Aktualności
10 listopada
10 listopada 2008 poniedziałek

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, wyznacza się dzień 10 listopada dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w zamian za 1 listopada 2008r. W dniu 10 listopada Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapewni obsługę mieszkańców. W godz. 8:00-16:00 pracować będzie Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Wydział Budżetowo-Księgowy.

Komunikacja ZTM w dniu 10.11.2008
10 listopada 2008 poniedziałek

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w dniu 10.11.2008r (poniedziałek) obowiązywać będzie specjalna organizacja komunikacji:
TRAMWAJE: - kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego AUTOBUSY: - linie podmiejskie kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego - linie miejskie kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego METRO: - kursować będzie wg rozkładu jazdy soboty SKM: - kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego

Rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 r.
1 października 2008 -
31 października 2008
grafika

W dniach 01 - 31 października 2008 r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 r., zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.
Mężczyźni, którzy nie zgłosili się do rejestracji we właściwym czasie, są obowiązani do spełnienia tego obowiązku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).
Rejestracja obędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój 227, II piętro, w godzinach 900 – 1400.
Zgłaszający się do rejestracji przedpoborowy obowiązany jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w obwieszczeniach.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, jest zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416, z późn. zm.).

Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. 022-478-61-97, 022-478-60-97.

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy
30 października 2008 czwartek

W dniu 30 października 2008r. o godz. 17:00 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głównym tematem obrad będzie omówienie roboczej wersji - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich w Dzielnicy Ursus.

Posiedzenia Komisji.
13 października 2008 poniedziałek

W dniu 13.10.2008r. w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. odbędą się dwa posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Ursus: A) o godz. 1600 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie projektu złącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 6. Dyskusja – wolne wnioski. B) o godz. 1700 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Obchody rocznicowe
10 października 2008 piątek

Bogdan Olesiński BURMISTRZ DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
i
Henryk Linowski PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY

zapraszają na obchody z okazji 39 rocznicy śmierci Generała Kazimierza Sosnkowskiego 10 października 2008 r. (piątek) godzina 1100 - Pomnik poświęcony pamięci generała Sosnkowskiego przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
6 października 2008 poniedziałek

Najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej odbędzie się w dniu 6 października 2008r. o godz. 1700 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976r. w sali nr 100. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Zaopiniowanie uzgodnień Zarządu Dzielnicy Ursus z Gminą Michałowice dot. współfinansowania modernizacji ul. Bodycha. 4. Omówienie projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 5. Sprawy wniesione przez Zarząd. 6. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 7. Wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!