Z prac Zarządu
Informacja za okres: listopaddrukuj wyślij pocztą

W listopadzie Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2020 rok, wniesione przez:

 • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:

o remonty w placówkach oświatowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,

o usuwanie bieżących awarii nawierzchni dróg,

o konserwację urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne,

o usunięcie awarii drogi wewnętrznej, powstałej wskutek opadów atmosferycznych,
w rejonie ul. Keniga,

o prace naprawcze przepompowni wód opadowych w pasach drogowych,

o montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki),

o zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,

o oznakowanie pionowe, ustawiane w ramach projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego.

· Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na:

o oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą

o zakup dysków komputerowych na potrzeby ww. jednostki w Dzielnicy Ursus.

· Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na gospodarowanie zasobem komunalnym m.st. Warszawy, położonym na obszarze Dzielnicy Ursus, w tym na:

o odprowadzanie ścieków,

o zaliczkę na fundusz remontowy,

o opłaty za gospodarowanie odpadami,

o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

· Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc podopiecznym jednostki w tym na:

o ochronę zdrowia i pomoc społeczną,

o żywienie zbiorowe w jadłodajniach,

o zasiłki celowe na zakup jedzenia,

o zakup odzieży,

o koszty leczenia,

o zakup środków higienicznych.

 • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:

o remont pompy w przepompowni wód opadowych, położonej przy ul. Bohaterów Warszawy,

o montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy Ursus.

 • Wydział Informatyki z przeznaczeniem na:

o opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),

o zakup monitorów.

· Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych dotyczących:

o zmiany sposobu ogrzewania z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w budynku położonym przy ul. Żurawickiej 23,

o stanu technicznego budynku użytkowego położonego przy ul. Rynkowej 8.

2. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał w poniższym zakresie tj.:

· planu wydatków bieżących oraz dochodów na 2020 rok, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych, przeznaczoną na realizację projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, który ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Działania te są realizowane od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. poprzez różne formy edukacyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Zajęcia o charakterze terapeutycznym będą prowadzone dla 1100 uczniów, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także dodatkowo 85 nauczycieli będzie doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

· planu wydatków majątkowych oraz dochodów na 2020, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych przeznaczonych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

o „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,

o „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,

o „Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16”,

o „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,

o „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,

o „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

(Niniejsze zmiany wymagały również podjęcia przez Zarząd Dzielnicy stosownych uchwał,
w których dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2050).

· planu wydatków bieżących na 2020 rok i zostały wniesione przez:

o Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wkład własny w związku
z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora 2020”,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na zakup dysków do komputerów oraz stacjonarnych aparatów telefonicznych,

o Wydział Oświaty i Wychowania na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,

o Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na:

- naprawę odwodnienia dachu i terenu Przedszkola nr 137,

- naprawę nawierzchni patio w Przedszkolu nr 194,

- naprawę ścian w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2,

- remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 4,

- remont korytarza w Szkole Podstawowej nr 11,

- naprawę posadzki w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 14,

- naprawę izolacji nadszybia windy w LVI Liceum Ogólnokształcącym.

3. Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania zaakceptował propozycję przedstawione w protokole zespołu do oceny wniosków z dnia 02.11.2020 r., dotyczące dofinansowania kosztów doskonalenia poniesionych przez nauczycieli, kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020.

4. Wydział Sportu i Rekreacji przedłożył Zarządowi projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:

· „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”, którego realizacja ma prowadzić do:

- rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
i zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości uprawiania sportu w ramach własnych zainteresowań pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej,

- popularyzacji i upowszechniania aktywności fizycznej,

- promowania prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej,

- umożliwienia rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,

- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;

· „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r.”., celem niniejszego zadania jest:

- popularyzacja wybranych dyscyplin sportowych,

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych jako alternatywie spędzania czasu wolnego,

- upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,

- promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej.

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Kultury Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na wydatkowanie środków finansowych na zakup paczek świątecznych dla członków Związku Sybiraków, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus wraz z ich dostarczeniem.

6. Na listopadowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, w tym:

· podjął 12 uchwał w przedmiotowym zakresie, z czego jedna uchwała dotyczyła przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.

· wyrażono zgodę na zadysponowanie lokalu w budynku położonym przy ul. Zagłoby 17 na rzecz osób wytypowanych przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na mocy porozumienia z Biurem Polityki Lokalowej, mającym możliwość jednorazowego wskazania na rzecz danej dzielnicy lokalu w przedmiotowym budynku,

· zatwierdził do realizacji Protokół nr 2 z dnia 18.11.2020 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali. Rekomendacje ww. gremium zostaną przekazane pod obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, celem dalszego procedowania przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

· Zarząd Dzielnicy Ursus zatwierdził plan gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na lata 2020-2024.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmiany:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Ławki dla matek karmiących”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa w Dzielnicy Ursus”,
   • „Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20”,
   • „Budowa Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu – prace przygotowawcze”,
   • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
   • „Spłata odszkodowania za przejętą na rzecz m.st. Warszawy nieruchomość
    o numerze 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki”,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku, w tym na realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Spłata odszkodowania za przejętą na rzecz m.st. Warszawy nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki” oraz w związku z realizacją przez Zespół Funduszy Europejskich projektu pn.: „Integracyjnie zintegrowani”,
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących na 2020 rok, w zakresie:
   • dowożenia uczniów,
   • obsługi jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • utrzymania zieleni,
   • utrzymania, remontów i konserwacji dróg,
   • bieżącego utrzymania jednostki,
   • prac przygotowawczych budowy Domu Kultury „Arsus”,
   • świadczeń społecznych,
   • przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych objętych Perspektywą Finansową 2014-2020, w związku z realizacją przez Zespół Funduszy Europejskich projektu pn.: „Integracyjnie zintegrowani”,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, w związku
   z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych z zadania pn.: „Ośrodek Kultury »Arsus«
   w Dzielnicy Ursus”.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczących planu wydatków bieżących na 2020 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • przeglądy dróg i urządzeń technicznych z nimi związanych,
   • odtworzenie pobocza drogi przy jej remoncie,
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – bitumicznych,
   • wymianę krawężników,
   • wypompowanie wody z nawierzchni ulic,
   • zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,
   • konserwację przepompowni ścieków w ul. Wiosny Ludów,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na:
   • zakup materiałów i wyposażenia,
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Wydział Komunikacji Społecznej uzyskał aprobatę na upamiętnienie historii strajków w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w czerwcu 1976 roku poprzez wykonanie komiksu oraz kolorowanki promocyjno-edukacyjnej. Realizacja tego zadania wymaga wydatkowania środków finansowych na wykonanie prac przygotowawczych, które będą obejmowały konsultacje historyczne przygotowanie scenariusza komiksu oraz druk,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej na ochronę zdrowia i pomoc społeczną,
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na prace porządkowe i remontowe w muszli koncertowej w Parku Czechowickim oraz na remonty pomników na terenie Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pielęgnację drzew, a także wycinkę tych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz na nasadzenia drzew i krzewów,
  • Wydział Informatyki z przeznaczeniem na zakup komputerów, monitorów oraz na modyfikację oprogramowania,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na przeglądy kotłowni w budynkach użytkowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 oraz
   Traktorzystów 20 i 20a,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
   • zakup artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej, szaf i biurek,
   • czyszczenie wykładzin z tworzyw sztucznych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz zakup innych drobnych usług.

 

 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok dotyczące:
  • planu wydatków bieżących na 2020 rok i zostały wniesione przez:
   • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących oraz realizację projektu promującego wolontariat w OPS pn.:„Ochotnicy warszawscy”,
   • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej nr 14 oraz z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych
   • Wydział Oświaty i Wychowania na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
   • Wydziału Ochrony Środowiska na interwencyjne sprzątanie ulic i usunięcie pozostałości elementów betonowych na terenach zieleni miejskiej, wykonanie dekoracji ze stroisza
    w donicach, wieżach i konstrukcjach wiszących na terenie Dzielnicy Ursus,

Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej, obejmującej naprawę ścian fundamentowych części podziemnej budynku wraz z naprawą nadszybia windowego oraz obróbkami blacharskimi przy odwodnieniu dachu

 • w LVI Liceum Ogólnokształcącym, na remont w Szkole Podstawowej nr 14, polegający na modernizacji barier betonowych, tarasu, murku balustrady przy wejściu do budynku oraz na naprawie elewacji, remont w Szkole Podstawowej nr 382, który będzie polegał na odnowieniu dwóch łazienek wraz z szatniami przy sali gimnastycznej, na naprawę okien na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu – prace przygotowawcze”,
 • Wydziału Kultury w związku ze zmianą planu wydatków na dotacje dla Ośrodka Kultury „Arsus”, z przeznaczeniem m.in. na adaptację przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej „Po godzinach” w Domu Kultury „Kolorowa”, w tym na remont sali i zakup mebli wraz z oświetleniem oraz na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy m.in. na prace remontowe w pomieszczeniach biblioteki oraz na zapewnienie ciągłości realizacji zadań statutowych, w związku z niedoborami w budżecie instytucji kultury powstałymi w wyniku pandemii COVID-19,
 • planu wydatków majątkowych oraz planu dochodów na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
  • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
  • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
 • wydatków majątkowych na 2020 rok, które zostały wniesione przez:
  • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok, następujących zadań inwestycyjnych: „Książkomat” oraz „Biblioboxy dla Ursusa”,
  • Wydział Infrastruktury oraz Wydział Ochrony Środowiska w związku z realizacją przez powyższe Wydziały następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Ławki dla matek karmiących”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20”,
   • „Budowa Domu Kultury przy ul. Gierdziejewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu – prace przygotowawcze”,
  • dochodów na 2020 rok, w związku z:
   • realizacja ww. projektów inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Infrastruktury wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska,
   • wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego – Warszawski Program Ubezpieczeniowy – odszkodowań za zalanie mienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 oraz pomieszczeń oraz w Szkole Podstawowej nr 14,
   • przekazaniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na zapewnienie ciągłości realizacji zadań statutowych, w związku z zaistnieniem niedoborów w budżecie instytucji kultury w wyniku pandemii Covid-19.
  • Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy zdecydował o konieczności wprowadzenia wewnętrznych obostrzeń na terenie Dzielnicy Ursus dotyczących ochrony mieszkańców przed zakażeniem koronawirusem. Od momentu włączenia Warszawy w tzw. czerwoną strefę, na terenie Dzielnicy będą obowiązywały specjalne wytyczne, które mają za zadanie przeciwdziałanie pandemii. Mając na uwadze powyższe zaplanowano m.in. zamknięcie ujęć wody oligoceńskiej i innych ogólnodostępnych miejsc, w których trudno jest zachować rygor sanitarny, by zapobiec potencjalnemu wzrostowi liczby zakażań koronawirusem na terenie Ursusa. Dodatkowo Zarząd Dzielnicy w ramach walki z pandemią zapoznał się z propozycją Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, w zakresie lokalizacji na terenie Dzielnicy Ursus punktów pobrań próbek do badań wykrywających zakażenie SARS-COV-2. Zarząd zaakceptował dwie potencjalne lokalizacje tj.:
   • pas parkingu przy bazarku położonym przy ul. Gierdziejewskiego,
   • pas parkingu przy Centrum Lokalnym, z zastrzeżeniem, że obszar ten dopiero zostanie oddany do użytkowania prawdopodobnie w drugiej połowie listopada 2020 r., o ile dokonane zostaną wszelkie odbiory techniczne przez właściwe służby.

Powyższa informacja w sprawie ww. lokalizacji została przekazana do Biura Polityki Zdrowotnej, celem możliwego jej wykorzystania pod tworzoną na terenie m.st. Warszawy sieci punktów pobrań próbek do badań wykrywających zakażenie SARS-COV-2.

 • Na wniosek Wydziału Infrastruktury Zarząd wyraził zgodę na propozycję finansowania budowy dróg przez poszczególnych deweloperów na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” w rejonie ul. 8KDL – Odlewniczej – 42 KDD – Silnikowej (19 KDL) do Ronda E. Malessy „Marcysi”. Powyższa decyzja wynika z dynamicznego rozwoju tej części dzielnicy, która w najbliższych latach będzie wymagał zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej.
 • Sprawą z zakresu sportu i rekreacji, nad którą obradował Zarząd Dzielnicy, dotyczyła podziału środków finansowych na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2020 r. Dotacje zostaną przekazane dla:
  • Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego AKRO-BAD,
  • Klubu Sportowego „Ursus”,
  • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa”.

Powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy „Zakochaj się w Warszawie w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych.

 • Zarząd w październiku obradował nad szybkim usunięciem usterki zdroju wody oligoceńskiej, przy ul. Zagłoby. Prawdopodobną przyczyną awarii było uszkodzenie pompy głębinowej, która uniemożliwiała korzystanie z niniejszego ujęcia. Wydział Ochrony Środowiska zlecił firmie obecnie konserwującej zdroje wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy podjęcie stosownych działań, aby niezwłocznie zbadać przyczyny awarii. Tym samym, firma konserwująca poniosła koszty wynajmu i pracy dźwigu, by wyjąć pompę z głębokości 30 metrów, co było konieczne do określenia przyczyny awarii. Firma, która badała usterkę zobowiązała się w ciągu 30 dni naprawić ujęcie wody .
 • Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, w tym:
  • podjął 12 uchwał w przedmiotowym zakresie, z czego:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedna uchwała w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garażu, na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • pięć uchwał wynikających z zatwierdzonego przez Zarząd Dzielnicy Protokołu Nr 15 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 września 2020 r.
   • wyrażono zgodę na zasiedlenie, na czas nieoznaczony, lokali komunalnych w budynku położonym przy ul. Zagłoby 17 oraz skierowanie rodzin wielodzietnych do najmu socjalnego lokali na czas oznaczony w ww. budynku.
   • na wniosek Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych podjęto uchwałę w sprawie jednokrotnego obniżenia czynszu najmu lokali użytkowych z powodu pogorszenia się z ważnych przyczyn losowych sytuacji finansowej najemców prowadzących działalność, która została wstrzymana prewencyjnie, z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym wielu najemców lokali stanęło przed koniecznością całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, co miało znaczący wpływ na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Zarząd wyraził zgodę na maksymalną obniżkę czynszu na okres 3 miesięcy licząc od dnia 14 marca 2020 r., z której najemcy będą mogli skorzystać po złożeniu indywidualnego wniosku do Urzędzie Dzielnicy.

    

   Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją zadania pn.: „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych dotyczące planu wydatków bieżących na 2020 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem,
   • odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej,
   • analizy wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego pod kątem umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic gminnych,
   • koncepcje budowy i przebudowy dróg na terenie Dzielnicy Ursus;
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na :
   • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą,
   • działania przeciwepidemiczne, czyli zakup środków biobójczych oraz dezynfekcję przedszkola;
  • Wydział Architektury i Budownictwa z przeznaczeniem na opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów;
  • Wydział Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i druk komiksu opowiadającego o historii strajków w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w czerwcu 1976 roku;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z przeznaczeniem na:
   • wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarek, monitorów i UPS -ów,
   • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
   • opłaty za gospodarowanie odpadami,
   • opłata za czynsz,
   • zasiłki okresowe,
   • żywienie zbiorowe w jadłodajniach,
   • opłacenie zasiłków celowych (zakup żywności),
   • zdarzenia losowe,
   • zakup wyposażenia,
   • archiwizację dokumentacji,
   • wkład własny do projektów pn.: „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci
    i młodzieży »Stokrotka«” oraz „Uwierz w Siebie, Zaufaj”, realizowanych
    w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:
   • ekspertyzę w zakresie identyfikacji i klasyfikacji odpadów,
   • na pielęgnację i utrzymanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew przy ul. Dzieci Warszawy;
  • Wydział Sportu i Rekreacji na z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Otwarte obiekty sportowe”.
 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją zadania pn.: „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”;
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki eksploatacyjnej
   w budynkach wspólnotowych;
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które uzyskane środki finansowe z odszkodowania za zalanie budynków dwóch przedszkoli na skutek przejścia ulewnych opadów deszczu, przeznaczyło na usunięcie skutków powyższych zdarzeń, czyli na zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń w Przedszkolu nr 418 i polimeryzację podłogi w Przedszkolu nr 413;
  • Wydział Oświaty i Wychowania z przeznaczeniem na:
   • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
   • dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy;
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonania remontu słupów oświetleniowych na terenie Dzielnicy Ursus.
 • Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd, zgodnie z zapisami Zrządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, wskazał Zespół Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Ursus do pełnienia obowiązków:
  • koordynatora do spraw handlu obwoźnego, do którego będzie należała kompleksowa realizacja zadać z zakresu handlu obwoźnego prowadzonego na terenie Dzielnicy,
  • koordynatora do spraw obwoźnej działalności gastronomicznej, który będzie kompleksowa realizacja zadać z zakresu działalności gastronomicznej prowadzonej z wózków i rowerów na terenie Dzielnicy.
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji zaprezentował Zarządowi wyniki głosowania mieszkańców na projekty złożone w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na realizację zwycięskich projektów wynosi 1 994 259,05 zł.
 • Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 26 uchwał, w tym
  in. 3 uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców oraz jedną uchwałę do przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego, na rzecz dotychczasowego najemcy.  Dodatkowo Zarząd zatwierdził do realizacji Protokół Nr 15 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 września 2020 r., w którym to Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

 

 

  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

· W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian:

o w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,

- „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

- „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,

- „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,

- „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,

o wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w zakresie:

- porządku i czystości dróg,

- utrzymania zieleni,

- utrzymania, remontów i konserwacji dróg,

- przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych,

- bieżącego utrzymania jednostki,

- utrzymania zasobu komunalnego,

o wydatków bieżących, przeznaczonych na:

- utrzymanie i remonty dróg gminnych,

- koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego,

- zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatację,

- zarządzanie finansami oświaty,

- jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,

- wydatki na rzecz pracownika,

- remonty bieżące w budynkach,

- utrzymanie urzędu,

· Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na:

- opłacenie koncepcji budowy/przebudowy dróg, położonych na terenie Dzielnicy Ursus,

- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2,

- wykonanie projektu remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 11,

- wykonanie prac adaptacyjnych oraz remontowych w Przedszkolu nr 200,

- wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej nr 360 na oddziały przedszkolne, celem zabezpieczenia wszystkim dzieciom w naszej Dzielnicy miejsc w przedszkolach,

- wykonanie prac naprawczych przepompowni wód opadowych w pasach drogowych,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami,

- usuwanie bieżących awarii nawierzchni dróg,

- remont i naprawa urządzeń odwadniających drogi wewnętrze,

- projekty techniczne remontu oświetlenia, przeglądy dróg i urządzeń technicznych dróg oraz odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, zakup artykułów biurowych dla placówek oświatowych, rozszerzenia modułu w programie płacowym, zakup wyposażenia do placówek oraz okresowy przegląd budynków klimatyzacji i gaśnic,

o Wydział Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),

o Wydział Kultury, który w związku z zaoszczędzonymi środkami finansowymi po zrealizowaniu zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „I Zlot Zabytkowych Traktorów – Ursus 2020”, postanowił za zgodą Zarządu przeznaczyć je na organizację innych imprez plenerowych dla mieszkańców dzielnicy,

o Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na realizację programu „Lato w Mieście”,

o Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

· Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez:

o Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań:

- „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”,

- „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,

- „Zakup i montaż altany śmietnikowej dla potrzeb prawidłowego składowania i odbioru odpadów komunalnych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus”,

- remont mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej z tytułu włamania do lokalu użytkowego przy ul. Walerego Sławka 6,

o Wydział Infrastruktury, który zawnioskował o przesunięcie środków finansowych na kolejne lata w zakresie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej”,

- „Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym”,

- „Budowę dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,

- „Budowę mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,

- „Budowę Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,

- „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,

- „Remont w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 15”,

- „Budowę drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,

- „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

o Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę platform dla niepełnosprawnych zamontowanych nad przejściem PKP po stronie ulic Wiosny Ludów i Traktorzystów,

o Wydział Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach pozostających w zasobie komunalnym m.st. Warszawy,

o Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na remonty obiektów małej architektury oraz pielęgnację zieleni w parkach miejskich,

o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnych materiałów do odnowienia pomieszczeń po zalaniu
Przedszkola nr 441 oraz Przedszkola 343,

- remont uszkodzonej bramy w LVI LO,

- wpłaty w PFRON,

- wynagrodzenie osobowe pracowników pracujących w oddziałach „0”
w szkołach podstawowych,

o Wydział Kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury „Arsus” oraz na rozwój wolontariatu realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy Warszawscy” w dwóch naszych jednostkach organizacyjnych, tj. w OK „Arsus” i w Bibliotece Publicznej W.J. Grabskiego.

· Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie przez Fundację „Art” oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus, kolejnej edycji autorskiego projektu pn.: „Park Kultury”, który będzie realizowany w formie plenerowych weekendowych spotkań mieszkańców Dzielnicy Ursus z edukacją kulturalną. Celem projektu jest zachęcenie do aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym rozwijanie potrzeb kulturalnych, które przyczyniać się będą do integracji społeczności lokalnej.

· Zarząd zatwierdził propozycję Wydziału Kultury, aby w ramach uczczenia 75 rocznicy utworzenia Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, na prośbę proboszcza, we wrześniu bieżącego rok ma zostać zorganizowany plenerowy koncert dla społeczności lokalnej.

· Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy podjął 3 uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku przy ul. Obrońców Helu 3 w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy. Dodatkowo Zarząd zatwierdził do realizacji Protokół Nr 14 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 28 lipca 2020r.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 • W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz w wieloletniej prognozie budżetów w zakresie dochodów,  
  w związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych: „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem” oraz „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”.
 • Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2020 rok wniesione przez:
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji programu „Lato w mieście”, takich jak artykuły papiernicze i plastyczne, maseczki, rękawiczki,
  • Wydział Obsługi Mieszkańców, z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie dzielnicy wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dodatkowo na zakup środków dezynfekujących na potrzeby szkół,
  • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont odwodnienia drogi podczas jej naprawy oraz na wykonanie analizy natężenia ruchu,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu
   i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w związku z przeciwdziałaniem
   i zwalczaniem COVID-19,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remonty elementów małej architektury na terenach zieleni osiedlowej, obsługę akcji „Czysty Ursus”, utrzymanie zieleńców oraz na remonty na placach zabaw na terenie dzielnicy,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, konserwację sprzętu i klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz naprawy samochodów służbowych.
 • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok wniesione przez Wydział Infrastruktury oraz Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44”.
 • Zarząd zatwierdził propozycję podziału środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czternastka”, który będzie promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział
  w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2020 r. Klub biorąc udział w ogólnopolskich zawodach i imprezach sportowych będzie tego dokonywał m.in. poprzez umieszczenie logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” w materiałach informacyjnych oraz relacjach z zawodów na stronie internetowej oraz profilu Facebook UKS „Czternastka”. Dodatkowo niniejszy logotyp będzie wystawiany na stolikach podczas rozgrywania partii szachowych.
 • Zarząd wyraził zgodę, aby Pan Artur Szklarz, obecny kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, uzyskał pełnomocnictwo Prezydenta m.st. Warszawy umożliwiające podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ww. Domu Samopomocy. Ponadto Członkowie Zarządu zaakceptowali przygotowany przez OPS harmonogram prac związanych
  z jego wydzieleniem.
 • Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie inauguracji roku kulturalnego w Parku Czechowickim na początku września 2020 r. Podczas wydarzenia dzielnicowe instytucje kultury na oddzielnych stoiskach przybliżą mieszkańcom ofertę na rok szkolny 2020/2021. Dodatkowo zostanie także zaprezentowany program artystyczny dla najmłodszych odbiorców oraz koncert Małej Orkiestry Dancingowej, wykonującej muzykę z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
 • W związku z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanymi wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Polski, Zarząd Dzielnicy podjął dwie uchwały dotyczące Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES Sp. z o.o., tj. w sprawie:
  • przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy Plac Czerwca 1976 roku nr 1 w Warszawie,
  • zmniejszenia czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 • Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus w ramach gospodarowania komunalnym zasobem m.st. Warszawy podjął 7 uchwał, m.in. w sprawie jednokrotnego obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego, z powodu pogorszenia się z ważnych przyczyn losowych sytuacji finansowej najemcy prowadzącego działalność, która została wstrzymana prewencyjnie z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce. Wobec czego wielu najemców lokali stanęło przed koniecznością całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, co miało znaczący wpływ na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami najemcy będą mogli skorzystać z ulgi po złożeniu indywidualnego wniosku do UrzęduDzielnicy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

 

 

  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!