string(8) "galerie/"
Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła jest fajna

Wartość całkowita projektu: 1885285 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1810285 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 1 lipca 2011 r. - 31 marca 2014 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Grupą docelową jest 600 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Projekt jest adresowany do uczniów klas III-VI.

Opis projektu:
Projekt jest adresowany do uczniów klas III-VI w podziale na grupy po 13-18 osób. Wsparciem są objęci uczniowie pochodzący z rodzin niepełnych lub zastępczych, z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem rodziców bądź opiekunów, korzystający z pomocy społecznej, mający problemy z nauką, nadpobudliwością, agresją słowną i fizyczną. Dodatkowo u młodzieży tej występuje brak wartości i autorytetów, zachowania aspołeczne, odrzucenie przez rówieśników, brak inicjatywy i krótkotrwała motywacja do podejmowania różnorodnych działań.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Poszczególne części projektu obejmują:
 • zajęcia wyrównawcze dla klas III, tj.:
  • język polski (90 godz. lekcyjnych w każdej z 7 grup),
  • matematyka z przyrodą (90 godz. lekcyjnych w każdej z 7 grup),
 • organizację wyjazdów integracyjnych dla uczestników projektu w klasach IV (łącznie 3 wyjazdy po 100 uczestników projektu); wyjazd integracyjny to pomysł szkoły samodzielności i wyzwalania inicjatyw wśród młodzieży, który polega na kształtowaniu charakteru, rozwoju osobowości i zdolności organizacyjnych. W dniach 11-13.05.2012 r. przeprowadzono podwójny wyjazd integracyjny dla klas IV, w którym ostatecznie udział wzięło 190 dzieci. Na 2013 rok planowany jest kolejny wyjazd dla uczestników projektu,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VI, tj.:
  • język polski (360 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
  • matematyka (360 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
  • języki obce (angielski oraz w poszczególnych szkołach francuski, rosyjski i niemiecki – 90 godz. lekcyjnych w każdej z 17 grup),
 • zajęcia dodatkowe, tj.:
  • zajęcia techniczne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
  • zajęcia literacko-dziennikarskie (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
  • zajęcia multimedialne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 10 grup),
 • zajęcia sportowe i taneczne, tj.:
  • zajęcia sportowe (90 godz. lekcyjnych w każdej z 12 grup),
  • zajęcia taneczne (90 godz. lekcyjnych w każdej z 12 grup).
Szkoły biorące udział w projekcie:
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II,
  ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Mariana Keniga 20, 02-495 Warszawa
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa

Galeria:

Nasza szkoła jest fajna - Wyjazd integracyjny dla uczniow klas IV

Odnośniki:


Opublikowano: 9 maja 2013 12:02

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!