Z prac Zarządu
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odbył w lipcu 2009 r. pięć posiedzeń. Na posiedzeniach tych zapadły decyzje, dotyczące następujących spraw:
 • Władze Dzielnicy wyraziły zgodę na zaproponowany przez Wydział Infrastruktury wariant, zgodny z zasadami przyjętymi dla całej Warszawy, regulujący zasady naliczania opłat za udostępnianie gruntu m. st. Warszawy, pod podziemne inwestycje liniowe, z zachowaniem w szczególnych przypadkach, możliwości negocjacji z inwestorem.
 • Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z projektem opracowania urbanistyczno – architektonicznego, zrealizowanym na potrzeby wstępnego projektu podziału nieruchomości, położonej w rejonie ulic: Warszawskiej, Keniga i Zagłoby, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100, z obr. 2-09-06, o pow. 49.652 m2, celem realizacji roszczeń Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”, o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, położonych na terenie osiedla „Niedźwiadek”, postanowił kontynuować dyskusję przy udziale Zarządu w/w Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd polecił projektantowi, aby w swoim opracowaniu naniósł zalecenie, dotyczące usytuowania placu zabaw, który winien być przy każdej enklawie budynków oraz dokonał takiego podziału dróg dojazdowych by były dostępne dla różnych enklaw.
 • Poinformowano również, iż w dniu 2 lipca w Ratuszu Dzielnicy Bemowo odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrzów Bemowa, Białołęki, Ursusa, Woli i Żoliborza. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, Burmistrz Białołęki Jacek Kaznowski, Burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński, Burmistrz Woli Marek Andruk oraz z-ca Burmistrza Żoliborza Witold Sielewicz. Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Tyszkiewicz. Burmistrzowie podpisali wspólne stanowisko w sprawie inicjatywy www.KolejNaMetro.pl, z którym możecie się państwo bliżej zapoznać. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej na potrzeby zbiorowej komunikacji na terenie Metropolii Warszawskiej oraz w przyszłości dalsza rozbudowa systemu metra naziemnego.
 • W lipcu Zarząd Dzielnicy, polecił Wydziałowi Budżetowo – Księgowemu przygotować projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w sprawie zmian, w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok, w związku z pismem Biura Gospodarki Nieruchomościami, dotyczącym wzajemnego przeniesienia praw do nieruchomości, w drodze zamiany polegającej na przeniesieniu na rzecz m. st. Warszawy przez RSM „Ursus”, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Keniga, stanowiącej własność m. st. Warszawy, w zamian za przeniesienie, na rzecz RSM „Ursus” prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Orląt Lwowskich.
 • Zarząd Dzielnicy zatwierdził do stosowania, przedstawiony przez Wydział Prawny projekt umowy dzierżawy altan śmietnikowych, użytkowanych przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.
 • Zarząd Dzielnicy zobowiązał Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus do uporządkowania spraw formalno-prawnych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie lokali mieszkalnych pozostających w zasobie Dzielnicy, których najem nawiązano na podstawie decyzji administracyjnej, a nie potwierdzono umową cywilno-prawną.
 • W dniu 9 czerwca br. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy, na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki rowerowej w ulicy Posag 7 Panien, na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do ul. Szamoty i ulicy Szamoty na odcinku od ul. Posag 7 Panien do ul. Traktorzystów, w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych”.
 • Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości projekt programu „Lato w mieście”. Szczegółowy program dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ursus.warszawa.pl.
 • W dniu 20 kwietnia 2009 r. skierowano pismo do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie możliwości rozbiórki budynku, położonego przy ul. Regulskiej 39. Według opracowanej przez ZGN Ursus ekspertyzy stan techniczny istniejącego obiektu jest zły, nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań technicznych, a remont budynku ze względów ekonomicznych jest nieopłacalny. W czerwcu Zarząd otrzymał i przyjął odpowiedź na powyższe pismo od Pana Artura Zbiegieni - Zastępcy Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, z dnia 10.06.2009 r., w którym Stołeczny Konserwator Zabytków stwierdza, że rozbiórka budynku jest niedopuszczalna. Należy przeprowadzić remont budynku i poddać modernizacji stosownie do potrzeb.
 • Wyrażono również zgodę na wynajęcie, Towarzystwu Edukacji Alternatywnej, lokalu w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, na okres trzech lat, począwszy od dnia 01.09.2009 r., z przeznaczeniem na działalność statutową w/w organizacji, na zasadach obowiązujących inne organizacje działające non-profit. Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował wniesienie do sądu aktu oskarżenia przeciwko firmie MB MAX sp. z o.o. Sprawa dotyczyła budowy budynku komunalnego „B” przy ul. Szancera 5.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odbył w czerwcu 2009 r. pięć posiedzeń. Na posiedzeniach tych zapadły decyzje, dotyczące następujących spraw:
 • Władze dzielnicy zatwierdziły projekt umowy dzierżawy altan śmietnikowych pomiędzy m.st. Warszawą, a poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi oraz projekt porozumienia pomiędzy poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi. Zarząd Dzielnicy zobowiązał Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus do uporządkowania spraw formalno-prawnych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie lokali mieszkalnych pozostających w zasobie Dzielnicy, których najem nawiązano na podstawie decyzji administracyjnej, a nie potwierdzono umową cywilno-prawną.
 • W dniu 9 czerwca br. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy, na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki rowerowej w ulicy Posag 7 Panien, na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do ul. Szamoty i ulicy Szamoty na odcinku od ul. Posag 7 Panien do ul. Traktorzystów, w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych”.
 • Zarząd Dzielnicy przyjął do wiadomości projekt programu „Lato w mieście”. Szczegółowy program dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ursus.warszawa.pl.
 • W dniu 20 kwietnia 2009r. skierowano pismo do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie możliwości rozbiórki budynku, położonego przy ul. Regulskiej 39 .Według opracowanej przez ZGN Ursus ekspertyzy stan techniczny istniejącego obiektu jest zły, nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań technicznych, a remont budynku ze względów ekonomicznych jest nieopłacalny. W czerwcu Zarząd otrzymał i przyjął odpowiedź na powyższe pismo od Pana Artura Zbiegieni - Zastępcy Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, z dnia 10.06.2009 r., w którym Stołeczny Konserwator Zabytków stwierdza, że rozbiórka budynku jest niedopuszczalna. Należy przeprowadzić remont budynku i poddać modernizacji stosownie do potrzeb.
 • Wyrażono również zgodę na wynajęcie, Towarzystwu Edukacji Alternatywnej, lokalu w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, na okres trzech lat, począwszy od dnia 01.09.2009 r., z przeznaczeniem na działalność statutową w/w organizacji, na zasadach obowiązujących inne organizacje działające non-profit.
 • Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował wniesienie do sądu aktu oskarżenia przeciwko firmie MB MAX sp. z o.o. Sprawa dotyczyła budowy budynku komunalnego „B” przy ul. Szancera 5.
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odbył w maju 2009 r. cztery posiedzenia. Na posiedzeniach tych zapadły decyzje, dotyczące następujących spraw. Władze dzielnicy zabezpieczyły środki finansowe w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok, na wykonanie niezbędnych prac związanych z przebudową i remontem sieci cieplnej oraz modernizacją stacji transformatorowej, w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42”. Zaakceptowano również przedłożony przez Wydział Oświaty i Wychowania projekt umowy najmu przez 25 Samodzielne Koło Terenowe STO /na okres trzech lat/, nieruchomości położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42. W dniu 12 maja Zarząd wyznaczył skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Nr 112, 168, 118 w Dzielnicy Ursus. Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę, na pozakonkursowy tryb wyłonienia najemcy lokalu, położonego przy ul.1-go Maja 8, na okres 3 lat, z uwagi na dwukrotne nie rozstrzygnięcie konkursu ofert na w/w lokal. Podjęto również uchwały Nr 417/2009 i 418/2009 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych nr a2 i nr b2, usytuowanych w budynku, położonym w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, do dnia 09.07.2103 r., ułamkowej części gruntu. Zarząd Dzielnicy przekazał w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, nowo budowany budynek komunalny z przedszkolem w przyziemiu, położony przy ul. Szancera 5 (II etap-budynek „B”). W maju władze samorządowe dzielnicy zaopiniowały projekt nowej uchwały Rady Miasta st.Warszawy, w sprawie wynajmowania lokali, znajdujących się w budynku prywatnym i zasad ich podnajmowania. Uchwała zakłada możliwość wynajmowania lokali mieszkalnych od innych podmiotów w drodze konkursu, a następnie podnajmowanie tych lokali osobom, umieszczonym na listach oczekujących na najem. Władze Ursusa wyraziły zgodę na ustawienie głazu narzutowego, z wygrawerowanym napisem „Zieleniec miejski - Zaczarowana Dorożka 2009 rok” oraz na zakup dorożki wraz z akcesoriami, jako symbolu aktualnie budowanego zieleńca przy ul. Zaczarowanej Dorożki. Uchwałą Zarządu nr 416/2009 powołano Zespół ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2009 roku.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w kwietniu 2009 r. odbył pięć posiedzeń, i podjął m.in. decyzje w sprawach : Zarząd Dzielnicy, na podstawie opracowanej ekspertyzy stanu technicznego budynku nr 175 (stołówki wraz z pomieszczeniem kuchni i zapleczem technicznym), położonego przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1A, zlecił Wydziałowi Infrastruktury wykonanie projektu technicznego rozbiórki w/w obiektu, a następnie jego realizację. Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 399/2009 z dnia 08.04.2009 r. zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2008 r. Jednocześnie Zarząd skierował projekt uchwały w tej sprawie, pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W kwietniu Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie, Ognisku TKKF „PROMYK”, umowy użyczenia lokalu, położonego przy ul 1-go Maja 9, na okres 3 lat, na dotychczasowych warunkach. Zaakceptowano także plan remontów na 2009 roku, w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Władze dzielnicy przyjęły informację o organizowanym projekcie, przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pod nazwą „Program ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. W dniu 22 kwietnia 2009 r. Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Ursus powołał Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego. Komisja składa się z organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art.3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd w ramach współpracy pomiędzy Ursusem a Dzielnicą Szewczenkiwską miasta Kijowa zaakceptował program pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy. Pobyt odbył się w dniach 27 - 30 kwietnia 2009 r. W skład delegacji weszli liderzy samorządów szkolnych w Dzielnicy Szewczenkiwska. Czterodniowe spotkanie z ursuską młodzieżą miało na celu integrację środowisk oraz dyskusję na temat wspólnie przygotowywanych projektów.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w marcu 2009 r. odbył cztery posiedzenia, i podjął m.in. decyzje w sprawach: W odpowiedzi na wnioski rodziców władze dzielnicy postanowiły wyrazić zgodę na utworzenie, w roku szkolnym 2009/2010, w szkole Podstawowej Nr 4, dwóch oddziałów „0”, dla dzieci 6 - letnich, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci 7 - letnich, dla których zostanie utworzone sześć, a nie jak zakładano 8 „I” oddziałów, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do tej szkoły. Podjęto również decyzję o stworzeniu dodatkowego obwodu wyborczego w budynku Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na przekroczenie w trzech obwodach do głosowania liczby 3000 mieszkańców. Dodatkowy obwód wyborczy o nr 703 będzie utworzony dla mieszkańców ul. Dzieci Warszawy. Zarząd Dzielnicy przeznaczył trzy pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, w Parku „Achera”, na potrzeby realizacji projektów dofinansowywanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nasza szkoła jest fajna” oraz „Szkoła w centrum uwagi”. Zarząd Dzielnicy udostępnił Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie od 5 kwietnia 2009 r., trzy pokoje wraz z węzłem sanitarnym, w budynku przy ul. Rynkowej 8, na tymczasową lokalizację zaplecza socjalnego dla zespołów wyjazdowych karetek pogotowia ratunkowego dla Dzielnicy Ursus, na okres dwóch miesięcy. Powodem powyższego są planowane prace remontowe w dotychczas zajmowanych przez stację pomieszczeniach, położonych przy ul. Sosnkowskiego 18. W wyniku udostępnienia w/w pomieszczeń Wojewódzka Stacja doposażyła swój punkt w karetkę do przewozu noworodków. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!