Aktualności
XXI Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy
15 lutego 2021 poniedziałek
grafika

Rozpoczynamy głosowanie w kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. Ze względu na epidemię formuła plebiscytu została zmieniona – w tym roku kapituła oraz internauci wybiorą najlepszego i najpopularniejszego sportowca Warszawy ostatniego 10- i 20-lecia.

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych stolicy. Celem Plebiscytu jest i od zawsze było promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz uhonorowanie ciężkiej pracy i wielu poświęceń warszawskich sportowców.

W tym roku, ze względu na epidemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie wielu krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, organizatorzy i kapituła plebiscytu podjęli decyzję o zmianie formuły nagrody za rok 2020.

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy ma długoletnią tradycję – tegoroczna edycja jest już 21 z rzędu. Dlatego, mimo iż czas pandemii pokrzyżował wiele sportowych planów, my postanowiliśmy uhonorować naszych wspaniałych, warszawskich sportowców. Właśnie wystartowało internetowe głosowanie, zachęcam wszystkich do wzięcia w nim udziału – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Wyjątkowa edycja

W zmienionej formule kapituła dokona wyboru Najlepszego Sportowca Warszawy 20-lecia spośród zwycięzców kategorii Najlepszy Sportowiec Roku i Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku z ostatnich 20 lat, tj. od pierwszej edycji Plebiscytu.

- Miniony rok był szczególny, czeka nas więc także szczególny plebiscyt. Przed Kapitułą arcytrudne zadanie wyboru najlepszego sportowca dwóch dekad - w tym czasie przez warszawskie areny przewinęło się wielu tuzów sportu. Ale mam nadzieję, że po sprawiedliwych obradach uda nam się wyłonić zwycięzcę – mówi Tomasz Majewski, przewodniczący kapituły plebiscytu.

Zagłosuj

Spośród zwycięzców kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku z ostatnich 10 lat (od 10 lat ta kategoria wybierana jest w Plebiscycie) internauci - w powszechnym głosowaniu - wybiorą Najpopularniejszego Sportowca Warszawy 10-lecia.

Głosowanie potrwa od 15 do 28 lutego 2021 r. na stronie plebiscyt.um.warszawa.pl.

Trochę historii

 Pierwszą uhonorowaną w plebiscycie była Kamila Skolimowska, która tytuł Najlepszego Sportowca Warszawy otrzymała w 2000 roku. W następnych latach plebiscyt zyskiwał kolejne kategorie i zwycięzców.

 W ciągu dwudziestu edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy przyznano wyróżnienia w kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku (2000-2019), Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku (2001-2019), Trener Roku (2001-2019), Najlepszy Sportowiec w kategorii Juniorów (2000-2005), Trener Sportu Młodzieżowego (2007-2010), Sponsor Roku (2007-2011), Sportowa Impreza Roku (2007-2019), wyróżnienie specjalne za całokształt działań na rzecz sportu warszawskiego (2007-2010), Sportowa Osobowość Roku (2012-2019), Drużyna Roku (2010), Sportowa Drużyna Klubowa Roku (2018-2019) oraz Najpopularniejszy Sportowiec Roku (2010-2019).

Za 2019 rok Najlepszym Sportowcem Warszawy został Marcin Brzeziński – wioślarstwo (Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie); najwyższe wyróżnienie w kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku otrzymała Katarzyna Marszał – tenis stołowy (Integracyjny Klub Sportowy AWF). Miano Trenera Roku otrzymał Adam Skwarski – wioślarstwo (AZS AWF Warszawa).

Imprezą Roku został uhonorowany bieg Wybiegaj Krew i Szpik na PGE Narodowym, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Dać Siebie Innym.

Ponadto w głosowaniu internautów tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku otrzymał Maciej Mazur – karate shinkyokushin (Bielański Klub Kyokushin Karate). Tytuł Sportowej Osobowości Roku za rok 2019 przyznano Joannie Pajkowskiej – żeglarstwo (Warszawski Yacht Club).

Wnioski 500+
25 stycznia 2021 poniedziałek
grafika

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczniemy przyjmowanie (tylko elektronicznie) wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego („Program Rodzina 500+”) na okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski 500+ można składać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st Warszawy może być ograniczona, dlatego już dziś zachęcamy Państwa do założenia bezpłatnego konta na portalu Emp@tia.

UWAGA: osoby składające wnioski przez Bank Millennium muszą sprawdzić na jaki okres zasiłkowy wypełniają wnioski. Bank Millenium ustawił jako domyślny wniosek na okres 2019/2021, który jest aktualny wyłącznie dla osób, które nie otrzymywały do tej pory świadczenia na dziecko. Wnioskodawcy kontynuujący program muszą wypełnić wniosek na 2021/2022. Wszystkie osoby, które wypełniły zły wniosek muszą go złożyć ponownie, ponieważ nie otrzymają środków finansowych. Zamiast środków finansowych otrzymają postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na poprzedni okres zasiłkowy.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli
21 stycznia 2021 czwartek
grafika

Od marca 2020 roku w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. formą pomocy zorganizowaną przez m.st. Warszawa.

Link do informacji
http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22645-w-warszawie-dziala%20%20

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 2020-2023
18 stycznia 2021 poniedziałek

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023 do następujących sądów:

1.     Sąd Okręgowy w Warszawie – 10 ławników,

2.     Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31  ławników,

3.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 7  ławników,

4.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,

5.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,

6.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  2 ławników,

7.     Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,

8.     Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 22 ławników,

9.     Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 7 ławników,

10.  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  2 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać:

• na stronach internetowych m.st. Warszawy:
www.radawarszawy.um.warszawa.plwww.um.warszawa.pl
• na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy
• w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., (stanowisko przy windach) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 - 4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

W związku z obostrzeniami związanymi z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu m.st. Warszawy). 

Dokumenty można złożyć  również w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM „KANDYDAT NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO” Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, pozostawia się bez dalszego biegu na podstawie art. 162 § 10 ustawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów:
22/ 443-05-83, 443-05-84, 443-05-96, 443-05-97.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl

 

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
4 lutego 2021 czwartek
grafika

Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przypominamy-do-15-lutego-mozna-zglaszac-uwagi-do-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Darmowe czipowanie kotów
12 lutego 2021 piątek
grafika

14 lutego, w najbliższą niedzielę, Schronisko Na Paluchu organizuje akcję darmowego czipowania kotów. Wszystko odbywa się w punkcie Ochota na Kota, oczywiście na Ochocie, w godzinach 12-16.

Akcja potrwa aż 4 godziny. Można więc zaplanować przyjście w dowolnym momencie w tym czasie, co pozwoli jak najbardziej zminimalizować kolejki.

zasady akcji

W związku z reżimem sanitarnym obowiązują następujące zasady:

 • opiekunowie z kotami będą wpuszczani do budynku pojedynczo;
 • prosimy o zasłanianie ust i nosa (założenie maseczki),
 • na miejscu będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk,
 • personel schroniska będzie pracował w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych,
 • prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i książeczkę zdrowia kota,
 • zachęcamy do wydrukowania i uzupełnienia w domu karty z danymi osobowymi, aby skrócić czas przebywania w budynku (druki będą dostępne także na miejscu),

na czym polega czipowanie i czy jest bezpieczne?

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu - nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to w praktyce natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

liczba zaczipowanych zwierząt

W ostatnich latach liczba zaczipowanych czworonogów wyniosła:

 • 2016 r. – 4793 zwierząt
 • 2017 r. – 4450 zwierząt
 • 2018 r. – 4230 zwierząt
 • 2019 r. – 4109 zwierząt
 • 2020 r. – 3375 zwierząt

Łącznie od 2007 r., od kiedy podobne akcje są organizowane, elektronicznemu znakowaniu poddano 104 214 psów i kotów.

schronisko na Paluchu

W 2020 roku schronisko – z powodu pandemii –  zorganizowało jedną taką akcję, w trakcie której można było również wysłuchać wykładów behawiorystów. Natomiast w 2019 roku Schronisko Na Paluchu dwukrotnie czipowało warszawskie koty. Łącznie w trakcie dotychczasowych akcji oznakowaliśmy około 160 kotów.

Wszystkie przyjmowane do Schroniska Na Paluchu zwierzęta są czipowane w trakcie procedury przyjęcia, co ułatwia ich identyfikację w przyszłości.

Alert smogowy
10 lutego 2021 środa
grafika

Dziś w Warszawie notuje się ryzyko przekroczenia poziomu stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Aby zminimalizować ewentualne negatywne konsekwencje zalecamy, żeby:

 • unikać przebywania na dworze,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń,
 • zrezygnować z aktywności fizycznej na dworze.

Zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych.

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza przyczynia się do nasilenia objawów u osób cierpiących na przewlekłe choroby dróg oddechowych. Osoby te mają również mniejszą zdolność do zwalczania infekcji płuc

Apelujemy o:

 • pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe,
 • informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów,
 • korzystanie z transportu publicznego, a ograniczenie używania samochodu
 • zaprzestanie palenia w kominkach.

Aktualna jakość powietrza prezentowana jest w Warszawskim Indeksie Powietrza na stronie wip.um.warszawa.pl oraz platformie Warszawa 19115.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!