Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Na grudniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. zwiększenia planu wydatków: z załącznika Dzielnicy Wola przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (11.000 zł), organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) (6.275 zł), na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w ramach projektu "TIK?Tak!" (137.500 zł) oraz w związku z koniecznością usunięcia awarii w przedszkolach 112 I 219 (m.in. naprawa dachu) wygospodarowano 164.650 zł.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok z przeznaczeniem na ochronę i promocję zdrowia realizowanego przez organizacje pozarządowe (50.000 zł).

Oprócz tego Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnioskował o wprowadzenie do WPF na lata 2017-2019 nowego zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego - etap II - szkoła podstawowa" w kwocie 36.110.563 zł (2017 r. – 10.000.000 zł, 2018 r. – 26.110.563 zł. Budynek szkoły podstawowej będzie mieścił 34 oddziały wraz z zapleczem gastronomicznym, własną halą sportową oraz zewnętrznymi terenami sportowymi. Spowoduje to poprawę sytuacji w tej dziedzinie.

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku, z tym że na terenie dzielnicy nie ma wystarczającą liczbą miejsc dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego finansowanych z budżetu m.st. Warszawy mającego na celu zapewnienie 200 miejsc w przedszkolach niepublicznych dla dzieci z terenu Dzielnicy Ursus.

Zarząd Dzielnicy przyjął także zmiany w uchwałach nr 750 i nr 752 z 2016 ws. przyjęcia propozycji dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku z nowym ustrojem szkolnym. Zmiany polegają na włączeniu Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego. Obie szkoły znajdują się w tym samym budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42. Jednocześnie Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały ws. likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego przy ul. W. Sławka 9. Podjęcie przedmiotowych działań jest związane z rozbudową budynku Szkoły Filialnej, w którym planowane jest utworzenie nowej szkoły podstawowej. Utworzenie nowej szkoły w tym samym budynku nie wymaga przenoszenia uczniów do innej lokalizacji.

Powołano także komisję do przejęcia przez m.st. Warszawa zabudowań przy ul. Traktorzystów 20 i 20 A w Warszawie i związanego z nimi prawa użytkowania wieczystego działki oraz przekazania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego od dotychczasowego właściciela zabudowań i związanego z nimi prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nabytej na skutek sprzedaży. Celem uchwały jest wyłonienie organu kolegialnego umocowanego do przejęcia i protokólarnego przekazania przez dotychczasowego właściciela na rzecz m.st. Warszawy.

Na grudniowych posiedzeniach, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele uwagi sprawom lokalowym, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, związanych z zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, a dotyczących Dzielnicy Ursus w tym, m.in. umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych. Łącznie Zarząd podjął 40 uchwał dotyczących ww. spraw. Na zakończenie roku zgodnie z zapisami uchwały Rady m.st. Warszawy Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Zarząd uzupełnił listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

Na listopadowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one zwiększenia wydatków, które zostały przeznaczone na m.in. zakup mebli do Przedszkola nr 194 (25 000 zł), remont łazienki oraz docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Prawniczej 54 (23 806 zł), montaż i funkcjonowanie lodowisk (30 000 zł), na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców dzielnicy (10.000 zł), na organizację koncertów bożonarodzeniowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus (26.787 zł), na zakup nagród i trofeów dla wybitnych sportowców reprezentujących Dzielnicę Ursus na ogólnopolskich zawodach w różnych dyscyplinach sportowych, na zakup sprzętu sportowego oraz na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych (60.000 zł), na ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników oraz zatok parkingowych (14.382 zł).
Ponadto Zarząd zwiększył plan wydatków o kwotę 320 565 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 (teren placu zabaw dla dzieci) oraz zwiększył plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury "Arsus".
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok oraz prognozy budżetowej na 2018 rok, m.in. zwiększając plan wydatków o kwotę 111.296 zł na realizacje nowego projektu unijnego pn.: "Zawodowe Kruczki", który będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku oraz przeznaczono kwotę 239 176 zł na realizację projektu współłfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "TIK?Tak!". Jednocześnie Zarząd przesunął na 2017 rok: na nowe nasadzenia na terenie przebudowywanego kanału Konotopa (kwota 293 657), na nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D oraz nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD (symboliczna kwota 5,00 i 4,00 zł), na zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" (kwota 1,5 mln zł).
Wprowadzono także odpowiednie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2016-2045, a dotyczyły one m.in.: budowy ul. Żywieckiej z wykupem gruntu (przesunięcie kwoty 733 875 zł na 2017 r w związku odwołaniem jednej ze stron postępowania do wojewody mazowieckiego), nabycia gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. rozliczenie z inwestorem prywatnym (przesunięcie kwoty 873 724 zł na 2017 r.). Równolegle w związku z przedsięwzięciem pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” zawnioskowano o zmianę nazwy harmonogramu płatności w następującej wysokości: 27 490 w roku 2017, - 67 274 zł w roku 2018, 2 375 450 w roku 2019.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnioskował o wprowadzenie do WPF na lata 2017-2019 następujących nowych zadań inwestycyjnych:
- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap II - szkoła podstawowa" w kwocie 36 110 563 zł: rok 2017 w kwocie 300 000 zł, rok 2018 w kwocie 20 000000 zł, rok 2019 w kwocie 15 810 563 zł. Nowo wybudowany budynek będzie posiadał 34 oddziały wraz z zapleczem gastronomicznym, własną halą sportową oraz zewnętrznymi terenami sportowym.
- "Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego przy Placu Czerwca 1976 r." z kwotą w wysokości 40 000 000 zł (rok 2017 w kwocie 1 000 000 zł, rok 2018 w kwocie 19 000 000 zł, rok 2019 w kwocie 20 000 000 zł). W uzasadnieniu podkreślono, ze obecnie działający na terenie dzielnicy Ośrodek Kultury ARSUS nie jest własnością m.st. Warszawy. Obecny budynek jest dzierżawiony i wymaga licznych remontów, a realizacja prac etapowo nie jest możliwa ze względu na konieczność wymiany wszystkich instalacji budynku.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wystąpienie z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2017.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku w zakresie powszechnych, stacjonarnych szkoleń sportowych szczególnie dzieci i młodzieży. (suma 750 000 zł) oraz organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu popularyzację wybranych dyscyplin sportu (suma : 190 000 zł).
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku, z tym że na terenie dzielnicy nie ma wystarczającą liczbą miejsc dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego mającego na celu zapewnienie 200 miejsc w przedszkolach niepublicznych finansowanych z budżetu miasta. Ponadto Zarząd Dzielnicy przyjął uchwalę w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkól podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Ursus do nowych regulacji prawnych w związku z planowaną reformą oświaty, która ma wejść w życie 1 września 2017 r. Szacuje się ze koszt wprowadzenia zmian wyniesie 2 342 000 zł.
Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego 2018 w dzielnicy Ursus w wysokości 1 65 677 zł, co stanowi 1 % prognozowanego budżetu Dzielnicy. Ogólna kwotę podzielono na dwie części – Ursus Północny – 827 838,50 zł i Ursus Południowy – 827 838,50 zł, zgodnie z założeniami dotyczącymi zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego.
Na listopadowych posiedzeniach, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele uwagi także sprawom lokalowym dotyczącym m.in. umieszczenia zainteresowanych osób na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, najmu lokali socjalnych, a także zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego bądź odmowy umieszczenia na liście osób (w trybie zamiany) oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. zwiększenia środków finansowych o kwotę 23.017 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego.
W wyniku korekty budżetu na 2016 rok, dokonano również przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami, przekazując tak wyasygnowane pieniądze na:
• zakup wyposażenia, tablic multimedialnych, zabawek dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (kwota 80.860 zł),
• zakup pomocy do diagnostyki i orzecznictwa o niepełnosprawności (kwota 11.000 zł),
• organizację imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców dzielnicy (kwota 5.000 zł),
• wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew (kwota 2.829 zł),
• zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus (kwota 17.092 zł),
• wykonanie tablic informacyjno-ostrzegawczych na terenie zieleńców, parków i zieleni publicznej (kwota 10.700 zł),
• wykonanie nasadzeń drzewostanu w ramach projektu "Ekologiczny Ursus - Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Ursusie", realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego (kwota 11.600 zł),
• zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus, usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania (kwota 25.000 zł).
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9.
Podjęcie przez Zarząd decyzji o realizacji ww. działania, podyktowane było rozbudową budynku Szkoły Filialnej, w którym planowane jest utworzenie nowej szkoły podstawowej, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie liczby uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.
Zarząd Dzielnicy powołał Zespół ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018, którego zadaniem będzie wypracowanie zasad budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy oraz monitorowanie i wspieranie wdrożenia tego procesu w roku 2018. W jego skład weszli przedstawiciele: organizacji pozarządowych, mieszkańców, radnych wskazanych przez kluby działające w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus, Dzielnicowej Rady Seniorów oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji kombatanckich m.in. Związku Powstańców Warszawskich, Środowiska Żołnierzy Batalionu „Miotła” oraz Światowego Związku Żołnierzy AK, Zarząd Dzielnicy przyjął uchwałę o nadaniu imienia Żołnierzy Batalionu AK „Miotła”, skwerowi położonemu przy ul. Wojciechowskiego, w sąsiedztwie torów kolejowych i stacji PKP Ursus.
Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele uwagi sprawom lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, trzy osoby i jedną rodzinę skierowano do zawarcia, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu mieszkalnego, jedną osobę umieszczono na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, na okres 6 miesięcy, na rzecz sześcioosobowej rodziny. Dwóm osobom potwierdzono uprawnienia do najmu lokalu mieszkalnego. Dwóm osobom i dwóm rodzinom odmówiono umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz ośmiu osobom odmówiono umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, z powodu niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
Ponadto Zarząd Dzielnicy podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu, w trybie poza konkursem ofert, jednego lokalu użytkowego, a także pięciu boksów użytkowych.
Zarząd Dzielnicy określił również, szczegółowy tryb postępowania przy spłacie zadłużenia, za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, które może być realizowane przez dłużników, w formie świadczenia niepieniężnego.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika dzielnicowego budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok. Dotyczyły one m.in. : budowy dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW i przeniesienia kwoty 86.214 zł na 2017 rok z przeznaczeniem na prace projektowe; modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki z przeznaczeniem na wykup gruntów w 2017 roku; zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odc. ul. Szamoty - pl. Czerwca 1976 r. (o kwotę – 1.367.298 zł); zmniejszenia planu wydatków w związku z budową oświetlenia na ul. Hassa (o kwotę 25.096 zł), ul. Posag 7 Panien (na odc. Szamoty – Gierdziejewskiego - o kwotę 150.613), ul. Magnackiej (o kwotę 38.001 zł), ul. Henryka Brodatego (o kwotę 241.881 zł) i modernizacji oświetlenia przy ul. płk. Stanisława Dąbka (o kwotę 13.862). Zaoszczędzone środki mają być przeznaczone na wykup gruntów pod ul. Żywiecką.
Ponadto zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla: niepublicznych gimnazjów (o kwotę 52.350 zł), niepublicznych przedszkoli (o kwotę 1.073.611 zł), niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (o kwoty o kwotę 446.800 zł).
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zdecydował o przeniesieniu kwot zmniejszenia na rok budżetowy 2017 m.in. w następujących zadaniach budżetowych: budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich (o kwotę 436 040 zł), budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby (o kwotę 346 250 zł), wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny (o kwotę 200 000 zł), budowę żłobka przy ul. Henryka Pobożnego (o kwotę 134 688). Korekty polegały na zmniejszeniu środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku i przesunięciu ich na 2017 r. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami harmonogramów prac budowlanych w bieżącym roku.
Zarząd utworzył następujące nowe zadania inwestycyjne: rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1 (kwota 300.000 zł), zakup i montaż nowych urządzeń na terenie placu zabaw „Hasanka” przy ul. Wojciechowskiego (kwota 147 000 zł), zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53 (kwota 100.000 zł). Odpowiednie zmiany w kwestii ww. inwestycji zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2016-2045, poprzez zwiększenie tych kwot w roku budżetowym 2017.
Ponadto Zarząd Dzielnicy przeznaczył dodatkowe środki finansowe na organizację imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy Ursus (w kwocie 26.000 zł) oraz wsparcie programów profilaktycznych realizowanych przez osoby fizyczne (w kwocie 9.500 zł).
Równolegle Zarząd podjął decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie Uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie (wyodrębnienie placówki). Zmiana była podyktowana ze względu na plany rozwojowe Dzielnicy, w tym budowę nowych osiedli mieszkaniowych, a także stale wzrastającą demografią Dzielnicy i rozbudową osiedla Skorosze.
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy wygospodarował środki finansowe na remont chodników (w wysokości 10.381 zł) oraz na prace remontowe w Przedszkolu nr 112 (w wysokości 300.000 zł). Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd zajął się także sprawami lokalowymi. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2 zostały przekazane do dalszego nieodpłatnego korzystania przez Ośrodek Kultury „ARSUS” na działalność statutową przez okres 5 lat. Trzy osoby i dwie rodziny zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jedną osobę umieszczono na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jednej osobie zmieniono kwalifikację i umieszczono na liście oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Kolejna osoba została zakwalifikowana do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Dwóm osobom odmówiono umieszczenia na liście osób (w trybie zamiany) oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z powodu niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Natomiast jedna osoba została skreślona z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy wydzielono jeden lokal i przeznaczono go na tymczasowe pomieszczenie z jednoczesnym skierowaniem jednej osoby do zawarcia umowy najmu w/w tymczasowego pomieszczenia. Uzupełniono też listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o wydzieleniu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy jednego lokalu i przeznaczeniu go na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem jednej osoby do zawarcia umowy najmu na okres 5 lat. Ponadto Zarząd podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu, w trybie poza konkursem ofert, jednego lokalu użytkowego, a także dziewięciu boksów użytkowych.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził szereg zmian o charakterze porządkowym do załącznika budżetowego.
Zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczyły m.in. przyznania Dzielnicy Ursus dofinansowania w wysokości 218.683 zł na realizację w latach 2016 - 2018 edukacyjnego projektu unijnego "TIK?Tak!", zwiększenia planu wydatków (o kwotę 50.000 zł) z przeznaczeniem na remonty pustostanów, zwiększenia planu wydatków (o kwotę 27.458 zł) z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w pasach drogowych ulic, zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla: niepublicznych gimnazjów (o kwotę 154.000 zł), niepublicznych szkół podstawowych (o kwoty - 139.000 zł i 480.000 zł), niepublicznych przedszkoli (o kwotę 864.286 zł), niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (o kwoty - 100.000 zł i 77.000 zł), zwiększenie planu wydatków o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby prezentacji, gromadzenia i klasyfikowania zbiorów historycznych organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy, a także przesunięcia kwoty 417.300 zł z przeznaczeniem na: projekt zagospodarowania terenów sportowych oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 14 oraz na instalację alarmową w dobudowanym skrzydle SP nr 4.
Ponadto Zarząd Dzielnicy zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Warszawskiego Centrum Lokalnego " Niedźwiadek". Celem w/w konsultacji jest zebranie uwag i pozyskanie opinii mieszkańców niezbędnych do opracowania koncepcji Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Na podstawie przedmiotowych opinii oraz współpracy mieszkańców z architektami, realizowanej podczas spotkań i warsztatów, zostanie opracowany ostateczny kształt powyższego Centrum.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały dotyczące spraw lokalowych. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy potwierdził jednej osobie nabycie uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy. Ponadto Zarząd podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu, w trybie poza konkursem ofert, siedmiu boksów użytkowych.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!