LVI Liceum Ogólnokształcącego.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy propozycje zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na mieszkaniowy zasób komunalny (o kwotę 1.014.183 zł do kwoty 15.775.274 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w Biurze Polityki Lokalowej. Odpowiednich zmian dokonano w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018 - 2045. Zarząd zawnioskował do Rady Dzielnicy przeznaczenie środków na zlecenie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów/ul. Legnicka w II półroczu tego roku (46.000). Dokonano zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych (10.000 zł) oraz zwiększono środki finansowe na realizację zadania w postaci neonów traktorków w ramach budżetu partycypacyjnego (o 5.261 zł).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyznaczył punkty do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego: Urząd Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w dniach 15–30 czerwca 2018 r. (dni robocze) oraz Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 w dniach 16, 18–23 oraz 25–29 czerwca 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian nazw: Szkoły Podstawowej nr 11 na im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. Keniga 20 oraz LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42 na im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w związku z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2017 następujących instytucji kultury działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotacje na podstawie sprawozdania merytorycznego, zostały wydatkowane zgodnie ze statutem i założeniami.

Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 7 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na oddanie części lokalu przez najemcę do bezpłatnego używania. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. dotacji oświatowych wyposażenia nowych placówek edukacyjnych i spraw lokalowych.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy propozycje zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych oraz dla placówek publicznych dotowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus w łącznej kwocie 2.325.535 zł. Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na: zasiłki celowe na opłatę czynszu (20.000 zł) oraz na zakup pomocy naukowych do sali chemicznej, biologiczno-przyrodniczej oraz pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 360 (200.000 zł).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził nowy Regulamin Porządku Domowego obowiązujący najemców budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Potrzeba wprowadzenia nowego Regulaminu wynikała z konieczności ponownego uporządkowania zasad współżycia i zachowania porządku w lokalach mieszkalnych, w kontekście zapisów regulaminu obowiązującego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, po likwidacji tej jednostki.

Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 22 uchwałach, które dotyczyły m.in. przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, lokali użytkowych na okres do 3 lat, zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz skreślenia osób z listy oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in. zakupu wyposażenia, pomocy naukowych i innych materiałów dla nowej placówki oświatowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 oraz modernizacji kortów tenisowych oraz ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok, które dotyczyły m.in. zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na: modernizację nawierzchni w parku Achera (53.852 zł) oraz mechaniczne czyszczenie bezpiecznych poliuretanowych nawierzchni na placach zabaw (40.000 zł).

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na następujące zadania: instalacja słupków ograniczających parkowanie oraz montaż progu zwalniające go w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego okolice ul. Skoroszewskiej” (19.200 zł), zakup wyposażenia do muszli koncertowej (10.000 zł), modernizacja kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus (zwiększenie o kwotę 750.000 zł do kwoty 1.250.000 zł.), modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie OSiR (124 857 zł), prace eksploatacyjno-konserwacyjne w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów/Legnickiej (42.202 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla nowej placówki oświatowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 (250.000 zł).

Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy dot. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. Zgodnie z dokumentem, powołane zostaną oddziały zamiejscowe Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418, które będą się mieścić przy ul. Dzieci Warszawy 42, gdzie od 1 września 2018 r. będzie funkcjonowała nowo powołana szkoła podstawowa. W ramach nowego przedszkola, będzie działać sześć oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołał 5-osobowy Zespół złożony z pracowników urzędu do przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wybory odbędą się w dniach od 7 maja do 15 maja 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2017 oraz skierował sprawozdanie pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Ponadto Zarząd zdecydował o dofinansowaniu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku dla następujących podmiotów: Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul oraz Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Łączne środki na dotacje wyniosły 30.000 zł.

Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 7 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, wyrażenia zgody na oddanie części lokalu socjalnego do bezpłatnego używania, przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, boksu użytkowego w budynku na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in. modernizacji ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Ursus, dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wsparcia finansowego dla zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwiększył w budżecie na 2018 r. środki z przeznaczeniem na: dotację dla Publicznego Przedszkola „Klub Malucha Siódme Niebo” (30.000 zł), organizację akcji „Lato w mieście” (14.123 zł), organizację uroczystości szkolnych związanych z nadaniem lub zmianą patronów szkolnych (14.000 zł), przeprowadzenie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów w szkołach z terenu Ursusa (10.000 zł), prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (124.664 zł), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne (52.754 zł) oraz zakup dodatkowego wyposażenia do muszli koncertowej w Parku Czechowickim w postaci krzeseł, lustra i zamków do drzwi (5.000 zł).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wystąpienie do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały ws. pozostawienia OSiR Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 w wysokości 124.857,15 zł . Wypracowana w 2017 r. nadwyżka przeznaczona zostanie w 2018 r. na modernizację ciągu komunikacyjnego (aleja wewnętrzna) na terenie Ośrodka.

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjął Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. Uchwała ma na celu określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowania polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczania zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenia wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ustalił w granicach dzielnicy jedną strefę peryferyjną, dla której wysokość stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób miasta stołecznego Warszawy jest obniżona o 10% stawki bazowej określonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 9 uchwałach, które dotyczyły m.in. skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu oraz skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednocześnie na koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!