Z prac Zarządu
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w lutym 2009 r. odbył cztery posiedzenia, na których zapadły decyzje dotyczące m.in: Władze Dzielnicy ogłosiły powtórny konkurs na wynajem nieruchomości, położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42, na okres 3 lat, na dotychczasowych zasadach ze względu na nierozstrzygnięcie konkursu w dniu 3 lutego br. Wprowadzono także do budżetu m. st. Warszawy na 2009 r. nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego i ul. Czerwona Droga w Warszawie”, w związku z udokumentowanymi aktami wandalizmu w budynkach, w których mieszczą się ujęcia wody oligoceńskiej. W lutym Zarząd zaakceptował załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy, z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, pozostawiając stawki na dotychczasowym poziomie. Zarząd Dzielnicy podjął także uchwałę w sprawie odpłatnego udostępniania sali szkoleniowej, położonej w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Parku Achera - w czasie - kiedy nie jest ona zajmowana przez organizacje, mające siedzibę w w/w budynku, na następujących warunkach finansowych: do 3 godzin udostępniania sali - minimalna opłata zryczałtowana 120 zł + 22 % podatku VAT, każda następna godzina udostępniania sali - cena 50 zł/h + 22% podatku VAT. Uzyskane opłaty będą stanowiły dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administrowania obiektem. Budynek „ Acherówka” jest w pełni wyposażony technicznie i użytkowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Dom Dziennego Pobytu Seniorów), Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „ Ursus”, Stowarzyszenie Ekologiczne „ Ursus” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „ Promyk”. Informację na temat wynajmu sali można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ursus pod numerem telefonu: 0-22 6626032. Zaakceptowano również regulamin targowiska, położonego przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 20 w Warszawie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Warszawa - Ursus Nr 58/LIII/2002, z dnia 09.08.2002 r., w związku ze zmianami dotyczącymi handlu w niedzielę na tym targowisku.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w styczniu 2009 r. odbył pięć posiedzeń, na których zapadły ważne dla mieszkańców decyzje. W związku z powyższym przedstawiamy najistotniejsze dla Państwa informacje. Dzięki staraniu władz samorządowych dzielnicy zwiększono budżet o kwotę 8.711.525 zł. z myślą o uzupełnieniu finansowania kosztów realizacji zadań. Podjęto również opinię do projektu nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Następnie powyższa opinia została zatwierdzona uchwałą Rady Dzielnicy Ursus nr 115/XXXI/2009 z dnia 15.01.2009 r. Tekst jednolity uchwały dostępny jest na stronie www.ursus.warszawa.pl w zakładce Rada - uchwały. Również w styczniu Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z budynku przy ul. Rynkowej 8 do nowo zakupionej nieruchomości przy ul. Prawniczej 54. Jednocześnie przekazano pomieszczenia przy ul. Rynkowej 8 do dyspozycji Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Władze Ursusa wyszły z inicjatywą powołania Dzielnicowego Zespołu ds. nabywania przez Dzielnicę na rzecz m. st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Prace nowego zespołu mają na celu usprawnienie pozyskiwania nowych terenów. Ważne decyzje zapadły również w dziedzinie oświaty. Zarząd zdecydował o wdrożeniu Programu Podniesienia Jakości Kształcenia, który ma na celu poprawę poziomu edukacji w ursuskich szkołach. Zdecydowano również o wniesieniu skargi kasacyjnej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!