Aktualności
KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. statutu Dzielnicy Ursus
7 września 2009 -
21 września 2009

Informujemy, że zgodnie § 3 ust. 2 uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LVIII/1748/2009 z dnia 9 lipca 2009 r., Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na temat projektowanego statutu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
Do udziału w konsultacjach społecznych zaprasza się wszystkich mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy oraz dzielnicowe komisje dialogu społecznego.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, w pokoju nr 44, w czasie godzin pracy urzędu oraz drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne trwać będą 14 dni licząc od dnia 8 września 2009 r.

  1. Konsultacje społeczne polegają na wypełnieniu formularzy konsultacji społecznych.
  2. Przed wypełnieniem formularza konsultacji społecznych, pracownik urzędu obsługujący konsultacje społeczne, sprawdza, czy dana osoba ma prawo do udziału w konsultacjach.
  3. W razie potrzeby, w szczególności w przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik urzędu dzielnicy obsługujący konsultacje społeczne, udziela pomocy w wypełnianiu formularzy konsultacji społecznych.
  4. Druki formularzy konsultacji społecznych są dostępne w pokoju 44 oraz na stronie internetowej urzędu.

Wypełnione formularze konsultacji społecznych mieszkańcy wrzucają do specjalnie przygotowanej w tym celu urny, znajdującej się w pokoju w/w .
Tekst jednolity projektu Statutu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy dostępny jest w formie papierowej w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, w pokoju nr 44 oraz w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, pod adresem: www.ursus.warszawa.pl/forum (zakładka: forum - temat: konsultacje społeczne).
Udostępnia się możliwość wypełnienia formularza drogą elektroniczną pod adresem www.ursus.warszawa.pl/konsultacje oraz prowadzenia dyskusji na temat konsultacji społecznych poprzez forum na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy pod adresem: www.ursus.warszawa.pl/forum (temat: konsultacje społeczne).

Przebudowa skrzyżowania Kościuszki - Cierlicka
10 września 2009 -
31 grudnia 2009

Stan robót z dnia 23 listopada 2009

Galeria z dnia 23 listopada 2009

Stan robót z dnia 19 listopada 2009

Galeria z dnia 19 listopada 2009

Stan robót z dnia 4 listopada 2009 Zapraszamy do zapoznania się z nową galerią.

Galeria z dnia 9 listopada 2009 Galeria z dnia 4 listopada 2009

Stan robót z dnia 27 października 2009 Na odcinku ulicy Cierlickiej trwają końcowe prace związane z przebudową linii energetycznej. Dokończono chodnik przy ulicach: Kościuszki i Cierlickiej od strony skweru im. Ks Szklarczyka. Ustawiono krawężniki na połowie wyspy centralnej ronda. Druga połowa powstanie po przełączeniu ruchu na drugą część jezdni. Wykonano wyspę dzielącą na wlocie ul. Cierlickiej. Trwa betonowanie zatoki autobusowej. Rozpoczęto korytowanie ul. Cierlickiej na wlocie do tunelu. Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje prace związane z ustawianiem krawężników na ulicy Cierlickiej w odcinku od ul. Kościuszki do ul. Lalki. W dalszym ciągu prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć terenu budowy z dnia 27 października 2009 r.

Galeria z dnia 27 października 2009 Galeria z dnia 29 października 2009

Stan robót z dnia 20 października 2009 Zakończony został pierwszy etap przebudowy sieci tele-technicznej. Wyburzono mur oporowy przy wjeździe do tunelu na odcinku jezdni, która zostanie poszerzona. Zakończono roboty związane z budową kanału sanitarnego wraz z przyłączami. Wykonano wykorytowanie oraz podbudowę pod przyszłą zatoką autobusową oraz połową jezdni ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Bohaterów Warszawy. Trwa ustawianie krawężnika na łuku południowej części skrzyżowania. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć terenu budowy z dnia 20 października 2009 r.

Galeria z dnia 20 października 2009 Galeria z dnia 21 października 2009

Stan robót z dnia 12 października 2009 Teren inwestycyjny został przekazany wykonawcy 25 września. Do dnia dzisiejszego wykonano prace rozbiórkowe. Na odcinku ulicy Cierlickiej wzdłuż skweru Ks. Szklarczyka zamontowano nowe krawężniki, wykonano koryto pod nową nawierzchnię z podsypki i podbudowy tłuczniowej. Przebudowano również kanalizację deszczową. W chwili obecnej trwa przebudowa sieci teletechnicznej i elektro-energetycznej oraz budowa chodnika. Na odcinku ulicy Cierlickiej przy wjeździe do tunelu trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. ZDM rozpoczął również wymianę krawężników. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć terenu budowy z dnia 13 października 2009 r.

Galeria z dnia 13 października 2009

Konkurs na realizację usług księgowych
21 września 2009 -
25 września 2009

Miasto Stołeczne WARSZAWA – Dzielnica URSUS m.st. Warszawy - ogłasza konkurs ofert na wyłonienie biura bądź osoby na realizację usług księgowych w ramach realizowanego projektu pn. „Tygrysy rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.2 –Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Osoby bądź biura zgłaszające swoje oferty współpracy winny legitymować się wykształceniem wyższym ekonomicznym, znajomością Ustawy o finansach publicznych oraz wiedzą i praktyką w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków EFS. Nieodzowna jest także umiejętność pracy w generatorze wniosków płatniczych. Okres realizacji projektu 01.06.2009r – 29.02.2012r. Rodzaj umowy: umowa – zlecenie. Zapraszamy do składania ofert wraz z podaniem miesięcznej ceny usługi. Oferty ( CV + list motywacyjny ) należy składać drogą mailową do Biura Funduszy Europejskich Dzielnicy URSUS m. st. Warszawy do dnia 25 wrzesień 2009r . Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązane są przynieść ze sobą potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów określających dotychczasową praktykę zawodową oraz przygotować referencje, które podlegać będą weryfikacji. Adres mailowy: wfe@ursus.warszawa.pl lub tygrysy@ursus.warszawa.pl.

Obchody 70. rocznicy powstania Państwa Podziemnego
20 września 2009 -
25 września 2009

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na obchody 70. rocznicy powstania Państwa Podziemnego 25 września 2009 r.
godzina 12.00 Cmentarz ul. Ryżowa godzina 13.00 Obelisk ul. Cierlicka

Modernizacja funkcjonowania Biura Rady
27 sierpnia 2009 czwartek

Link do strony, na której znajduje się informacja dotycząca projektu: www.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIE
30 września 2009 -
3 listopada 2009

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2009-2012, polegających na:

  1. prowadzeniu na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami,
  2. prowadzeniu na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
oraz zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 673 z późn. zm.) do składania ofert. Zlecenie zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z przyznaniem dotacji ze środków publicznych na finansowanie w latach 2009-2012 ich realizacji.
Uchwała nr 489/2009w formacie PDF

Posiedzenia Komisji Rady
12 października 2009 -
15 października 2009

W dniach 12,13 i 15 października br. w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy pl. Czerwca 1976 r., w sali nr 100 odbędą się posiedzenia poszczególnych Komisji Rady na których będzie omawiany m in. załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. tj.

  • W dniu 12.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
  • W dniu 13.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
  • W dniu 15.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!