Aktualności
Nowy termin festynu „Skorosze – osiedle talentów”
16 sierpnia 2011 -
20 sierpnia 2011
grafika

Festyn kończący projekt „Skorosze – osiedle talentów” odbędzie się 20 sierpnia w Parku Achera. Z powodów niezależnych od organizatorów (bardzo zła pogoda) festyn zaplanowany na 31 lipca nie odbył się. Program imprezy pozostaje bez zmian: pokazane zostaną prace plastyczne stworzone przez dzieci, zdjęcia relacjonujące wszystkie działania, a także wyświetlony zostanie film „Tajemnice Księgi Kells” . Organizatorzy przewidzieli także gry, zabawy i konkursy na scenie oraz poczęstunek. Uczestnicy będą mogli zobaczyć także pokaz fire show, a na zakończenie symbolicznie wypuścić w niebo chińskie lampiony. Festyn odbędzie się w Parku Achera w godzinach 16:00-21:30. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie „Skorosze – osiedle talentów”.
Projekt „Skorosze – osiedle talentów” powstał dzięki wsparciu finansowemu Programu Młodzież w Działaniu oraz pomocy Urzędu Dzielnicy Ursus i Biblioteki Publicznej im Wł. Grabskiego w Ursusie.

SPEC będzie się rozwijać z korzyścią dla mieszkańców. Miasto przyspieszy inwestycje.
2 sierpnia 2011 -
15 sierpnia 2011
grafika

Miejska spółka ciepłownicza SPEC wkracza w nowy etap rozwoju. Zgodnie z moimi wcześniejszymi obietnicami wybraliśmy silnego, stabilnego i doskonale znającego polski rynek inwestora. Warszawska spółka ciepłownicza będzie zarządzana przez znaną firmę energetyczną Dalkia Polska, obecną od 15 lat w 40 polskich miastach.
Dla Warszawiaków oznacza to lepszą jakość usług, poprawę obsługi, rozwój infrastruktury, szybsze remonty sieci, dalsze zmniejszanie strat na przesyle ciepła oraz wprowadzanie do oferty nowych usług.
Dzięki sprzedaży SPEC, w krótkim czasie pozyskamy kwotę ponad 1,44 mld zł To umożliwi przyspieszenie ważnych dla miasta i mieszkańców inwestycji. Co ważne, inwestor zobowiązał się, że SPEC zainwestuje w ciągu najbliższych 7 lat 1 miliard złotych, z czego 80 proc. tej kwoty to inwestycje w miejską sieć ciepłowniczą. Dalkia Polska obejmie blisko 85 proc. akcji spółki. 15 proc. trafi do jej pracowników.
To, że SPEC ma nowego inwestora, nie zmienia faktu, że to Warszawa nadal będzie odpowiadać za bezpieczeństwo ciepłownicze mieszkańców. Dostarczanie ciepła mieszkańcom, podobnie jak w przypadku gazu czy prądu jest działalnością regulowaną przez prawo. Oznacza to, że firmy które się tym zajmują nie mają dowolności w kształtowaniu cen. Na straży cen ciepła stoi państwowy – Urząd Regulacji Energetyki, bez którego zgody nie można podwyższyć taryfy.

W Warszawie ceny energii cieplnej były i są najniższe w kraju. Jestem przekonana, że pozostaną takie nadal. Co więcej, porównanie zmian średnich cen ciepła w spółkach ciepłowniczych prywatnych i miejskich w latach 2006 – 2010 pokazuje, że w tych prywatnych rosły one mniej niż w niesprywatyzowanych – odpowiednio 19,5 proc i 21,3 proc. W Poznaniu, gdzie ciepło dostarcza Dalkia, ceny wzrosły zaledwie o 7 proc.
Bardzo zależy mi, aby miasto rozwijało się szybko i z korzyścią dla mieszkańców. Wierzę, że dzięki temu, że SPEC pozyskuje nowego inwestora, odczujecie Państwo pozytywne zmiany. Warszawa nadal będzie dbać o to, aby w Waszych domach było ciepło. Jestem głęboko przekonana, że już niebawem z satysfakcją wspólnie będziemy mogli odczuć efekty podjętych obecnie decyzji.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej
10 sierpnia 2011 -
15 sierpnia 2011
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na uroczystości patriotyczne, związane z obchodami 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Odbędą się one 15 sierpnia 2011 roku. W programie: 10:30 - uroczystości patriotyczne (Obelisk przy ul. Cierlickiej) 11:00 - Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP (ul. Sosnkowskiego 34)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze
3 sierpnia 2011 środa
grafika

Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Asystent/Asystentka kierownika projektu „Nasza szkoła jest fajna”. Projekt rozpoczął się 1 lipca br. i skierowany jest do uczniów ursuskich publicznych szkół podstawowych.

Poczytaj o biletach
5 sierpnia 2011 -
9 sierpnia 2011
grafika

Pasażerów, którzy chcą wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z wchodzącą w życie nową taryfą biletową, zapraszamy na internetowy czat z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego – Leszkiem Rutą.
Czat odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2011, w godz. 12:00–14:00. Aby wziąć udział w internetowej dyskusji należy wejść na stronę: http://chat.ztm.waw.pl (adres zostanie włączony 5 minut przed rozpoczęciem czatu). Wystarczy podać tylko login. Hasło nie jest wymagane.

Nasza szkoła jest fajna
22 lipca 2011 -
2 sierpnia 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oczekuje na oferty nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, do prowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-VI w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska?
28 czerwca 2011 -
1 sierpnia 2011
grafika

16 czerwca 2011 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła uchwałę Nr XVII/356/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała ta określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej:

 1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • osobom prawnym, a w szczególności stowarzyszeniom i fundacjom,
  • przedsiębiorcom-zwanym dalej podmiotami;
 2. jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
Kryterium udzielania dotacji w pierwszej kolejności będzie przeznaczenie środków na realizację inwestycji związanych z:
 1. chroną przeciwpowodziową i małą retencją wodną;
 2. chroną powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 3. usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest;
 4. likwidacją zbiorników bezodpływowych
Wnioski należy składać do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy mieszczącego się na Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie. Do wniosku winny być dołączone dokumenty określone w ustawie. Są to miedzy innymi:
 1. oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której zakres i forma zależy od rodzaju inwestycji;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji;
 3. inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych);
 4. oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały);
 5. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego owywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji przyjmowane są w BOŚ od dnia 2 stycznia do dnia 31 maja – odnośnie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku następnym, (dotyczących szczegółowych zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji: z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych).
Wnioski na realizację inwestycji w roku 2012 należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2011 r (dotyczących szczegółowych zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji: z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych).Za datę złożenia wniosku o dotację uznaje się datę wpływu do BOŚ.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!