Z prac Zarządu
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na sześciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy wniósł zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. nabycia gruntu pod budowę ul. Prystora (na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku Al. Jerozolimskich), wykupu gruntu pod budowę ul. Żywieckiej, zwiększenia w 2016 roku, o ponad 3 mln zł środków na przebudowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka, przebudowy kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociągu (na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej), rozbudowy budynku szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej 2, budowy żłobka przy ul. Henryka Pobożnego oraz mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich, rozbudowy Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1, także termomodernizacji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zawnioskował do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy (WPF) na lata 2015-2042. Zgodnie z uchwałami zwiększono o 3,03 mln zł środki finansowe na budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. Zaplanowano ponad 764 tys. zł na wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej. Zawnioskowano o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych - budowy mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich oraz budowy dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 nad linią kolejową Warszawa – Katowice, w ciągu trasy ekspresowej POW. Ponadto w ramach WPF zwiększono zaplanowane środki finansowe: o kwotę 500 tys. zł na rozbudowę Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 oraz o kwotę 250 tys. zł na termomodernizację hali sportowej OSiR-u przy ul. Sosnkowskiego 3.
Ponadto Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia dzielnicowemu OSiR-owi nadwyżki środków finansowych za rok 2015 w wysokości ponad 342,2 tys. zł do jego dyspozycji z przeznaczeniem na inwestycje własne w 2016 r.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę w wysokości: 18 tys. zł.
Na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił także czas sprawom lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, jedną osobę umieszczano na liście osób oczekujących na najem lokalu z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia (na czas nieoznaczony) umowy najmu lokalu. Dwie osoby zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jedna osoba została zakwalifikowana do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (z tytułu zamiany). Cztery osoby umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jedną osobę skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na okres 5 lat. Ponadto pięciu osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, z dnia 9 lipca 2009 r. Jedną osobę skreślono z listy osób oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszego najmu, w trybie poza konkursem ofert, sześciu lokali użytkowych oraz trzech garaży, na rzecz dotychczasowych najemców oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu 2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy wniósł zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły m.in. przeznaczenia środków na zakup wyposażenia komputerowego wraz z odpowiednimi czytnikami do mającego powstać punktu paszportowego w budynku Urzędu Dzielnicy, zwiększenia w 2016 roku o ponad 175 tys. zł środków finansowych na rozbudowę Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1, a także przeznaczenia dotacji dla Ośrodka Kultury "Arsus" w związku z koniecznością naprawy elewacji wewnętrznej i zewnętrznej czaszy muszli koncertowej.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zawnioskował do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2015-2042. Obejmują one kwestie związane z inwestycjami oświatowymi. W związku z uszczegółowieniem zakresu rozbudowy przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki środki finansowe na te inwestycję zwiększono o 2 mln zł. Jednocześnie wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne w postaci adaptacji budynku przy ul. Wojciechowskiego 13 na przedszkole. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniesie 2 mln zł.
Ponadto Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016 roku. Następujące podmioty otrzymały dotacje: UTS „Akro-Bad”, UTS „4Ursus”, UTS „Iskra" Warszawa, KS „Ursus”, UKS „Czternastka”, UKS „Skalar”, Be A Star Football Academy, Parafialny Klub Sportowy „Józef”, UKS „Ursus2002”; Fundacja „Kagi”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan oraz UKS Judo Panda.
Na styczniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił także czas sprawom lokalowym. Ustalono listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy. Czterem osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednej osobie nie wyrażono zgody na oddanie części lokalu do bezpłatnego używania zgodnie obowiązującymi przepisami.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!