Aktualności
Konkurs ofert
15 września 2009 wtorek

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie na okres trzech lat gruntu położonego w Warszawie przy ul. Szancera 5 z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Przedmiotem konkursu jest dzierżawa gruntu o powierzchni 2215 m2 położonego w Warszawie przy ul. Szancera 5 stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 91 z obrębu 2-11-14, uregulowanego w KW nr WA1M/00189107/2, przeznaczonego na parking samochodowy. Cena wywoławcza netto za dzierżawę 1 m2 gruntu miesięcznie wynosi - 1,50 zł Wadium – 5.000 zł
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

 • wpłacą wadium na rachunek Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136; za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 14.09.2009 r.
 • złożą ofertę udziału w konkursie w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do dnia 14.09.2009 r.
 • zapoznają się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu,

Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 • oferowaną stawkę czynszu,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu,
 • informacja o sytuacji finansowej oferenta umożliwiająca należyte prowadzenie działalności,
 • dokumenty prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wiarygodności oferenta,
 • dowód wpłaty wadium.
Przystępujący do konkursu zobowiązani są do zapoznania się treścią informatora konkursowego, który zawiera Regulamin konkursu, wzór oferty oraz inne wymagane dokumenty. Informator można nabyć w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, Wydział Obsługi Mieszkańców stanowisko Nr 6 – 7 (poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00, wtorek - piątek w godz. 8:00 - 16:00) po wpłaceniu w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus, kwoty w wysokości 20 zł. Konkurs odbędzie się w dniu 15.09.2009 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1, sala nr 102. Wadium zwraca się po ogłoszeniu wyników konkursu, odwołaniu lub unieważnieniu konkursu, w terminie 5-ciu dni roboczych. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który konkurs wygra zaliczone zostanie na poczt kaucji do umowy dzierżawy. W razie uchylania się uczestnika konkursu od zawarcia umowy dzierżawy tj. niestawienie się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium wówczas ulega przepadkowi.
Prezydent m.st. Warszawy może odwołać ogłoszony konkurs z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o konkursie, podając przyczynę odwołania konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój nr 214, telefon 478-60-92 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do udziału w ww. konkursie.

Ursusowska Liga Piłki Nożnej
3 września 2009 -
15 września 2009
grafika

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ursusowskiej Lidze Piłki Nożnej. W chwili obecnej rozgrywki prowadzone są na zasadzie I i II ligi. Zgłoszenia nowych drużyn oraz potwierdzenia udziału przyjmuje Wydział Sportu i Rekreacji dzielnicy Ursus pod adresem mailowym Dominik Wojtak lub ulpn@o2.pl lub pod numerem tel. 0-22/ 4786173 lub 510205783 do dnia 15 września 2009r. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny oraz przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

„KONKURS LATAWCA”
2 września 2009 -
12 września 2009
grafika

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ursusie ogłasza konkurs na najoryginalniejszy latawiec, który odbędzie się 12-go września 2009 roku w Parku Czechowickim podczas imprezy „Pożegnanie Lata” organizowanej przez Urząd Dzielnicy Warszawa Ursus.

 1. Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych.
 2. Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu tj. 12-go września 2009 roku do godziny 14:00.
 3. W dniu konkursu każdy uczestnik zgłasza się wraz z latawcem w wyznaczonym przez organizatora miejscu, potwierdza przybycie i otrzymuje numer startowy.
 4. W konkursie będą brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.
 5. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu z jednym latawcem w każdej kategorii:
  • Latawiec płaski
  • Latawiec skrzyniowy
  • Najatrakcyjniejszy latawiec nielot
 6. Ocena latawca składać się będzie z:
  • Oceny na konstrukcję latawca i jego oryginalność
  • Oceny na staranność wykonania latawca
  • Oceny za oprawę plastyczną
 7. Oceny latawców będzie dokonywać komisja, którą powołuje organizator (Zarząd TPD Ursus)
 8. Przewidziane są następujące grupy wiekowe:
  • Dzieci do 6-go roku życia
  • Dzieci w wieku 7 – 12 lat
  • Dzieci w wieku 13 – 18 lat
Po zakończeniu konkursu przewidziane są dla trzech pierwszych miejsc atrakcyjne nagrody a nagrodę pocieszenia otrzyma każdy uczestnik. Celem konkursu jest:
 • Popularyzowanie zabawy z latawcem jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywizacja pomysłów twórczych
 • Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Zarząd TPD Warszawa Ursus

Sześciolatki – informacje dla rodziców
19 kwietnia 2009 niedziela
grafika

Szanowni Państwo, Warszawa przygotowała dla Waszych dzieci, urodzonych w 2003 roku miejsca w oddziałach dla sześciolatków w przedszkolach i w szkołach podstawowych. Od rodziców zależy, czy zdecydują się posłać dziecko do pierwszej klasy, by już podjęło naukę w szkole, czy też do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole lub przedszkolu. Obecnie naszej Dzielnicy oddziały dla dzieci sześcioletnich funkcjonują w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 oraz w szkołach podstawowych. Na rok szkolny 2009/2010 planujemy utworzenie oddziałów dla dzieci sześcioletnich w następujących placówkach:

 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Orłów Piastowskich 47
 • Szkole Podstawowej nr 11 – ul. Keniga 20
 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 – ul. Sosnkowskiego 10
 • Przedszkolu Integracyjny nr 137 – ul. Zagłoby 11
Wszystkie oddziały przedszkolne zostały przystosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich oraz wyposażone w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne. Przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, funkcjonują nowoczesne, w pełni bezpieczne place zabaw. W bieżącym roku planuje się wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Dyrektorzy szkół wraz z władzami Dzielnicy starają się stworzyć jak najlepsze warunki dla najmłodszych. Wszystkie oddziały dla dzieci sześcioletnich będą zorganizowane zgodnie z ustalonymi, niżej wymienionymi standardami:
 • opieka i bezpieczeństwo - oddziały przedszkolne w szkołach zapewniają wychowanie, zabawę i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa podczas całodziennego pobytu obejmującego:
 • pięć godzin zajęć edukacyjnych, do pięciu godzin (zależnie od decyzji rodziców) bezpłatnej opieki po zajęciach edukacyjnych, z możliwością przebywania w grupie rówieśników pod okiem wychowawców, których kompetencje odpowiadają kwalifikacjom nauczycieli przedszkolnych, co tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • sala - zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej dostosowanej do potrzeb dziecka sześcioletniego, podobnej do sali w przedszkolu, w miarę możliwości w wydzielonej części budynku lub części przeznaczonej dla dzieci z klas 1-3, wyposażonej w: niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dziecka oraz spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, odpowiednie meble (dobrana wysokość, profil siedzeń, bez ostrych krawędzi, itp.) oraz dywany na podłogę,
 • zajęcia dodatkowe – po zakończeniu zajęć edukacyjnych realizowanych zgodnie z podstawą programową szkoły zapewniają sześciolatkom, zgodnie z potrzebami rodziców, bezpłatne zajęcia np.: nauczanie języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach lub inne zajęcia dostępne w szkole dla dzieci z klas pierwszych,
 • opieka psychologiczna – na życzenie rodziców, a także w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, dostępna jest pomoc psychologa, pedagoga i reedukatora w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i pomocy dziecku, opieka specjalistyczna obejmująca także diagnozę logopedyczną dziecka, a w razie potrzeby bezpłatne zajęcia logopedyczne organizowane w szkole,
 • opieka medyczna – każde dziecko w szkole, a zatem także i sześciolatek, ma zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • rewalidację – w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnione są zajęcia rewalidacyjne organizowane w szkole zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu,
 • plac zabaw – jest zorganizowany na terenie szkoły lub w jej pobliżu, wyposażony w urządzenia dostosowane dla dziecka sześcioletniego, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne,
 • wyżywienie – każda szkoła zapewnia całodniowe wyżywienie lub na życzenie rodziców tylko obiady.
Za edukacją dziecka sześcioletniego w szkole podstawowej przemawiają następujące argumenty: 1) brak opłaty stałej, 2) bezpłatne zajęcia dodatkowe oferowane przez szkoły, 3) łagodniejsze przejście z przedszkola do szkoły, o ile rodzice wybiorą oddział dla dzieci sześcioletnich w szkole rejonowej, 4) dostęp do psychologa, pedagoga, reedukatora, 5) zapewniona opieka pielęgniarki szkolnej w czasie pobytu dziecka w szkole. Szanowni Państwo, władze Dzielnicy Ursus dokładają wszelkich starań, by stworzyć najmłodszym mieszkańcom Dzielnicy, zarówno w szkołach podstawowych jak i w przedszkolu bezpieczne i przyjazne warunki do prawidłowego rozwoju. W marcu Dyrektorzy szkół podstawowych zaproszą Rodziców sześciolatków na spotkania informacyjne. Dyrektorzy szkół umożliwią Państwu zapoznanie się z warunkami w szkole i przedstawią ofertę edukacyjną. Zapisy sześciolatków do klas pierwszych w szkołach podstawowych, jeżeli wejdzie w życie ustawa o „zmianie ustawy o systemie oświaty”, będą trwały do 11 maja. Kolejne informacje i harmonogramy zostaną opublikowane na stronach serwisu Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl oraz urzędu dzielnicy Ursus w takich terminach, by mieli Państwo czas na podjęcie decyzji o dalszej drodze kształcenia dziecka.

Przerwa wakacyjna w bezpłatnych poradach prawnych
2 lipca 2009 -
31 sierpnia 2009

Uprzejmie informujemy, iż w okresie lipiec-sierpień nie będą udzielane bezpłatne porady prawne. Natomiast o dyżurach wrześniowych poinformujemy w ostatnim tygodniu sierpnia.

65 lat po Powstaniu Warszawskim
1 sierpnia 2009 sobota
grafika

Sierpień to wyjątkowy miesiąc dla warszawiaków. Dokładnie 65 lat temu wybuchło długo oczekiwane Powstanie Warszawskie. Ostrze Polskiego Państwa Podziemnego zostało skierowane przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy, który od 5 lat okupował Warszawę.
W tym roku obchodzimy 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter. W całym mieście odbywają się liczne koncerty, uroczyste składanie kwiatów w miejscach pamięci oraz imprezy kulturalne, upamiętniające wydarzenia z 1944 roku. 1 sierpnia o godzinie 14.00 delegacja z Bogdanem Olesińskim i Henrykiem Linowskim złożyła kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego Również w dzielnicy Ursus odbyły się oficjalne uroczystości. O godzinie 17.00 w całej dzielnicy rozległ się dźwięk syren i dzwonów kościelnych. Delegacje kombatantów, władz dzielnicy oraz organizacji pozarządowych złożyły kwiaty na grobach ofiar Powstania Warszawskiego, znajdujących się na Gołąbkach. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod Obeliskiem przy ulicy Cierlickiej, gdzie Jan Cierliński ps. „Wicher” odczytał „Apel Poległych”. Po oficjalnej części odprawiona została msza św. w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP. W godzinach wieczornych w Parku Czechowickim odbył się koncert piosenek powstańczych w wykonaniu chóru dziecięcego „D’altro Cantro” oraz zespołu „Mikroklimat”. Po wysłuchaniu godzinnego występu, zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję obejrzeć film Edwarda Munka pt. „Eroica”.

Zmiany w komunikacji
10 sierpnia 2009 poniedziałek
grafika

W związku z awarią magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Spisaka (brak możliwości skrętu z Al. Jerozolimskich w prawo w ul. Spisaka) od 10 sierpnia 2009 r. do odwołania autobusy linii 178 jadące w kierunku krańca PKP URSUS zostają skierowane na trasę objazdową:
Od skrzyżowania Al. Jerozolimskie / Spisaka autobusy tej linii pojadą ulicami: Al. Jerozolimskie – Jesionowa – Bodycha – Spisaka i dalej bez zmian.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!