Aktualności
OGŁOSZENIE
29 września 2015 -
30 października 2015
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 02-495 Warszawa ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1 poszukuje kandydatów na:

 • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.
Uwaga:
Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Zadania:
 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Zadania
 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych
 • reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.
 • Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.
III. Wynagrodzenie
Na żądanie kuratora lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (tj. obecnie kwoty 393 zł/m-c).
IV. Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.
V. Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/kuratora proszone są o złożenie:
 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • listu motywacyjnego - w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: opsursus@pro.onet.pl lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa,z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".
Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami; zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie nast. dokumentów:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli /opieki prawnej
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 478-41-25, 22 478-41-27 (poniedziałek – piątek 8–16). Informacji udziela Pani Elżbieta Dżbik Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Ursus przyjazny inwestorom budowlanym
21 października 2015 środa
grafika

Dzielnica Ursus zajęła pierwsze miejsce II edycji Rankingu Dzielnic Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego. Nagrodę przyznał Polski Związek Firm Deweloperskich. Celem rankingu jest rozpoznanie sprawności urzędów administracji samorządowej w 2014 r.
- Przyznanie tej nagrody to docenienie dobrej pracy Urzędu Dzielnicy Ursus. Tworzymy miejsce przyjazne dla mieszkańców oraz inwestorów. Ursus dynamicznie się rozwija, mamy już doskonałą infrastrukturę drogową, budujemy nowe placówki oświatowe, a kolejne inwestycje na naszym terenie z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju dzielnicy - podkreśliła Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska.
W konferencji wzięli udział zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień oraz Kazimierz Sternik, a także Zarząd Mazowieckiego Oddziału Firm Deweloperskich z prezesem Piotrem Putkowskim na czele.
Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galeria/2015/Ursusprzyjaznyinwestorom

Wręczono Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej
21 października 2015 środa
grafika

W siedzibie Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim odbyła się uroczystość wręczenia Warszawskich Nagród Edukacji Kulturalnej. Nagrodę Grand Prix, którą wręczyła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, otrzymał projekt „Zakłady. Ursus 2014” zrealizowany przez Stowarzyszenie im.st. Brzozowskiego.
Chciałbym podziękować Pani Prezydent za decyzję o wykupie pamiątkowej kolekcji po byłych ZPC Ursus, o którą zabiegał Zarząd Dzielnicy – podkreślił obecny na uroczystości zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień.
Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kulturalnej. Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie m.st. Warszawy lub inne podmioty, np. uczelnie lub firmy prywatne.
Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Gratulujemy zwycięzcom.
Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galeria/2015/WreczonoWarszawskieNagrody

Europejski Wykład Otwarty
28 października 2015 środa
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty zatytułowany "Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych Unii Europejskiej", który odbędzie się w środę 28 października br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
Preferencyjne finansowanie w ramach programów UE to środki dostępne na korzystnych warunkach, m.in. bez konieczności przedstawiania zabezpieczenia, wkładu własnego, historii kredytowej itp. KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania oferowanemu dzięki wsparciu UE. Punkt prowadzi działalność informacyjną, promocyjną i doradczą, a jego usługi są bezpłatne.
Do pobrania: Zaproszenie

Medal „Pro Masovia” dla przewodniczącego Rady Henryka Linowskiego
15 października 2015 czwartek
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, w imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wręczyła medal „Pro Masovia” przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursus Henrykowi Linowskiemu.
Wyróżnienie jest formą podziękowania Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursus. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu na początku lat dziewięćdziesiątych było możliwe usamodzielnienie się Ursusa. Henryk Linowski od lat związany z samorządem terytorialnym (burmistrz Ursusa w trzech pierwszych kadencjach, przewodniczący Rady Dzielnicy w czterech kadencjach) Przez lata swojej działalności dał się poznać jako organizator, społecznik zaangażowany w sprawy lokalnej wspólnoty. – przypomniała Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska.
„Pro Masovia”, to wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galeria/MedalMasovia

Dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego”
24 października 2015 sobota
grafika

W ramach realizowanego programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”, burmistrz dzielnicy zaprasza w sobotę 24 października w godzinach 9:00 – 15:00 na dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego” organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.
Zajęcia, prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, obejmować będą:

 • doskonalenie jazdy na rowerze,
 • instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
 • złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej.

Dzień Nauczyciela w Ursusie
16 października 2015 piątek
grafika

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, przypadającego 14 października, Zarząd Dzielnicy spotkał się z nauczycielami szkół z Ursusa, a także z dyrektorami placówek działających na terenie dzielnicy. Niedawne święto było także okazją do symbolicznego przyjęcia nowych uczniów w skład LVI Liceum Ogólnokształcącego.
„Jako córka nauczycielki, wiem że praca nauczyciela to nie tylko zajęcia z uczniami w szkole, ale także czas poświęcony w domu na przygotowanie zajęć. Ten zawód wymaga z Państwa strony ogromnego zaangażowania. Dlatego dzisiejsze spotkanie to okazja do podziękowania wszystkim – dyrekcji, nauczycielom i pracownikom oświaty za codzienny trud. – zaznaczyła Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska
W trakcie spotkania wyróżniający się w swojej pracy nauczyciele otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Wcześniej w LVI LO przy ul Dzieci Warszawy 42 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczył zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, który podkreślił, że „w tej szkole pracuje kadra nauczycielska, której nigdy nie zabrakło serca dla swoich podopiecznych”.
www.ursus.warszawa.pl/galeria/dziennauczyciela


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!