Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Mój wybór moja decyzja-badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników

Wartość całkowita projektu: 2012082 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1710269 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Wola, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 700 uczniów, w tym 300 uczennic ze szkół zawodowych i techników z terenu Dzielnic Ursus i Wola na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej w okresie 24 miesięcy.

Opis projektu:
Cele szczegółowe projektu:
 1. Uświadomienie 400 uczniom i 300 uczennicom mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności i wsparcie w podejmowaniu trafnych wyborów edukacyjnych, zawodowych i życiowych wśród uczniów zakwalifikowanych do projektu.
 3. Wzrost wiedzy nt. przedsiębiorczości wśród uczniów (100 osób, w tym 17 uczennic) i wsparcie polegające na omówieniu wszelkich aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Omówiona będzie sytuacja na rynku pracy i pomoc przy założeniach biznes planu dla zainteresowanych (10 osób, w tym 2 uczennice).
Charakterystyka projektu
 1. Na projekt składa się 7 zadań:
  • Zarządzanie projektem
  • Badanie i diagnoza osobowo-zawodowa uczniów
  • Opracowanie wyników badań i stworzenie port folio
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe z uczniami
  • Coaching w zakresie przedsiębiorczości
  • Kursy przygotowujące do matury
  • Praktyczna nauka zawodu
 2. Z grupy 1482 uczniów szkół zawodowych i techników w Dzielnicach Wola i Ursus na podstawie testów zostanie wybrana grupa beneficjentów ostatecznych – 700 uczniów (400 uczniów i 300 uczennic).
 3. Przeprowadzenie testów:
  • Test Osobowości i Zainteresowań
  • Test Inteligencji Ogólnej
  • Kwestionariusz Nadziei na Sukces
  • Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych będzie podstawą rekrutacji, ale to także istotny element opracowania 700 indywidualnych profili osobowo-zawodowych, w którym wskazane będą mocne i słabe strony ucznia, deficyty i obszary wymagające rozwoju, informacje o predyspozycjach przedsiębiorczych. Na podstawie wyników testów zostanie przygotowane portfolio kariery każdego z uczniów.
 4. Spośród uczniów na podstawie Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych zostanie wybrana grupa 100 osób dla których zostaną zorganizowane zajęcia w zakresie przedsiębiorczości, gdzie poza wiedzą nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej zostaną poruszone także zagadnienia równości płci i sytuacji kobiet w tym sektorze.
 5. Dla grupy 10 uczniów skierowane jest 8-godzinne szkolenie/spotkanie z doradcą zawodowym pogłębiające tematykę przedsiębiorczości. Omówione zostaną zasady i reguły własnej działalności. Będzie możliwość opracowania biznes planu, by po ukończeniu szkoły z gotowym pomysłem móc stać się przedsiębiorcą.
 6. Realizacja projektu ma wpłynąć na wzrost świadomości nt. własnych predyspozycji, typu osobowości i kierunków rozwoju psycho-zawodowego uczniów objętych wparciem.
 7. Celem działań projektowych będzie także uświadomienie na jakie zawody jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Równie ważne będą zagadnienia związane z planowaniem własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rynkiem pracy i sposobami poszukiwania zatrudnienia.
 8. Kursy skierowane są do grupy 220 uczniów/uczennic przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2013.Kursy będą realizowane w grupach 7-12 osobowych, w zakresie 6 przedmiotów wybranych przez uczniów. Kursy będą się odbywać w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, na terenie Dzielnic Wola w godzinach nie kolidujących z nauką szkolną ( popołudnia ewentualnie dni wolne od nauki np. ferie zimowe). Każdy uczeń weźmie udział w 3 kursach, każdy po 35 godzin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Uczestnicy kursu otrzymają materiały pomocowe do każdego z przedmiotów oraz zapewniony będzie catering.
 9. Praktyczna nauka zawodu jest skierowana do 40 uczniów szkół biorących udział w projekcie, w terminie wakacji 2013 roku. Każdy z zakwalifikowanych uczniów odbędzie 1-dno miesięczną praktyczną naukę zawodu, pod okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Praktyki będą płatne z funduszy projektu, ale udział w nich będzie możliwy po spełnieniu warunków: dobra ocena ze sprawowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych.
Grupa docelowa projektu
 1. Grupę docelową projektu stanowi 700 uczniów (400 uczniów i 300 uczennic) ze szkół zawodowych i techników z dwóch dzielnic – Wola i Ursus.
 2. Do projektu zakwalifikowane zostaną uczniowie I i II klas szkół zawodowych oraz I, II i III klas techników.


Opublikowano: 17 kwietnia 2014 11:06

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!