Fundusze Europejskie
Infrastruktura i ŚrodowiskoFundusz Spójności

Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Wartość całkowita projektu: 9839542.09 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7092563.2 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Okres realizacji: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Opis projektu:
Projekt realizowany był na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na nieruchomościach, które stanowiły tereny zieleni nieuporządkowanej o powierzchni około 4 ha. Były to działki po byłych zakładach ZPC URSUS, które w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oznaczone zostały jako jedne z terenów o największym pozytywnym wpływie na przewietrzanie miasta. Realizacja inwestycji obejmowała uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (tereny podmokłe), aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Park ma charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zachowano, a gatunki drzew i krzewów inwazyjnych zastąpiono przez gatunki rodzime. Część istniejących zbiorowisk została zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczyniło się do zwiększenia różnorodności biologicznej. W konsekwencji, większa bioróżnorodność, wielopiętrowość i wielogatunkowość przyczynia się także do stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. Wprowadzono rośliny stanowiące bazę pokarmową owadów i małych zwierząt kręgowych, ustawiono również budki lęgowe oraz poidełka. Urozmaicenie rzeźby terenu z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów pod niecki i piętrowe nasadzenia roślin stanowi także osłonę od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich ulic. W parku stworzono system niecek bioretencyjnych - odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. System odbiera wody opadowe z powierzchni parku i utwardzonych ciągów pieszych. Rozwiązanie to umożliwia stałe nawodnienie terenu parku. Na terenie parku powstał m.in.: naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów, toaleta publiczna.
W projekcie wprowadzono innowacyjne rozwiązania z ekologicznym mechanizmem wykorzystania elementów pochodzących z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych wykorzystano materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury zostały wykonane z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego. W parku wykorzystano również odnawialne źródła energii poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych dla oświetlenia parkowego. Obszar parku jest otwarty, dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana także dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Celem głównym realizacji inwestycji było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Ursus, poprzez stworzenie unikalnego miejsca służącego ochronie środowiska oraz rozwoju w kierunku zrównoważonej przyszłości. Inwestycja spowodowała zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawę stanu środowiska naturalnego przyczyniającego się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta oraz wykorzystywania wody opadowej. Pośrednim efektem natomiast jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wymiernym rezultatem realizacji projektu jest niewątpliwie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w dzielnicy, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.Opublikowano: 8 maja 2020 12:24

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!