Fundusze Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Interaktywnie zintegrowani”

Wartość całkowita projektu: 2319998.5 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1855998.5 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.1.1
Okres realizacji: 1 sierpnia 2019 r. - 31 lipca 2021 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 1100 uczniów (541 dziewcząt, 559 chłopców) i 85 nauczycieli ze Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 14 i Szkół Podstawowych nr 4, 11, 381, 382 w dzielnicy Ursus.

Opis projektu:


Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2,14 i Szkole Podstawowej nr 4,11,381,382) poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla 1100 uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe 85 nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.
Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie weźmie udział 85 nauczycieli (75K i 10M), którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Informacje dodatkowe:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy nauczyciel
3. Formularz zgłoszeniowy uczeń
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel
6. Oświadczenie uczestnika projektu – nauczyciel
7. Oświadczenie uczestnika projektu – uczeń


Opublikowano: 11 lutego 2020 09:14

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!