Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 37 w dniu 8 lipca 2021 r.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 35/XXXV/2021 z dnia 20 maja 2021 roku z XXXV Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy oraz nr 36/XXXVI/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku z XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 206.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 207.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 208.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy wyłącznie peryferyjnej strefy czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 209.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - druk nr 210 – wprowadzono na sesji.
 9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 211 – wprowadzono na sesji.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – wprowadzono na sesji.
 11. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 2018-2023 za rok 2020.
 12. Interpelacje.
 13. Wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

w trybie zdalnym, o godz. 18:00


Porządek sesji 36 w dniu 17 czerwca 2021 r.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/XXXIV/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku z XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 203.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 204.
 6. Interpelacje.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.

w trybie zdalnym, o godz. 18:00


Porządek sesji 35 w dniu 20 maja 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 195.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – wprowadzono na sesji – druk nr 201.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2020 – druk nr 196.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 197.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 199.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 200.
9. Projekt stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy – druk nr 198.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 34 w dniu 22 kwietnia 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 31/XXXI/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku z XXXI Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, nr 32/XXXII/2021 z dnia 11 marca 2021 roku z XXXII Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy oraz 33/XXXIII/2021 z dnia 18 marca 2021 roku z XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 182.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 183.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 193.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – druk nr 184.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 185.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 186.
10. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 187.
11. Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 188.
12. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 189.
13. Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 190.
14. Projekt uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 191.
15. Projekt uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 192.
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku.
17. Interpelacje.
18. Wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 33 w dniu 18 marca 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 180.
4. Zamknięcie sesji.
w Ośrodku Kultury "Arsus" przy ul. Traktorzystów 14, o godz. 18:00
Porządek sesji 32 w dniu 11 marca 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 30/XXX/2020 z dnia 28 stycznia 2021 roku z XXX Sesji Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2020 rok – druk nr 173.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 174.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 176.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 177.
8. Projekt stanowiska w sprawie poparcia stanowiska nr 8 Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwały XXXVIII/1200/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020r., zmienionej uchwałą nr XL/1255/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 175.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 31 w dniu 18 lutego 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 29/XXIX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku z XXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 158.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 159.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 170 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 171 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część II – druk nr 160.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie zapowiadanych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 161.
10. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 162.
11. Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 163.
12. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 164.
13. Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 165.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 166.
15. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 167.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 168.
17. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 169.
18. Interpelacje.
19. Wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 30 w dniu 28 stycznia 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Panią Agnieszkę Kołaczek.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 152.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2021 – druk nr 153.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2024 – druk nr 154.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. H. na działanie Burmistrza Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 155.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
10. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
11. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za rok 2020.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za rok 2020.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za rok 2020.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
18. Interpelacje.
19. Wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!