Aktualności
Utrudnienia w Ursusie
21 sierpnia 2018 wtorek
grafika

Od piątku, 24 sierpnia od ok. godz. 11:00 na ul. Traktorzystów w rejonie stacji PKP Ursus ruch będzie odbywał się wahadłowo. Kolejarze odtworzą nawierzchnię jezdni ul. Traktorzystów po pracach związanych z budową przejścia podziemnego do stacji PKP Ursus. W tym czasie ruch w ciągu ul. Traktorzystów będzie odbywał się wahadłowo. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca sierpnia.

Uwaga, wykonawca prac, zleconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe odwołał zapowiadane zamknięcie ul. Cierlickiej. Zmiany w ruchu będą dotyczyły tylko ulic Świerszcza i Traktorzystów. O nowym terminie prac na ul. Cierlickiej powiadomimy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Więcej informacji - http://infoulice.um.warszawa.pl/node/123079

Przetarg na najem nieruchomości
20 sierpnia 2018 poniedziałek

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem 10.08.2018 r. otwiera przetarg na najem nieruchomości wg Wykazu Nr 5/P/2018. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

-złożenie oferty- na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) —w zamkniętej kopercie,
-wpłacenie stosownego wadium na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085
- złożenie dokumentów identyfikujących oferenta wraz z kopią wpłaty wadium -w otwartej kopercie(po jednym komplecie do każdej oferty).

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 w Kancelarii na V piętrze.
2.Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. o qodz. 16.00
3. Warunki dopuszczenia oferty do przetargu są zawarte w „Regulaminie przetargu na wynajem lokali użytkowych/garaży/powierzchni pod reklamę stanowiących własność Skarbu Państwa powierzonych w zarządzanie ZMSP”.
4. Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie składanianie bedą rozpatrywane.
5. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.
6. Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata.
7. Przed podpisaniem umowy najmu, oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
8. Po wygraniu przetargu, oferentowi (najemcy) nie przysługuje prawo ubiegania się o obniżkę stawki czynszu zaproponowanej w przetargu, a remont lokalu najemca wykonuje na własny koszt.
9. Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
10. Zainteresowani oferenci mogą wziąć udział w części otwartej Komisji Przetargowej, która odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie ZMSP przy ul. Prostej 69.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69 pod numerem telefonu 22 551-21-46 lub 22 551-21-47 i na stronie internetowej: zmsp.bip.um.warszawa.pl i www.zmsp.warszawa.pl .

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarząd Mienia Skarb Państwa
Cezary Gawlas

Do pobrania:
- Zawiadomienie o przetargu - do pobrania plik .pdf
- Wykaz Nr 5/P/2018 - do pobrania plik .pdf

98. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r.
16 sierpnia 2018 czwartek
grafika

W 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., 15 sierpnia przy pomniku przy ul. Cierlickiej odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.


– Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej nie byłoby możliwe bez mobilizacji całego społeczeństwa. Wszelkie konflikty polityczne zeszły na dalszy plan. To właśnie Wojsko Polskie, w składzie którego było wielu ochotników, swoim bezprzykładnym wysiłkiem i męstwem stanęło na drodze bolszewickich marzeń o rewolucji światowej. Dlatego Bitwę Warszawską można zaliczyć do najważniejszych w nowożytnej historii Europy – podkreślił podczas uroczystości zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

W uroczystości udział wzięli: zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Jolanta Dąbek, Tomasz Dąbrowski, Stanisław Dratkiewicz, Dariusz Grylak, Waldemar Humięcki, Marianna Jaguścik, Irena Jarzębak, Stanisław Jasiński, Wanda Kopcińska, Maria Miszkiewicz, Dariusz Pastor, Grzegorz Puchalski, Ryszard Rogal, Rafał Włodarczyk, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu dzielnicy.
Zapraszamy do galerii:
- 98. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Spotkanie Policjantów z seniorami w bibliotece w Ursusie
3 sierpnia 2018 piątek
grafika

W dniu 3 sierpnia w bibliotece przy ulicy Keniga 14 odbyło się spotkanie seniorów z Ursusa z Policjantami oraz przedstawicielem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Miało ono na celu zapoznanie uczestników z potencjalnymi zagrożeniami oraz sposobami reagowania w trudnych sytuacjach. W związku z dużą liczbą przypadków wyłudzeń pieniędzy od osób starszych w Warszawie, temu zagadnieniu poświęcono najwięcej uwagi. Ponadto przypomniano obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych. Kolejnym omawianym tematem było bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Policjanci przypominali, aby leki były przechowywane z dala od wnuków. Z uwagi na panującą aurę przedstawiciel Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wskazał na sposoby postępowania podczas upałów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, z którymi zetknęli się uczestnicy spotkania lub które przytrafiły się w ich środowisku. Wykłady tematyczne przeplatane były dyskusją w przedmiotowych tematach. Ponadto uczestnicy zostali poproszeni o dzielenie się pozyskaną wiedzą wśród swoich znajomych. Na zakończenie rozdano wszystkim obecnym ulotki dotyczące zagrożeń "Na wnuczka", sposobu postępowania w przypadku kradzieży bądź zagubienia dokumentów oraz sposobów dbania o bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Ponadto seniorzy uczestniczący w spotkaniu otrzymali odblaski oraz pudełeczka do dziennego dawkowania leków oraz - jak na bibliotekę przystało: zakładki do książek z informacją dot. udzielania pierwszej pomocy wraz numerami alarmowymi.

W załączeniu: Ulotka zadbaj o bezpieczeństwo leków w przydomowej apteczce.pdf

Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów dla RSM „URSUS”
1 sierpnia 2018 środa
grafika

Informujemy, że w wyniku intensywnych starań Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podejmowanych w okresie ostatnich dwóch lat, podpisane zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzenie nr 1197/2018 w sprawie ustanowienia na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS” użytkowania wieczystego gruntów w rejonie ulic Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich i Warszawskiej. Mieszkańcy będą mogli nareszcie w pełni korzystać ze swoich praw do nieruchomości!
Termin dokonania regulacji notarialnej jest planowany po upływie 6 tygodni od dnia 7 sierpnia 2018 r., tzn. od daty ukazania się w prasie ogłoszenia o udostępnieniu wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości. W każdym przypadku warunkiem dokonania regulacji jest jednoczesne potwierdzenie prawidłowości i bezsporności w zakresie przeprowadzonej procedury.

Ogłoszenie
26 lipca 2018 czwartek

Na podstawie Uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ursus odbytego w dniu 16 maja 2018 r., została otwarta likwidacja ww. stowarzyszenia. Powyższe podaje się do wiadomości ogólnej.
Likwidatorem Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ursusie został kol. Jan Trawczyński, tel. 509 454 100.
Podpisano: przewodniczący zebrania Jan Trawczyński, sekretarz zebrania Teresa Oskiera.

Informacja ws. przedszkola przy Dzieci Warszawy 42
18 lipca 2018 środa
grafika

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 lat zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 będą działały, jako oddziały zamiejscowe podległe Przedszkolu nr 418.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Rolką – dyrektorem Przedszkola nr 418, ul. Szancera 7, tel. 22 277 21 08.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!