Z prac Zarządu
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele  czasu na kwietniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz wieloletniej prognozy budżetów w zakresie dochodów, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
   • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
   • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały dotyczące zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
   • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, z przeznaczeniem na:
    • prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    • działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
   • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, wniesione przez:
    • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
     • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
     • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
     • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
     • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”.
    • wydatków bieżących oraz majątkowych na 2021 rok, wniesione przez:
     • Wydział Infrastruktury:
      • w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości położonej przy
       Gierdziejewskiego 20”.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie opinii ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu elewacji budynku w Przedszkolu nr 343,
 • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remont pompy w studni oligoceńskiej, położonej przy ul. Czerwona Droga,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania, a także na ochronę zdrowia i pomoc społeczną,
 • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na zakup kart do diagnozy dzieci w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Strefa mówienia” – konsultacje logopedyczne,
 • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków COVID-19
  w Ośrodku Kultury „Arsus”, w tym m.in. na zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych i dezynfekcję pomieszczeń,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na:
 • remont ściany szczytowej w pomieszczeniach zajmowanych przez Delegaturę BAiSO
  oraz uszczelnienie części dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
 • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).
 1. Zarząd Dzielnicy w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawy, położonymi na obszarze dzielnicy i niezaliczanymi uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy do jednostek o znaczeniu ponad dzielnicowym, zapoznał się i zatwierdził  sprawozdania z działalności za 2020 rok, złożone przez:
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy,

podejmując stosowne uchwały w tym zakresie.

 1. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę,  w myśl zapisów art. 16 ustawy o drogach publicznych, na podpisanie umowy z:
  • Konsorcjum firm w skład, której wchodzi:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”
   z o.o., Divisto Sp. z o.o. oraz Ogniowa DVE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, której przedmiotem jest budowa drogi 44 KD-D (ul. Odlewnicza) w Warszawie,
  • firmą Petro Development Spółka z o.o., której przedmiotem jest przebudowa części ulicy Legnickiej oraz ulicy Wiosny Ludów.

Działania te pozwolą Dzielnicy na kontynuację budowy sieci dróg gminnych na jej terenie, a tym samym będą właściwą reakcją na zwiększony w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości ruch kołowy
i pieszy.

 1. Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in. podejmując:
  • 20 uchwał w tym zakresie, w tym:
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Kolorowej 14 w Warszawie,
   • uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego, położnego w budynku przy ul. Walerego Sławka 6 w Warszawie,
   • dwie uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły  one m.in. zmian: w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050. Skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na marcowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, kulturą, oświatą i sprawami społecznymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050
  w zakresie:
  • wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących, z przeznaczeniem na:
  • dowożenie uczniów,
  • konserwację i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych, łącznie z ich zapleczem technicznym,
  • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich,
  • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
  • bieżące utrzymanie jednostki,
  • wieloletniej prognozy budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie i remonty dróg gminnych,
   • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, które zostały wniesione przez:
   • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na dokończenie remontu oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
   • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na remonty infrastruktury parkowej oraz utrzymanie parków,
   • Wydział Kultury, z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju wolontariatu
    w bibliotekach m.st. Warszawy” – środki przeznaczone dla Biblioteki Publicznej
    W.J. Grabskiego zostaną przesunięte z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej,
   • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w walce z pandemią koronawirusa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) oraz na dezynfekcję pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus,
  • dochodów na 2021 rok w związku z:
   • przekazaniem przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych środków finansowych na realizację przez:
    • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi,
    • Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
   • przesunięciem z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej dla Wydziału Kultury, dodatkowych funduszy na realizację „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy”, który również jest prowadzony przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego,
  • wydatków majątkowych oraz dochodów na 2021 rok, a także planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok tj.: Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus, położonej przy ul. Orląt Lwowskich 1”.
 2. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesione przez:
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na:
   • remonty nawierzchni chodników położonych na terenie Dzielnicy Ursus,
   • na montaż, naprawę i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki),
   • opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w ul. Rakuszanki oraz ul. Przemysława II,
   • remonty nawierzchni dróg utwardzonych – bitumicznych,
   • wykonanie okresowego przeglądu przepompowni ścieków sanitarnych,
   • przeglądy dróg,
   • projekt remontu kanalizacji deszczowej,
  • Wydział Kultury z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków pandemii, w tym m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic i masek ochronnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus,
  • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń,
  • Wydział Zasobów Lokalowych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postepowania sądowego,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej,
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie kabin typu TOI-TOI,
   • badanie poziomu hałasu w pobliżu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 2,
   • utrzymanie zieleni i fontann na zieleńcach,
   • interwencyjną pielęgnację drzew,
   • utrzymanie fontann i toalety w EKOparku,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz działania epidemiczne,
  • Zespół Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowych i gabinetów terapeutycznych w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków UE, pn.: „Interaktywnie zintegrowani”,
  • Wydział Oświaty i Wychowania, z przeznaczeniem na:
   • dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli,
   • zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w temacie: „Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza” i „Ocena uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej”,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów
   i usług (VAT).
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykupienie reklamy
   w mediach związanej z publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych o Dzielnicy Ursus,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:
   • dowożenie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Seniora, w związku
    z występującą pandemią koronawirusa,
   • zakup artykułów ochrony osobistej i artykułów biurowych w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu pn.: „Wspieraj Seniora”.
 1. Zarząd Dzielnicy Ursus wyraził zgodę na zaproponowany przez Wydział Sportu i Rekreacji podział środków finansowych przeznaczonych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r. pomiędzy:
  • Klub Sportowy „Ursus Warszawa” ,
  • Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad” .

Kluby te biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie”. Logotyp Dzielnicy będzie publikowany na stronach internetowych ww. podmiotów, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie też podawana przez spikera w trakcie trwania zawodów sportowych w których zawodnicy ww.  klubów biorą czynny udział.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy, na wniosek NZOZ Hipokrates Sp. z o.o., podjął  uchwałę w sprawie obniżenia przedmiotowej placówce czynszu za najem lokalu użytkowego położnego na Placu Czerwca 1976 r. nr. 1, z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej, która była spowodowana wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów, w związku z panującą epidemią koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niższy czynsz NZOZ Hipokrates Sp. z o.o. będzie płacił przez  najbliższe trzy miesiące. Dodatkowo firma WEIP Sp. z o.o. także zwróciła się do Urzędu Dzielnicy Ursus z wnioskiem o obniżenie wysokości czynszu za dzierżawę parkingu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus, ze względu na duży spadek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju. Firma przedłożyła stosowne dokumenty w tej sprawie i również otrzymała zgodę na obniżenie czynszu dzierżawnego.
 2. Zarząd zatwierdził także przedłożony przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Harmonogram realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, przygotowany w oparciu o Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy w 2021 r. Celem stworzenia niniejszego dokumentu jest określenie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, kształtowanie polityki promującej zdrowy styl życia, ograniczanie zjawiska dysfunkcjonalności grup społecznych w środowisku lokalnym oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
 3. Po podjęciu przez Zarząd Dzielnicy w dniu 17.02.2021 r. Uchwały Nr 884/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”. Kolejnym krokiem było powołanie przez Zarząd komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku, co też uczyniono..
 4. Zarządu Dzielnicy omówił również wiele spraw z zakresu kultury m.in.:
  • wyraził zgodę na zorganizowanie:
   • w Parku Czechowickim widowiska muzyczno-historycznego dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedmiotowa impreza będzie miała charakter swobodnego opowiadania, które urozmaici występ chóru męskiego „Cantores Minores” z Archikatedry Warszawskiej oraz aktora, przedstawiającego w kostiumie postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
   • w dniu 05.2021 r. w Parku Hasanka wydarzenia edukacyjno-artystycznego dla dzieci
    i młodzieży pn.: „Piknik Hasanka vol. 6”. Na tegoroczną edycję zaplanowano pokaz malowania muralu, warsztaty Street Art, wystawę miejską pt.: „Dlaczego winyl?”, strefę edukacyjną – Street Art, Insta Wall – ściankę do zdjeć, muzykę z Disc Jockey’em, występ gościa specjalnego oraz warsztaty malowania płyt winylowych i ich okładek „Zamień winyl na sztukę!”. Naczelnik zapewniła, że formuła wydarzenia będzie dostosowana do aktualnych warunków pandemii i związanych z tym obostrzeń,
  • pozytywnie zaopiniował sprawozdania finansowe za rok 2020 instytucjom kultury nadzorowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus, tj.:
   • Ośrodkowi Kultury „Arsus”,
   • Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Dotacje przeznaczone dla przedmiotowych instytucji, zgodnie z przedłożonym dokumentami zostały wydatkowane prawidłowo ze statutami i założeniami merytorycznymi ich działalności.

 1. Na marcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy m.in.:
  • podejmując 12 uchwał w tym zakresie,
  • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 19 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2021 r., będący podstawą do realizacji kolejnych działań i procedur zmierzających do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Dużo też czasu na lutowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 w zakresie wykazu wieloletnich:
  • przedsięwzięć majątkowych, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”,
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków oświatowych i pozaoświatowych, z przeznaczeniem na:
   • dowożenie uczniów,
   • obsługę jednostek edukacyjno-oświatowych,
   • utrzymanie porządku i czystość dróg,
   • utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich,
   • utrzymanie zieleni,
   • urządzenia wodne,
   • utrzymanie, remonty i konserwacje dróg,
   • utrzymanie placów zabaw,
   • przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne,
   • bieżące utrzymanie Urzędu Dzielnicy Ursus,
   • utrzymanie zasobu komunalnego,
   • utrzymanie obiektów sportowych,
   • świadczenia społeczne,
   • walkę ze skutkami problemów alkoholowych,
  • prognoz budżetów w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
   • pozostałe zadania z zakresu dożywiania, w związku ze zmianą organizacji wydawania gorących posiłków – od 01.07.2021 r. zadanie to będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał uwzględniających poniższe zmiany w planie:
  • wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na remont:
 • oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
 • elewacji wraz z wykonaniem nawiewu powietrza do pomieszczeń w Przedszkolu nr 343,
 • remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na przedłużenie licencji programu „Norma PRO” do sporządzania kosztorysów wariantowych, porównawczych i złożonych, wykorzystywanego przez Wydział Infrastruktury i Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w bieżącej pracy,
  • Wydział Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym m.in. „Biegu Wolności” - dla uczczenia 45 rocznicy strajków w Ursusie,
 • wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
   • „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
   • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
   • „Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa”,
  • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • dochodów na 2021 rok, z uwagi na przywrócenie przez Miasto Stołeczne Warszawę środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r., na :
  • remont oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich”,
  • realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • wydatków bieżących oraz dochodów na 2021 rok, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z:
 • Centrum Komunikacji Społecznej, z rezerwy celowej na rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej
  z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury „Arsus” na doposażenie lokalu oraz działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej „Portiernia”,
  • Biura Polityki Lokalowej, na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody
   w wyniku epidemii COVID-19.
 1. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2021 rok wniesione przez:
  • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na:
   • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
   • serwis pogwarancyjny programów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup m.in.: artykułów biurowych, chemii gospodarczej i artykułów spożywczych,
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, z przeznaczeniem na:
   • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Rakietników 28,
   • naprawę słupów w garażu usytułowanym w budynku użytkowym przy ul. Rynkowej 8,
   • opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydział Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na:
   • zimowe oczyszczanie ulic, w związku z obfitymi opadami śniegu,
   • naprawę pompy w przepompowni wód opadowych zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy,
  • Wydział Infrastruktury z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej w ramach wykonawstwa zastępczego na terenie Szkoły Podstawowej nr 381,
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania.
 2. Główny Księgowy przedstawił również Zarządowi Dzielnicy w formie uchwały projekt sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok, zostanie ono przedłożone do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Z przygotowanych zestawień wynika,  że budżet za rok 2020 w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany  na poziomie 97,6%, a wykonanie inwestycji Dzielnica ma na poziomie 91,7%. Można to uznać w pewnym stopniu za sukces szczególnie, że od początku marca zeszłego roku borykaliśmy się i borykamy z pandemią koronawirusa.
   1. Zarząd Dzielnicy Ursus na wniosek Wydziału Sportu i Rekreacji:
    • dokonał podziału środków finansowych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy, poprzez udział w rozgrywkach sportowych w I półroczu 2021 r., dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Warszawa” oraz Fundacji Wspierania Szachów
     w Ursusie – Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”; powyższe podmioty będą promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie także podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych,
   2. pozytywnie zaopiniował także prośbę Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus o zwolnienia jednostki z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
    i przeznaczenia tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu Pływalni „Albatros”. Stosowna uchwała została przygotowana i przekazana pod obrady Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia ostatecznej decyzji w powyższej sprawie.
    1. Zaakceptowano propozycję Wydziału Kultury dotyczące:
    • organizacji wystawy plenerowej pt.: „Ocean” – ekspozycji stworzonej na bazie fragmentów powieści pt.: „Solaris” Stanisława Lema dla upamiętnienia setnej rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema.

    Wystawa ma składać się z 15 paneli wystawienniczych zostanie zaprezentowana w kwietniu br. mieszkańcom naszej Dzielnicy  w  jednym z lokalnych parków.

    • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    1. Po zapoznaniu się z wnioskami Wydziału Infrastruktury oraz ustnymi opiniami Naczelnika Wydziału Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na:
     • budowę drogi 19 KDL (ul. Silnikowa) i drogi 22 KDL (ul. Centralna) oraz chodnika na fragmencie drogi 45 KD-D (ul. Odlewnicza),
     • zagospodarowanie w 2021 roku wolnych środków finansowych na realizację zadanie
      : „Przygotowanie terenu – usunięcie i wywóz odpadów budowlanych o kodzie 17, hałdy znajdującej się na dz. ew. nr 124/3 z obrębu 2-09-09 przy ul. T. Hennela i Silnikowej w Warszawie, przeznaczonej pod budowę szkoły podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: »Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela«”.
    2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania otrzymał zgodę Zarządu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”, za łączną kwotę 40 000,00 zł (podjęte przez Zarząd w formie uchwały).
    3. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
     • podejmując 28 uchwał, w tym:
      • 2 uchwał w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert pomieszczenia gospodarczego w na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy,
      • uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert garażu wolnostojącego, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu,
      • uchwały w sprawie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej najemcy spowodowanej wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa w Rzeczypospolitej Polskiej.
     • zapoznając się i zatwierdzając do realizacji protokół nr 1/2021 z dnia 05.02.2021 r. zespołu pracowników Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do spraw wskazywania lokali. Rekomendacje ww. gremium przekazane zostały pod obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus, celem dalszego procedowania przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy,
     • zatwierdzając do realizacji Protokół Nr 18 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2021 r.

    Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl .

  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2050 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w projektach uchwał budżetowych wniesione przez:
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z przeznaczeniem na wykonanie komiksu ilustrowanego na podstawie scenariusza o przebiegu strajków robotniczych w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w czerwcu 1976 r.,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT), umowy zlecenia na zatrudnienie osób wspomagających bieżącą pracę wydziału (prace biurowe) oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych,
 • Wydział Infrastruktury, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla podopiecznych Ośrodka,
 • Wydział Kadr, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracowników opłat za studia,
 • Wydział Informatyki, z przeznaczeniem na usługi dostępu do Internetu.
 1. Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
  w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok, które następnie trafią do Rady m.st. Warszawy, celem podjęcia przez nią stosownych uchwał zakresie:
 • planu wydatków bieżących na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania,
  • Zespół Funduszy Europejskich, w związku z przesunięciem na 2021 rok środków finansowych, zaoszczędzonych w 2020 roku przez epidemię koronawirusa, na realizację projektu pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, współfinansowanego przez Unię Europejską,
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
  • Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu parkingu oraz ciągów pieszych Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, położonego przy ul. Orląt Lwowskich.
 • planu wydatków majątkowych na 2021 rok, wniesionych przez:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Nabycie gruntów pod drogi gminne – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15”,
 • „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44, w    zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki”,
 • Wydział Infrastruktury, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  • „Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku
   Leszczyńskiego – rozliczenie z deweloperem”,
  • „Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy – rozliczenie z deweloperem”,
 • „Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego »Niedźwiadek«”,
 • „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”,
 • „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”,
 • „Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego – prace przygotowawcze”,
 • „Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej”,
 • Wydział Ochrony Środowiska, w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 • „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
 • „Realizacja projektu »Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego«”,
 • planu dochodów na 2021 rok, w związku ze zmianami w ww. planie wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok.

(Niniejsze zmiany wymagały również podjęcia przez Zarząd Dzielnicy stosownych uchwał,w których dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2050, w zakresie realizacji zadań wskazanych powyżej).

 1. Zarząd zatwierdził do realizacji kalendarz imprez patriotycznych w Dzielnicy Ursus, na 2021 rok.
 2. Pozytywnie zaopiniował propozycję ponownego zatrudnienia koordynatora do obsługi rządowego programu „Wspieraj Seniora”, z uwagi na jego dalszą kontynuację w bieżącym roku. Zadaniem niniejszej osoby będzie nadzorowanie pracy wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus w zakresie działań podejmowanych w ramach przedmiotowej akcji.
 3. Wydział Sportu i Rekreacji przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekty dwóch uchwał w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:
  • „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku”, na które wpłynęło 27 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 21 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Dzielnicy, na łączną kwotę 190.000 zł,
  • „Szkolenia i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży”, na które wpłynęło 17 ofert,
   z czego 16 spełniło wymagania formalne. Komisja po dokonaniu analizy i oceny dokumentów przekazanych przez oferentów zarekomendowała pozytywnie 15 ofert, proponując jednocześnie wysokość dofinansowania na organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnorodnych dyscyplinach sportowych, na łączną kwotę 650.000 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Zarząd Dzielnicy pozytywnie zarekomendował wskazania Komisji konkursowej podejmując dwie uchwały w powyższych sprawach.

 1. Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus poświęcił wiele uwagi sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy:
  • podejmując 31 uchwał w zakresie udzielenia pomocy mieszkaniowej, zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasoby m.st. Warszawy oraz dodatkowo:
   • dwie uchwały w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert lokali użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowych najemców,
   • jedną uchwałę w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksu użytkowego w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy,
   • dwie uchwały w sprawie zawarcia umów najmu na miejsca postojowe usytuowane w hali garażowej w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie z najemcami wyłonionymi w trybie poza konkursem.
  • Zarząd Dzielnicy również zatwierdził do realizacji Protokół Nr 17 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2021 r., w którym Komisja zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!