Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika budżetowego.
Zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły m.in. przesunięcia zaplanowanych na 2016 rok środków finansowych przeznaczonych na m.in. zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich (o kwotę 141 794 zł). W związku z przedstawieniem przez wykonawców nowych harmonogramów prac w 2016 roku przesunięto na przyszły rok środki dotyczące rozbudowy Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 (kwota 994 803 zł), budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy (kwota 10 317 496 zł), adaptacji budynku na przedszkole przy ul . Wojciechowskiego 13 (kwota 266 412 zł). Odpowiednie zmiany w kwestii ww. inwestycji zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2016-2045, poprzez zwiększenie tych kwot w roku budżetowym 2017. Ponadto Zarząd Dzielnicy zdecydował o zwiększeniu planu wydatków i przeznaczył środki na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej „Pożegnanie lata”.
Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy zajął się także wieloma sprawami dotyczącymi gospodarowania mieszkaniowym zasobem lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, jedną osobę umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jedną osobę zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednej rodzinie odmówiono umieszczenia na liście osób (w trybie zamiany) oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, dwóch lokali użytkowych oraz dwóch boksów użytkowych (na rzecz dotychczasowych najemców).
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy postanowił całkowicie wyłączyć z eksploatacji budynek, położony w Warszawie w Dzielnicy Ursus przy ul. Regulskiej 39 w celu rozpoczęcia procedury sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ww. nieruchomości, która jest wyłączona z użytkowania. Zbycie nierentownej nieruchomości pozwoli na uzyskanie dochodu z tytułu sprzedaży i zrealizowanie zaplanowanych dochodów w budżecie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2016.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy decyzji w formie uchwał. Prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy dokonał zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. o zwiększenie planu wydatków i przesunięcie kwoty 18.847 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz przesunięcia kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty w SP nr 4 (naprawa schodów do sali gimnastycznej z odprowadzeniem wód deszczowych drenażem) oraz w SP nr 14 (malowanie klatek schodowych i korytarzy).
Ponadto Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął konkurs dotacyjny w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na łączną kwotę 410.000 zł. Następujące podmioty otrzymały dotacje: UKS „4Ursus”, KS „Ursus”, UKS „Czternastka”, UKS „Skalar”, UKS Judo Panda, UTS „AKRO-BAD”, BE A STAR Football Academy, Stowarzyszenie Brzask, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Shotokan”, Parafialny Klub Sportowy „Józef”, UKS „Iskra” Warszawa, UKS „Ursus 2002” oraz Fundacja „Kagi”.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyraził zgodę na zawarcie ugody pomiędzy m.st. Warszawa a RSM „Ursus” ws. wypłaty odszkodowania za okres styczeń – kwiecień 2016 rok za niedostarczenie lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń na realizację eksmisji z mieszkaniowego zasobu Spółdzielni, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Ośrodka Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2015. Jednocześnie Zarząd zatwierdził sprawozdanie zbiorcze z wykonania przychodów i wydatków za 2015 rok, sporządzone przez Likwidatora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie sprawozdań za rok 2015 z wykonania rocznych planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały dotyczące spraw lokalowych. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zakwalifikowano dwie osoby do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Ponadto cztery osoby umieszczono na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Dwie osoby znalazły się na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Pięciu osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu niespełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.. Natomiast jedną osobę skreślono z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Kolejnej odmówiono potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego. Uzupełniono też listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy jednego lokalu i przeznaczeniu go na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem jednej osoby do zawarcia umowy najmu na okres 5 lat. Przekazano lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy 1 Maja 13 w Warszawie do dalszego nieodpłatnego korzystania przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy decyzji w formie uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy dokonał zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na: remonty w placówkach oswiatowych w związku z koniecznością utworzenia nowych miejsc dla dzieci czteroletnich w istniejących placówkach, zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury "Arsus" o kwotę 10.000 zł, w celu dofinansowania Chóru „Cantate Deo”, zwiększenia kwoty o 600 tys. zł w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem budowy przedszkola w Parku Achera i doposażeniem placówki oraz utworzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych – „Nabycie gruntu pod skwer z ujęciem wody głębinowej i fragment placu publicznego" w rejonie ul. Orłów Piastowskich i "Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I" z kwotą w wysokości 30 tys. zł w 2016.
Zarząd Dzielnicy zawnioskował o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2016-2042,z uwagi na: zakup gruntu pod ulicę Hennela i Dyrekcyjną oraz nabycie gruntu pod skwer w rejonie ul. Orłów Piastowskich. Jednocześnie wprowadzono do WPF następujące, nowe zadania inwestycyjne: "Budowy EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I" i modernizacji monitoringu w dziewięciu Przedszkolach nr 112, 194, 200, 413, 137, 168, 219, 343, 418, w trzech Szkołach Podstawowych nr 4, 11, 14 i w czterech Gimnazjach nr 130, 131, 132, 133.
Zarząd Dzielnicy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci młodzieży w roku 2016, wskazał następujące podmioty do wykonania tego zadania: Parafię Rzymsko-katolicką Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z ul. Zagłoby 37oraz Rzymsko-katolicką Parafię św. Rodziny z ul. Zapustnej 43.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały dotyczące spraw lokalowych. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, siedem osób skierowano do zawarcia, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu mieszkalnego, dwie osoby skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Trzy osoby zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Ponadto jedną osobę zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie, na czas nieokreślony, umowy najmu lokalu z tytułu zamiany.
Sześć osób umieszczono liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Natomiast pięciu osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu niespełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzję o oddaniu części lokalu do bezpłatnego użytkowania. Ponadto niewyrażono zgody na oddanie dwóch lokali do bezpłatnego używania. Jednocześnie do dalszego najmu przeznaczono, w trybie poza konkursem ofert, pięć boksów użytkowych w na rzecz dotychczasowych najemców.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy decyzji w formie uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one wykupu gruntu gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny, modernizacja zaplecza kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3; dofinansowania dyżurów związanych udzielaniem indywidualnych porad i konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii seniorom w ramach Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora, wsparcia przedsięwzięcia ekologicznego "Królewskie owoce" oraz organizacji festynu ekologicznego (zakup nagród, materiałów i wynajem namiotów), a także sfinansowania materiałów niezbędnych do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2015.
Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił także czas sprawom lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pięć osób zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na skierowanie trzech osób do zawarcia na czas oznaczony umowy najmu lokalu socjalnego. Jedną osobę skreślono z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd zgodził się na wydzielenie z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu w/w lokalu na okres 3 lat.
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na sześciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy decyzji w formie uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy dokonał zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kolekcji do Muzeum Historii Ursusa" z kwotą w wysokości 1,5 mln zł w roku budżetowym 2016 oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, z czego kwota 150.000 zł na remonty pustostanów. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 111,5 tys. zł na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Zarząd przeznaczył 10.000 zł na organizację olimpiad, konkursów, uroczystości szkolnych.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016 roku. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę w wysokości: 410 tys. zł.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjął lokalny harmonogram w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie. Głównym założeniem dokumentu jest kształtowanie polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczanie zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały dotyczące spraw lokalowych. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, cztery osoby skierowano do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokali mieszkalnych. Zmieniono kwalifikację i jedną osobę umieszczono liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Wydzielono z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokal z przeznaczeniem na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu ww. lokalu dla jednej osoby na okres 1 roku. Dwie osoby zostały skreślone z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Czterem osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Uzupełniono też listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, garażu wolnostojącego, dwóch lokali użytkowych o pow. 9,14 m2 oraz boksu użytkowego w jednym budynków.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!