Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

W grudniu 2015 r. Zarząd Dzielnicy obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla dzielnicy uchwał. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.
Zarząd Dzielnicy dokonał zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Miały one charakter porządkowy i dotyczyły m.in. realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zmian w planie rzeczowo-finansowym remontów na 2015 rok w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus.
Ponadto Zarząd powołał komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016 roku.
Zarząd zdecydował również o przeprowadzeniu konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie. Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców o proponowanych rozwiązaniach. Posłużą one do określenia wytycznych i ostatecznych rozwiązań, które posłużą do opracowania projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego ww. inwestycji.
Na grudniowych posiedzeniach Zarząd sporo czasu poświęcił także sprawom lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dwie rodziny skierowano do zawarcia, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu mieszkalnego zasobu m.st. Warszawa. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zakwalifikowanie dwóch rodzin do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednej osobie zmieniono kwalifikację i umieszczono na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy zakwalifikował trzy osoby do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jednej osobie potwierdzono nabycie uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego.
Ponadto dziewięciu osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Niewyrażono zgody na oddanie dwóm osobom części lokali do bezpłatnego używania. Uzupełniono też listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
Oprócz tego Zarząd Dzielnicy w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzje o przeznaczeniu do dalszego najmu czterech garaży wolnostojących oraz jednego lokalu użytkowego o powierzchni 242,44 m2 przedłużając umowę najmu z dotychczasowym najemcą na kolejne trzy lata.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie br. Zarząd Dzielnicy obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy sprawy przedstawione w wybranych uchwałach w tym czasie.
Zarząd podjął szereg uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy. Dotyczyły one m.in. dotacji dla niepublicznych przedszkoli i gimnazjów, wykonania sieci dostępu do Internetu w SP nr 2, dostosowania oświetlenia do norm w salach lekcyjnych SP nr 14 oraz uzupełnienia systemu monitoringu w SP nr 4, modernizacji szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3, opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z branży elektrycznej na realizację zadania związanego z modernizacją skweru zieleni przy ul. Wojciechowskiego oraz na zakupu komputerów do sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 131.
Ponadto Zarząd złożył wniosek do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042. Dotyczą one budowy kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę w wysokości: 480 tys. zł.
Zarząd Dzielnicy Ursus zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wystąpienie z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2016.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały dotyczące spraw lokalowych. Pięć osób skierowano do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego. Trzy osoby zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na czas nieoznaczony. Jedną osobę zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie zamiany. Cztery osoby umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Czterem osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Nie wyrażono zgody na oddanie części dwóch lokali do bezpłatnego używania.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku br. Zarząd Dzielnicy obradował na czterech posiedzeniach. Zarząd podjął szereg uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy.
Zmiany miały charakter porządkowy. Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Skarbnika m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok w celu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont pergoli, na miejskim placu zabaw "Hasanka". Ponadto Zarząd zawnioskował do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042. Dotyczą one zwiększenia planu wydatków w 2016 roku. Zgodnie z uchwałą 150 tys. Złotych przeznaczone zostanie na przygotowanie koncepcji architektonicznej i urbanistycznej dla Centrum Lokalnego na terenie Dzielnicy Ursus, a 68,5 tys. zł na inwestycję pn „Modernizacja istniejącego oświetlenia w ul. S. Dąbka”.
Zarząd Dzielnicy dokonał wyboru ofert oraz ustalenia wysokości proponowanych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2015 – 2018. Następujące podmioty otrzymały rekomendację dofinansowania: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "ZORZA". Łącznie na realizację tego zadania przeznaczono w latach 2015- 2018 1,216 mln zł.
Natomiast w zakresie budżetu partycypacyjnego 2017 Zarząd Dzielnicy, zgodnie z rekomendacją Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, utworzył dwa obszary terytorialne, Ursus Północny oraz Ursus Południowy. Każdy z nich otrzyma po 763,5 tys. zł na realizację projektów w 2017 r. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian planu rzeczowo-finansowego remontów na 2015 rok w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które dotyczyły m.in. wymiany okien i drzwi, wymiany wodomierzy oraz ciepłomierzy w instalacjach c.o.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. Z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy wydzielono jeden lokal i przeznaczono go na lokal socjalny. Dwie osoby skierowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Pięciu osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu br. Zarząd Dzielnicy obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd podjął szereg uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Zmiany miały charakter porządkowy. Ponadto Zarząd zawnioskował do Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 nowych inwestycji, m.in. budowę żłobka przy ul. Bohaterów Warszawy.
Jednocześnie Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017. W jego skład weszli przedstawiciele: organizacji pozarządowych (2 osoby), mieszkańców (5 osób), radnych wskazanych przez kluby działające w Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (3 osoby), Młodzieżowej Rady Dzielnicy (1 osoba), Dzielnicowej Rady Seniorów (1 osoba) oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (5 osób).
Ponadto Zarząd Dzielnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Łącznie na realizację tego zadania przeznaczono w latach 2015- 2018 1,216 mln zł.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. W wyniku podjętych decyzji została uzupełniona lista osób oczekujących w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Równocześnie jedną osobę skierowano do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dwóm osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu br. Zarząd Dzielnicy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane uchwały podjęte w tym czasie.
Zarząd Dzielnicy podjął cztery uchwały w sprawie przesunięcia środków bieżących, m.in. na remont pomieszczeń w Gimnazjum 132. Ponadto Zarząd wniósł do Rady m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, m.in. zawnioskowano o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Skoroszy, na kwotę 40 mln zł. Inwestycja planowana jest na lata 2015-2018.
Zarząd podjął uchwałę m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowice na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Stanisława Bodycha, na odcinku od ulicy Prawniczej do ulicy Regulskiej.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych, Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych w dzielnicy, m.in. w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, w sprawie skierowania do podpisania umowy najmu lokalu oraz w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego na terenie dzielnicy.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!