Aktualności
Centrum DZWONI dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
13 września 2011 -
30 września 2011
grafika

 
Rafał Balicki ma 32 lata. Urodził się i wychował w Warszawie. Tutaj ukończył szkoły: podstawową i technikum elektromechaniczne. Tutaj zdobył prawo jazdy, znalazł żonę i tu pod koniec września przyjdzie na świat jego pierwsze dziecko. I nie byłoby w tym życiorysie nic zaskakującego gdyby nie to, że jego bohater jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Pan Rafał to również jeden z pierwszych warszawiaków, którzy znaleźli pracę dzięki pomocy stołecznego Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, obchodzącego w tym roku 5-lecie działalności. Oni też mają prawo pracować! – Zacząłem się rozglądać za pracą już po technikum, ale nic nie znalazłem. Trzy lata przesiedziałem w domu, a potem dwa lata w warsztatach terapii zajęciowej. To właśnie w WTZ-cie, w 2006 r. dowiedziałem się o Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI. Po kilku miesiącach od zgłoszenia się do Centrum miałem już posadę i to nie w zakładzie pracy chronionej – opowiada Rafał Balicki, który od kilku lat pracuje jako pomocnik brygadzisty w Stacji Demontażu Pojazdów firmy „System A-Z” zajmującej się zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, komunalnych, zużytego sprzętu oraz kasacją pojazdów. Krzysztof Jagodziński, również niepełnosprawny intelektualnie warszawiak, jest 10 lat młodszy od Rafała, ale przeszedł dłuższą „drogę zawodową”. Z wykształcenia jest sprzedawcą. Marzył, aby pracować w cukierni. – I moje życzenie spełniło się, bo pierwszą pracę dostałem u jednego z największych w Polsce producentów słodyczy - żartuje Krzysztof Jagodziński. Kiedy po 1,5 roku jego umowa na czas określony wygasła, a pracodawca jej nie przedłużył, Krzysztof zarejestrował się w Urzędzie Pracy. – Dostałem kilka ofert, ale kiedy dzwoniłem albo jechałem do danej firmy to okazywało się, że miejsce już jest zajęte. Dzięki pracownikom opieki społecznej dotarłem do Centrum DZWONI. Zarejestrowałem się tam w marcu br., a teraz już pracuję - opowiada Krzysztof Jagodziński, również pracownik „System A-Z”. Osoby niepełnosprawne intelektualnie (dawna nazwa: upośledzone umysłowo) to jedna z najbardziej narażonych na wykluczenie zawodowe grup w całej społeczności niepełnosprawnych Polaków. Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności mają ogromne trudności z samodzielnym znalezieniem pracy. Wciąż jeszcze panuje krzywdzące przekonanie, że powinny być zatrudniane tylko w zakładach pracy chronionej (ZPCHr). – A przecież osoby te nie są ubezwłasnowolnione i mogą w pełni korzystać z praw obywatelskich, w tym prawa do pracy na stanowisku odpowiadającym ich wiedzy i umiejętnościom. Nie ma więc przeszkód, aby pracowały także na tzw. otwartym rynku pracy, czyli instytucjach publicznych i firmach, które nie mają statutu ZPCHr. To główny cel naszej działalności – pozyskać właśnie na tym rynku stałe miejsca pracy dla jak największej liczby osób niepełnosprawnych intelektualnie - mówi Monika Zakrzewska, koordynator projektu Centrum DZWONI. Centrum DZWONI pomaga już 5 lat Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI powstało w 2006 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. To obecnie jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia licencjonowana agencja, która zajmuje się aktywizacją zawodową oraz pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Warszawie oraz w gminach warszawskiego powiatu zachodniego: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Od października 2010 r. do końca listopada 2012 r. projekt Centrum DZWONI realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.) a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, klienci Centrum otrzymują – bezpłatnie! – specjalistyczną pomoc w postaci m.in. indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, przygotowania Indywidualnego Planu Działania uwzględniającego nie tylko wykształcenie, ale i stan zdrowia, predyspozycje osobowe i oczekiwania klienta, a także siedmiodniowych warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych oraz wsparcia psychologicznego i merytorycznego (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) podczas całego procesu poszukiwania pracy. Klienci Centrum odbywają też jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki w warszawskich firmach. - Zarówno podczas warsztatów i praktyk, jak i w trakcie stażu zawodowego i po zatrudnieniu, każdy z naszych klientów wspierany jest indywidualnie przez trenera pracy – mówi Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI. Zadaniem tej osoby jest przeszkolenie niepełnosprawnego pracownika w wykonywaniu powierzonych mu czynności, dostosowanie zakresu zadań do jego możliwości, a także pomaganie mu np. przy załatwianiu formalności kadrowych, zintegrowanie go z zespołem, a często też przeszkolenie sprawnych pracowników jak mają postępować, komunikować się z niepełnosprawnym intelektualnie koleżanką lub kolegą. - Na tym właśnie polega zatrudnienie wspomagane, które propagujemy wśród warszawskich firm. Ważne jest też to, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów pracy trenera, bo jest on już pracownikiem Centrum DZWONI – wyjaśnia Elżbieta Siwczak. W każdej firmie jest zajęcie - Niepełnosprawność intelektualna to nie choroba, ale stan umysłu – mówi Elżbieta Siwczak. - Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności mogą mieć trudności z wysławianiem się, uczeniem lub odbiorem złożonych komunikatów, ale pracują tak jak osoby sprawne. Potrzebują więcej czasu, aby opanować czynności na danym stanowisku, ale są pracownikami pełnymi zaangażowania i chęci do pracy. Rafał i Krzysztof zajmują się demontażem zużytych pojazdów na części oraz rozdzielaniem, segregowaniem, pakowaniem poszczególnych elementów według surowców, z których zostały wykonane - np. szkła, plastiku, metali. Praca ta nie należy do lekkich, ale obaj są z niej zadowoleni. – Przez siedem godzin dziennie zajmujemy się samochodami. Czy może być lepsze zajęcie dla mężczyzny? – żartują. Właśnie przy czynnościach prostych i powtarzalnych najlepiej sprawdzają się pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie chętnie zatrudniani są więc przez firmy z takich branż jak: handel (np. przy metkowaniu towarów, wypakowywaniu ich i układaniu na półkach), produkcja (np. przy składaniu i pakowaniu gotowych produktów itp.), HoReCa - hotele, restauracje, catering (np. przy sprzątaniu, myciu okien, zmianie pościeli, czyszczeniu i układaniu sztućców, zmywaniu, krojeniu i porcjowaniu produktów żywieniowych itp.), ogrodnictwie (np. przy sadzeniu roślin i ich pielęgnacji), a także w pracach introligatorskich, administracyjnych (np. przy segregowaniu lub niszczeniu dokumentów) oraz przy opiece nad osobami starszymi. – W każdej firmie są takie prace, które sprawnym pracownikom wydają się monotonne, więc wykonują je niechętnie, a które z powodzeniem można powierzyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z naszych zadań jest też pomoc pracodawcom w „odnalezieniu” w ich firmach stanowisk właśnie dla pracowników z tym rodzajem niepełnosprawności – mówi Sylwia Lipińska, specjalista ds. kontaktów z pracodawcami z Centrum DZWONI. I w biurze, i w sklepie Centrum DZWONI współpracuje obecnie z ok. 20 pracodawcami z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Stanowisk pracy na warsztaty, praktyki i staże zawodowe użyczają m.in. instytucje publiczne – np. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biblioteka Narodowa, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, publiczne biblioteki dzielnicowe na Woli i Bielanach oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum DZWONI zajmuje się także doradztwem personalnym dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu 5 lat działalności Centrum DZWONI z oferowanego przez niego kompleksowego wsparcia zawodowego skorzystało ok.150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a kolejne 100 otrzymało pomoc psychologa i doradcy. Stałe zatrudnienie znalazło 60 osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jeden z nich od 2,5 roku jest pracownikiem Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy. Powierzono mu obowiązki gońca. – Poszczególne biura naszego Urzędu mieszczą się w kilku siedzibach na terenie miasta. Goniec jest potrzebny, aby komunikacja między nimi była ciągła i szybka. Wiele informacji przesyłamy elektronicznie, ale są dokumenty, które muszą dotrzeć do poszczególnych biur w oryginale. Gdybyśmy chcieli je wysyłać firmą kurierską, albo pocztą to po pierwsze: byłyby to ogromne koszty dla Urzędu, a po drugie na załatwienie jednej sprawy Warszawiacy musieli czekać miesiącami. A dostarczenie dokumentu nie polega tylko na położeniu go na odpowiednim biurku. Konieczne jest także dopilnowanie, aby np. nie został zniszczony lub skradziony, a także przyjęty formalnie przez odbiorcę. Goniec to bardzo odpowiedzialne stanowisko - mówi Bogdan Jaskołd, dyrektor Biura Polityki Społecznej, które zatrudnia także pracowników z innymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. ruchową oraz dysfunkcjami narządu słuchu. Rekrutacja wciąż trwa! – Czekamy na wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które poszukują pracy i mają problemy z jej samodzielnym znalezieniem. Zapraszamy zwłaszcza te osoby, z którymi to pracodawca rozwiązał umowę. Informacje o naszym programie znajdują się na: www.centrumdzwoni.pl. Aby do niego przystąpić trzeba zadzwonić pod numer: 22 620 30 31 i umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym Centrum – zachęca Monika Zakrzewska. Centrum DZWONI zaprasza również do swojego stoiska informacyjnego podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 17 września br., na Krakowskim Przedmieściu, w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Obywatelskich. Na stoisku będą dyżurować trenerzy pracy oraz specjalista ds. kontaktów z pracodawcami. Odpowiedzą oni na wszystkie pytania zarówno osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak ich rodziców, opiekunów, a także pracodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z Centrum i zatrudnić pracowników z tym rodzajem niepełnosprawności.

* * *
Szczegółowych informacji na temat Centrum DZWONI udzielają: Monika Zakrzewska – koordynator projektu – tel. 696 444 462; monika.zakrzewska@centrumdzwoni.pl Magdalena Gajda – specjalista ds. promocji – tel. 510 470 971; magdalena.gajda@centrumdzwoni.pl
Autor załączonych fotografii:
Rafał Motyl, Urząd M. St. Warszawy
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI Ul. Kacza 21; 01-064 Warszawa; tel.: 22 620 30 31; 510 470 931 e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl ; www.centrumdzwoni.pl

Poszukujemy nauczycieli dyplomowanych do prowadzenia zajęć informatycznych
20 września 2011 -
28 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje nauczycieli dyplomowanych do prowadzenia zajęć informatycznych w ramach projektu „Szkoła w centrum uwagi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szczegóły w załączniku

Poszukujemy specjalistów do wydania publikacji
2 września 2011 -
23 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje osób do realizacji zadania pn. „Opracowanie końcowej publikacji do projektu „Tygrysy rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Priorytet 9.2
Dokumentacja w załączniku

XV Festiwal Nauki w Bibliotece Publicznej w Ursusie
31 sierpnia 2011 -
22 września 2011
grafika

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus zaprasza na wykłady multimedialne w ramach XV Festiwalu Nauki. Na wszystkie spotkania wstęp jest darmowy. W programie festiwalu: Grafen na świecie i w Polsce: zastosowania i perspektywy Grafen na świecie i w Polsce: zastosowania i perspektywy Wykład multimedialny dr hab. Andrzeja S. Wysmołka - fizyka zajmującego się fizyką ciała stałego, prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki UW. Niezwykłe własności grafenu wzbudziły ogromne nadzieje na jego zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Profesor przedstawi aktualny stan wiedzy na temat grafenu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich naukowców w tej dziedzinie. Spotkanie odbędzie się w ramach XV Festiwalu Nauki. 19 września (poniedziałek), godz. 12:00 Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47 Architektura obiektów sportowych Wykład multimedialny prof. Wojciecha Zabłockiego - architekta i olimpijczyka, wielokrotnego mistrza Polski w szermierce. Spotkanie poświęcone będzie architekturze obiektów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów autorstwa Wojciecha Zabłockiego. Prezentacja obejmie między innymi: Ośrodek Olimpijski w Latakii w Syrii, Tor kolarski BGŻ Arena w Pruszkowie oraz nowe stadiony piłkarskie na EURO 2012. Spotkanie połączone będzie z promocją książki Wojciecha Zabłockiego - „Architektura-Architecture”. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Są to przede wszystkim autorskie projekty, jak również zdjęcia, rysunki i szkice związane z realizowanymi obiektami. Spotkanie odbędzie się w ramach XV Festiwalu Nauki. 20 września (wtorek), godz. 12:00 Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47 Technologie, które zmieniają świat Wykład multimedialny dr Jacka Szczytko - adiunkta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. W jaki sposób nanotechnologia, badania DNA lub nowe technologie multimedialne będą wpływać na nasze życie w przyszłości? Jaki jest stan badań nad teleportacją? Spotkanie odbędzie się w ramach XV Festiwalu Nauki. 22 września (czwartek), godz. 12:00 Czytelnia Naukowa Nr XIX, Plutonu Torpedy 47

„Poszukujemy organizatorów wyjazdów integracyjnych (zielonych szkół) dla uczniów klas IV”
8 września 2011 -
15 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje organizatorów wyjazdów integracyjnych (zielonych szkół) dla uczniów klas IV ursusowskich szkół podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W załączeniu znajdą Państwo zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu "Nasza szkoła jest fajna".

Poszukujemy nauczycieli dyplomowanych do prowadzenia zajęć informatycznych
6 września 2011 -
14 września 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje nauczycieli dyplomowanych do prowadzenia zajęć informatycznych w ramach projektu,. „Szkoła w centrum uwagi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Dokumentacja w załączniku

Przyjacielu, ustąp miejsca
23 sierpnia 2011 -
11 września 2011
grafika

To już kolejna edycja akcji promującej etyczne postawy wśród pasażerów komunikacji miejskiej, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kampania „Przyjacielu, ustąp miejsca” uczy warszawiaków życzliwości w stosunku do współpasażerów - ustępowania miejsca kobietom w ciąży, osobom w wieku dojrzałym oraz osobom z dysfunkcjami. Zarząd Transportu Miejskiego chce, aby przesłanie kampanii przebijało się na co dzień do świadomości pasażerów i wyrobiło w nich odruch ustępowania miejsca osobom potrzebującym. Kolejna edycja kampanii jest poświęcona osobom niepełnosprawnym w komunikacji i jest planowana w terminie 29 sierpnia 2011 r. – 11 września 2011 r.
Sczegóły w załączniku


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!