Z prac Zarządu
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w miesiącu styczniu 2013 roku obradował na 4 posiedzeniach. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane ustalenia i uchwały podjęte przez Zarząd w tym czasie.
Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy Zarząd podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. W ich wyniku 10 osób zakwalifikowało się na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub komunalnego, w wyniku weryfikacji 9 osób zostało skreślonych z listy osób oczekujących, a 4 rodziny zawarły umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
Kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania zasobami lokalowymi m.st. Warszawy, Zarząd utrzymał w mocy uchwały, na mocy których osoby ubiegające się o 90% bonifikatę na wykup mieszkania, a będące właścicielami lub współwłaścicielami innych nieruchomości, dostały decyzję odmowną. Na niosek zainteresowanych, spełniających kryteria, w tym dochodowe, Zarząd Dzielnicy uchwalił 50 % bonifikatę do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Przeznaczono do najmu w drodze konkursu na okres 3 lat lokale użytkowe przy ul. Bohaterów Warszawy 10, Walerego Sławka 6 oraz 1-go Maja 8.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. W drodze konkursu wybrano do dofinansowania m.in. propozycje złożone przez: KS Ursus, Akro-Bad, UKS 4 Ursus, UKS Iskra, UKS 14, UKS Skalar, PKS Józef, KS Rokis, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, Fundacja Kagi.
W styczniu 2013 na mocy uchwał Zarząd wprowadził zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042. Zarząd podjął również stosowną uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok. Rada zaopiniowała pozytywnie wykonanie projektu za 2012 rok.
Do realizacji został zatwierdzony, przedłożony przez Wydział Infrastruktury, plan remontów letnich na 2013 rok, w placówkach oświatowych, położonych na terenie Dzielnicy. Prace zostaną przeprowadzone w wybranych budynkach szkól i przedszkoli.
Zarząd Dzielnicy przychylił się do opinii Zespołu Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o braku konieczności zwiększania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, na miesiąc styczeń i luty 2013 roku. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!