Aktualności
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
12 kwietnia 2011 wtorek
grafika

W dniu 12.04.2011 r. o godz. 1600 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Hanny Mitury na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.

Remont wiaduktu w ciągu ulicy Traktorzystów
4 kwietnia 2011 -
7 kwietnia 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus informuje, że Zarząd Dróg Miejskich, jako zarządca ulicy Traktorzystów poinformował nas, iż zbliża się przesunięty czas remontu wiaduktu w ciągu ulicy Traktorzystów. Obecnie zgodnie z uzyskanymi informacjami trwają przygotowania do remontu wiaduktu nad ulicą Cierlicką w ciągu ulicy Traktorzystów. Wykonawca (Mosty Warszawa) przystąpi do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, dzięki czemu mieszkańcy Ursusa jeszcze przed rozpoczęciem prac będą mogli zapoznać się z objazdami i przygotować się na duże utrudnienia w ruchu na czas robót. Remont rozpocznie się od rozebrania starej konstrukcji. Wymieniona zostanie struktura wiaduktu, w tym podpory i przęsła. Nowe elementy będą odporne na czynniki atmosferyczne. Zostaną też wymienione schody przyobiektowe. W ramach prac przygotowawczych przełożono już sieci przesyłowe. Przy okazji remontu zostanie podniesiona skrajnia wiaduktu. Jej obecna wysokość to 3,8 m i jest niewystarczająca dla odbywającego się ulicą Cierlicą transportu towarów. Odczuły to mocno dźwigary obiektu, które są obijane przez samochody ciężarowe. Po remoncie prześwit wiaduktu będzie mieć 4 m. Projekt organizacji ruchu na czas remontu zakłada wyłączenie z ruchu ulicy Traktorzystów na odcinku od skrzyżowania z ulicami Władysława Jagiełły i Stanisława Wojciechowskiego do przejścia dla pieszych na wysokości PKP Ursus. Przewidywany objazd ulicy Traktorzystów będzie prowadzić ulicami:

 • od strony Piastowa: Warszawska - Kazimierza Gierdziejewskiego - Posag Siedmiu Panien – Szamoty,
 • od ulicy Stanisława Wojciechowskiego: Władysława Jagiełły - Lalki - Kazimierza Gierdziejewskiego - Posag Siedmiu Panien - Szamoty,
 • od ulicy Cierlickiej: przez rondo w Kazimierza Gierdziejewskiego - Posag Siedmiu Panien – Szamoty,
 • od strony Dzielnicy Włochy: Szamoty - Posag Siedmiu Panien - Kazimierza Gierdziejewskiego - Warszawska,
 • w stronę Piastowa lub Kazimierza Gierdziejewskiego: przez rondo w stronę Cierlickiej lub przez rondo w Lalki w stronę Stanisława Wojciechowskiego.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZDM na czas demontażu płyty wiaduktu i wznoszenia nowej konstrukcji przewiduje się chwilowe wyłączanie ruchu w zagłębieniu ulicy Cierlickiej. Wyłączenia te będą odbywać się w godzinach nocnych. Ruch kołowy tą ulicą będzie odbywać się bez przeszkód w ciągu dnia. Zarząd Dróg Miejskich zakłada, że Wykonawca przystąpi do prac w pierwszym tygodniu kwietnia. Z uwagi na to, że remont będzie prowadzony nad ruchem ulicy Cierlickiej, prace remontowe mogą potrwać do końca roku. Natomiast przywrócenie ruchu na wiadukcie może nastąpić pod koniec wakacji.

Projekt "Wychowawca 45+ XXI wieku"
31 marca 2011 -
7 kwietnia 2011

UniaUrząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ponownie zaprasza nauczycieli z miasta Warszawy chcących podnieść swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze oraz motywację do pracy z uczniami na studia podyplomowe z zakresu Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli w wieku 45+ w ramach Projektu "Wychowawca 45+ XXI wieku". Studia są bezpłatne współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2011 - 29.02.2012 Studia prowadzone są przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny przy ul. Mokotowskiej 16/20 trwają dwa semestry (200 godzin). Zajęcia odbywają się w trybie spotkań weekendowych (piątek po południu, sobota, niedziela) liczba spotkań - nie więcej niż dwa w miesiącu. W programie uwzględniono seminaria oraz zajęcia warsztatowe o tematyce dotyczącej:

  - rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, trudności wychowawczych oraz szans tworzenia skutecznych programów wychowawczych, - ewaluacji programów wychowawczych, - roli i znaczenia konfliktów w różnych okresach rozwoju moralnego dzieci i młodzieży. - przyczyn konfliktów występujących w środowiskach dziecięcych , młodzieżowych, rodzinach, placówkach edukacyjnych, - zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach konfliktów, - niezbędnych umiejętności nauczycieli - będących podstawą radzenia sobie w rozwiązywaniu konfliktów w relacji dorosły - uczeń i wspomagania rozwiązywania konfliktów występujących między uczniami.
Seminaria i zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez:
  - specjalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji oraz mediacji w edukacji, - prawników, specjalizujących się w metodach rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, - psychologów, pedagogów dostarczających szkołom narzędzi do diagnozy procesu wychowania oraz wspierających je w tworzeniu programów wychowawczych, - specjalistów w zakresie kultury dziecięcej i młodzieżowej, - autorów programów, których celem jest diagnoza i przeciwdziałanie agresji, a w szczególności autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz profilaktyki agresji, - autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz demokratyzacji szkoły.
Projektem zostanie objętych 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności wychowawczych. Z uwagi na fakt, iż są to studia skierowane do specyficznej grupy docelowej, projektodawca zakłada utworzenie listy rezerwowej spośród nauczycieli, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Podstawą rekrutacji będą formularze zgłoszeniowe, wiek 45+ zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem specyfiki zawodu oraz kolejność zgłoszeń. Rekrutacja wydłużona do 7 kwietnia 2011 r. Szczegółowe informacje o projekcie w Zespole Funduszy Europejskich, Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój 305/307, tel. 0 22 478 60 27, e-mail:zfe@ursus.warszawa.pl Formularze zgłoszeniowe można składać drogą internetową na adres e-mai: zfe@ursus.warszawa.pl

ZAPROSZENIE
7 kwietnia 2011 czwartek
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień zaprasza na obchody patriotyczne z okazji - Dnia Pamięci Ofiar Katynia

07 kwietnia (czwartek) godz. 1100

Obelisk przy ul. Cierlickiej; złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, przemówienie Burmistrza, apel pamięci, modlitwa – ksiądz z Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Uczestniczą poczty sztandarowe ze wszystkich szkół oraz organizacji kombatanckich; z udziałem Orkiestry Dętej Ziemi Mazowieckiej.

Poszukiwani doradcy zawodowi
28 marca 2011 -
6 kwietnia 2011

Unia

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje doradców zawodowych do prowadzenia zajęć z zakresu predyspozycji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Szkoła w centrum uwagi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychZakres i cel zajęć:
Zgodnie z założeniami Projektu zakres zajęć obejmować będzie: określenie predyspozycji zawodowych oraz przedstawienie ścieżek edukacyjnych dla wybranych zawodów, autoprezentację, pisanie CV oraz listów motywacyjnych. Młodzież dzięki pozyskaniu wiedzy o możliwościach swojej przyszłej edukacji w wybranym zawodzie oraz uświadomieniu swoich talentów i predyspozycji zawodowych pozna pozytywne wzorce zachowań społecznych.

Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w gimnazjach objętych projektem „Szkoła w centrum uwagi”, mających swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 130 ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
 • Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Michała Drzymały 1 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 132 ul. Dzieci Warszawy 42 02-495 Warszawa
 • Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Warszawska 63 02-495 Warszawa
Liczba godzin: 216 godzin lekcyjnych (liczba godzin zajęć przypadająca na poszczególne lata: 2011 r. – 96 h; 2012 r. – 60 h; 2013 r. – 60 h)

Uwaga!!!

 • Wskazana powyżej liczba godzin może ulec zmianie ze względu na liczbę grup objętych projektem w danej placówce szkolnej, aktualne potrzeby uczestników projektu oraz inne zdarzenia losowe.
 • Harmonogram zajęć z zakresu predyspozycji zawodowych będzie dostosowany do planu zajęć placówek szkolnych objętych projektem.
 • Projekt zakłada, iż na jedną grupę przypadać będzie 10 h lekcyjnych. Za godzinę rozumie się jednostkę dydaktyczną w szkole.
 • Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie m.in. sporządzenie 280 indywidualnych diagnoz predyspozycji zawodowych.
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Osoby/instytucje zainteresowane podjęciem pracy w charakterze doradcy zawodowego prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia (stawki godzinowej brutto) pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Kancelaria Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, fax: (22) 478-60-11; Zespół Funduszy Europejskich e-mail:zfe@ursus.warszawa.pl Termin składania ofert upływa 05 kwietnia 2011 r.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
16 marca 2011 -
4 kwietnia 2011
grafika

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Zapowiedź meczu KS Ursus – KS Warta Sieradz
31 marca 2011 -
2 kwietnia 2011
grafika

Przed nami 18. kolejka zmagań na trzecioligowych boiskach grupy łódzko – mazowieckiej. Tym razem do Warszawy przyjedzie drużyna sieradzkiej Warty, która w tabeli jest bezpośrednim sąsiadem i konkurentem „Traktorków” w walce o utrzymanie. Jest to mecz o tzw. „6 punktów”, gdyż różnica pomiędzy obiema ekipami wynosi zaledwie 3 oczka. Niesieni poprzednim zwycięstwem 2:0 nad MKS-em Kutno gospodarze, będą chcieli podtrzymać panujące ostatnio dobre nastroje w klubie. Jesienią po bramkach Sebastiana Sikory i Krzysztofa Rogusa, Ursus odniósł zwycięstwo w Sieradzu 2:0. Czy i tym razem będziemy mogli usłyszeć radosne okrzyki po zwycięskim meczu „Traktorków”? Przekonamy się o tym w najbliższą sobotę. Mecz rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 12:00. na stadionie OSiR przy ul Sosnkowskiego 3. Kibicu, przyjdź i wesprzyj swoim dopingiem naszych zawodników!!!


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!