Aktualności
Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
13 stycznia 2020 poniedziałek
grafika

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejmuje Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania tych spraw bliżej miejsca zamieszkania ewentualne deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1” i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druki „IN-1” można również składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne.

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020r. obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przez Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych tak od osób fizycznych jak i prawnych należy dokonywać na nr konta 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Podstawa prawna:
Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).
W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02

Złóż w terminie wniosek o opłatę jednorazową
17 grudnia 2019 wtorek
grafika

Mieszkańcy, którzy dostali już zaświadczenia o przekształceniu i chcą skorzystać z pełnej, wysokiej bonifikaty powinni pamiętać o terminach zgłoszenia i wniesienia opłaty jednorazowej.

Przypominamy. Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. A następnie wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r. mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane. Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto sprawdzić ponownie.

1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, która dotyczy zarówno gruntów m.st. Warszawy jak i Skarbu Państwa. Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Do mieszkańców trafiło obecnie ponad 180 tys. zaświadczeń, dotyczących 76 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
14 lutego 2020 piątek
grafika

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Zmiany w stawkach – informacje szczegółowe
W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

 • nieruchomości wielolokalowe, w całości zamieszkane albo zamieszkane w części– 65 zł za miesiąc,
 • nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym– 94 zł za miesiąc,
Stawka jest liczona od gospodarstwa domowego, bez względu na liczbę osób tworzących jedno gospodarstwo domowe
 • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, opłatę stanowi suma opłaty za gospodarstwo domowe (94 zł) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który w części jest zamieszkany, a w części niezamieszkany - a powstają odpady komunalne, opłatę stanowi suma opłaty za zamieszkaną część nieruchomości (przy stawce 65 zł za gospodarstwo domowe) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik o pojemności:
  120 litrów - 5,90 zł,
  240 litrów - 11,81 zł,
  660 litrów - 32,50 zł,
  770 litrów - 37,91 zł,
  1100 litrów - 54,17 zł,
  2500 litrów – 123,11 zł,
  3500 litrów – 172,35 zł,
  4000 litrów – 196,98 zł,
  5000 litrów – 246,22 zł,
  7000 litrów – 344,71 zł,
  10000 litrów – 492,45 zł,
  12000 litrów – 590,94 zł,
  14000 litrów – 689,43 zł,
  16000 litrów – 787,92 zł,
  20000 litrów – 984,90 zł,
  36000 litrów – 1 772,83 zł.
Opłaty
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać dokonana do 28 marca 2020 roku.

Deklaracje
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie muszą osobiście składać deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich Urzędów Dzielnic lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy maksymalnie do 10 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Zgodnie z nowelizacją przepisów, m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej). Zapraszamy do galerii - Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa

Nowoczesna Biblioteka w Dzielnicy Ursus
10 lutego 2020 poniedziałek
grafika

Nowoczesne urządzenia do czytania książek oraz pomoce dydaktyczne do wspierania rozwoju cyfrowego dzieci i młodzieży, były głównym tematem spotkania Kazimierza Sternika, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z pracownikami i czytelnikami Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dnia 10.02.2020 r.

Dawniej były tylko miejscem gromadzenia zwojów i tworzenia archiwów, dzisiaj zaś wkroczyły dumnie w XXI wiek i wiele z nich stało się otwartymi, nowoczesnymi centrami kultury. Jedną z takich bibliotek jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Biblioteki wychodzą dziś ze swej pierwotnej roli, poszerzając ofertę, poprzez organizowanie coraz większej liczby imprez i inicjatyw. Współczesna biblioteka prowadzi wiele działań kulturalnych, dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, aby różnymi sposobami przyciągnąć do siebie nowych czytelników. Jednak biblioteka w Dzielnicy Ursus postawiła na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania. Wraz z początkiem nowego roku czytelnicy Biblioteki Publicznej w Ursusie mogą korzystać z nowych usług takich jak: stanowiska dla grafików komputerowych, czytniki wraz z dostępem do cyfrowej wypożyczalni Legimi, a także zajęcia dla najmłodszych - „Kodowanie na dywanie” z robotem Photonem.

Czytelnia nr XIX przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 postanowiła otworzyć się na miłośników grafiki komputerowej. Wszystkie stanowiska komputerowe zostały wyposażone w najnowszy program Photoshop 2020. Ponadto każdy użytkownik - zarówno ten co dopiero zaczyna przygodę z projektowaniem graficznym, jak i ten, który od wielu lat rozwija swoja pasję – może posiłkować się tabletem graficznym wydawanym na specjalna prośbę czytelnika. Z bezpłatnego oprogramowania można korzystać aż do 31 sierpnia 2020 r.

Książkomaniacy dzielą się na dwie grupy – tych, którzy nie wyobrażają sobie innej wersji, niż ta papierowa i tych, którzy chwalą sobie komfort oraz wygodę mobilnych książek cyfrowych. Z myślą o tych drugich, Biblioteka w Dzielnicy Ursus przygotowała specjalną ofertę. Każdy czytelnik biblioteki od stycznia tego roku uzyskał możliwość wypożyczenia za kaucją jednego z trzech modeli czytnika e-book'ów: PocketBook Touch Lux 4 Black, PocketBook InkPad 3 Black i PocketBook Pro 603. Ponadto wraz z czytnikiem użytkownik biblioteki otrzymuje kod uprawniający go do zarejestrowania się w cyfrowej wypożyczalni Legimi (dostęp do ponad 60 000 e-booków). Bogata oferta platformy spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego czytelnika – zarówno miłośnika fantastyki, jak i poezji, wielbiciela literatury polskiej i zagranicznej, popularnej i niszowej. Czytniki oraz kody do darmowych e-book'ów dostępne są we wszystkich placówkach biblioteki.

Biblioteka jest otwarta również na jej najmłodszych czytelników. Oni także znajdą coś dla siebie w noworocznej ofercie. Wypożyczalnie dla dzieci wzbogacone zostały o zabawki edukacyjne do nauki programowania. Wśród nich znajdują się roboty Photon oraz gra Scottie Go! EDU. Robot Photon jest najbardziej zaawansowanym technologicznie robotem edukacyjnym na rynku. Wyposażony jest w 10 czujników, dzięki czemu można zaprogramować go na tysiące sposobów – wykryje przeszkody, zareaguje na dźwięk, zmiany oświetlenia, czy dotyk. W związku z tym biblioteka wprowadza do oferty nowy rodzaj zajęć - „Kodowanie na dywanie”. Spotkania dedykowane są dla dzieci od 4. roku życia i mają na celu rozwinięcie u maluchów zdolności logicznego myślenia oraz intuicji algorytmicznej. 4-latki mają w ten sposób szansę nauczyć się podstaw kodowania i programowania. Pierwsze zajęcia odbędą się podczas ferii zimowych w ramach akcji „Zima w Mieście”.

„Cała oferta Biblioteki Publicznej w Ursusie jest bezpłatna i ogólnodostępna. Jedynym wymogiem jest posiadanie Karty Czytelnika, którą można nieodpłatnie założyć na miejscu. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty i obiecuję, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie” – zapewnia Agnieszka Proszowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zapraszamy do galerii - Nowoczesna Biblioteka w Dzielnicy Ursus

Zamknięcie ul. Wiosny Ludów dla ruchu kołowego
10 lutego 2020 poniedziałek
grafika

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi w dniach 14 – 29 lutego br. zamknięta zostanie dla ruchu ul. Wiosny Ludów w rejonie ul. H. Opieńskiego. Objazd zostanie poprowadzony ulicą T. Kościuszki, którą będą kursować autobusy linii 207. Na ul. Rodakowskiego ruch zostanie odwrócony w kierunku ul. T. Kościuszki, natomiast na ul. H. Opieńskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Informacja o zmianie zasad funkcjonowania parkingu P+R Ursus Niedźwiadek od dnia 1 kwietnia 2020 roku
10 lutego 2020 poniedziałek
grafika

Obecnie na poziomach 0 oraz +1 parkingu obowiązuje przerwa techniczna w godz. 2:31-4:29, natomiast pozostałe poziomy parkingu +2, +3, +4, funkcjonują przez całą dobę bez przerwy technicznej, umożliwiając całodobowe korzystanie z parkingu. Decyzją Zarządcy od dnia 1 kwietnia 2020 roku poziomy parkingu 0, +1, +2 czynne będą z przerwą techniczną w godz. 2:31-4:29.
Prosimy o nie pozostawianie pojazdów w trakcie przerwy technicznej pod rygorem nałożenia opłaty umownej zgodnie z cennikiem opłat Regulaminu parkingów Parkuj i Jedź.
Pozostałe poziomy parkingu (+3 oraz +4) funkcjonować będą bez przerwy technicznej.
Zmiana godzin funkcjonowania parkingu wprowadzona jest przy jednoczesnym zachowaniu przepisów Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w m.st. Warszawie.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP 382
7 lutego 2020 piątek
grafika

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus. Uczestników powitała dyrektor Agnieszka Jasitczak-Wolska, która wyraziła swoje uznanie dla działalności terapeutów. Obrady miały szczególny charakter, bowiem 26 stycznia 2020 roku minęły 4 lata od pierwszego spotkania sieci, którą inaugurowali: mgr Anna Marszycka (P137), mgr Kamila Dudziec (SP382), mgr Agnieszka Szczodra (SP4) oraz dr Jakub Skrzek (PPP15). Warto dodać, że aktualnie grupę tworzy 29 osób.
W części merytorycznej logopedzi opracowywali drugą część plakatów w ramach projektu obywatelskiego „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne”. Już niebawem efekty prac zostaną rozpowszechnione w środowisku lokalnym.

Zapraszamy do galerii - Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP 382  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!