Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Grudniowe obrady Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dużej części poświęcił sprawom lokalowym. Zawarto dwie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Skreślono jedną osobę z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu m. st. Warszawy. Potwierdzone zostały prawa do najmu lokalu mieszkalnego jednej rodziny. Wyrażono zgodę na sprzedaż jednego lokalu w drodze bezprzetargowej zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLII/999/2004 w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych. Zarząd wydał trzy decyzje odmowne do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu m.st. Warszawy z powodu nie spełnienia kryteriów wynikających z Uchwały Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1751/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Jedną rodzinę skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz jedna rodzina, która spełniła wymagane warunki została umieszczona na liście na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu mieszkania. Do dalszego najmu przeznaczono lokal użytkowy przy ul. Prawniczej i wyrażono zgodę na podpisanie umowy z dotychczasowym najemcą. Dodatkowo z zasobów wydzielono lokal socjalny i skierowano jedną osobę do zawarcia umowy najmu ww. lokalu na okres 3 lat.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął 3 uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz jedną w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033. Miały one charakter porządkujący.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w 2013 roku, która będzie opiniować złożone propozycje.
Zarząd Dzielnicy, poparł inicjatywę zgłoszoną przez przedstawicieli Harcerskiego Kręgu Seniorów w Ursusie, mającej na celu upamiętnienie Edmunda Pokrzywy – patrioty zasłużonego dla rozwoju harcerstwa w Ursusie, a także tajnego zgrupowania „Kordian” oraz współorganizatora tajnego nauczania, proponując umieszczenie tablicy pamiątkowej na głazie narzutowym w Parku Czechowickim.
Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, na miesiąc styczeń 2013 rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy wyraził pozytywną opinię w zakresie obsługi komunikacyjnej projektu inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejących obiektów na terenie działki położonej przy ul. Prawniczej, pod względem zapisów art.43 ust.1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podjęto na nich 36 uchwał i 9 ustaleń dotyczących spraw dzielnicy. Poniżej prezentujemy Państwu podsumowanie prac oraz wybrane uchwały.
W listopadzie Zarząd Dzielnicy wprowadzał ostatnie poprawki do budżetu na 2012 rok oraz intensywnie pracował nad planem finansowym na rok 2013. W wyniku prac podjęto w sumie 13 uchwał dotyczących min. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012 – 2042, wprowadzenia zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2042 oraz do planu finansowego na 2013 rok. Stosowne uchwały Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do zaopiniowania. Przedmiotem działań było m.in. przekazanie zaoszczędzonych środków do jednostek organizacyjnych dzielnicy oraz wykorzystanie oszczędności do uzupełnienia niedoborów w oświacie (płace i pochodne).
W drodze uchwały Zarząd Dzielnicy wybrał oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2012-2015. Wybrano oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” oraz Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zorza”.
Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 roku.
Do dalszego najmu przeznaczono wybrane garaże przy ul. 1-go Maja, Bohaterów Warszawy oraz Michałowicza. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami.
W listopadzie br. do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego skierowano jedną rodzinę. Zakwalifikowano do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy dwie rodziny, a dalsze dwie nie spełniając warunków, dostały decyzję odmowną.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nie wyraził zgody na udzielenie 90% bonifikaty do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2 lokali mieszkalnych przy ul. Walerego Sławka, jednego lokalu przy ul Obrońców Helu, jednego lokalu przy ul. Jacka i Agatki oraz jednego lokalu przy ul. Wapowskiego
Zarząd dzielnicy uchwalił zmianę dotychczasowej stawki procentowej 1%, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i ustalił od dnia 1 stycznia 2013 r., nowej stawki procentowej 3% - dla nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Sosnkowskiego, ul. Kolorowej oraz przy ul. Sosnkowskiego.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na pięciu posiedzeniach, na których podjął 39 uchwał oraz 30 ustaleń dotyczących pracy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz placówek mu podległych. Podjęto m. in. uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033, polegające na przekazaniu środków zaoszczędzonych w wydatkach Urzędu Dzielnicy Ursus do jednostek organizacyjnych takich jak: OPS, Biblioteka Publiczna, O. K. „ARSUS”, ZGN i OSIR. Projekty uchwał w tej sprawie skierowano pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do zaopiniowania. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2012 – 2015. Wiele czasu Zarząd poświecił na prace nad sprawami lokalowymi, w wyniku, których między innymi uaktualniono listę osób zakwalifikowanych na listę osób oczekujących na najem lokalów komunalnych oraz listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Powołano również zespół ds. uzgodnień związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaplanowaną na przyszły rok W ostatnim czasie podjęto w dzielnicy działania mające na celu optymalne wykorzystanie możliwości lokalowych placówek oświaty, a tym samym dobre zorganizowanie nauki uczniom ursusowskich szkół w przyszłym roku szkolnym. Starania te znalazły odzwierciedlenie w zaakceptowanych przez Zarząd Dzielnicy projektach uchwał Rady Dzielnicy dotyczących: skierowania wniosku do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 42 przy ul. Konińskiej 2 do budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42 oraz projekcie uchwały utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, przy ul. Konińskiej 2, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w projekty pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu bieżącego roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Na jednym z nich Zarząd przyjął do wiadomości projekt porozumienia międzygminnego, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Miastem Pruszków, Gminą Michałowice, Miastem Piastów, przy udziale: Województwa Mazowieckiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. Do wspomnianego rowu U1 obecnie odprowadzane jest ok. 44% ścieków deszczowych z Dzielnic Ursusa i Włoch m.st. Warszawy. Jego przebudowa i modernizacja wraz z wybudowaniem zbiornika retencyjnego na rzece Raszynce zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opadowych z części terenów naszej dzielnicy. Zabezpieczymy w ten sposób mieszkańców Ursusa Południowego, min. z rejonu Osiedla Srokosze, od podtopień, które powstają na skutek gwałtownych opadów deszczu.
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przyjął protokół komisji konkursowej ZGN, przyznający możliwość nieodpłatnego korzystania z lokalu Towarzystwu Edukacji Alternatywnej oraz Stowarzyszeniu „Ekologiczny Ursus”, które mają prowadzić w nim działalność społeczno – kulturalną, edukacyjną i opiekuńczą na rzecz mieszkańców naszej Dzielnicy.
Oprócz szeregu ustaleń i uchwał wynikających z bieżącej pracy UD Zarząd przyjął do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „ARSUS” wraz z placówkami mu podległymi na miesiąc październik oraz jego wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie, przeznaczonych na niezbędne prace modernizacyjne i remontowe w administrowanych przez O. K. „ARSUS” budynkach.
Biblioteka imienia W. J. Grabskiego zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o utrzymanie dotacji w 2013 r. na poziomie z roku 2012. Wniosek przyjęto do rozpatrzenia. Wpłynęły także zapotrzebowania od pozostałych jednostek organizacyjnych.
Z uwagi na całkowite ograniczenie dostępu światła dziennego do lokali mieszkalnych, przy ul. Szancera 11, zostaną tam usunięte przez ZGN dwa drzewa, na co Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską.
Sprawy lokalowe Dzielnicy to ważny i obszerny punkt obrad Zarządu każdego miesiąca. We wrześniu skreślono z listy oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub odmówiono na nią zakwalifikowania łącznie jedenastu rodzinom. Do zawarcia umowy na wynajęcie lokalu skierowano siedem rodzin, a na listę oczekujących udało się zakwalifikować kolejnym czterem.
W wyniku intensywnych prac Zarządu Dzielnicy nad budżetem na rok przyszły i lata następne, dokonano kilku zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na lata 2012-2033.
Zarząd Dzielnicy przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2012-2015. Główne zadania do zrealizowania w zakresie priorytetowych zadań publicznych dotyczą promocji i ochrony zdrowia. Mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS. Są to: prowadzenie klubów abstynenckich oraz środowiskowych form wsparcia – placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
Zarząd Dzielnicy na wrześniowym posiedzeniu przyjął również uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, jako najważniejszego dokumentu regionalnego warunkującego dalszy kierunek rozwoju całego Mazowsza. Dokument, w którego kształt swój wkład wnieśli również Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powstał we współpracy przedstawicieli samorządu regionalnego przy szerokim udziale samorządów lokalnych, środowisk gospodarczych i naukowych, a także organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu. Jest to spójna i kompletna koncepcja rozwoju Mazowsza, która jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu 2012 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na pięciu posiedzeniach, podejmując szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich. W wyniku prac nad budżetem na kolejne lata, Zarząd Dzielnicy, na mocy uchwały, dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, na lata 2012-2033 oraz trzykrotnie w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok, przyjął również projekt załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2014 – 2015. Przekazał pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dwa projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz propozycję założeń do projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r., przygotowanych zgodnie z ogólnymi założeniami do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2013. Zatwierdził także sprawozdanie zbiorcze z wykonania planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, za 2011 r. oraz zestawienie zbiorcze planowanych przez tę jednostkę przychodów i wydatków, na 2012 rok. Na sierpniowych posiedzeniach Zarządu dużo czasu poświęcono sprawom lokalowym, z uwagi na pożar w budynku, położonego przy ul. Regulskiej 39, będącego w zasobach m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy, mając na uwadze sytuację krytyczną i wyjątkową oraz kierując się oceną przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, zawartą w protokole z dnia 04.08.2012 roku stwierdzającą, że stan budynku po pożarze zagraża bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, postanowił:
  1. przedłożyć propozycję lokali zamiennych części rodzin zamieszkałych dotychczas w budynku przy ul. Regulskiej 39, podejmując w tej kwestii cztery uchwał w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na lokal komunalny – zamienny, z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umów najmu lokali i dwie uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu ww. lokalu na czas określony oraz jedną uchwałę w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego, na czas nieoznaczony.
  2. z powodu braku wystarczającej liczby lokali, które mogą spełniać kryteria lokali zamiennych, podjęto między innymi współpracę z Biurem Polityki Lokalowej, mającą na celu pozyskanie, z zasobu m.st. Warszawy brakujących lokali. Zarząd zaproponował wszystkim rodzinom poszkodowanym w pożarze lokale zamienne lub lokale na czas przejściowy. Część osób poszkodowanych odmówiła ich przyjęcia, pomimo dwóch lub trzech wskazań.
Zarząd Dzielnicy powołał także Zespół ds. oceny strat w lokalach mieszkalnych, powstałych po pożarze w/w budynku, w składzie:
  1. Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazany przez Dyrektora Jednostki,
  2. Przedstawiciel Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami wskazany przez Dyrektora Jednostki,
  3. Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Ursus – Pracownik Wydziału Zasobów Lokalowych.
Ponadto, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dwie rodziny skierowano do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, jedną osobę umieszczono na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego, wydzielono z mieszkaniowego zasobu lokal z przeznaczeniem na lokal socjalny wraz z umieszczeniem w nim, na czas oznaczony rodziny wieloosobowej. Jednej osobie odmówiono zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego z zasobów m.st. Warszawy, z uwagi na brak możliwości zastosowania art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 05.31.266 z późn. zm.). Zarząd Dzielnicy, wyraził również zgodę na wpisanie jednej osoby do rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, w związku z prawomocnym wyrokiem sądu, orzekającym opuszczenie przez w/w osobę obecnie zajmowanego lokalu. W związku z negatywną opinią Wydziału Zasobów Lokalowych, nie wyrażono zgody trzem osobom na bezpłatne używanie części lokali, pozostających w zasobie m.st. Warszawy. Wiele uwagi podczas swoich posiedzeń Zarząd poświęcił zagadnieniom związanym z kulturą w naszej Dzielnicy. Między innymi Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości sprawozdanie merytoryczne z działalności programowej za pierwsze półrocze 2012 r., Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych. Zarząd Dzielnicy, w kwestii gospodarowania nieruchomościami podjął decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Wyrażono także zgodę na usuniecie czterech drzew z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na ul. Kazimierza Odnowiciela, Cierlickiej, Andrzeja Szomańskiego i ul. II Armii Wojska Polskiego, z uwagi na zły stan zdrowotny drzew zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Podjęto również decyzję o ogłoszeniu konkursu na użyczenie lokalu nr 2, położonego w budynku przy ul. Walerego Sławka 2, zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w ustawie, z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759). Zarząd Dzielnicy, już po raz czwarty wystąpił do władz stolicy przekazując pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, projekt uchwały w sprawie przeniesienia bazy Rejonu 6, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie, położonego przy ul. Sosnkowskiego 4, poza teren zabudowy mieszkaniowej, mając na uwadze zabezpieczenie interesów mieszkańców domów wielorodzinnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ww. bazy.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!