Z prac Zarządu
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie 2013 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich. W wyniku prac nad budżetem na kolejne lata, Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwał, dwukrotnie dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, na lata 2013-2042 oraz pięciokrotnie w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013.
Zarząd przekazał pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dwa projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz projekt wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, mając na względzie uruchomienie w roku szkolnym 2014/2015 oddziałów dwujęzycznych. Podjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W kwestii spraw lokalowych czterokrotnie podjęto uchwałę o odmowie zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
W trakcie listopadowych obrad Zarząd zaakceptował plan remontów na 2013 rok w obiektach administrowanych przez ZGN i w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wyraził zgodę na przeniesienie kwoty 20 000 zł., wypłaconej przez ubezpieczyciela, w ramach likwidacji szkody w budynku przy ul. Regulskiej 39, na powstałe niedobory w zakresie remontów lokali. Zarząd Dzielnicy zatwierdził Protokół z posiedzenia Zespołu ds. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, zaakceptował także projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dotyczący wystąpienia do Rady m.st. Warszawy, z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia VI Uzupełniającego LO w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację w sprawie planu pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, w miesiącu grudniu 2013 roku.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w październiku 2013 roku obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując w tym czasie 35 uchwał oraz 12 ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich:
Na październikowych posiedzeniach Zarządu dużo czasu poświęcono sprawom lokalowym. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy siedmiu wnioskodawcom odmówiono zakwalifikowania na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, z powodu niespełnienia kryteriów zawartych w Uchwale Rady m.st Warszawy, nr LVIII/1751/2009 z dn. 9 lipca 2009 roku. Dwóch wnioskodawców zakwalifikowano na wspomnianą listę, a kolejnych dwóch umieszczono na niej z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu.
Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie udzielenia zgody na 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Do dalszego najmu przeznaczył lokale użytkowe, położone przy ul. Kazimierza Pużaka i1-go Maja w Warszawie, jednocześnie wyrażając zgodę na zawarcie umów najmu z dotychczasowymi najemcami. Na posiedzeniu Zarządu przyjęto wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
W wyniku prac nad budżetem Zarząd uchwalił pięć zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz cztery zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia dotacji celowych dla O.K. ARSUS, Biblioteki, ZGN-u, OPS -u, Wydziału Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Wychowania. Środki zostały przeznaczone m.in. na: dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, realizację projektu „Otwarte hale, sale boiska i baseny”, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym również na montaż i utrzymanie lodowisk.
Na mocy uchwały Zarząd zatwierdził skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powołał Komitet zarządzający procesem przygotowania strategii rozwoju usług publicznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz ustalił skład Zespołu ds. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie 10 drzew z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych przy ul. Wojciechowskiego, ul. Ryżowej i ul. Bolesława Śmiałego z uwagi na zły stan zdrowotny drzew, przy ul. Koronacyjnej 44 z powodu kolizji z linią energetyczną i zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi oraz przy ul. II Armii Wojska Polskiego ze względu na niszczenie przez drzewa ogrodzenia sąsiadującej posesji. Zostaną usunięte również trzy drzewa przy ul. Dzieci Warszawy 42 z powodu kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu i przesunięciem ogrodzenia szkoły.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu 2013 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjął 21 uchwał i 9 ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich:
Wiele uwagi podczas wrześniowych posiedzeń Zarząd Dzielnicy poświęcił sprawom lokalowym. W wyniku podjętych uchwał i ustaleń skierowano 4 osoby do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkalnego m.st. Warszawy. Po przeprowadzeniu, na koniec trzeciego kwartału, weryfikacji listy osób oczekujących na lokal mieszkalny, 4 dodatkowe osoby, które spełniły wymagane kryteria, zostały na nią zakwalifikowane.
Na mocy podjętych uchwał, wprowadzono zmiany w Załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. W ramach budżetu przesunięto środki na cele oświatowe, m.in. remonty szkół i przedszkoli oraz doposażenie jednostek edukacyjnych. Dodatkowo wyasygnowano środki potrzebne na pokrycie kosztów dzierżawy placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy.
Ze względu na zły stan techniczny budynku, Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na całkowite wyłączenie z eksploatacji nieruchomości położonej przy ul. Bony 25/27 oraz rozpoczęcie procedury jej sprzedaży w bieżącym roku.
Podczas posiedzeń Zarząd zaaprobował ogłoszenie konkursu na najem lokali użytkowych, przy ul. Bohaterów Warszawy 10 oraz przy ul. Stanisława Dąbka 5, na okres trzech lat. Wyraził również zgodę na zawarcie porozumienia z O. K. „ARSUS” oraz Ogniskiem TKKF „Promyk”, dotyczącego korzystania z pomieszczeń w budynku przy ul. Walerego Sławka 2, na okres trzech lat.
Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości informację w sprawie planu pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, na miesiąc wrzesień i październik 2013 roku. Jednocześnie wyznaczył O.K. „ARSUS”, jako jednostkę wiodącą w realizacji budżetu partycypacyjnego 2015 w Dzielnicy Ursus, przy współpracy i pomocy Wydziału Kultury i Promocji oraz Zespołu Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Kultury i Promocji w sprawie ustalenia kwoty wydatków objętych budżetem partycypacyjnym na rok 2015, Zarząd postanowił przeznaczyć 0,5% budżetu Dzielnicy tj. kwotę pięciuset dziewięćdziesięciu tysięcy złotych, na wydatki objęte w/w budżetem.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na rozdysponowane środków finansowych, na remonty bieżące dróg gminnych, położonych na terenie dzielnicy tj.: na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Posag 7 Panien (od ul. Gierdziejewskiego do torów kolejowych) oraz ul. Szamoty na odcinku od stacji PKP Ursus Północny do ul. Nowolazurowej. Pozytywną opinię uzyskał na posiedzeniu zarządu projekt porozumienia, dotyczący przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego, w dolinie rzeki Raszynki.
Zajęto się sprawami lokalowymi, m.in. pozytywnie zaopiniowano umieszczenie 1 osoby w rejestrze osób oczekujących na lokal socjalny, wydzielenie z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu socjalnego przy ul. Jacka i Agatki, z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu, oraz wynajęcie lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka w Warszawie.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usunięte trzech drzew zlokalizowanych przy ulicy ul. Skoroszewskiej ( na odcinku pomiędzy ulicami Hassa i Starodęby), z uwagi kolizję z projektem przebudowy układu drogowego w tym rejonie.
Przedłożono również Zarządowi Dzielnicy informację o dokonaniu rozliczenia II transzy dotacji przekazanych: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ZORZA” oraz „Przymierzu Rodzin”. Wymienione stowarzyszenia wystąpiły o przekazanie III transzy. Zarząd został również poinformowany o wystąpieniu NZOZ „Zdrowie Plus” do Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota o przywrócenie swobodnego dostępu do zajmowanych przez placówkę pomieszczeń lub obniżenia czynszu proporcjonalnie do czasu wykorzystania w/w pomieszczeń.
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu br. Zarząd Dzielnicy Ursus czterokrotnie obradował na posiedzeniach, ich efektem było podjęcie uchwał i ustaleń istotnych dla bieżących spraw Dzielnicy Ursus. Uchwały w większości dotyczyły spraw lokalowych: m.in. skierowano 2 osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, 2 osoby umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 2 osobom odmówiono zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy - w drodze zamian, a z 1 osobą zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na umieszczenie w rejestrze osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 5 osób, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042, trzykrotnie dokonano zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Zarząd przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami za 2011 rok oraz zatwierdził do realizacji Protokół nr 29 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2013 r.
Zarząd Dzielnicy przyjął również do wiadomości sprawozdanie merytoryczne Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus w kontekście przyjętego wcześniej sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku, a także poparł wniosek Ośrodka Kultury „Arsus” o dalsze użytkowanie pomieszczeń na czas nieokreślony według dotychczasowych zasad w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 („Acherówka”), przeznaczonych na działalność statutową (nieodpłatną ) Ośrodka Kultury „Arsus”.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przekazanie działek ewidencyjnych, położonych pomiędzy ul. Orląt Lwowskich a drogą dojazdową do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do ul. Szomańskiego pod nową pętlę autobusową na terenie Dzielnicy Ursus.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską wymaganą przy usunięciu 2 drzew: modrzewia europejskiego i klonu srebrzystego ze względu na ich uschnięcie, zlokalizowanych przy ul. Ragulskiej i Adamieckiego róg Obrońców Helu oraz nie wyraził zgody właścicielskiej wymaganej przy usunięciu 1 drzewa (wierzby) zlokalizowanego przy ul. Szancera 6
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!