Z prac Zarządu
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym 2015 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
W lutym 2015 roku Zarząd Dzielnicy Ursus na mocy uchwał wprowadził szereg zmian w wydatkach bieżących w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, m.in. przesunięto środki na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu partycypacyjnego – „Mapa Ursusa”. Podejmując stosowne uchwały, Zarząd zawnioskował o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042. Projekt zmian zakłada m.in.: utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: "Wykup gruntu pod budowę ulicy Silnikowej na odcinku od ulicy Szamoty do ulicy Plac Czerwca 1976 r." i "Budowa modułowego przedszkola wraz z przygotowaniem terenu przy ul. Dzieci Warszawy" oraz przeniesienie środków finansowych z roku 2017 do roku budżetowego 2015 w zadaniu „Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1”. Uchwały skierowano do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.Zarząd Dzielnicy podjął także uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014 r.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosków, jednego wnioskodawcę zakwalifikowano na w/w listę z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, trzech wnioskodawców zakwalifikowano w/w listę z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, a wobec siedmiu wnioskodawców, którzy nie spełnili kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, podjęto decyzje odmowne.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia lokalu ze Stowarzyszeniem „Przymierze Rodzin”, w budynku przy ul. Walerego Sławka 2.
Na wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Biura Edukacji m.st. Warszawy o przedłużenie powierzenia Pani Beacie Żeromskiej stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz przedłużenie powierzenia Pani Teresie Brzezińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 343 w Warszawie. Zarząd Dzielnicy podjął także uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015 roku.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu 2015 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd Dzielnicy podjął, na wniosek Zespołu Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus, stosowne uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku oraz przyznania dotacji w tym zakresie. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy przyznano 20 dotacji na łączną kwotę 430 tyś. zł.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził na mocy uchwały skład osobowy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz na podstawie rekomendacji Zespołu podjął uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych w dzielnicy, m.in. ustalono listę wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Do dalszego najmu przeznaczono lokale użytkowe przy ulicach: Walerego Sławka 8, 6, Kazimierza Pużaka 2, Regulskiej 44 oraz płk. Stanisława Dąbka 5.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął dwie uchwały wprowadzające zmiany do budżetu, w części dotyczącej wydatków bieżących na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy. Podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042; m.in. zawnioskowano o przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn; „Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka” i jego realizacje do 2017 roku oraz zwiększenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki w latach 2015 i 2016”o kwotę 800 000 zł.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!