Aktualności
Od kwietnia remont generalny drogi startowej na Lotnisku Chopina
2 kwietnia 2013 -
30 września 2013
grafika

Planowany remont drogi startowej DS-3 na Lotnisku Chopina został przesunięty na 22 kwietnia. Przez pięć miesięcy zamknięta będzie droga startowa z powodu generalnego remontu. W tym czasie wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania) wykonywane będą wyłącznie na drodze startowej DS-1 zlokalizowanej na osi Ursynów-Ursus. Władze lotniska przepraszają mieszkańców tych dzielnic za możliwe uciążliwości i proszą o wyrozumiałość.
Konieczność przeprowadzenia remontu wynika z naturalnego zużycia materiałów wykorzystanych do budowy. Ostatni poważny remont drogi DS-3 miał miejsce prawie 30 lat temu. Dotychczasowe utrzymanie było możliwe dzięki realizowanym przez służby lotniska naprawom cząstkowym, które jednak nie mogą w dłuższej perspektywie czasu zastąpić remontu generalnego.
Naprawa drogi startowej związana będzie z kilkoma istotnymi zmianami. Przede wszystkim o ponad 600 m przesunięty zostanie próg lądowania w kierunku „33” (znad Piaseczna) co zmniejszy dostępną długość drogi do lądowania z około 3700 m do nieco ponad 3000 m. Ponadto wybudowana zostanie nowa droga szybkiego zjazdu Sierra 2, która będzie umożliwiała skołowanie lądujących samolotów do skrzyżowania z drogą kołowania A (Alfa) wprost w drogę kołowania Z (Zulu).
- Dzięki tym dwóm zmianom zwiększona zostanie przepustowość drogi startowej, co oznacza, że będziemy mogli obsłużyć więcej operacji startów i lądowania – wyjaśnia Andrzej Ilków, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Lotniska Chopina.
Remont obejmie również zmianę nawierzchni progów drogi z betonowej na asfaltobetonową. Wymiana wynika z faktu, że beton jest trudniejszy w utrzymaniu i remoncie oraz bardziej podatny na zmiany temperatur. Jednocześnie nowe technologie wykonywania nawierzchni asfaltowych (o tzw. wysokim module sztywności) zapewniają dużą odporność na odkształcenia przy jednoczesnej dużo lepszej możliwości dokonywania ewentualnych napraw (wystarczą remonty cząstkowe wykonywane w nocy, zamiast prac wymagających zamknięcia drogi na okres miesiąca, co stosowane było dotychczas).
Na całej długości drogi wymieniona zostanie także warstwa ścieralna i częściowo warstwa wiążąca, podniesiona zostanie nośność nawierzchni (PCN) oraz zwiększony zostanie spadek poprzeczny drogi startowej (jej pochylenie) do 1 proc. co poprawi odpływ wody. Równolegle z remontem drogi startowej wykonane zostaną również remonty dróg kołowania Alfa (A0, A1, A2), Romeo (R1 i R2), Oscar (O1) i Sierra (S).
Droga DS-3 zamknięta zostanie w nocy z 2 na 3 kwietnia. Remont planowo powinien zakończyć się do 2 września. W tym czasie wszystkie starty i lądowania samolotów odbywać się będą na krótszej drodze DS-1 o azymucie 11/29. Oznacza to, że ścieżki podejścia do lądowania oraz korytarze startowe przebiegać będą nad Ursynowem oraz Ursusem. Mieszkańcy Piaseczna, Włoch i Bemowa będą mieli w tym czasie więcej spokoju.
- Wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz liniami lotniczymi pracujemy nad tym, żeby uciążliwość hałasowa powodowana przez samoloty była jak najmniejsza. Niestety hałasu całkowicie wyeliminować się nie da. Ubolewamy nad tym i prosimy wszystkich mieszkańców Ursynowa i Ursusa o wyrozumiałość – mówi Radosław Żuk, dyrektor Biura Public Relations Lotniska Chopina.

Informacja dla Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2 maja 2013 czwartek
grafika

W związku z niepokojami wokół organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach w nowym roku szkolnym zapewniam, że wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach, tak jak do tej pory, będzie realizowane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Stanowczo dementuję informację o ograniczeniu liczby zajęć specjalistycznych dla dzieci do jednego zajęcia tygodniowo.
Ze sposobu liczenia puli godzin w przedszkolach na poszczególne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żaden sposób nie należy wyciągać wniosku, że zajęcia specjalistyczne będą limitowane lub, że dziecko będzie miało jedno zajęcie tygodniowo.
Wyliczona dla przedszkola pula godzin stanowi podstawę organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (standard) a godziny dodatkowe, zgodnie z potrzebami, po analizie zaleceń zawartych w orzeczeniach, przyznaje burmistrz dzielnicy na wniosek dyrektora przedszkola. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.) nakłada na przedszkola i szkoły obowiązek realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacji zajęć specjalistycznych.
Zapisy Rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno'pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487 z późn. zm.) pozwalają na organizację zajęć specjalistycznych w grupach, np.:

 • zajęcia logopedyczne – do 4 dzieci,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - do 5 dzieci,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym – do 10 dzieci.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) zawiera zapis o dostosowaniu zajęć do możliwości rozwojowych dzieci, zgodnie z którym powinny one wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
Dyrektor placówki, znając dokładnie indywidualne potrzeby dziecka, będzie decydował, czy może ono uczestniczyć w zajęciach grupowych, czy też bezwzględnie wymaga terapii indywidualnej. To do dyrektora przedszkola należy ocena sytuacji i określenie liczby godzin zajęć zapewniających właściwą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Zwracam również uwagę na fakt, że zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dotyczącymi organizacji zajęć logopedycznych, od września przeznaczamy dodatkowo 800 godzin na realizację tych zajęć tak, aby opieką logopedyczną objęte zostały wszystkie potrzebujące dzieci. Corocznie tworzymy w Warszawie coraz więcej oddziałów integracyjnych w przedszkolach, starając się zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę, między innymi poprzez finansowanie dodatkowych etatów pomocy nauczyciela.
Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

Spacerem nad rzekę
4 lipca 2013 -
30 września 2013
grafika

Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat zagospodarowania nadwiślańskich brzegów. Konsultacje nietypowe, bo pod postacią otwartych spotkań na miejskich plażach oraz spacerów konsultacyjnych. Pierwszy taki spacer odbędzie się na prawym brzegu Wisły już w najbliższą sobotę, 6 lipca, o godz. 10:00.

Sobotnia wędrówka wyruszy z przystanku autobusowego w kierunku Falenicy, zlokalizowanego na ul. Wał Miedzeszyński w Wawrze, przy ul. Romantycznej. Będzie ono poświęcone terenowym punktom obserwacji ptaków.

Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań mieszkańców stolicy i wspólne zaplanowanie możliwych do realizacji przedsięwzięć związanych z warszawską Wisłą. Jednym z zagadnień poddanym konsultacjom będzie utworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego wzdłuż brzegów rzeki, wraz z miejscami obserwacji ptaków. Unikalne lasy łęgowe i naturalny układ nabrzeża powodują, że obszary te stanowią siedlisko wielu ciekawych gatunków ptaków oraz innych zwierząt. Już teraz ornitolodzy i amatorzy ptasich obserwacji wykorzystują nadwiślańskie tereny do prowadzenia działań przyrodniczych, a w przyszłości będą one jeszcze bardziej dostępne, m.in. dzięki oznakowaniu i wyposażeniu w lunety kilku punktów najbardziej nadających się do prowadzenia ptasich obserwacji. W trakcie konsultacji mieszkańcy mogą wskazać miejsca, w których chcieliby korzystać z takich możliwości. Pozwoli to na skierowanie ruchu turystycznego w konkretne miejsca, zmniejszając go w miejscach ważnych z punktu widzenia ochrony ptaków i ich siedlisk.

Tematem konsultacji społecznych będzie również zagospodarowanie plaż miejskich na Saskiej Kępie i Żoliborzu oraz wyposażenie planowanego pawilonu edukacyjnego. Naturalnie piękne piaszczyste plaże to niezwykły atut Warszawy, o który należy dbać i odpowiednio eksponować, zapraszając do korzystania z nich Warszawiaków i turystów. Zadaniem konsultacyjnym jest wypracowanie wizji plaż i ich wyposażenia, które pozwoli na jak najpełniejsze ich wykorzystanie i jeszcze mocniej zachęci mieszkańców stolicy do spędzania na nich wolnego czasu.

W ramach konsultacji odbędą się:

 • spacery do punktu widokowego planowanego szlaku edukacyjno-rekreacyjnego (odbędą się cztery spacery do różnych punktów),
 • spotkania na plażach miejskich przeznaczonych do zagospodarowania,
 • warsztaty na temat programu i wyposażenia pawilonu edukacyjnego.

Konsultacje z mieszkańcami będą prowadzone do końca września 2013 roku. Szczegółowe informacje o odbywających się spotkaniach oraz o projekcie można uzyskać na www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz www.wislawarszawska.pl, a także pisząc na adres: konsultacje@um.warszawa.pl.

Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowanego przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji:

Monika Żukowska
Wydział Prasowy
Urząd m.st. Warszawy
tel. 22 4433389, 519066206
mzukowska@um.warszawa.pl

Marta Kałużyńska
koordynator konsultacji społecznych
Projekt Life +
tel. 504826272

Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow.

Portret pamięciowy gwałciciela z Lasu Kabackiego
6 września 2013 -
30 września 2013
grafika

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 19 w pobliżu ulicy Moczydłowskiej na terenie Lasu Kabackiego. Sprawca zaatakował kobietę, która zeszła ze ścieżki w głąb lasu.
Portret pamięciowy opublikowano na stronie Komendy Stołecznej Policji. Rysopis sprawcy: wiek około 35 la, wzrost co najmniej 190 cm, muskularna budowa ciała, twarz owalna, cera opalona, włosy ciemne, proste, kilkucentymetrowe. Mężczyzna był ubrany w jasną koszulkę z krótkim rękawem, długie spodnie. Na rękach miał czarne rękawiczki.
Osoby, które 30 sierpnia przebywały na terenie i w pobliżu Lasu Kabackiego i mogły widzieć mężczyznę, którego rysopis i portret pamięciowy publikujemy, prosimy o kontakt z policją.
Informacje można przekazywać do komendy rejonowej policji przy ulicy Malczewskiego, a także dzwoniąc na numery telefonów: 22 6031454 lub 22 6031156. Informacje można przekazywać również na alarmowe numery policji: 997 i 112.

Bądź Bohaterem na „Hasance”
30 września 2013 poniedziałek
grafika

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Ursusa i nie tylko do wspólnej pracy na Placu Zabaw „Hasanka”.
30 września przyszli bohaterowie, którzy chętnie upiększą plac zabaw spotykają się o godzinie 13:00 na placu zabaw.
Możesz przyjść z dzieckiem, całą rodziną, ze znajomymi.
My zapewniamy narzędzia do pracy potrzebujemy teraz tylko twojej pomocy, by plac odzyskał swoją dawną świetność.
Nie ważne ile czasu poświęcisz ważne, że tego dnia pomożesz nam w pracach na największym w warszawie placu zabaw dla dzieci, który polecany jest przez "Rybkę Mini Mini" każdy rodzic wie o co chodzi.
W programie dnia:

 • prace naprawcze na placu w fantastycznym towarzystwie
 • odświeżanie ławek zadbanie o roślinność na placu zabaw
Co zyskujemy?
 • radość dzieci
 • wspólnie spędzony czas na świeżym powietrzu
Akcję rozpoczął Komitet sklepu Gigamarket ze wsparciem koordynatora z działu 12 pod bacznym okiem specjalisty do spraw technicznych.
Czekamy teraz na Ciebie!
Im więcej nas się zbierze tym pracy będzie mniej, pomysłów więcej, czasu więcej i mnóstwo radości dzieciaków!
Dla każdego dziecka, które tego dnia pojawi się z rodzicem, bądź opiekunem i pomoże nam czeka mały upominek - zestaw małego ogrodnika.
Leroy Merlin Gigamarket

74. rocznica. Powstania Polskiego Państwa Podziemnego
28 września 2013 sobota
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Hufiec ZHP Ursus zapraszają obchody patriotyczne 28 września 2013 r. godz. 11:00

 • 74. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego Obelisk ul. Cierlicka
 • uroczyste odsłonięcie kamienia hm. Edmunda Pokrzywy. Uroczystość związana jest z 80-cio leciem ZHP w Ursusie.
w programie:
 • przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • krótka modlitwa
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 • uroczyste odsłonięcie oraz poświecenie kamienia hm. Edmunda Pokrzywy
Park Czechowicki wejście od ul. Sosnkowskiego

Dzień Otwarty w PGNiG TERMIKA
28 września 2013 sobota
grafika

28 września 2013 r., w godzinach 9:00 - 15:00, w zakładach: Elektrociepłownia Żerań, przy ul. Modlińskiej 15 i Elektrociepłownia Siekierki, przy ul. Augustówka 30 odbywa się Dzień Otwarty.
Elektrociepłownia Siekierki – to największa elektrociepłownia w Polsce, będzie można tu obejrzeć m.in. rozładunek węgla na wywrotach, instalację odsiarczania wraz z nastawnią, maszynownię, nastawnie CDC (Centralna Dystrybucja Ciepła) oraz nastawnię elektryczną.
Elektrociepłownia Żerań - to drugie co do wielkości źródło ciepła w Warszawie, będzie tu można obejrzeć m.in. rozładunek węgla na hałdzie, kotły parowe, CDC (Centralna Dystrybucja Ciepła) oraz nastawnię elektryczną.
Każda grupa zwiedzających będzie pod opieką przewodników, którzy opowiedzą, w jaki sposób produkuje się ciepło, które ogrzewa nasze mieszkania. Podczas wycieczek można robić zdjęcia. Czas zwiedzania to około półtorej do dwóch godzin. W tym dniu zakłady będą otwarte dla wszystkich zwiedzających, bez ograniczeń wiekowych.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!