string(8) "galerie/"
Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Szkoła w centrum uwagi

Wartość całkowita projektu: 1621990 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1378691 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 września 2010 r. - 30 czerwca 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 459 uczniów z 4 publicznych gimnazjów znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Opis projektu:
Projekt jest adresowany do uczniów pochodzących z trudnych środowisk, wymagających wsparcia, motywacji, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz stworzenia odpowiednich warunków do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Wsparciem zostali objęci uczniowie pochodzący z rodzin niepełnych lub zastępczych, z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem rodziców bądź opiekunów, korzystający z pomocy społecznej, mający problemy z nauką, nadpobudliwością, agresją słowną i fizyczną. Dodatkowo młodzież tą charakteryzuje wycofywanie się w kontaktach z innymi, brak wartości i autorytetów, zachowania aspołeczne, odrzucenie przez rówieśników, brak inicjatywy i krótkotrwała motywacja do podejmowania różnorodnych działań.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, języków obcych, matematyki, informatyki oraz pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych służących wybraniu optymalnej drogi edukacji.
Działania w ramach projektu:
 1. Zajęcia wyrównawcze: zajęcia prowadzone w oparciu o programy dydaktyczne opracowane w ramach projektu:
  • moduł przedmioty humanistyczne,
  • moduł język obcy,
  • moduł matematyka-fizyka,
  • moduł chemia-fizyka,
  • moduł ekologia-przedmioty przyrodnicze,
 2. Zajęcia pogotowia lekcyjnego, które umożliwiają uczestnikom projektu odrabianie lekcji oraz przygotowywanie się do zajęć pod nadzorem nauczyciela.
  • Pogotowie z języka polskiego,
  • Pogotowie z języka obcego,
  • Pogotowie z matematyki,
 3. Zajęcia Edukacji Kulturalnej: to blok zajęć z zakresu rozwijania zainteresowań artystycznych, który ma zachęcać do postawy twórczej, wskazywać na potrzebę rozwijania kontaktów interpersonalnych. Przewidziane zajęcia:
  • Zajęcia teatralne,
  • Zajęcia fotograficzno-filmowe,
  • Zajęcia informatyczne,
  • Zajęcia dziennikarskie,
  • Zajęcia taneczne,
 4. Wyjazdowe szkolenie psychologiczno-pedagogiczne:którego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, uświadomienie uczestnikom projektu ich słabych i mocnych stron, propagowanie zdrowego stylu życia, nauka tolerancji oraz integracja zespołu.
 5. Szkolenie z zakresu predyspozycji zawodowych: celem jest pozyskanie wiedzy o możliwościach przyszłej edukacji w wybranym zawodzie oraz uświadomienie talentów i predyspozycji zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego.
 6. Przegląd Dokonań Uczestników Projektu: poświęcony efektom prowadzonych zajęć, umożliwia zaprezentowanie owoców pracy uczestnikówzajęć „edukacji kulturalnej”.
Placówki objęte projektem:
 • Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Gimnazjum nr 131 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Drzymały 1, 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa

Galeria:

Szkoła w centrum uwagi - Przegląd dokonań uczestników projektu

Szkoła w centrum uwagi - Wyjazd integracyjny

Szkoła w centrum uwagi - Zajęcia taneczne

Szkoła w centrum uwagi - Zajęcia teatralne

Szkoła w centrum uwagi - Zdjęcia wykonane na zajęciach fotograficzno filmowych


Opublikowano: 9 maja 2013 12:03

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!