Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy W grudniu 2013 roku obradował na trzech posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.
Podjęto szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych m.in. pięć uchwał w sprawie zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w Warszawie na czas nieoznaczony, cztery uchwały w sprawie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz pięć uchwał w sprawie zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy – w drodze zamiany. Podjęto również uchwałę w sprawie zawarcia ugody z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Ursus” dotyczącą odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
W kwestii budżetu dzielnicy Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 oraz cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok.
Na grudniowym posiedzeniu Zarząd Dzielnicy zaopiniował pozytywnie propozycje Wydziału Infrastruktury, dotyczące zmian komunikacyjnych po oddaniu do użytkowania przystanku kolejowego Ursus „Niedźwiadek”, ul. Nowolazurowej, na odcinku od ul. Ks. J. Chrościckiego do Al. Jerozolimskich oraz łącznika pomiędzy ul. Gierdziejewskiego a ul. Poznańską oraz ul. Nowolazurową, dokonanych celem poprawy obsługi komunikacyjnej wybranych rejonów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd wyraził zgodę właścicielską na usunięcie jednego drzewa z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej przy ul. Balbinki z uwagi na zagrożenie dla funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.
Zatwierdzono do realizacji Protokół nr 32 z dnia 28 listopada 2013 roku oraz Protokół nr 33 z dnia 11 grudnia 2013 roku Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy planuje zawarcie kolejnego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Przymierze Rodzin”, które będzie obowiązywało do końca 2017 roku, po spełnieniu wymogów formalnych oraz w oparciu o § 8 ust. 2, obecnego porozumienia zawartego w dniu 24.02.2012 r. z w/w organizacją, na prowadzenie bezpłatnej działalności o charakterze kulturalnym, społecznym i opiekuńczym.
Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację w sprawie planu pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych zaplanowanych na styczeń 2014 roku.

W grudniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń dotyczących spraw Dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich: Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002r, o ustroju m.st. Warszawy, Statutu Dzielnicy Ursus, oraz uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, członkom Zarządu Dzielnicy zostało na mocy uchwały udzielone upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji oraz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu wychowania i oświaty. Zarząd uchwałą dokonał podziału, pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy w grudniu podjął trzy uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Wszystkie miały charakter porządkowy i dotyczyły zmiany wydatków bieżących w układzie zadań na rok 2014.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę dotycząca uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego z zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych), z uwzględnieniem zmian po IV kwartale. W grudniu b.r. jedną z osób oczekujących skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy obradował na czterech posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane ustalenia i uchwały podjęte w tym czasie.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał i ustaleń w sprawie listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosków, czterech wnioskodawców zakwalifikowano na w/w listę, a wobec sześciu wnioskodawców, którzy nie spełnili kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, podjęto decyzje odmowne. Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła także weryfikację listy osób oczekujących na lokal z zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w wyniku czego sześciu wnioskodawców, którzy nie spełniają określonych kryteriów - skreślono z listy. Zarząd Dzielnicy zaakceptował propozycję Wydziału Zasobów Lokalowych dotyczącą wskazań lokali dla rodzin będących na liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, z puli miejskiej, przekazanych przez Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w 2015 roku. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę w wysokości: 430 000zł.
Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usunięcie z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy 22 drzew i krzewów o powierzchni 68,5 m ² zlokalizowanych przy ulicach: Obrońców Helu - 3 drzewa, Nurzyńska - krzewy o pow. 68,5 m² , Nurzyńska -1 drzewo, Rakuszanki - wycinki 1 drzewo, Dąbka 5 - 4 drzewa, Wolności - 7 drzew, Wiosny Ludów - 3 drzewa, Achera - 2 drzewa, Orląt Lwowskich- 1 drzewo. Usunięcie drzew i krzewów jest konieczne ze względu na kolizję z planowaną inwestycją rewitalizacji podwórka przy ul. Nurzyńskiej oraz z uwagi na zły stan zdrowotny drzew, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Zarząd Dzielnicy powołał komisję ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz komisję inwentaryzacyjną, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych”.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane ustalenia i uchwały podjęte w tym czasie.
Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał i ustaleń w sprawie listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji wniosków trzech wnioskodawców zakwalifikowano na w/w listę, czterech wnioskodawców skierowano do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i wobec ośmiu wnioskodawców, którzy nie spełnili kryteriów określonych w Uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy, podjęto uchwały odmowne. Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła weryfikację listy osób oczekujących na lokal z zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, w wyniku czego dokonano przesunięcia pięciu wnioskodawców: po dwie rodziny na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas oznaczony i nieoznaczony oraz jedną rodzinę w ramach ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Jednemu z wnioskodawców potwierdzono uprawnienia do lokalu po śmierci najemcy i dwóch wnioskodawców, którzy nie spełniają określonych kryteriów - skreślono z listy.
Zarząd Dzielnicy, na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
W ramach prac nad budżetem dzielnicy, na wniosek Wydziału Budżetowo- Księgowego, Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 oraz w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Zmiany w większości miały charakter porządkowy. Przesunięto m.in. środki na: prace naprawcze nawierzchni dróg, remont na placu zabaw Hasanka, wyposażenie i remonty placówek oświatowych, żywienie zbiorowe w jadłodajniach oraz obiady szkolne, dekoracje świąteczne na terenie Dzielnicy Ursus, remonty studni oligoceńskich oraz na naprawę platformy przy kładce nad torami PKP.
Na podstawie opinii Wydziału Ochrony Środowiska, Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską, na usunięcie 22 drzew i krzewów o powierzchni 68,5 m ² zlokalizowanych przy ulicach: Obrońców Helu, Nurzyńskiej, Rakuszanki, Dąbka, Wolności, Wiosny Ludów, Achera i Orląt Lwowskich, ze względu na kolizję z planowaną inwestycją rewitalizacji podwórka przy ul. Nurzyńskiej oraz z uwagi na zły stan zdrowotny drzew, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ze względu na kolizję z planowaną inwestycją związaną z budową sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną zostaną usunięte również krzewy o łącznej powierzchni 158 mkw. zlokalizowane przy Parku Hassów. Zarząd Dzielnicy wyraził także zgodę właścicielską na usunięcie 13 drzew zlokalizowanych przy ulicach: Orderu Uśmiechu oraz Kościuszki (róg Bohaterów Warszawy), Cierlickiej ( przy skwerze Szklarczyka), Wojciechowskiego, Adamieckiego, Komunardów i Bohaterów Warszawy, w związku z zamieraniem drzew w wymienionych lokalizacjach.
Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Kultury i Promocji w sprawie ustalenia kwoty wydatków objętych budżetem partycypacyjnym na rok 2016, postanowił przeznaczyć 1% budżetu Dzielnicy, na wydatki objęte realizacją II edycji Warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Następnie Zarząd powołał Komisję ds. Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2016, w składzie: Bolesław Staniszewski ze Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Ursus”;. Alicja Pilecka z Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku;. Piotr Pełka z Fundacji na rzecz rozwoju lokalnego „Złoty Środek”. Bożena Iwaniukowicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”; Artur Fiks ze Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie;. Maciej Mijas - mieszkaniec; Marian Czapski - mieszkaniec; Halina Bednarz-Porada, mieszkaniec;. Agnieszka Smyka-Mijas, mieszkaniec; Jacek Pulwarski - mieszkaniec; Aneta Chałońska - mieszkaniec; Robert Faliszewski - radny; Piotr Adamus - radny; Stanisław Jasiński - radny; Przemysław Omen - pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; Magdalena Czapska-Szymul, pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Ursus Aleksandra Magierecka – koordynator ; Naczelnik Zespołu Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus Norbert Pyza - koordynator; Dyrektor O.K. „Arsus” Bogusław Łopuszyński - koordynator.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń dotyczących spraw dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich:
  • Na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał w sprawie listy osób oczekujących na lokal komunalny. W ich wyniku pięciu wnioskodawców zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Pięciu kolejnych nie zostało zakwalifikowanych na w/w listę, z powodu nie spełnienia kryteriów określonych w uchwale Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy. Jedną rodzinę z listy oczekujących skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony.
  • Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz cztery uchwały wprowadzające zmiany do dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014r. Na ich mocy, oprócz finansowych zmian porządkowych, przesunięto środki m.in. na: na stypendia dla uczniów, remont ul. Piastowskiej, remont korytarza i pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym Nr 56, na zakup mebli do sal lekcyjnych i komputerów z oprogramowaniem, prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz na utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym, tj. m.in. na wykonanie przeglądów przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem opinii kominiarskiej.
  • Na mocy uchwały Zarząd powołał Komisję Negocjacyjną do spraw wykupu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, w trybie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości informację o planie pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu październiku 2014 rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu 2014 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń dotyczących spraw dzielnicy. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich:
  • W ramach prac nad budżetem Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały w sprawie dokonania zmian o charakterze porządkowym w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. W związku z uchwaleniem przez Radę m.st Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej, Zarząd Dzielnicy Ursus wniósł o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2016, polegającej na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego p.n. "Wykup gruntu przy ul. Ryżowej", z kwotą w wysokości 25000000,00 zł (15000000,00 zł na rok 2015, 10000000,00 zł na rok 2016). Planowany wykup gruntu dotyczy działek, które zgodnie z planem, obejmują obszar przeznaczony na inwestycje celu publicznego – usługi oświaty i drogi.
  • Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2013 rok.
  • Wyraził również zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Uchwałę podjęto zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Zarząd Dzielnicy zapoznał się z informację o dokonaniu rozliczenia IV transzy dotacji przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Przymierze Rodzin” i Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ZORZA” oraz wystąpieniu przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ursus do Wydziału Budżetowo – Księgowego, o przekazanie V transzy dotacji dla w/w organizacji. Zarząd Dzielnicy, przyjął również do wiadomości informację o planie pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu wrześniu 2014 rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!