Z prac Zarządu
Informacja za okres: grudzieńdrukuj wyślij pocztą

Jak już informowaliśmy Państwa w grudniu, Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wybrała na stanowisko burmistrza dzielnicy Wiesława Krzemienia (Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie), który przez ostatnie osiem lat sprawował funkcję wiceburmistrza. Na zastępców burmistrza powołano Pana Jacka Duchnowskiego oraz Pana Janusza Warakomskiego (obaj Platforma Obywatelska). Nowy Zarząd Dzielnicy obradował w grudniu bieżącego roku na dwóch posiedzeniach podejmując m.in. decyzje, w niżej opisanych sprawach. Władze dzielnicy podjęły uchwałę w sprawie ustalenia zakresu podległości poszczególnych komórek organizacyjnych Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Zastępcom Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień bezpośrednio nadzoruje:
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus (WAG),
 • Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Ursus (WBK),
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy Ursus (WKD),
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus (WOM),
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus (WOŚ),
 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursus (WOD),
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus (WOW),
 • Zespół Obsługi Rady Dzielnicy (ZOR),
 • Zespół Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Ursus (ZPR).
 • oraz współpracuje z:
 • Delegaturą Biura Ochrony w Dzielnicy Ursus,
 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursus,
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus,
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • placówkami oświatowymi powierzonymi Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy do prowadzenia.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Jacek Duchnowski bezpośrednio nadzoruje:
 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus (WAB),
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus (WIR),
 • Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Ursus (WKP),
 • Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus (ZFE),
 • Zespół Informatyki dla Dzielnicy Ursus (ZIN ),
 • Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus (ZSR).
 • oraz współpracuje z:
 • Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Janusz Warakomski bezpośrednio nadzoruje:
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus (WSZ),
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus (WZL),
 • Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursus (ZDG),
 • Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus (ZZP).
 • oraz współpracuje z:
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
 • żłobkami działającymi na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy zaakceptował projekty uchwał Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, dotyczące powołania Komisji Mieszkaniowej oraz przyjęcia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy polecił przekazać w/w projekty uchwał pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zarząd, po zapoznaniu się z projektem protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania nieruchomości, położonej przy ul. Traktorzystów 1, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 84/2, z obrębu 2-09-09 wraz z naniesieniami, w związku z budową ul. Nowo - Lazurowej, powołał komisję do przekazania w/w nieruchomości. Zaopiniowano pozytywnie wniosek dyrektora LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w sprawie likwidacji niesprzedanych maszyn i urządzeń po byłych warsztatach szkolnych, pozostałych po rozstrzygnięciu III przetargu, w trybie sprzedaży na surowce wtórne oraz podjęto decyzję o zabezpieczeniu wybranych maszyn i urządzeń po byłych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 42, celem przekazania do muzeum tradycji bądź sali tradycji szkolnictwa zawodowego, utworzonej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wyrażono zgodę na realizację listy osób oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego, w 2010 roku (bez wyroków eksmisyjnych) i ponowne jej wywieszenie na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń, celem zapewnienia kontroli społecznej, w myśl § 26 ust. 7 uchwały Nr LV/1751/2009, Rady m. st. Warszawy, z dnia 09.07.2009 r. Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją Wydziału Infrastruktury i opinią prawną ZPR, dotyczącą wystąpienia firmy BIT-BRUK Zakład Infrastruktury Drogowej, w sprawie zmiany terminu wykonania robót objętych umową, dotyczących przebudowy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy ul. W. Jagiełły, a ul. Keniga – budowa ścieżki rowerowej wg projektu budowlanego w Dzielnicy Ursus, podjął decyzję o kontynuowaniu umowy. Zarząd, po zapoznaniu się z opinią Wydziału Ochrony Środowiska, postanowił rozwiązać z winy wykonawcy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Parku Czechowickiego.

Zarząd podjął także.:
 • cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2010 rok,
 • dwie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • dwie uchwały w sprawie potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego,
 • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego oraz wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
  
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował, w listopadzie bieżącego roku, na czterech posiedzeniach, podejmując m.in. decyzje, w niżej opisanych sprawach.
 • Władze Dzielnicy zatwierdziły Protokół Nr 6/2010, z posiedzenia Komisji Dzierżaw i Nieruchomości, z dnia 26 października 2010 r. oraz Protokół Komisji Mieszkaniowej nr 51, z dnia 07.10.2010 r.
 • Zarząd polecił Zespołowi Obsługi Prawnej, przygotować opinię prawną, dotyczącą toku postępowania prowadzącego do odzyskania przez m. st. Warszawa, nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej ZSMP przy Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie.
 • Zaakceptowano treść projektu ogłoszenia wzywającego użytkowników ogródków działkowych, położonych przy ul. Orląt Lwowskich do zawarcia umów dzierżawy z m. st. Warszawa. Treść ogłoszenia brzmi: Uprzejmie informujemy, że wpłynęły wnioski o dzierżawę gruntu od dotychczasowych użytkowników ogródków działkowych przy ul. Orląt Lwowskich. W związku z tym prosimy pozostałych użytkowników zainteresowanych dzierżawą gruntu o składania stosownych wniosków, w celu uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości wyjaśnienia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, dotyczące uwag do sprawozdania z wykorzystania rezerwy celowej przeznaczonej na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jednocześnie Zarząd, postanowił skierować w/w sprawę do analizy przez Zespół Obsługi Prawnej, celem wydania opinii.
 • Zarząd postanowił skierować projekty pełnomocnictw dla administratorów w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami, do składania oświadczeń woli w przedmiocie obniżania czynszów z tytułu niskich dochodów oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych w tym zakresie, do Zespołu Obsługi Prawnej, celem wydania opinii w sprawie.
 • Zaakceptowano projekt odpowiedzi na pismo firmy „Vertikal”, dotyczące wydania warunków technicznych na wykonanie odwodnienia projektowanej ulicy Zaczarowanej Dorożki wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią i odprowadzeniem wód do rowu Konotopa na terenie Dzielnicy Ursus i istniejącej kanalizacji deszczowej.
 • Zarząd po zapoznaniu się z opinią Wydziału Infrastruktury, wyraził zgodę na przedłużenie firmie „Vertikal”, do dnia 11.01.2011 r., terminu opracowania projektu przebudowy ulicy Zaczarowanej Dorożki.
 • Zarząd Dzielnicy zaakceptował koncepcję zagospodarowania skweru u zbiegu ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby wraz z przesunięciem pomnika Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, położonego przy ul. Wojciechowskiego, w związku z aktualnie wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową „Modernizacji skweru zieleni z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich w Warszawie, w zakresie ciągów pieszych, elementów małej architektury, nasadzeń”. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy przekazał w/w koncepcję projektową pod obrady Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, celem zaopiniowania.
 • Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował założenia projektu Dzielnicowego Programu Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Ursus, którego podstawowym założeniem jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i edukacji, przedszkoli oraz szkół, w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej wszystkich grup wiekowych społeczności Warszawy, w szczególności Dzielnicy Ursus. Założeniem w/w programu jest:
  1. Stworzenie systemu rzetelnej informacji o projektach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus,
  2. Promocja ich w lokalnym środowisku,
  3. Informowanie o podobnych programach, projektach realizowanych w pozostałych dzielnicach Warszawy,
  4. Zachęcanie mieszkańców innych dzielnic do udziału w projektach i imprezach Dzielnicy Ursus.
  5. Jednocześnie informujemy, iż Dzielnicowy Program jest integralną częścią Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
 • Zarząd podjął także.:
  • pięć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2010 rok,
  • uchwałę w sprawie skierowania osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  • uchwałę w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego, z jednoczesnym skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego,
  • uchwałę w sprawie uzupełnienia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w 2010 roku w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych),
  • uchwałę w sprawie potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków przyznanej na 2010 r. dotacji Towarzystwu Edukacji Alternatywnej, zgodnie z umową nr UD/XI/ZWOW/74/B/V/2/7/2010-WBK-619, z dnia 29.06.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków przyznanej na 2010 r. dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Rodziny w Warszawie, ul. Zapustna 43, zgodnie z umową nr UD/XI/ZWOW/75/B/V/2/7/2010-WBK-620, z dnia 29.06.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków przyznanej na 2010 r. dotacji Parafii Rzymskokatolickiej i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, zgodnie z umową nr UD/XI/ZWOW/76/B/V/2/7/2010-WBK-621, z dnia 06.07.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2011 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z końcowego wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2010 r. dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „CZTERNASTKA”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/65H/ 2010/B/B/VIII/2/2/WBK-322, z dnia 29.01.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z końcowego wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2010 r. dotacji Klubowi Sportowemu „Ursus”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/65E/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-319, z dnia 29.01.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z końcowego wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2010 r. dotacji Ursusowskiemu Towarzystwu Sportowemu „AKRO-BAD”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/155 D/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-462, z dnia 01.04.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z końcowego wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2010 r. dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SKALAR”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/155 A/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-460, z dnia 01.04.2010 r.,
  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował, w październiku bieżącego roku, na czterech posiedzeniach, podejmując m.in. decyzje, w niżej opisanych sprawach.
 • Władze Dzielnicy podjęły się organizacji imprezy masowej w Parku „Czechowickim”, pod nazwą „Powitanie Nowego Roku 2011”, w dniach 31.12.2010r. od godz. 22:00 do 01.01.2011r. do godz. 01:00.
 • Zarząd, po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego, wyraził zgodę na zwiększenie powierzchni filii Biblioteki, położonej przy ul. Keniga 14, o lokal użytkowy znajdujący się w/w budynku, z przeznaczeniem na działalność edukacyjno-kulturalną filii, od stycznia 2011r.
 • Zatwierdzono do realizacji Protokół Komisji Mieszkaniowej nr 51, z dnia 07.10.2010r.
 • Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Bogdana Olesińskiego Burmistrza Dzielnicy Ursus, w sprawie podjęcia decyzji, dotyczącej wynajęcia 25 Samodzielnemu Kołu Terenowemu STO w Warszawie, lokalu położonego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 16, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na dalsze prowadzenie placówki oświatowej, przekazał w/w wystąpienie pod obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, celem zaopiniowania.
 • Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Infrastruktury w sprawie akceptacji zmiany stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, dwóch nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”, przy ul. Wojciechowskiego 44 oraz ul. Keniga 14 b, ze stawki 1% na 3%, w związku ze zmianą sposobu ich użytkowania, zaakceptował zmiany stawek procentowych w/w opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 • Zarząd podjął także:
  • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego,
  • trzy uchwały w sprawie potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego,
  • siedem uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok,
  • jedną uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokalu socjalnego,
  • dwie uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego,
  • jedną uchwałę w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego,
  • jedną uchwałę w sprawie skreślenia dwóch osób z listy osób oczekujących w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na najem lokalu komunalnego w 2010 roku.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obradował, we wrześniu bieżącego roku, na pięciu posiedzeniach, podejmując decyzje m.in., w niżej opisanych sprawach.
 • Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na organizację pikniku rodzinnego pod nazwą „Pożegnanie Lata”, w dniu 19.09.2010 r. w Parku „Hassa”, położonym przy ul. Wojciechowskiego.
 • Zapoznały się z wnioskiem Ośrodka Kultury „Arsus”, dotyczącym propozycji modernizacji estrady koncertowej, zlokalizowanej w Parku „Hassa”, położonym przy ul. Wojciechowskiego, kierując w/w sprawę do Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Ochrony Środowiska, celem omówienia możliwych rozwiązań. Modernizacja w/w sceny podyktowana będzie aspektami technicznymi niezbędnymi do realizacji imprez kulturalnych z udziałem zaproszonych artystów.
 • Zarząd Dzielnicy, polecił skorygować koncepcję zagospodarowania nieruchomości, położonej przy ul. Orląt Lwowskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 21/7-cz i 21/11-cz, z obrębu 2-09-07, przeznaczonej pod parking wielopoziomowy i naziemny, a następnie po naniesieniu zmian przez projektanta, zaakceptował zaproponowany obszar inwestycji, zawarty w skorygowanej koncepcji zagospodarowania w/w nieruchomości.
 • Przyjęto do wiadomości informację o otrzymaniu przez Dzielnicę, dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku Czechowickiego w Warszawie w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej Architektury”, na lata 2011-2012. Jednocześnie Zarząd, z uwagi na realizację niniejszej inwestycji, polecił przekazać w/w sprawę do konsultacji z Wydziałem Ochrony Środowiska, celem zaplanowania kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, tak aby ich organizacja nie kolidowała z pracami modernizacyjnymi parku.
 • Zarząd Dzielnicy zaopiniował pozytywnie Protokół Nr 5/2010, z posiedzenia Komisji Dzierżaw i Nieruchomości, z dnia 07.09 2010 r. oraz zatwierdził do realizacji Protokół Komisji Mieszkaniowej nr 50 z dnia 09.09.2010 r., z wyłączeniem zapisu dotyczącego osoby fizycznej, gdzie Zarząd zabronował aby ponowne zawarcie z w/w najemcą, umowy najmu lokalu, położonego przy ul. Rydzyńskiej, obejmowało okres 12 miesięcy, z uwagi na fakt umorzenia kwot wieloletniej zaległości finansowej, powstałej z tytułu nieregulowania opłat czynszowych za w/w lokal. Po zapoznaniu się z opinią Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Zarząd wyraził zgodę na prośbę dotychczasowego najemcy, na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Walerego Sławka 6, za porozumieniem stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy na w/w lokal, ze względu na spadek rentowności działalności gospodarczej tam prowadzonej.
 • Zarząd Dzielnicy, postanowił o przejęciu w całości obsługi księgowej projektu „Szkoła w centrum uwagi”, przez Wydział Budżetowo - Księgowy oraz Zespół Funduszy Europejskich, po uprzednim uzyskaniu przez Zespół Funduszy Europejskich, pisemnej zgody na powyższe, Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej Projekty Unijne. Decyzja niniejsza została podyktowana aspektami ekonomicznymi, zawiązanymi z realizacją niniejszego projektu.
 • Nie wyrażono zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, za lata 2008-2009 wraz z odsetkami, w łącznej wysokości 8.918,04 zł oraz kosztów procesu w kwocie 2.568,00 zł., postanawiając rozłożyć dłużnikowi powstałą zaległość na 12 miesięcznych rat.
 • Zarząd Dzielnicy, podjął decyzję o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanego w sprawie I SA/Wa 103/10, ze skargi m. st. Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury, z dnia 17.08.2009 r. nr BO4sk/787-WP-201/09, w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42, stanowiącej przed wywłaszczeniem własność osoby fizycznej.
 • Przyjęto do wiadomości informację, dotyczącą procedury ewakuacji doraźnej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przedstawioną przez Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarząd podjął także m.in :
  • trzy uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok,
  • pięć uchwał w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  • jedną uchwałę w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego,
  • jedną uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lokali na rzecz podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat,
  • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego wraz z wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował, w sierpniu bieżącego roku, na czterech posiedzeniach, podejmując decyzje m.in., w niżej opisanych sprawach.
 • Władze Dzielnicy zaakceptowały propozycję zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, na które zostaną ogłoszone w 2011 roku, otwarte konkursy ofert. Zespół Sportu i Rekreacji od 2011 roku planuje w ramach zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” dofinansowywać organizacje pozarządowe w formie wsparcia lub powierzenia organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, które mają na celu aktywizowanie społeczności oraz zainteresowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. W ramach zadania prowadzone będą również treningi dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pragnących podnosić swoje umiejętności w wybranej dyscyplinie na poziomie wyczynowym, pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej, w oparciu o posiadaną bazę treningową. Od 2011 roku Zespół Sportu i Rekreacji planuje również dofinansowywać w formie wsparcia, przygotowania do rozgrywek, a także udział ursusowskich drużyn w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim od III ligi wzwyż.
 • Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie, na prośbę firmy „Korsa” sp. z o.o., terminu zakończenia robót, polegających na budowie stacji dwutransformatorowej wraz z niezbędnym zasilaniem, na terenie kompleksu oświatowego, położonego przy ul. Dzieci Warszawy 42, o ilość dni, na którą inspektor nadzoru budowlanego zapisem w dzienniku budowy, wstrzymał roboty budowlane, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, spowodowane dużymi opadami deszczu.
 • Zarząd Dzielnicy postanowił powołać komisję do przeprowadzania czynności związanych z ustalaniem szkód i szacowaniem strat na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, powstałych w skutek przejścia fal wezbraniowych na Wiśle oraz ulew i nawałnic burzowych, w miesiącu maju i czerwcu 2010r.
 • Wyrażono zgodę na realizację listy uzupełniającej osób oczekujących w Dzielnicy Ursus na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego, w 2010 roku, (bez wyroków eksmisyjnych) i ponowne jej wywieszenie na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń, celem zapewnienia kontroli społecznej, w myśl § 26 ust. 7 uchwały Nr LV/1751/2009, Rady m. st. Warszawy, z dnia 09.07.2009 r.
 • Postanowiono powołać komisję spisową w celu dokonania archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta RP.
 • Zarząd podjął także m. in.:
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków I transzy z przyznanej na 2010 r. dotacji Ursusowskiemu Towarzystwu Sportowemu „AKRO - BAD”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/65A/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-316, z dnia 29.01.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków I transzy z przyznanej na 2010 r. dotacji Klubowi Sportowemu „Ursus”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/65C/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-317, z dnia 29.01.2010 r.,
  • pięć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i zatwierdzenia wydatków z przyznanej na 2010 r., dotacji Parafialnemu Klubowi Sportowemu „JÓZEF”, zgodnie z umową nr UD/XI/ZSR/105F/2010/B/B/VIII/2/2/WBK-395, z dnia 15.02.2010 r.,
  • uchwałę w sprawie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m. st. Warszawy, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jaki i w miejscu sprzedaży.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!