Z prac Zarządu
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych wniesione przez:
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykonanie komiksu ilustrowanego na podstawie scenariusza o przebiegu strajków robotniczych w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w czerwcu 1976 r.,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT), umowy zlecenia na zatrudnienie osób wspomagających bieżącą pracę wydziału (prace biurowe) oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla podopiecznych Ośrodka,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracowników opłat za studia,
 • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na usługi dostępu do Internetu.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał zakresie:
 • planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych, zaoszczędzonych w 2020 roku przez epidemię koronawirusa, na realizację projektu pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, współfinansowanego przez Unię Europejską,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu parkingu oraz ciągów pieszych Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, położonego przy ul. Orląt Lwowskich.
 • planu wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
 • „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44, w    zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki”,
 • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”,
 • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
 • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • „Realizacja projektu »Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego«”,
 • planu dochodów na 2021 rok, w związku ze zmianami w ww. planie wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok.

(Niniejsze zmiany wymagały również podjęcia przez Zarząd Dzielnicy stosownych uchwał,w których dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2050, w zakresie realizacji zadań wskazanych powyżej).

 1. Zarząd zatwierdził do realizacji kalendarz imprez patriotycznych w Dzielnicy Ursus, na 2021 rok.
 2. Pozytywnie zaopiniował propozycję ponownego zatrudnienia koordynatora do obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”, z uwagi na jego dalszą kontynuację w bieżącym roku. Zadaniem niniejszej osoby będzie nadzorowanie pracy wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus w zakresie działań podejmowanych w ramach przedmiotowej akcji.
 3. Wydział Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekty dwóch uchwał w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku”, na które wpłynęło 27 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 21 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Dzielnicy, na łączną kwotę 190.000 zł,
  • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 17 ofert,
   z czego 16 spełniło wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 15 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych, na łączną kwotę 650.000 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował wskazania Komisji konkursowej podejmując dwie uchwały w powyższych sprawach.

 1. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 31 uchwał w zakresie udzielenia pomocy mieszkaniowej, zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasoby m.st. Warszawy oraz dodatkowo:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • dwie uchwały w sprawie zawarcia umów najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcami wyłonionymi w trybie poza konkursem.
  • Zarząd Dzielnicy również zatwierdził do realizacji Protokół Nr 17 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!