Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

W grudniu 2011 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął szereg ważnych dla Dzielnicy uchwał i ustaleń. Pracowano nad sprawami finansowymi naszej Dzielnicy, w wyniku czego dokonano pięciokrotnie na mocy uchwał Zarządu, zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok oraz jeden raz w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 i w załączniku dzielnicowym do projektu planu finansowego m.st. Warszawy na 2012.
Przekazano, także pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, na 2012 rok.
Zarząd Dzielnicy na grudniowych posiedzeniach wyraził zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową stawkę procentową z 1% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustalając, od dnia 1 stycznia 2012 r., nową stawkę procentową 3% - dla nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Kolorowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dużo czasu poświęcono również sprawom lokalowym. Wyrażono, zgodę na zakwalifikowanie i umieszczenie ośmiu rodzin na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Skreślono dwie osoby z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego – mieszkalnego, z uwagi na niedostarczenie w terminie wymaganych prawem dokumentów. Czterem osobom odmówiono zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy, z uwagi na niespełnienie kryteriów zawartych w Uchwale Rady m.st. Warszawy, Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy umieszczono jedną osobę na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego, z jednoczesnym skierowaniem, do ponownego zawarcia umowy najmu na w/w lokal. Wydzielono, także i przeznaczono z zasobu m.st. Warszawy na lokal socjalny, lokal przy ul. Balickiej. Skierowano dwie rodziny do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego przy ul. Regulskiej oraz 1-go Maja – na czas nieoznaczony. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na uzupełnienie listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Zatwierdzono do realizacji Protokół nr 11 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 22 listopada 2011 roku, z wyłączeniem jednego zapisu do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z podpisaniem przez zainteresowanych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, porozumienia w przedmiocie spłaty zadłużenia z tytułu nieregulowania opłat czynszowych za zajmowany lokal. Zarząd Dzielnicy zatwierdził również do realizacji Protokół nr 12 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, z dnia 13 grudnia 2011 roku.
Zgodnie z pozytywną opinią Wydziału Zasobów Lokalowych, wyrażono zgodę na oddanie w bezpłatne używanie lokalu, położonego przy ul. Szancera.
Wiele uwagi podczas swoich posiedzeń Zarząd poświęcił zagadnieniom związanym z oświatą, kulturą, sportem i sprawami społecznymi w naszej Dzielnicy. Między innymi podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2012 roku oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2011 r., dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Rodziny w Warszawie, Parafii Rzymskokatolickiej i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, a także Towarzystwu Edukacji Alternatywnej.
Przyjął do wiadomości program imprez i stałych zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus”, w ramach akcji „Zima w mieście 2012”. Zaakceptował ustalenia komisji opiniującej nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w budynku, położonym przy ul. Walerego Sławka 2 „Acherówka”, z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej działalności o charakterze kulturalnym, społecznym lub opiekuńczym. Celem zabezpieczenia interesów pacjentów NOZOZ „Zdrowia Plus”, wystosował pismo do Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zasady przeprowadzania konkursu ofert, zgodnie z zapisem §1 pkt 3 Zarządzenia Nr 1935/2008 Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 08.08.2008 r. i podpisania z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zdrowie Plus, umowy najmu na pomieszczenia wynajmowane w dotychczasowej lokalizacji w budynku, położonym przy ul. Wojciechowskiego 58, na okres trzech lat.
Zarząd podjął szereg decyzji związanych z infrastrukturą techniczną i gospodarką nieruchomościami, wyrażając zgodę na przedłużenie Przedsiębiorstwu „DROGBET”, do dnia 30.04.2012 r., terminu wykonania umowy na budowę ulicy Zielonej Gęsi w Warszawie – etap II, na odcinku od ulicy Przejazdowej do posesji Nr 17. Wyraził również zgodę na przedłużenie firmie Strabag Sp. z o.o., do dnia 15.05.2012 r., terminu wykonania umowy na budowę ulicy Dzieci Warszawy, na odcinku od ul. Ryżowej w kierunku ulicy Badylarskiej do Węzła Salomea. W związku z powyższym, celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu Zarząd powierzył w/w firmie wykonanie robót zabezpieczających przedmiotowy teren, na okres zimowy.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie 2011 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął szereg ważnych dla dzielnicy uchwał i ustaleń. Pracowano nad sprawami finansowymi naszej dzielnicy, w wyniku czego dokonano trzykrotnie na mocy uchwał Zarządu, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 oraz dziewięć razy w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Zarząd Dzielnicy, przekazał trzykrotnie pod obrady Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Jednocześnie przekazując projekty w/w uchwał Na listopadowych posiedzeniach Zarządu wyrażono zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz podjęto uchwały zmieniające dotychczasową stawkę procentową z 1% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ustalając, od dnia 1 stycznia 2012 r., nowe stawki procentowe 3% - dla nieruchomości położonej przy ul. Wojciechowskiego 39, w związku z wyodrębnieniem lokali usługowych i parkingów oraz nieruchomości zabudowanych pawilonem handlowym, położonym przy ul. Kolorowe i garażami przy ul. Tomcia Palucha. Dużo czasu poświęcono również sprawom lokalowym. Trzem osobom odmówiono zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy, z uwagi na niespełnienie kryteriów zawartych w Uchwale Rady m.st. Warszawy, Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku. Wyrażono, również zgodę na zakwalifikowanie i umieszczenie kilku rodzin na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego lub mieszkalnego z tytułu zamiany. Skreślono dwie osoby z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego – mieszkalnego, z uwagi na niedostarczenie w terminie wymaganych prawem dokumentów. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego, z jednoczesnym skierowaniem dwóch rodzin, do ponownego zawarcia umowy najmu na w/w lokale. Wydzielono, także i przeznaczono z zasobu m.st. Warszawy lokal przy ul. Dzieci Warszawy 45, ul. Rydzyńskiej 38 oraz ul. Balickiej 1, na lokal socjalny, celem skierowania trzech osób do zawarcia umowy najmu w/w lokali, na czas określony. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na umieszczenie kolejnych osób w rejestrze osób oczekujących na lokal socjalny bądź pomieszczenie tymczasowe w związku z prawomocnym wyrokiem sądu, orzekającym opuszczenie i opróżnienie zajmowanych lokali. Przeznaczono również lokal położony przy ul. 1-go Maja 11 do dalszego najmu, jednocześnie przedłużając umowę na w/w lokal użytkowy z dotychczasowym najemcą. Zgodnie z opinią Wydziału Zasobów Lokalowych wyrażono zgodę na oddanie w bezpłatne używanie lokalu położonego przy ul. Szancera 5 i ul. 1-go Maja 11. Z mocy uchwały lokal użytkowy, położony przy ul 1-go Maja 7 został w drodze konkursu ofert przeznaczony do najmu na okres 3 lat. Ponadto Zarząd Dzielnicy, zaakceptował uzupełniony o dodatkowe prace remontowe, plan remontów na 2011 rok (wersja II), w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na terenie Dzielnicy na lokale komunalne Zarząd wskazał propozycję lokalizacji budynków komunalnych przy ul. Orląt Lwowskich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w związku z przygotowaniem kolejnej edycji Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2013-2020. Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Zasobów Lokalowych w sprawie uregulowania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”, ostatecznych wezwań do zapłaty odszkodowań sądowych wraz z ustawowymi odsetkami, w związku z prawomocnymi wyrokami sądowymi – sygn. akt IV C1097/01,z dnia 20.03.2003 r. sygn. akt IV C1031/01, z dnia 04.03.2003 r., nakazującymi eksmisję z lokalu wraz z przyznaniem uprawnień do lokalu socjalnego dla dwóch rodzin, postanowił przeprowadzić rozmowy w w/w sprawie z przedstawicielami Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”. Jednocześnie Zarząd polecił Wydziałowi Zasobów Lokalowych oraz Wydziałowi Budżetowo-Księgowemu dokonać analizy prawidłowości naliczonych przez Spółdzielnię zobowiązań finansowych. Wiele uwagi podczas swoich posiedzeń Zarząd poświęcił zagadnieniom związanym z oświatą, kulturą i sportem w naszej Dzielnicy. Między innymi podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2012 r. Mając na uwadze interes społeczny mieszkańców Dzielnicy, Zarząd wyraził zgodę na zamieszczenie ogłoszenia, dotyczącego możliwości nieodpłatnego udostępnienia sali w budynku, położonym przy ul. Walerego Sławka 2 „Acherówka”, z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej działalności o charakterze kulturalnym, społecznym lub opiekuńczym. Przyjął, także do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” wraz podległymi komórkami organizacyjnymi w grudniu 2011 roku, jednocześnie kierując go pod obrady Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zarząd podjął również szereg decyzji związanych z infrastrukturą techniczną i gospodarką nieruchomościami, wyrażając zgodę, miedzy innymi na przedłużenie Pracowni Projektowej „Trakt”, do dnia 20.12.2011 r., terminu wykonania umowy Nr UD/XI/WIR/892/URU/1/1/URU/18/WBK z dnia 29.07.2011 r., dotyczącej aktualizacji projektu przebudowy ulicy Żywieckiej, w ramach zadania pod nazwą „wykup gruntu pod przebudowę ul. Żywieckiej” oraz zgodę na przedłużenie Pracowni Projektowej „R-PLAN”, do dnia 30.11.2012 r., terminu wykonania umowy Nr 47/WZP/60/2008, z dnia 18.11.2008 r., dotyczącej „opracowania dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy POW, na wysokości ul. Orląt Lwowskich, na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Warszawskiej w Warszawie”. Po analizie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia, dotyczącego przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki, będącego kluczową inwestycją poprawiającą odwodnienie dzielnicy i gmin ościennych Pruszkowa, Piastowa i Michałowic, postanowiono przeprowadzić rozmowy w przedmiotowej sprawie z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy, któremu podlegają sprawy związane z ochrona środowiska oraz Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. W związku z koniecznością przygotowania przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji negocjacyjnej do wypracowania stanowiska w przedmiocie zawarcia ugody z właścicielami nieruchomości, położonej przy ulicy Dzieci Warszawy 42, Zarząd zatwierdził skład osobowy w/w komisji, a także wyraził zgodę na dokonanie przez rzeczoznawcę majątkowego oszacowania wartości budynku (dawnego internatu), usytuowanego przy ul. Dzieci Warszawy 42 oraz ceny 1 m2 gruntu – działki nr 160/4 z obr. 2-11-08, w związku z planowanymi negocjacjami ze spadkobiercami byłych właścicieli w/w nieruchomości.
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku 2011 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich. W wyniku intensywnych prac nad budżetem na kolejne lata Zarząd Dzielnicy wprowadził zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033, w projekcie załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz w prognozie budżetowej na lata 2013 – 2014. Zmiany zaproponowane zostały również w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Sporo miejsca poświęcono sprawom lokalowym. W wyniku podjętych uchwał i ustaleń rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Szancera, który ponownie skierowano do najmu na okres 3 lat. Zarząd zakwalifikował dwie osoby do umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu komunalnego – mieszkalnego oraz jedną osobę na liście osób oczekujących do lokalu socjalnego. Jednej rodzinie przedłużono okres najmu zajmowanego mieszkania przy ul. Rydzyńskiej i tym samym wykreślono go z ewidencji lokali socjalnych. Podjęto również uchwałę w sprawie umieszczenia 3 rodzin na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny z jednoczesnym zawarciem, na czas nieoznaczony, umowy najmu obecnie zajmowanych lokali. Ponadto dwie osoby umieszczono na liście osób oczekujących na zamianę lokalu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Udzielono 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Wydano upoważnienia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do wykonywania funkcji kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości opinię prawną Pana Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego adwokata dotyczącą zawarcia ugody z firmą „BUSZREM – Nieruchomości” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty spłaty należności finansowej z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, stanowiącej własność m.st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w sprawę do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami, celem podjęcia stosownych działań. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na sprzedaż maszyn i urządzeń po byłych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 42, w formie przetargu ofertowego, w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym Zaakceptowany został projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy, dotyczącej utworzenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szancera 7. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w projekt uchwały pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przekroczenie limitu wydatków, określonych w § 2 Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 100/2011, z dnia 11.05.2011 r., w sprawie określenia dopuszczalnej wysokości wydatków w zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w lokalach, położonych przy ulicy: Balickiej 1/8, Wiosny Ludów 17/2, Pużaka 5/40 oraz Obrońców Helu 6/8. Wyrażono zgodę na przedłużenie na rok, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Regulskiej, właścicielowi obiektu budowlanego – pawilonu gastronomicznego, pod warunkiem uregulowania przez właściciela, zaległości z tytułu opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na wyłączenie z eksploatacji i przeznaczenia do sprzedaży budynków mieszkalnych, wskazanych w piśmie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do umieszczenia rodzin zamieszkujących w budynku, położonym przy ul. Prawniczej 73, przeznaczonym do sprzedaży w 2012 roku, na liście osób oczekujących na lokal zamienny. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na przekazanie w użyczenie na sezon zimowy, sztucznego lodowiska wraz z całym oprzyrządowaniem, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać do wiadomości, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, stanowisko Zarządu w w/w sprawie.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy, zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać projekt w/w uchwały pod obrady Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Podjęto również uchwałę w sprawie akceptacji projektu załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013-2014. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Warszawy w Warszawie oraz odmowy zadysponowania lokalem przy ul. Pużaka 2 w Warszawie. Do dalszego najmu przeznaczono lokal użytkowy przy ul Regulskiej - wyrażano zgodę na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Dodatkowo potwierdzono uprawnienia do najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Dzieci Warszawy. Zgodnie z opinią Wydziału Zasobów Lokalowych wyrażono zgodę na oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu położonego przy ul. Szancera 5. Zarząd Dzielnicy zatwierdził do realizacji Protokół nr 9 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, z dnia 6 września 2011 roku z wyłączeniami niektórych spraw. Podjęta została uchwała w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Wydano upoważnienia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do wykonywania funkcji kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Zarząd wyraził zgodę na usunięcie drzew i krzewów na nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy przy ul. Walerego Sławka. Wycinka spowodowana jest nowym zagospodarowaniem terenu wokół rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz złym stanem zdrowotnym roślin. Zakwalifikowano i umieszczono na liście 4 osoby oczekujące na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów m.st. Warszawy oraz umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego 3 osoby z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Warszawie. Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, dotyczącą doposażenia w instalację c.o. i c.c.w w ramach projektu pt: „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej z dnia 12.09.20011 r., w sprawie wyłączenia z administrowania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego i oddania jej do nieodpłatnego korzystania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, celem zabezpieczenia interesów pacjentów NOZOZ „Zdrowia Plus”, zobowiązał Zakład Gospodarowania Nieruchomościami do przedstawienia propozycji w w/w sprawie na posiedzeniu Zarządu W związku z przekazaniem pętli autobusowej przy ul. Regulskiej wraz z całą infrastrukturą pod zarząd ZTM, wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno - Ściekowej „GEA-NOVA”, które do tej pory obsługiwało system odwodnieniowy wspomnianej pętli autobusowej. Po zapoznaniu się z opinią Wydziału Infrastruktur, Zarząd Dzielnicy polecił Wydziałowi Infrastruktury oraz Dyrektorowi LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego, przygotować stosowną dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedury rozbiórki budynku po byłych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 42 oraz określić wysokość środków finansowych niezbędnych do jej przeprowadzenia. Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją przedstawioną przez Dyrektora LVI L.O., dotyczącą dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i gazu do byłego internatu Zespołu Szkół nr 42, w związku z utratą przez m.st. Warszawa praw własności do nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 160/4 z obrębu 2-11-08. Ponadto wyrażono zgodę na sprzedaż maszyn i urządzeń po byłych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 42, w formie przetargu ofertowego, w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym (Dz. U. Nr 114, poz.761). Po zapoznaniu się z opinią Wydziału Ochrony z dnia 15.09.2011 r., Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości informację, dotyczącą przejęcia do użytkowania instalacji Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. Nr 20 779, zlokalizowanej przy ul. Keniga, z której emisja nie wymaga pozwolenia. Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” wraz podległymi komórkami organizacyjnymi na miesiąc październik 2011 roku. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu 2011 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął szereg ważnych dla dzielnicy uchwał i ustaleń.
Między innymi na mocy uchwały dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 w załączniku dzielnicowym dla Dzielnicy Ursus.
Udzielono 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Podjęto uchwałę w sprawie akceptacji projektu załącznika dzielnicowego do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013-2014.
Dwóm osobom odmówiono zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy. Osoby te nie spełniały kryteriów, które pozwoliłyby umieścić je na liście.
Na mocy uchwały została rozwiązana umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Pużaka 4 o pow. 10,21 m2. Lokal przeznaczono do ponownego wynajęcia na okres 3 lat.
Podjęto uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2011 r.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na usunięcie drzew na nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, zlokalizowanych w rejonie ulic: Adamieckiego, Obrońców Helu, Bohaterów Warszawy i 1-go Maja.
Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przebudowy ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie, Zarząd Dzielnicy podzielił stanowisko Wydziału Infrastruktury Urzędu Ursus m.st. Warszawy o pozostawienie ruchu jednokierunkowego na tejże ulicy. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy polecił przekazać sprawę pod obrady Rady Dzielnicy Ursus, celem poinformowania o podjętej decyzji.
Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją na temat założeń do budżetu planowanego na lata 2012-2014 przygotowanego przez Wydział Budżetowo-Księgowy postanowił odbyć spotkania z Naczelnikami Wydziałów, Kierownikami Zespołów oraz Dyrektorami Jednostek Organizacyjnych dla Dzielnicy Ursus, celem omówienia projektu budżetu oraz przeprowadzenia koniecznych oszczędności.
Wydział Zasobów Lokalowych wystąpił z wnioskiem o nie wyrażenie zgody na przekształcenie lokalu przy ul.1-go Maja na lokal socjalny. Zarząd Dzielnicy przekazał sprawę celem dokładniejszego rozpoznania do Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy zaakceptował zmianę w składzie komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego w Dzielnicy Ursus, zgodnie z pismem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.
Zarząd Dzielnicy zapoznał się z planem pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych na miesiąc wrzesień 2011 rok, zgodnie z pismem Ośrodka Kultury „Arsus”. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać wspomniany plan pod obrady Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy zapoznał się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności programowej Ośrodka Kultury „Arsus" za pierwsze półrocze 2011 roku. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w sprawozdanie pod obrady Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zwrot 1 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Dzielnicy Ursus. Zarząd Dzielnicy przychylił się do opinii prawnej dotyczącej zwrotu wnioskodawczyni w/w nieruchomości.
Zarząd Dzielnicy uznał za konieczne powołanie Zespołu ds. rozmów i negocjacji w sprawie gruntów przy ul. Dzieci Warszawy 42.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!