Aktualności
Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
4 sierpnia 2009 wtorek

W dniu 4.08.2009 r. o godz. 1630 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 5. Dyskusja – wolne wnioski.

1 sierpnia 2009 r.
1 sierpnia 2009 sobota
grafika

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, że w dniu 1 sierpnia 2009 r. o godzinie 1700 w celu upamiętnienia 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe.

Zaproszenie
1 sierpnia 2009 sobota
grafika

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryk Linowski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na Obchody 65 rocznicy POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 1 sierpnia 2009 r.

Turniej piłki nożnej plażowej
1 sierpnia 2009 sobota
grafika

Serdecznie zapraszamy na turniej piłki nożnej plażowej, który odbędzie się w najbliższą sobotę 1 sierpnia br., na boisku przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Keniga 20. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił na boiskach piaszczystych i złapać trochę słońca. Ostateczna weryfikacja zgłoszeń odbędzie się w dzień zawodów do godziny 830 rano. Turniej jest całkowicie bezpłatny a dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody.

Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Ursusa
22 czerwca 2009 poniedziałek

W dniu 7 grudnia 2007 r. Komitet Monitorujący ds. rewitalizacji m. st. Warszawy pozytywnie zaopiniował i wysoko ocenił Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Ursus na lata 2007-2013. Dokument został opracowany w Urzędzie Dzielnicy przy współudziale partnerów zewnętrznych – w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki znajdują się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji, a także Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. REWITALIZACJA oznacza działania podejmowane w obszarach miejskich, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy (degradacja pod względem przestrzennym, społecznym i gospodarczym) w celu wyprowadzenia terenów ze stanu kryzysowego i zapoczątkowania rozwoju. Rewitalizacja prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych. Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien realizować następujące cele: * ożywienie społeczno – gospodarcze, * uzyskanie ładu przestrzennego, * przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości, * zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru, * poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców, * zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych, * partycypacja społeczna, a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego, * wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych, * poprawa standardu zasobów mieszkaniowych, * wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji, * zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym. MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY URSUS stanowi część przygotowywanego przez m. st. Warszawę Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013. Jest dokumentem operacyjnym, długookresowym. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców (współwłaścicieli budynków wielo lokalowych) oraz na pozyskiwanych środkach zewnętrznych. Jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji. O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz Władz Dzielnicy Ursus mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe nie działające dla zysku. Jednak każdy projekt zgłaszany do dofinansowania musi wynikać z programu rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do Mikroprogramu, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. W drodze trwających blisko rok konsultacji i uzgodnień do programu rewitalizacji w Ursusie przystąpiło 5 spółdzielni mieszkaniowych i 23 wspólnoty mieszkaniowe. Zgłoszone przez "partnerów zewnętrznych" projekty dotyczą przede wszystkim remontów i modernizacji budynków mieszkalnych. Spółdzielnie zamierzają ponadto odnowić przynależne im tereny podwórzowe – ciągi piesze i jezdne, urządzenia, zieleń. Wspólnoty mieszkaniowe wygospodarują w 9 budynkach pomieszczenia na działalność społeczną (świetlice). Projekty władz dzielnicy Ursus dotyczą przebudowy przestrzeni publicznej w kierunku nadania rewitalizowanym terenom nowych funkcji: rekreacyjno-sportowej i kulturalnej (m.in.: budowa parku przy ul. Jagiełły i ciągu spacerowego wzdłuż ul. Gierdziejewskiego, budowa placów zabawowo-rekreacyjno-sportowych przy szkołach, przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim, rozbudowa na cele społeczne budynku w Parku Achera i odnowa zieleni parkowej). Uporządkowana zostanie też przestrzeń podwórek między restaurowanymi budynkami mieszkalnymi w Starym Ursusie. ZGN podjął zadanie przebudowy altanek śmietnikowych na podwórkach. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z projektami zawartymi w Mikroprogramie rewitalizacji dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Dzielnica Ursus m.st.Warszawy ubiega się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wniosek O dofinansowanie projektu pn."Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim" w ramach RPO-WM Działanie 6.2 Kultura został złożony przez WFE we wrześniu 2008 roku i obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. 4 czerwca 2009 roku w ramach RPO-WM Działanie 5.2 Rewitalizacja miast, został złożony wniosek przez Miasto Stołeczne Warszawa pn."Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st.warszawy w aspekcie ochrony zabytków,poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno kulturowym".Dzielnicowe zadanie pn."Rozbudowa na cele społeczne budynku w Parku Achera i odnowa zieleni parkowej" zostało wybrane spośród projektów innych dzielnic i włączone jako jeden z pięciu projektów do złożonego wniosku.

Wyniki przetargu
7 lipca 2009 wtorek

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108), informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącego własność m. st. Warszawy lokali użytkowych:

 • Lokal a2 przy ul. Bohaterów Warszawy 11w formacie PDF
 • Lokal b2 przy ul. Bohaterów Warszawy 11w formacie PDF

 • Bezpłatne porady prawne
  2 lipca 2009 -
  30 września 2009

  W każdy piątek, w godz. 9-12 w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter) przyjmować będzie prawnik. Bezpłatne porady prawne będą udzielane z zakresu prawa: administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego i spadkowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


    bieżące aktualności     zapowiedzi  
   
  © Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zgłoś problem!